Văn bản khác 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN

Kế hoạch phối hợp 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN năm 2015 về khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư do Bộ Tư pháp - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch phối hợp 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN 2015 thực hiện hương ước quy ước


BỘ TƯ PHÁP – BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH – BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA LÀNG, BẢN, THÔN, ẤP, KHU DÂN CƯ

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư; Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTTMTTQVN ngày 31/3/2000 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa – Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư; Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQ-UBQGDS ngày 09/7/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTTMTTQVN, tăng cường sự phối hợp trong quản lý công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch phối hợp khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư với các nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá đúng thực trạng thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư trong cả nước (gọi tắt là hương ước, quy ước); chỉ ra những vướng mắc, bất cập, nguyên nhân và những vấn đề mới đặt ra trong công tác này.

- Đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước bao gồm: Những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, các mô hình hay cần nhân rộng, nội dung cần kế thừa và phát triển.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ công tác xây dựng và thi hành pháp pháp luật, giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa, phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ, hoạt động và giải pháp thực hiện Kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm.

- Nội dung khảo sát, đánh giá phải bao quát, toàn diện, bảo đảm tính đại diện, phản ánh đúng thực tế khách quan, chú trọng phân tích, đánh giá những vướng mắc, bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Mỗi nhiệm vụ, hoạt động phải xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của từng cơ quan, tổ chức, tiến độ hoàn thành, sản phẩm đầu ra; nguồn lực bảo đảm.

- Tăng cường sự phối hợp, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, lồng ghép với các hoạt động chuyên môn khác của cơ quan, tổ chức.

II. NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CỤ THỂ

1. Thu thập tài liệu, tổ chức rà soát, đánh giá thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian: Quý III/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo rà soát (phân tích rõ đối tượng, phạm vi rà soát; đánh giá về những thành tựu, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, vấn đề mới phát sinh và kiến nghị giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách); danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác có liên quan đến hương ước, quy ước.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức rà soát, đánh giá về tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương

2.1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ở Trung ương: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật); ở địa phương: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Ở Trung ương: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ở địa phương: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành phố, trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh).

- Thời gian: Quý II/2015.

- Sản phẩm: Công văn hướng dẫn, Đề cương báo cáo và phụ lục.

2.2. Xây dựng biểu mẫu thống kê về công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian: Quý II/2015.

- Sản phẩm: Các biểu mẫu thống kê cụ thể.

2.3. Tổ chức việc rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và những vấn đề đặt ra tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện).

- Thời gian: Quý II, III/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; danh mục văn bản có liên quan đến hương ước, quy ước do địa phương ban hành.

3. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong cả nước và những vấn đề mới đặt ra trong công tác này

3.1. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình tại miền Bắc (02 tỉnh)

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo khảo sát, đánh giá (phân tích rõ tình hình, đặc điểm địa phương; những thành tựu, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và đề xuất giải pháp khắc phục, xử lý).

3.2. Tổ chức khảo sát, đánh giá tại miền Trung – Tây Nguyên (02 tỉnh)

- Cơ quan chủ trì: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Phong trào).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo khảo sát, đánh giá (phân tích rõ tình hình, đặc điểm địa phương; những thành tựu, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và đề xuất giải pháp khắc phục, xử lý).

3.3. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình tại miền Nam (02 tỉnh)

- Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo khảo sát, đánh giá (phân tích rõ tình hình, đặc điểm địa phương; những thành tựu, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và đề xuất giải pháp khắc phục, xử lý).

4. Xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên phạm vi cả nước và những vấn đề mới đặt ra trong công tác này

4.1. Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên phạm vi cả nước

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo đánh giá thực trạng (phân tích rõ tình hình, bối cảnh triển khai; những thành tựu, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và đề xuất giải pháp khắc phục, xử lý).

4.2. Tổ chức Hội thảo, Tọa đàm đánh giá thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên cả nước và những vấn đề mới đặt ra; về các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác này trong thời gian tới.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh).

- Thời gian: Quý III/2015.

- Sản phẩm: Hội thảo, Tọa đàm được tổ chức; các Biên bản, Báo cáo.

5. Thu thập, rà soát, đánh giá về các tài liệu và pháp luật trong nước và nước ngoài có liên quan đến mô hình tự quản của cộng đồng dân cư

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian: Quý I-III/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo rà soát, đánh giá; Danh mục tài liệu, văn bản.

6. Báo cáo một số vấn đề lớn về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các vấn đề có liên quan đến mô hình tự quản của cộng đồng dân cư

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian: Quý IV/2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Bộ Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và thực trạng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện trách nhiệm nêu trên.

1.2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và chỉ đạo, hướng dẫn Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này.

Cục Văn hóa cơ sở là đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trách nhiệm nêu trên.

1.3. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này và phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này.

Ban Phong trào là đầu mối tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện trách nhiệm nêu trên.

1.4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này trên địa bàn.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh trong tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm này.

2. Kinh phí

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này của cấp nào, cơ quan nào chủ trì thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của cấp đó, cơ quan, đó và được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có)./.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thị Ngọc Ánh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp; để báo cáo
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để chỉ đạo thực hiện);
- Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; để thực hiện
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT (Bộ TP, Bộ VHTTDL, Ủy ban TWMTTQVN), Vụ PBGPL, Cục VHCS, Ban PT.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2015
Ngày hiệu lực23/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN

Lược đồ Kế hoạch phối hợp 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN 2015 thực hiện hương ước quy ước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch phối hợp 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN 2015 thực hiện hương ước quy ước
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN
        Cơ quan ban hànhBan Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái, Trương Thị Ngọc Ánh, Phan Chí Hiếu
        Ngày ban hành23/03/2015
        Ngày hiệu lực23/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch phối hợp 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN 2015 thực hiện hương ước quy ước

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch phối hợp 856/KH-BTP-BVHTTDL-BTTUBTWMTTQVN 2015 thực hiện hương ước quy ước

           • 23/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực