Văn bản khác 10642/KH-UBND

Kế hoạch 10642/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và 78/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Kế hoạch số 10642/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và 78/2018/NĐ-CP Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10642/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2018/NĐ-CP NGÀY 15/5/2018 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2018/NĐ-CP NGÀY 16/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định s 127/20077NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP vNghị định số 78/2018/NĐ-CP , theo sự phân công, phân cấp tại các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Đảm bảo sự thống nhất quản lý chung của UBND tỉnh, sự phân công cụ thể và phối hp giữa các sở, ngành trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Đảm bảo đồng bộ giữa chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ngành chuyên môn với công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tăng cường sự quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm; đảm bảo sự công bằng trong sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Đảm bảo kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ, cảnh báo kịp thời về an toàn chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa được phân công phân cấp trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động về khảo sát chất lượng, thanh tra kiểm tra, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; quản lý chặt chẽ các tổ chức đánh giá sự phù hợp, nhất là các tổ chức đánh giá sự phù hợp được tỉnh chỉ định.

2. Yêu cầu:

- Tránh chồng chéo hoặc bỏ sót các phạm vi thuộc chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đảm bảo phân công phạm vi, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong công tác tham mưu của các sở, ngành về hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Đồng bộ và kịp thời phục vụ cho hoạt động chống gian lận thương mại về chất lượng; đảm bảo thống nhất và thông suốt của quá trình từ xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đến quản lý chất lượng trong các khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng theo đúng sự phân công, phân cấp tại các văn bản quy phạm pháp luật; giảm việc chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng tại các doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện một số nội dung liên quan về quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác quản lý trong hoạt động về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

Các sở, ngành chuyên môn theo phạm vi phân công tại Điểm a, Khoản 2, Mục IV của Kế hoạch này, chủ trì thực hiện:

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với các sản phẩm, hàng hóa chưa được đưa vào danh mục hàng hóa nhóm 2, chưa được điều chỉnh bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; nhưng có yêu cầu cấp thiết về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho các sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực được phân công, phân cấp. Việc ban hành kế hoạch, tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương thực hiện theo các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tham gia vào công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong phạm vi lĩnh vực được phân công, theo chức năng, nhiệm vụ quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và theo sự phân cấp quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm.

2. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

Các sở, ngành chuyên môn theo phạm vi phân công tại Điểm b, Khoản 2, Mục IV của Kế hoạch này, chủ trì thực hiện:

- Về bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa vào nhóm 2: Căn cứ quy định pháp luật hiện hành để xác định các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh cần thiết phải đưa vào danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (các sản phẩm, hàng hóa chưa được Bộ chuyên ngành đưa vào danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, chưa được điều chỉnh bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật), tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với các Bộ quản lý chuyên ngành đưa vào danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

- Về công tác khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa hàng năm, tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt; sử dụng kết quả khảo sát để thực hiện cảnh báo đến người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh, gửi thông tin đến các sở, ngành để làm căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về chất lượng, tham mưu các biện pháp quản lý chất lượng cho các sản phẩm, hàng hóa được phân công.

- Công tác tiếp nhận công bố hp quy:

+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trên địa bàn tỉnh công bố hp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

+ Tổ chức việc tiếp nhận công bố hợp quy đối vi các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trên địa bàn tỉnh theo sự phân công, phân cấp và theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng.

- Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

+ Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực được phân công và theo chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng, theo sự phân công, phân cấp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

+ Theo nhiệm vụ quản lý và sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh tại các cơ sở kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa chịu sự quản lý của nhiều ngành, lĩnh vực.

- Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động quản lý khác, các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong phạm vi các lĩnh vực được phân công và theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Tổ chức công tác tập huấn, đào tạo, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên các lĩnh vực được phân công theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, sự phân cấp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Quản lý hoạt động, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp:

- Các sở, ngành được phân công tại Điểm b, Khoản 2, Mục IV của Kế hoạch này, chủ trì:

+ Tổ chức rà soát, thống kê các tổ chức đánh giá sự phù hợp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có liên quan đến các lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa được phân công của mình. Nắm bắt tình hình thực hiện việc đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ của các tổ chức đánh giá sự phù hợp; nắm bắt được các tổ chức đánh giá sự phù hp đã được chỉ định cho các lĩnh vực chứng nhận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hp theo lĩnh vực được phân công, phân cấp và quy định của pháp luật. Hướng dẫn các tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký hoạt động theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ; tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nếu có vi phạm.

+ Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký chđịnh hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm định đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật địa phương và các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp theo quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Công khai trên cổng thông tin điện tử của các sở, ngành thuộc lĩnh vực được phân công danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được UBND tỉnh chỉ định phục vụ hoạt động chứng nhận, thanh tra, kiểm tra đối với sản phẩm, hàng hóa quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc theo quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Quy định công tác quản lý và trình tự chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo các Điều 18a, 18b, 18c, 18d của của Nghị định 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 8, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP .

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm.

4. Các hoạt động quản lý chất lượng khác quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP:

a) Công tác quản lý mã số mã vạch:

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất trên địa bàn tỉnh về hồ sơ, thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch với cơ quan quản lý nhà nước có thm quyền.

- Hướng dẫn việc tạo và gắn mã số mã vạch cho các đối tượng thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Hướng dẫn việc khai báo, cập nhật và cung cấp thông tin liên quan về tổ chức và các đối tượng sử dụng mã số mã vạch với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng; hướng dẫn việc ủy quyền cho đối tác liên doanh hoặc gia công, chế biến sử dụng mã số mã vạch; nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Hướng dẫn sử dụng mã nước ngoài theo chuẩn của tổ chức mã số mã vạch quốc tế đối vi tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh các quy định về sử dụng mã số mã vạch; các ứng dụng mã số mã vạch trong công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác sử dụng mã số mã vạch đối với các tổ chức sử dụng mã số mã vạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm

b) Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức vận động, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên địa bàn tỉnh thống nhất với kế hoạch của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hồ sơ và báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Tổ chức mời thành viên tham gia Hội đồng Sơ tuyển và Nhóm chuyên gia đánh giá, đề nghị cơ quan thường trực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia quyết định thành lập Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức công tác đào tạo, tập huấn về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho tổ chức, doanh nghiệp; cho thành viên Hội đồng Sơ tuyển và Nhóm chuyên gia đánh giá.

- Tổ chức hoạt động của Hội đồng Sơ tuyển của tỉnh và Nhóm chuyên gia tiến hành xem xét, đánh giá các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; đề xuất với Hội đồng Quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải. Tham mưu cho UBND tỉnh về công tác hiệp y trao giải cho các tổ chức, doanh nghiệp; tham mưu công tác hỗ trợ, khen thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp đt giải.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 2 đến tháng 9 hằng năm, theo kế hoạch chung của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Công tác báo cáo:

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở quản lý chuyên ngành, lĩnh vực được phân công tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

- Định kỳ hàng năm các sở, ngành tương ứng tại địa phương có thực hiện tiếp nhận bản công bố hp quy, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hp quy và gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp.

- Báo cáo định kỳ gửi về cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của đơn vị được bố trí trong dự toán thường xuyên của đơn vị. Đối với các hoạt động triển khai quản lý chung của tỉnh (gồm quản lý chất lượng và kể cả quản lý liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) theo chức năng nhiệm vụ giao cho Sở Khoa học và Công nghệ được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thi hành pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh Khánh Hòa.

- Tổng hợp kế hoạch hàng năm về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, phối hợp và hướng dẫn công tác xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo chức năng.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra hằng năm tại địa phương về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa chịu sự quản lý của nhiều bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Chủ trì tổ chức việc khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa tại địa phương; cảnh báo cho người tiêu dùng và các cơ quan hữu quan tại Khánh Hòa.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, triển khai nhiệm vụ liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý về mã số mã vạch, triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo nội dung tại Khoản 4, Mục II của Kế hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được phân công cho Sở Khoa học và Công nghệ tại Điểm a, b, c, Khoản 2 Mục này.

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo theo định kỳ, đột xuất tình hình quản lý chất lượng tại địa phương và các vấn đề chất lượng phát sinh, tình hình về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương và hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia hằng năm trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Các sở, ngành quản lý chuyên ngành được phân công:

a) Chủ trì tham mưu, triển khai các hoạt động quản lý liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (các nội dung theo khoản 1 Mục II Kế hoạch này) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, theo lĩnh vực được phân công cho các Bộ quản lý chuyên ngành tương ứng tại Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP , theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, sự phân công, phân cấp và quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Cụ thể:

- Sở Y tế: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm b, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Giao thông Vận tải: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm c, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Xây dựng: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm d, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Công Thương: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm e, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Thông tin và Truyền thông: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm g, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7 Điều 1 của Nghị định s 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm h, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm I, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Tài chính: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm k, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ;

- Sở Văn hóa và Thể thao: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm 1, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ; cụ thể gồm các lĩnh vực sau:

+ Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; thăm dò, khai quật khảo cổ; quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước; đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

+ Vật liệu cho các loại sản phẩm điện ảnh;

+ Mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo;

+ Trang thiết bị luyện tập, thi đấu thể dục thể thao;

+ Dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, giải trí.

- Sở Du lịch: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm 1, Khoản , Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ; cụ thể: Trang thiết bị du lịch, dịch vụ trong lĩnh vực du lịch.

- Sở Nội vụ: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm m, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP .

- Sở Khoa học và Công nghệ: Bao gồm các lĩnh vực tại Điểm q, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP .

b) Chủ trì tham mưu, triển khai các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong các khâu sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng (các nội dung theo khoản 2 Mục II Kế hoạch này) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo lĩnh vực được phân công cho các Bộ quản lý chuyên ngành tương ứng tại khoản 2, khoản 3 Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo khoản 14 Điều 1 của Ngh đnh số 74/2018/NĐ-CP , theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, sự phân công, phân cấp và quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Cụ thể:

- Sở Y tế: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm a, Khoản 2, Điểm b và c, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm b, Khoản 2, Điểm b và c, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Giao thông Vận tải: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm c, Khoản 2, Điểm b và c, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Xây dựng: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm d, Khoản 2, Điểm b và c, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Công Thương: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm đ, Khoản 2, Điểm b và c, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm e, Khoản 2, Điểm c và e, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Thông tin và Truyền thông: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm g, Khoản 2, Điểm c và d, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm h, Khoản 2, Điểm c và đ, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14, Điều 1 của Nghị đinh số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm I, Khoản 2, Điểm c, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Tài chính: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm k, Khoản 2, Điểm c, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Văn hóa và Thể thao: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm 1, Khoản 2, Điểm c và g, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;

- Sở Khoa học và Công nghệ: Bao gồm các lĩnh vực tương ứng tại Điểm p, Khoản 2, Điểm a và c, Khoản 3, Điều 32 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP .

c) Chủ trì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo sự phân công xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương và các lĩnh vực được phân công trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Điểm b, Khoản 2 Mục này.

d) Phối hp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai các hoạt động: Vận động doanh nghiệp tham gia, các hoạt động khác của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; cử cán bộ công chức viên chức tham gia Hội đồng sơ tuyển và Nhóm chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; triển khai các hoạt động về quản lý mấ số mã vạch.

đ) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

3. Sở Tài Chính:

Chịu trách nhiệm thẩm định và phân bổ kinh phí cho triển khai các hoạt động hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, công tác quản lý liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn toàn tỉnh từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ trì, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp trong các hoạt động liên quan đến quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo sự phân công, phân cấp và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ trì và phối hợp trong việc xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hóa, về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo thẩm quyền; tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tại địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch v
à các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT, NN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10642/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10642/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2018
Ngày hiệu lực18/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10642/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch số 10642/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và 78/2018/NĐ-CP Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch số 10642/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và 78/2018/NĐ-CP Khánh Hòa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10642/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành18/10/2018
        Ngày hiệu lực18/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch số 10642/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và 78/2018/NĐ-CP Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch số 10642/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và 78/2018/NĐ-CP Khánh Hòa

           • 18/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực