Văn bản khác 19/KH-UBND

Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau năm 2015 và đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch số 19/KH-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cổng thông tin điện tử Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Cà Mau, ngày 09 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LỘ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH CÀ MAU NĂM 2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau năm 2015 và đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nhằm minh bạch hóa các hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo điều kiện để triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Năm 2015 bảo đảm cung cấp 13% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên tổng số thủ tục hành chính đã được công bố. Trong đó, ưu tiên cung cấp các dịch vụ theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và có ít nhất 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Các ngành, các cấp cần xác định danh mục thủ tục hành chính công ở các cơ quan nhà nước để lựa chọn mức độ ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đảm bảo đến năm 2020 có 100% thủ tục được cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 20% thủ tục được cung cấp dịch vụ công mức độ 4.

II. NỘI DUNG

1. Số liệu chung về thủ tục hành chính

- Tổng số đơn vị huyện, thành phố: 09.

- Tổng số xã, phường, thị trấn: 101.

- Tổng số thủ tục hành chính: 1.701.

Trong đó:

+ Số thủ tục hành chính cấp tỉnh: 1.294.

+ Số thủ tục hành chính cấp huyện, thành phố: 230.

+ Số thủ tục hành chính cấp xã, phường, thị trấn: 177.

- Tổng số thủ tục hành chính dự kiến cung cấp ở mức độ 3, 4 đến 2015: 220 TTHC, trong đó: 215 TTHC cung cấp mức độ 3, 05 TTHC cung cấp mức độ 4.

- Tổng số thủ tục hành chính dự kiến cung cấp ở mức độ 3, 4 đến 2020: 100% TTHC cung cấp mức độ 3; 20% TTHC cung cấp mức độ 4.

2. Danh mục thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2015 (có phụ lục kèm theo).

3. Định hướng đến năm 2020

100% TTHC triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện lộ trình đến năm 2020.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp hành chính

- Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm trong quá trình ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, phải gắn liền với hiện đại hóa nền hành chính, trong đó xác định phát triển hạ tầng công nghệ thông tin là nền tảng để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Trong đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị nhà nước cần chú trọng tiêu chí khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan, đơn vị quản lý.

2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ

- Giải pháp kỹ thuật - công nghệ áp dụng trên cơ sở lựa chọn giải pháp tổng thể đã được kiểm chứng hoặc phát triển mới và tích hợp được với Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Trang Thông tin điện tử thành phần.

- Việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật công nghệ cần phải xem xét đến yêu cầu phải phù hợp với trình độ và quy mô của nguồn nhân lực sẽ vận hành hệ thống sau xây dựng, trin khai.

3. Giải pháp nhân lực

- Tổ chức, cơ cấu nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, đồng thời có chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm ổn định nguồn lực công nghệ thông tin làm việc lâu dài trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, đảm bảo đủ năng lực để tiếp nhận, vận hành và phát triển các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Đào tạo kỹ năng sử dụng chuyên sâu cho cán bộ xlý hồ sơ trực tuyến.

4. Giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng

- Tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về tm quan trọng và ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và trong hoạt động quản lý nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng cường tuyên truyền, quảng bá đến người dân, doanh nghiệp hiểu lợi ích của việc tham gia sdụng dịch vụ công trực tuyến.

- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu thường xuyên để người dân biết và hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đng thời theo dõi, giám sát, phản ảnh kịp thời hoạt động của các cơ quan nhà nước thông qua hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

5. Giải pháp tài chính

- Sử dụng ngân sách địa phương (nguồn chi sự nghiệp khoa học công nghệ) để thực hiện các chương trình, dự án phục vụ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình và theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm được phê duyệt.

- Tranh thnguồn vốn từ Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn làm căn cứ pháp lý đtổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch này; hỗ trợ phương án, mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách cho việc duy trì, vận hành các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Đào tạo, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ các cơ quan nhà nước; tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp để tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

- Tiếp nhận phản hồi của cá nhân, tổ chức về chất lượng dịch vụ công trực tuyến; báo cáo, đánh giá gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện lộ trình hàng năm.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất và thực hiện phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh, bảo đảm đáp ứng nguồn lực để thực hiện Kế hoạch.

- Trong tham mưu các kế hoạch cải cách hành chính phải gắn liền với phát triển cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tổ chức đánh giá thực hiện cải cách hành chính hàng năm phải theo dõi, kim tra việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông để áp dụng thống nhất trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, tạo điều kiện cung cp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Thông tin điện tử.

- Tham mưu ban hành các quy định về việc xét thi đua khen thưởng hàng năm gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

3. Sở Tài chính

- Ưu tiên bố trí ngân sách cho các chương trình, dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các dự án hỗ trợ thực hiện lộ trình. Cân đối, đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương.

- Chủ trì, tham mưu ban hành quy định về phí và lệ phí cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quy định mức chi duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan

- Căn cứ vào lộ trình cung cấp dịch vụ hành chính công trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để chủ động bố trí trang thiết bị, nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ, công chức để đáp ứng việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đúng lộ trình đề ra.

- Xây dựng quy định, quy chế về khai thác và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị mình.

- Tuyên truyền, phổ biến để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến do cơ quan, đơn vị quản lý.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau năm 2015 và đến năm 2020, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử;
- TT Công báo - Tin học;
- LĐVP (H.Hùng):
- P.VHXH(T);
- Lưu: VT, Mi10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CUNG CẤP TRONG NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch số: 19/KH-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

TT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đồng xử lý

A

Cấp Sở

 

 

 

 

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

2

Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

3

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

4

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu)

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

6

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu)

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

8

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

9

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

10

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

11

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mhóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

13

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho ca hàng bán LPG chai

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

14

Đăng ký tổ chức hi trợ, triển lãm thương mại

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

15

Thay đổi, bổ sung nội dung đăng tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

3

Tỉnh

Sở Công thương

 

16

Thẩm định cấp phép quy hoạch

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

17

Cung cấp thông tin quy hoạch

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

18

Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở theo phân cấp của UBND tỉnh

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

19

Cấp giấy phép xây dựng tạm

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

20

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

21

Gia hạn giấy phép xây dựng

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

22

Cp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

23

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

24

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

25

Cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

26

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

27

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

28

Cấp chứng chỉ định giá bt động sản

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

29

Cấp lại chứng chỉ định giá, chứng chỉ môi giới bất động sản

3

Tỉnh

Sở Xây dựng

 

30

Cấp giấy chứng nhận sử dụng máy photocopy màu

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

31

Cấp giấy phép lp đặt và sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

32

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hi chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

33

Cấp giấy phép xuất bản bản tin trong nước

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

34

Cho phép họp báo

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

35

Thm định hồ sơ trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

36

Cấp giấy phép nhập khu xuất bản phẩm không kinh doanh

4

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

37

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

38

Cấp giấy phép in xuất bản phẩm

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

39

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

40

Cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

41

Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

42

Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát

4

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

43

Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyn phát thư (dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tnh)

3

Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

44

Cấp mã sđơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

3

Tỉnh

Sở Tài chính

 

45

Cấp mã sđơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư

3

Tỉnh

Sở Tài chính

 

46

Cấp mã sđơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư

3

Tỉnh

Sở Tài chính

 

47

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

3

Tỉnh

Chi cục Bảo vệ thực vật

 

48

Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

3

Tỉnh

Chi cục Bảo vệ thc vt

 

49

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

3

Tỉnh

Chi cục Thú y

 

50

Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y:

- Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật;

- Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;

- Xét nghiệm, phẫu thuật động vật;

- Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.

3

Tỉnh

Chi cục Thú y

 

51

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

3

Tỉnh

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

52

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

3

Tỉnh

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

53

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

3

Tỉnh

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

54

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

4

Tỉnh

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn li thủy sản

 

55

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

3

Tỉnh

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

56

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

3

Tỉnh

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

57

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

3

Tỉnh

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

58

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

3

Tỉnh

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

59

Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

3

Tỉnh

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

60

Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè

3

Tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

61

Cấp lại chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè

3

Tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

62

Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

63

Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

64

Cấp phiếu lý lịch tư pháp s 1 qua ủy quyền

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

65

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch yếu tố nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

66

Xác định lại giới tính có yếu tnước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

67

Xác định lại dân tộc có yếu tnước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

68

Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

69

Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

70

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề lut sư

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

71

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

72

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

73

Tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

74

Chm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

75

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

76

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

77

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

78

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

79

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

80

Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

81

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

82

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Tư pháp

 

83

Đổi GPLX do ngành Công an cấp

3

Tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

84

Đổi GPLX của ngành Giao thông vận tải cấp

3

Tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

85

Đổi GPLX đối với giấy phép lái xe hoặc bng lái xe của người nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

86

Đổi GPLX Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

3

Tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

87

Bổ sung, thay thế xe khai thác tuyến vận tải khách bng ô tô theo tuyến cố định trong trường hợp làm tăng tầng suất chạy xe

3

Tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

88

Cấp, đổi phù hiệu, biển hiệu

3

Tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

89

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

4

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

90

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

4

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

91

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

92

Đăng ký hoạt động chi nhánh đi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

93

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

94

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

95

Đăng ký hoạt động chi nhánh đi với công ty cphần

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

96

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

3

Tnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

97

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

98

Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

99

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

100

Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

101

Thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh doanh nghip đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

102

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

103

Đnghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

104

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 15 tỷ đng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

105

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

106

Đăng ký đầu tư đi với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng cho dự án đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

107

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng cho dự án đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

108

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

3

Tỉnh

Sở KH&ĐT

Cục thuế

109

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

3

Tỉnh

Ban Quản lý khu kinh tế

 

110

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

3

Tỉnh

Ban Quản lý khu kinh tế

 

111

Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư

3

Tỉnh

Ban Quản lý khu kinh tế

 

112

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

113

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

114

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

3

Tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

115

Thỏa ước lao động tập thể

3

Tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hôi

 

116

Đăng ký nội quy lao động

3

Tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

117

Khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế

3

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

118

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-Quang chẩn đoán trong y tế)

3

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

119

Cấp giấy chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chẩn đoán trong y tế)

3

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

120

Hỗ trợ kinh phí đăng ký nhãn hiệu

3

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

121

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ

3

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

122

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trong trường hợp mất giấy phép)

3

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

123

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trong trường hợp giấy phép bị rách, nát)

3

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

124

Cấp gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

3

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

125

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (trong trường hợp sửa đổi giấy phép)

3

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

126

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Áp dụng đối với người Việt Nam)

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

127

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc bị thu hồi do Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền, chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

128

Cấp chứng chỉ hành nghề được (áp dụng đối với người Việt Nam)

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

129

Cấp đổi chứng chỉ hành nghdược: (áp dụng đối với người Việt Nam)

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

130

Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược: (áp dụng đối với người Việt Nam)

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

131

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn (áp dụng đối với người Việt Nam)

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

132

Cấp đi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn (áp dụng đối với người Việt Nam)

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

133

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn (áp dụng đối với người Việt Nam)

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

134

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn (áp dụng đối với người Việt Nam)

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

135

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

3

Tỉnh

Sở Y tế

 

136

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

3

Tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

137

Cấp lại bằng tốt nghiệp trung học

3

Tỉnh

Sở Giáo dục và Đào to

 

138

Điều chỉnh, cải chính bng tt nghiệp

3

Tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

139

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

3

Tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

140

Công nhận trường mm non đạt chuẩn quốc gia

3

Tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

141

Công nhận trường tiu học đạt chuẩn quốc gia

3

Tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

142

Công nhận trường THCS đt chuẩn quốc gia

3

Tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

143

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

144

Thủ tc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đi tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

145

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

146

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

147

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

148

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

149

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

150

Gia hạn, thay đi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

151

Gia hạn, thay đi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

152

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

3

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

153

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

3

Tnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

154

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

3

Tỉnh

Sở Văn hóa, Th thao và Du lch

 

155

Cấp giấy phép tchức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

3

Tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

156

Thông báo sản phm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

3

Tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

157

Cấp giấy phép thực hiện tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được tổ chức lần đầu; lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian địa điểm so với truyền thống; lễ hội có nguồn gốc nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức)

3

Tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

B

Cấp Huyện

 

 

 

 

1

Đăng ký kinh doanh đi với hộ kinh doanh

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

3

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

6

Chm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

7

Đăng ký hoạt động kinh doanh hp tác xã

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

8

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động kinh doanh hợp tác xã do hp nhất

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

9

Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hợp tác xã do thay đổi địa chỉ trsở chính

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

10

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động kinh doanh hp tác xã do đổi tên hợp tác xã

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

11

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động kinh doanh hợp tác xã do thay đổi ngành nghề

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

12

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động kinh doanh hợp tác xã do thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

13

Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hợp tác xã do thay đổi vốn điều l

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

14

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động kinh doanh hợp tác xã do chia tách hợp tác xã

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

15

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

16

Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hợp tác xã do sửa đổi điều lệ

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

17

Đăng ký hoạt động của chi nhánh/Văn phòng đại diện của hợp tác xã

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

18

Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện hợp tác xã do bị mất, hư hỏng

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

19

Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hợp tác xã do bị mất, hư hỏng

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

20

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh hợp tác xã

3

Huyện

Phòng TC-KH

 

21

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đi với thương nhân kinh doanh

3

Huyện

Phòng KT-HT

 

22

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với thương nhân kinh doanh

3

Huyện

Phòng KT-HT

 

23

Cấp mới giấy phép kinh doanh bán l(hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

3

Huyện

Phòng KT-HT

 

24

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

3

Huyện

Phòng KT-HT

 

25

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

3

Huyện

Phòng KT-HT

 

26

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

Huyện

Phòng KT-HT

 

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

3

Huyện

Phòng Y tế

 

28

Cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở

3

Huyện

Phòng GD&ĐT

 

29

Điều chỉnh, cải chính bng tốt nghiệp trung học cơ sở

3

Huyện

Phòng GD&ĐT

 

30

Chuyn trường học sinh đi học các trường ngoài tnh cấp trung học cơ sở

3

Huyện

Phòng GD&ĐT

 

31

Bổ sung hộ tịch

3

Huyện

Phòng Tư pháp

 

32

Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

3

Huyện

Phòng Tư pháp

 

33

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

3

Huyện

Phòng Tư pháp

 

34

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ h tch

3

Huyện

Phòng Tư pháp

 

35

Xác định lại dân tộc

3

Huyện

Phòng Tư pháp

 

36

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị

3

Huyện

Phòng KT-HT, Phòng QL Đô thị TP

 

37

Cấp giấy phép xây dựng tạm

3

Huyện

Phòng KT-HT, Phòng QL Đô thị TP

 

38

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

3

Huyện

Phòng KT-HT, Phòng QL Đô thị TP

 

39

Gia hạn giấy phép xây dựng

3

Huyện

Phòng KT-HT, Phòng QL Đô thị TP

 

40

Cung cấp thông tin quy hoạch

3

Huyện

Phòng KT-HT, Phòng QL Đô thị TP

 

41

Cấp Giấy phép quy hoạch

3

Huyện

Phòng KT-HT, Phòng QL Đô thị TP

 

42

Cấp lại và sửa sai thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội

3

Huyện

Phòng LĐ, TB&XH

 

C

Cấp Xã

 

 

 

 

1

Đăng ký kết hôn

3

UBND phường, xã

 

2

Xác nhận tình trạng hôn nhân

3

UBND phường, xã

 

3

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

3

UBND phường, xã

 

4

Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

3

UBND phường, xã

 

5

Đăng ký khai sinh

3

UBND phường, xã

 

6

Đăng ký lại việc sinh

3

UBND phường, xã

 

7

Đăng ký khai tử

3

UBND phường, xã

 

8

Đăng ký lại việc tử

3

UBND phường, xã

 

9

Đăng ký lại việc kết hôn

3

UBND phường, xã

 

10

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ h tch

3

UBND phường, xã

 

11

Đăng ký thành lập đối với nhóm tr, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

3

UBND phường, xã

 

12

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

3

UBND phường, xã

 

13

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

3

UBND phường, xã

 

14

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

3

UBND phường, xã

 

15

Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

3

UBND phường, xã

 

16

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở

3

UBND phường, xã

 

17

Cấp giấy phép xây dựng tạm đã có quy hoạch được duyệt

3

UBND phường, xã

 

18

Đăng ký tạm trú

3

Công an phường/xã

 

19

Đăng ký lưu trú

3

Công an phường/xã

 

20

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

3

UBND phường, xã

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu19/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2015
Ngày hiệu lực09/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch số 19/KH-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cổng thông tin điện tử Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch số 19/KH-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cổng thông tin điện tử Cà Mau 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu19/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành09/04/2015
        Ngày hiệu lực09/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch số 19/KH-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cổng thông tin điện tử Cà Mau 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch số 19/KH-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cổng thông tin điện tử Cà Mau 2015

           • 09/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực