Văn bản khác 75/KH-BGDĐT

Kế hoạch số 75/KH-BGDĐT về việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch75/KH-BGDĐT công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2008 ngành


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 75/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2008 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục; Công văn số 612/BTP-PBGDPL ngày 07/3/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2008; Căn cứ vào yêu cầu của công tác PBGDPL của ngành giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2008 của ngành giáo dục với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, ý thức pháp luật cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành góp phần ổn định môi trường giáo dục, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành để thực hiện công tác PBGDPL ngành giáo dục.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG

1. Đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giáo dục và các văn bản pháp luật về giáo dục.

- Tập trung vào các nội dung cơ bản về phòng chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về cán bộ công chức; về lao động; về cải cách hành chính; về thực hiện dân chủ ở cơ sở; về hội nhập quốc tế và các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của từng đối tượng trong ngành.

- Quán triệt Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với người học

- Tập trung vào các nội dung cơ bản như quyền và nghĩa vụ của công dân; lý luận cơ bản về pháp luật phục vụ cho việc tìm hiểu và thực hiện pháp luật.

- Quán triệt các quy định pháp luật liên quan đến học tập, rèn luyện của từng đối tượng trong đó tập trung vào các quy định về quyền và nghĩa vụ của người học, thi cử, khen thưởng, kỷ luật … nhằm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” trong toàn ngành.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp từng cấp học và trình độ đào tạo.

(Danh mục một số văn bản pháp luật trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến trong năm 2008 được gửi kèm theo Kế hoạch này)

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần triển khai toàn diện các nội dung Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT trong đó cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Quán triệt Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT

a) Vụ Pháp chế biên soạn tài liệu hướng dẫn và tổ chức báo cáo trong tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật.

b) Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức quán triệt trong dịp hè và sinh hoạt đầu năm cho các đối tượng thuộc quyền.

2. Xây dựng thể chế

a) Phối hợp xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2008: Vụ Pháp chế chủ trì.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Thông tư liên tịch về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường: Vụ Pháp chế chủ trì, thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2008.

c) Hoàn thiện các Đề án thuộc Chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2006- 2010 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 5836/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2006: Các đơn vị được giao chủ trì các đề án: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Pháp chế, Văn phòng, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.

3. Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa

a) Xây dựng chương trình pháp luật đại cương cho đại học, cao đẳng: Vụ Giáo dục đại học chủ trì; thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2008.

b) Hoàn thiện, ban hành Chương trình pháp luật trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì; thời gian hoàn thành trong quý II năm 2008.

c) Rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục công dân: Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục chủ trì; thời gian hoàn thành trong quý III năm 2008.

d) Biên soạn giáo trình môn giáo dục pháp luật cho các trường trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì; thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2008.

4. Bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Rà soát đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì; thời gian hoàn thành trong quý III năm 2008.

b) Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành giáo dục: Vụ Pháp chế chủ trì; thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2008.

c) Tập huấn cho giáo viên giáo dục công dân: Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chủ trì; thời gian thực hiện trong quý III năm 2008.

d) Tập huấn giáo viên pháp luật trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì; thời gian thực hiện trong quý III năm 2008.

đ) Tập huấn công tác pháp chế và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ pháp chế và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Pháp chế chủ trì; thời gian thực hiện quý III, quý IV năm 2008.

e) Tập huấn kỹ thuật kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kỹ thuật soạn thảo văn bản dành cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ: Vụ Pháp chế chủ trì, thời gian thực hiện tháng 8 năm 2008.

5. Bổ sung tài liệu, thiết bị

a) Rà soát, bổ sung bộ mẫu thiết bị phục vụ việc dạy và học môn giáo dục công dân trung học phổ thông. Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì; thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2008.

b) Biên soạn, phát hành các đề cương văn bản pháp luật mới, các tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật định kỳ theo chuyên đề; nâng cao chất lượng và mở rộng diện phát hành Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật: Vụ Pháp chế chủ trì.

c) Hỗ trợ tủ sách pháp luật điểm cho một số cơ sở giáo dục vùng khó khăn: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì.

6. Nâng cao chất lượng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng: Văn phòng chủ trì phối hợp với các báo, tạp chí trong và ngoài ngành.

b) Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu pháp luật về giáo dục và tăng cường dung lượng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Bộ: Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin.

c) Khảo sát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên: Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì.

7. Kiểm tra, khảo sát

a) Tổ chức kiểm tra theo phân công của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ: Vụ Pháp chế chủ trì; thời gian thực hiện trong tháng 7 năm 2008.

b) Kiểm tra công tác pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật tại một số sở giáo dục và đào tạo, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Pháp chế chủ trì; thời gian thực hiện trong tháng 10 năm 2008.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm triển khai

a) Trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể trên cơ sở Kế hoạch PBGDPL năm 2008 của ngành giáo dục, các văn bản quy định về PBGDPL và Kế hoạch PBGDPL của địa phương trong đó chú ý việc kiện toàn Hội đồng (Ban) PBGDPL; cử cán bộ phụ trách công tác PBGDPL; bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Hai không”.

- Tổ chức kiểm tra, báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên và cơ quan chủ quản.

b) Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ;

- Chủ động triển khai công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này; chủ động lồng ghép công tác PBGDPL với các công tác khác như hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; tuyên truyền, phổ biến về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV – AIDS…

2. Kinh phí thực hiện

- Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL.

- Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, các đơn vị, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ phải bố trí ngân sách giành riêng cho công tác PBGDPL (nếu chưa bố trí thì bổ sung vào kế hoạch ngân sách sáu tháng cuối năm 2008); tăng cường việc huy động kinh phí từ các dự án, đề án, chương trình, mục tiêu và các nguồn kinh phí khác phục vụ cho công tác PBGDPL.

- Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện công tác PBGDPL của các đơn vị thuộc Bộ năm 2008.

Vụ Pháp chế, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trong ngành xây dựng Kế hoạch PBGDPL cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ;
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- TW đoàn TNCSHCM; TW Hội SVVN;
- Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công đoàn giáo dục Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, thanh tra, Văn phòng; các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp, các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Chi hội Luật gia Bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

DANH MỤC

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM CẦN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN TRONG NĂM 2008
(Kèm theo Kế hoạch số 75/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2008)

1. Luật Giáo dục 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Luật phòng chống tham nhũng, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007 (có hiệu lực từ ngày 17/8/2007) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Luật khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 47/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2008)

7. Luật công vụ (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2008).

8. Luật quốc tịch sửa đổi (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2008).

9. Luật Bảo hiểm y tế (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2008).

10. Luật giao thông đường bộ sửa đổi (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2008); Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

11. Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

12. Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm học thêm.

13. Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

14. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/07 hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

15. Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ; Quyết định số 17/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/4/2008 về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

16. Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

(Các đơn vị chủ động lựa chọn các văn bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao không có trong Danh mục này để tuyên truyền, phổ biến trong đơn vị. Để cập nhật nội dung các văn bản pháp luật mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có thề truy cập địa chỉ: www.moet.gov.vn hoặc liên hệ theo địa chỉ: [email protected]; [email protected])

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu75/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2008
Ngày hiệu lực25/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch75/KH-BGDĐT công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2008 ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Kế hoạch75/KH-BGDĐT công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2008 ngành
     Loại văn bảnVăn bản khác
     Số hiệu75/KH-BGDĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
     Người kýPhạm Vũ Luận
     Ngày ban hành25/04/2008
     Ngày hiệu lực25/04/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Kế hoạch75/KH-BGDĐT công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2008 ngành

        Lịch sử hiệu lực Kế hoạch75/KH-BGDĐT công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2008 ngành

        • 25/04/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 25/04/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực