Văn bản khác 262/KL-TTrB

Kết luận 262/KL-TTrB năm 2016 công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Kết luận 262/KL-TTrB công tác quản lý nhà nước an toàn thực phẩm sở Y tế Đà Nẵng 2016


BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/KL-TTrB

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

KẾT LUẬN THANH TRA

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Quyết định số 178/QĐ-TTrB ngày 25/8/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế về thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phm (ATTP) tại Sở Y tế Tp.Đà Nng, từ ngày 31/8 - 03/9/2015, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Y tế Đà Nng và các đơn vị liên quan trên địa bàn Tp.Đà Nng.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 104/BC-TTrB ngày 09/11/2014 của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế kết luận thanh tra như sau:

1. KHÁI QUÁT CHUNG

Đà Nng thuộc Miền trung của Việt Nam, trên trục giao thông huyết mạch Bắc Nam về cả đường bộ, đường sắt, đường biển và đường không trong nước và quốc tế, là cửa ngõ giao thông quan trọng, là vùng kinh tế trọng đim của miền Trung, du lịch được xác định là một trong các ngành kinh tế mũi nhọn.

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn, giúp Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, trong đó có ATTP, đồng thời là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo liên ngành vVSATTP của thành ph.

Chi cục ATVSTP là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, được thành lập theo Quyết định s1627/QĐ-UBND tháng 3/2009 của UBND Tp.Đà Nng, có 33 cán bộ được sắp xếp thành 04 phòng chức năng. Chi Cục có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu UBND thành phthực hiện quản lý nhà nước về ATTP, thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố có Khoa Xét nghiệm gồm 19 cán bộ (02 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ, 17 kỹ sư và cử nhân, 02 kỹ thuật viên xét nghiệm) được đào tạo chuyên môn phù hp với lĩnh vực xét nghiệm (11 cán bộ xét nghiệm vi sinh và 08 cán bộ xét nghiệm hóa lý).

Phòng thí nghiệm có 02 labo (một labo hóa lý và một labo vi sinh) được trang bị đầy đủ những trang thiết bị cơ bản phục vụ công tác xét nghiệm ATTP, ngoài ra có một số thiết bị chuyên sâu được đầu tư. Tuy nhiên một số trang thiết bị xét nghiệm đã sử dụng trên 12 năm nên thường xuyên phải bảo trì, sửa cha và chưa đáp ứng được hoạt động xét nghiệm đối với những chỉ tiêu phải sử dụng các thiết bị này. Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 vào năm 2012. Số phương pháp thử đang thực hiện là 65 (53 phép thử hóa lý và 12 phép thử vi sinh). Một số chỉ tiêu phải được phòng thí nghiệm thực hiện thông qua hợp đồng với các đơn vị xét nghiệm khác.

2. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

2.1. Về ban hành các văn bản chỉ đạo về bảo đảm ATTP:

Nhằm triển khai có hiệu quả các quy định của Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, từ đầu năm 2014 đến tháng 7/2015, Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo về ATTP trên địa bàn thành phố Đà Nng:

- Quyết định, Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn Tp.Đà Nng, triển khai “Tháng hành động vì ATTP”, công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán;

- Các văn bản của Sở Y tế để hướng dẫn các đơn vị, các địa phương trong toàn thành phố triển khai công tác bảo đảm ATTP theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND thành phố;

- Chi cục ATVSTP ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai công tác bảo đảm ATTP theo chỉ đạo của Cục ATTP, Sở Y tế và Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP thành phố.

2.2. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP:

Sở Y tế chỉ đạo Chi cục ATVSTP phối hợp với đơn vị liên quan tích cực triển khai công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP, kết quả được ghi nhận tóm tắt như sau:

- Triển khai tuyên truyền về bảo đảm ATTP tập trung vào các dịp cao điểm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu;

- Hợp đồng với các cơ quan truyền thông của thành phố tuyên truyền Luật ATTP và các văn bản pháp quy về ATTP; các thông điệp về ATTP với nhiều hình thức phong phú (Phóng sự, báo viết, băng rôn, khẩu hiệu, băng đĩa, poster, tờ rơi, ...);

- Triển khai nhiều lớp tập huấn, hội thảo theo chuyên đề về ATTP để nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về ATTP.

2.3. Việc cấp các loại Giấy liên quan đến quản lý ATTP:

2.3.1. Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:

- Tổng số cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý: 7.152 cơ sở

- Tổng số cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy: 3.056 cơ sở

- Tổng số cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận: 2.942 cơ sở (96,3%),

Trong đó số cơ sở do Chi Cục ATVSTP Tp.Đà Nng quản lý và đã cp Giấy 1.080 cơ sở (100%)

2.3.2. Việc cấp Giấy tiếp nhận bn công bhợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP:

- Tổng số hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP: 420 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy: 165 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ đã được cấp Giấy: 585 hồ sơ (100%).

2.3.3. Việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phm và đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo:

- Tổng số hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận quảng cáo thực phẩm: 78 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ đã được cấp Giấy: 78 hồ sơ (100%).

Sau khi cấp các Giấy liên quan đến công tác quản lý ATTP, Chi Cục ATVSTP đã tổ chức thanh tra, hậu kiểm hằng năm theo hướng dn tại các Thông tư của Bộ Y tế. Kết quả thanh tra, hậu kiểm cho thấy số cơ sở đạt yêu cầu theo quy định 743/798 cơ sở được kiểm tra (93,1%).

2.4. Công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP.

Năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015, Trung tâm Y tế dự phòng đã phối hp lấy mẫu kiểm nghiệm trong các đợt thanh tra, kiểm tra do Sở Y tế chủ trì, cũng như lấy mẫu quản lý thực phẩm nhập khẩu. Kết quả kiểm nghiệm như sau:

- Kiểm nghiệm mẫu trong quá trình thanh tra, kiểm tra:

+ Tổng số mẫu lấy                    : 1.823 mẫu

+ Tổns số mu đạt                    : 1.350 mẫu (chiếm 74%). Trong đó:

Hóa lý kiểm nghiệm                   : 613 mẫu, đạt 513 mẫu (84%)

Vi sinh kiểm nghiệm                  : 1.210 mẫu, đạt 837 mẫu (69%)

- Kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu:

+ Tổng số lô hàng được kiểm nghiệm: 954 lô

+ Tổng số lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu: 948 lô (06 lô chờ kết quả).

2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP:

Theo báo cáo Sở Y tế, năm 2014 và 7 tháng đầu năm 2014, Sở Y tế đã phối hợp với các ngành tích cực triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP trong các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tháng hành động, các đợt thanh tra chuyên đề, đột xuất và thực hiện công tác giám sát. Kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP từ 01/01/2014 đến 30/7/2015 của Tp.Đà Nng được tổng hợp tóm tắt như sau:

- Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra                      : 193 đoàn. Trong đó:

+ Đoàn liên ngành                                             : 131 đoàn

+ Đoàn chuyên ngành                                        : 62 đoàn

- Tổng số lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra    : 10.624 cơ sở.

- Tổng số cơ sđạt yêu cầu                              : 9.413 cơ sở

- Tổng số cơ sở vi phạm bị xử lý                       : 1.211 cơ sở (11,4%).

Trong đó:

+ Cảnh cáo                                                       : 1.025 cơ sở (84,6%).

+ Phạt tiền                                                        : 186 cơ sở (15,4%)

+ Tổng số tiền phạt                                           : 373.250.000 đồng.

2.6. Công tác phối hợp liên ngành:

- Để tăng cường, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP, ngày 03/5/2015, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2937/QĐ-UBND quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn Tp.Đà Nng.

- Theo báo cáo của Sở Y tế, công tác quản lý nhà nước về ATTP luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực, thường xuyên của các ngành chức năng, đặc biệt là trong công tác thanh tra, kiểm tra. Sở Y tế phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, luôn phối hp tốt với các ngành có liên quan trong công tác điều phối và triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP, hạn chế chồng chéo, trùng lắp giữa các ngành trong quản lý ATTP.

3. Kết quả thanh tra của Đoàn đối với việc cấp các loại giấy liên quan ATTP và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP

3.1. Đối với việc cấp Giấy chứng nhận cơ sđủ điều kiện ATTP:

Đoàn thanh tra lấy ngẫu nhiên 35 hồ sơ trong số 1.080 hồ sơ đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP năm 2014 và 7 tháng đầu năm 2015 để xem xét việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, kết quả ghi nhận:

- 35/35 (100%) hồ sơ được tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ, thẩm định cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đảm bảo đầy đủ danh mục hồ sơ và đúng thẩm quyền quản lý.

- 35/35 (100%) hồ sơ được tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ, thẩm định cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo đúng quy trình cấp Giấy và đm bảo thời gian theo quy định.

- 35/35 (100%) hồ sơ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP phù hợp với kết quả thẩm định cơ sở.

Một số tồn tại:

- Quyết định thành lập Bộ phận thẩm định không phù hợp với thủ tục hành chính (Quyết định thành lập Đoàn thẩm định);

- Thời gian tiến hành thẩm định đối với một số cơ sở quá ngắn, chỉ từ 30 phút đến 1 giờ, bao gồm cả việc ghi biên bản;

- Trong số 35 hồ sơ được xem xét có 01 hồ sơ không có biên bản thẩm định (Công ty TNHH Đàm Hưng Linh).

- Tại thời điểm thanh tra, phát hiện 01 hồ sơ cấp ngày 03/10/2014 có 04 Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức ATVSTP (Công ty cổ phần VNFOOD). Việc cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức này là không phù hợp với quy định tại Thông tư liên tch số 13/2014/TTLT/BYT-BNNPTNT-BCT có hiệu lực từ ngày 25/6/2014 vì theo quy định tại Thông tư này, việc cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức đã chấm dứt từ ngày 25/6/2014 và thay vào đó là cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP.

3.2. Đối vi việc cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP:

Với tổng số 585 hồ sơ đã được Chi Cục ATVSTP cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP/Giấy tiếp nhận bn công bố hợp quy, Đoàn lấy ngẫu nhiên 26 hồ sơ để kiểm tra ghi nhận:

- 26/26 (100%) hồ sơ được lưu đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

- 26/26 (100%) hồ sơ được tiếp nhận, thẩm xét và cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP đảm bảo thời gian theo đúng thời gian quy định và đúng thẩm quyền quản lý.

Một số tồn tại:

- 90% số hồ sơ sau khi được thẩm định, cấp giấy đến nay chưa bổ sung nhãn chính của sản phm theo quy định.

- 03/26 hồ sơ được kiểm tra có Phiếu kết quả kiểm nghiệm không đúng vphương pháp kiểm nghiệm đối với 02 chỉ tiêu Ecoli và Coliform (Hồ sơ có số 004/2005/YTĐNa-TNCB số 014/2005/YTĐNa-TNCB số 034/2005/YTĐNa-TNCB).

- 01/26 hồ sơ được kiểm tra, khi thẩm xét đã bỏ sót chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí vì trong bản công bố có chỉ tiêu này trong khi Phiếu kết quả kiểm nghiệm không có chỉ tiêu này nhưng vẫn được chấp nhận đạt và cấp giấy (Hồ sơ có số 074/2005/YTĐNa-XNCB).

- 01 hồ sơ được kiểm tra là hồ sơ công bố cho sản phẩm nước rửa chén, không phải là thực phẩm (Hồ sơ có số 047/2005/YTĐNa-XNCB).

3.3. Đối với việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phm:

Với tổng số 78 hồ sơ đã được Chi Cục ATVSTP cấp Giấy xác nhận đăng ký tchức Hội nghị - Hội thảo và quảng cáo thực phẩm năm 2014 và 07 tháng đầu năm 2015, đoàn lấy ngẫu nhiên 11 hồ sơ để kiểm tra ghi nhận:

- 11/11 hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đảm bảo theo đúng thời gian quy định và đúng thẩm quyền quản lý.

- 11/11 hồ sơ được tiếp nhận, thẩm xét và cấp Giấy theo đúng quy định tại tại Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

3.4. Kết quả kiểm tra hồ thanh tra, kim tra và xử phạt vi phạm hành chính về ATTP:

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 43 bộ hồ sơ thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về ATTP ghi nhận:

- Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được lập và quản lý cơ bản đầy đủ, bao gồm: Biên bản thanh tra, kiểm tra; Biên bản vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giấy nộp tiền vào tài khoản và các tài liệu liên quan.

Một số tồn tại:

- Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chưa đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

- Việc ghi Biên bản kiểm tra, Biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn một số nội dung chưa hoàn toàn phù hợp theo quy định cụ th như sau:

+ Các biên bản kiểm tra không có kết quả kiểm tra về ATTP đối với nội dung ghi nhãn sản phẩm.

+ Thời gian kiểm tra tại một số cơ sở quá ngắn, có cơ sở thời gian kiểm tra chỉ diễn ra trong 30 phút, bao gồm cả làm biên bản như vậy sẽ khó đáp ứng được yêu cầu của việc kiểm tra (Biên bản kiểm tra số 30703/BB-TTra ngày 04/6/2015).

+ Biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ghi tên Nghị định xử phạt không chính xác.

+ Trong các Biên bản xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phần ghi chủ thể vi phạm chưa đúng/chưa đầy đủ, trường hợp có ghi tên cơ sở thì không ghi tên người đại diện, số chứng minh nhân dân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh; trường hợp ghi tên người đại diện thì không ghi tên cơ sở, giấy đăng ký kinh doanh.

+ Đối với các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến giá trị hàng hóa vi phạm đều không làm rõ căn cứ để xác định giá trị hàng hóa vi phạm mà được lấy chung một mức giá trị hàng hóa vi phạm là dưới 5 triệu đồng.

+ Các Quyết định xử phạt đối với tổ chức không áp dụng mức phạt nhân đôi so với cá nhân vi phạm theo quy định.

+ Các Quyết định xử phạt phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đều không quy định rõ ràng biện pháp khắc phục.

+ 01 Quyết định không quy định hình thức phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm phải thực hiện hình thức xử phạt bổ sung theo quy định (Quyết định số 21/QĐ-XPHC ngày 17/7/2014).

+ 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 khi Nghị định này đã hết hiệu lực (Quyết định số 04/QĐ-XPHC ngay 09/01/2014; số 07/QĐ-XPHC ngày 13/01/2014).

+ 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp nhầm điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP (Quyết định số 04/QĐ-XPHC ngày 09/01/2014).

3.5. Kim tra trực tiếp tại ssản xuất, kinh doanh thực phẩm:

Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Đồng Tiến (cơ sở sản xuất bánh) và Nhà thuốc Phước Thiện 2 (nhà thuốc có kinh doanh thực phẩm) nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước của Sở Y tế, kết quả kiểm tra ghi nhận:

+ Cơ sở thực hiện đúng các quy định về xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Cơ sở được Chi Cục ATVSTP tạo điều kiện thuận lợi và không gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xin cấp Giấy; điều kiện ATTP đáp ứng yêu cầu theo quy định.

+ Sở Y tế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm sau cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Cơ sở thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ theo quy định.

+ Cơ sở lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến ATTP.

+ Kiểm tra thực tế điều kiện ATTP tại cơ sở nhận thấy cơ sở thực hiện đúng các điều kiện về ATTP.

+ Đoàn tiến hành lấy 02 mẫu bánh Sandwich Đồng Tiến gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh ATTP. Kết quả 02/02 mẫu phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Bên cạnh đó, tại Công ty TNHH Đồng Tiến, Đoàn phát hiện việc Chi Cục ATTP Tp.Đà Nng cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho các sản phẩm bánh của Công ty TNHH Đồng Tiến chưa đúng quy định: cấp một giấy cho một nhóm bánh có thành phần và trọng lượng khác nhau.

Qua thanh tra tại Nhà thuốc Phước Thiện 2, Đoàn thanh tra phát hiện 05 sản phẩm thực phẩm chức năng đang được kinh doanh tại Nhà thuốc có nội dung ghi nhãn không phù hợp với quy định, đoàn đã tiến hành nhắc nhở để cơ sở liên hệ với nhà cung cấp chỉnh sửa và khắc phục theo đúng quy định.

4. Kết luận:

4.1. Ưu điểm:

- Sở Y tế Tp.Đà Nng đã tích cực tham mưu cấp có tham quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý nhà nước về ATTP nhằm triển khai thực hiện Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Công tác giáo dục truyền thông đã được đy mạnh, góp phần tích cực từng bước nâng cao nhận thức và thực hành pháp luật về bảo đảm ATTP của các nhóm đối tượng trong xã hội.

- Việc cấp các loại giấy liên quan ATTP đa số thực hiện đúng quy định. 100% số hồ sơ được kiểm tra dã được tiếp nhận, thẩm xét, thẩm định và cấp Giấy đảm bảo về thời gian, đúng thẩm quyền.

- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm các quy định về bảo đảm ATTP.

- Công tác phối hợp liên ngành trong quản lý ATTP được thực hiện tương đối tốt, có sự vào cuộc tích cực, tiến hành đồng bộ của các ngành chức năng.

- Chi cục ATVSTP tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Y tế trong việc chỉ đạo liên ngành VSATTP, xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo đảm ATTP thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành Y tế, là đầu mối phối hợp giữa các Sở, Ngành, các cơ quan chuyên môn trong hoạt động đảm bảo ATTP.

4.2. Một số tồn tại, hạn chế:

- Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chưa đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

- Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP, Hồ sơ thanh tra, kim tra và xử lý vi phạm hành chính về ATTP chưa hoàn toàn đúng theo quy định.

- Mặc dù Sở Y tế có nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý, song kết quả về bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn hạn chế, số mẫu kiểm nghiệm qua giám sát không đạt chiếm 26%.

- Việc xử phạt vi phạm hành chính về ATTP còn chưa nghiêm, s cơ svi phạm bị xử phạt cảnh cáo chiếm 84%, số vi phạm bị phạt tiền chỉ chiếm 16%.

5. Xử lý, kiến nghị xử lý:

5.1. Biện pháp xử lý chung của Đoàn:

Đoàn thanh tra đã nhắc nhở, hướng dẫn trực tiếp việc khắc phục đối với một số tồn tại của đơn vị được thanh tra trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

5.2. Kiến nghị:

Đề nghị Sở Y tế TP.Đà Nng chỉ đạo các đơn vị tiến hành khc phục những tồn tại trong công tác qun lý nhà nước về ATTP như đã nêu trong bản kết luận, báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 31/12/2015.

Trên đây là Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Sở Y tế Tp.Đà Nng. Chánh Thanh tra Bộ giao Trưởng Đoàn thanh tra gửi Kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Sở Y tế Tp.Đà Nẵng (để thực hiện);
- Cục ATTP (để phối hợp chỉ đạo);
- Cổng Thông tin điện tử BYT (để đăng tin);
- Lưu: TTrB; P8; Đoàn thanh tra.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Đặng Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 262/KL-TTrB

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu262/KL-TTrB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 262/KL-TTrB

Lược đồ Kết luận 262/KL-TTrB công tác quản lý nhà nước an toàn thực phẩm sở Y tế Đà Nẵng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kết luận 262/KL-TTrB công tác quản lý nhà nước an toàn thực phẩm sở Y tế Đà Nẵng 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu262/KL-TTrB
        Cơ quan ban hànhThanh tra Bộ Y tế
        Người kýĐặng Văn Chính
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực11/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kết luận 262/KL-TTrB công tác quản lý nhà nước an toàn thực phẩm sở Y tế Đà Nẵng 2016

           Lịch sử hiệu lực Kết luận 262/KL-TTrB công tác quản lý nhà nước an toàn thực phẩm sở Y tế Đà Nẵng 2016

           • 11/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực