Văn bản khác 51-KL/TW

Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW nếp sống văn minh


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 51-KL/TW

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

 

KẾT LUẬN

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 27-CT/TW, NGÀY 12-01-1998 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA VIII) VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI

Sau khi xem xét Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12-01-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số vấn đề tâm linh, ngoại cảm (Báo cáo số 177-BC/BTGTW, ngày 12-5-2009), Bộ Chính trị kết luận:

1. Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, trong những năm đầu sau khi ban hành đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Việc xây dựng đời sống văn hóa nói chung, xây dựng nếp sống, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội nói riêng đã có những chuyển biến rõ nét, hạn chế được một số tiêu cực, hủ tục lạc hậu. Đã xuất hiện những điển hình tốt, những mô hình mới trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện chiến lược “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc thực hiện Chỉ thị không nghiêm túc, tình hình tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội còn phô trương, nhiều nghi thức rườm rà, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, gây tốn kém, phiền phức; mê tín, dị đoan lại phát triển phức tạp. Một số đám cưới còn làm to hơn, kéo dài hơn trước; việc ganh đua xây cất mồ mả gây lãng phí tiền của, công sức diễn ra ở nhiều nơi có chiều hướng ngày càng tăng. Một số kẻ xấu lợi dụng khả năng đặc biệt (ngoại cảm) của con người để trục lợi, lừa đảo, xuyên tạc, gây rối trật tự, an toàn xã hội, phủ nhận nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do: Nhận thức và trách nhiệm của một số không ít cấp ủy đối với việc quán triệt, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW chưa đầy đủ.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa trong hướng dẫn, tổ chức, quản lý hoạt động việc cưới, việc tang, lễ hội còn thiếu chặt chẽ, buông lỏng, hữu khuynh. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, kể cả một số cán bộ, chủ chốt các cấp, các ngành thiếu gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và nhiều cán bộ, đảng viên chịu ảnh hưởng của các hoạt động mê tín, dị đoan. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa đảm bảo cho việc thực hiện Chỉ thị chưa được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm đầu tư, xây dựng. Những biến động chính trị, xã hội và tác động của mặt trái cơ chế thị trường đã ảnh hưởng đến niềm tin khoa học của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Trước tình hình trên, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); Thông báo kết luận số 83-TB/TW, ngày 27-6-2007 của Ban Bí thư và Kết luận số 34-KL/TW, ngày 20-12-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc cưới, việc tang, lễ hội và tâm linh, ngoại cảm, tập trung thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ sau đây:

- Đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng chính trị tư tưởng cho mọi hoạt động và đời sống tinh thần của xã hội ta.

- Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Trên cơ sở đó, tuyên truyền, vận động, tổ chức để các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và hoạt động tâm linh. Gắn chặt hoạt động này với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổng hợp của các cuộc vận động. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải gương mẫu thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW. Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các địa phương cần chỉ đạo cơ sở thực hiện nghiêm túc quy ước, hương ước, những quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội; vận động cán bộ, nhân dân thực hiện điện táng, hỏa táng người qua đời, không mê tín dị đoan; coi trọng đầu tư xây dựng các nhà văn hóa làm điểm tổ chức cưới ở xã, phường, nhà tang lễ, xây dựng cơ sở điện táng, quy hoạch nghĩa trang, tạo thuận lợi cho nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và việc tang.

- Các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp và đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay, có chế tài đủ mạnh, có tác dụng giáo dục, răn đe. Chính quyền các cấp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; phát hiện và xử lý cương quyết các hành vi vi phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường các sản phẩm văn hóa, xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phát tán sản phẩm độc hại, phi văn hóa.

- Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học, xây dựng các luận cứ khoa học và mô hình mẫu trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội để giới thiệu, truyền bá ra các vùng, miền.

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, tổ chức nghiên cứu về khả năng đặc biệt của con người. Xây dựng quy chế hoạt động, quản lý, chế độ báo cáo, thông tin, nhất là việc thẩm định và công bố kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này. Các phương tiện truyền thông không được thông tin những sự việc, hiện tượng chưa được các cơ quan chức năng thẩm định, kết luận. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, ngoại cảm để lừa bịp, trục lợi, xuyên tạc, phủ định hệ tư tưởng, quan điểm, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Các cấp ủy đảng phải coi việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, định kỳ sơ kết, tổng kết để kịp thời đề ra những biện pháp phù hợp với từng vùng, miễn, từng dân tộc, từng đối tượng cụ thể.

Ban Tuyên giáo Trung ương giúp Bộ Chính trị hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, việc quán triệt, thực hiện Kết luận này; chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hàng năm tổ chức kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51-KL/TW

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu51-KL/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2009
Ngày hiệu lực22/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW nếp sống văn minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW nếp sống văn minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu51-KL/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành22/07/2009
        Ngày hiệu lực22/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW nếp sống văn minh

             Lịch sử hiệu lực Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW nếp sống văn minh

             • 22/07/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/07/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực