Văn bản khác 90-KL/TW

Kết luận 90-KL/TW năm 2014 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Bộ Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Kết luận 90-KL/TW năm 2014 Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa


BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 90-KL/TW

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014

 

KẾT LUẬN

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ “XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

Tại phiên họp ngày 19-12-2013, sau khi nghe Tờ trình số 149-TTr/BTGTW, ngày 4-11-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 7) và ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

1- Hơn 5 năm qua, việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết đã đạt được một số kết quả bước đầu. Hoạt động của các hội trí thức tiếp tục có tiến bộ, nhất là trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức. Đội ngũ trí thức tiếp tục được tăng cường, có những đóng góp tích cực, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số địa phương còn chậm, chưa nghiêm và chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết còn chậm, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên Nghị quyết chưa thực sự đi vào cuộc sống. Một số cơ chế, chính sách đối với trí thức chậm được đổi mới để phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ trí thức tuy có tăng về số lượng song chất lượng chưa cao; số trí thức sáng tạo, chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học có trình độ cao còn ít, đội ngũ trí thức kế cận hẫng hụt. Hoạt động chuyên môn (nghiên cứu, sáng tác...) của trí thức chưa gắn kết, phù hợp với cơ chế thị trường và cũng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cơ chế hành chính quan liêu và tình trạng trì trệ, hình thức, hiệu quả hoạt động thấp trong các tổ chức nghiên cứu khoa học, các hội trí thức chậm được khắc phục.

2- Để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1- Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ngày càng tốt hơn. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ trí thức nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, của việc xây dựng đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2.2- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 cần được gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 7, tạo môi trường làm việc thực sự phát huy dân chủ và khuyến khích trí thức tự do sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường thực hiện cơ chế đặt hàng kết hợp với cơ chế trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu, sáng tác.

Khẩn trương hoàn thành các đề án còn lại về thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 để trình Bộ Chính trị cho ý kiến: Đề án “Quy chế tạm thời về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị” (Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì chuẩn bị); Đề án “Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì chuẩn bị).

3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90-KL/TW

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu90-KL/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2014
Ngày hiệu lực04/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90-KL/TW

Lược đồ Kết luận 90-KL/TW năm 2014 Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kết luận 90-KL/TW năm 2014 Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu90-KL/TW
        Cơ quan ban hànhBộ Chính trị
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành04/03/2014
        Ngày hiệu lực04/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kết luận 90-KL/TW năm 2014 Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa

             Lịch sử hiệu lực Kết luận 90-KL/TW năm 2014 Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa

             • 04/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực