Luật Khongso

Nội dung toàn văn Luật Việc làm sửa đổi


QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: /..../QH15

DỰ THẢO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

LUẬT VIỆC LÀM (SỬA ĐỔI)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Việc làm.

Chương ...

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều ... Phạm vi điều chỉnh

Kế thừa quy định phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Luật Việc làm 2013 và bổ sung nội dung về quản lý lao động, điều chỉnh trực tiếp tới mọi đối tượng trong lực lượng lao động.

Điều ... Đối tượng áp dụng

Quy định các đối tượng như quy định tại Điều 2 Luật Việc làm 2013.

Điều ... Giải thích từ ngữ

Giải thích một số từ ngữ như đã quy định tại Điều 3 Luật Việc làm 2013 và bổ sung giải thích các khái niệm, thuật ngữ như: việc làm phi chính thức, việc làm xanh; bổ sung quy định đối với người lao động dưới 15 tuổi để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Điều ... Nguyên tắc về việc làm

Quy định các nguyên tắc về việc làm như quy định tại Điều 4 Luật Việc làm 2013.

Điều ... Chính sách của Nhà nước về việc làm

Kế thừa quy định các chính sách như quy định tại Điều 5 Luật Việc làm 2013 và bổ sung quy định các chính sách hỗ trợ khác:

- Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển việc làm sáng tạo, việc làm trong bối cảnh kinh tế số, chuyển đổi số.

- Chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi việc làm trong bối cảnh già hóa dân số.

Điều ... Nội dung quản lý nhà nước về việc làm

Quy định các nội dung quản lý nhà nước về việc làm như quy định tại Điều 6 Luật Việc làm 2013.

Điều ... Thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm

Quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm như quy định tại Điều 7 Luật Việc làm 2013.

Điều ... Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm

Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm như quy định tại Điều 8 Luật Việc làm 2013.

Điều ... Những hành vi bị nghiêm cấm

Kế thừa quy định những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung các hành vi nghiêm cấm khác gồm:

- Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp (theo hướng kế thừa và phát triển các quy định tại Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

- Hành vi liên quan giao dịch việc làm trên môi trường điện tử.

- Hành vi vi phạm trong đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và yêu cầu phải sử dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong các công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao động và cộng đồng.

Chương ...

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM

Kế thừa quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm quy định tại Chương II Luật Việc làm 2013, đồng thời, bổ sung quy định về một số chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng như thanh niên (quy định thành 01 mục), người cao tuổi.

Mục ... CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI TẠO VIỆC LÀM

Điều … Tín dụng ưu đãi tạo việc làm

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 10, Điều 14 Luật Việc làm 2013 và bổ sung quy định theo hướng, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ và tình hình thị trường lao động, Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động, hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh duy trì, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.

Điều ... Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm

Đổi tên Điều 11. Quỹ quốc gia về việc làm Luật Việc làm năm 2013 thành Điều … Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm và sửa đổi nội dung theo hướng quy định về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, gồm: (i) Quỹ quốc gia về việc làm (hoặc nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ ngân sách Trung ương); (ii) Ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH; (iii) Nguồn huy động của NHCSXH được nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất; (iv) Nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; (v) Nguồn hợp pháp khác.

Điều ... Đối tượng vay vốn tín dụng ưu đãi tạo việc làm

Đổi tên Điều 12. Đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm Luật Việc làm năm 2013 thành Điều … Đối tượng vay vốn tín dụng ưu đãi tạo việc làm, gồm: hộ kinh doanh và người lao động. Đồng thời, bổ sung quy định ưu tiên vay vốn với mức lãi suất thấp hơn cho người cao tuổi.

Điều ... Điều kiện vay vốn

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 13 Luật Việc làm 2013 và sửa đổi theo hướng quy định điều kiện đối với đối tượng vay vốn tín dụng ưu đãi tạo việc làm (không chỉ đối với đối tượng vay từ Quỹ quốc gia về việc làm).

Sửa đổi các quy định về điều kiện vay vốn đối với đối tượng vay theo hướng tạo thuận lợi vay vốn tín dụng ưu đãi tạo việc làm (bỏ quy định liên quan nơi cư trú hợp pháp của người lao động tại địa phương nơi thực hiện dự án, …).

Mục ... CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN DỊCH VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN

Điều ... Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 15 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định khuyến khích doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia đào tạo và tuyển dụng lao động nông thôn đã qua đào tạo.

Điều ... Hỗ trợ học nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 16 Luật Việc làm 2013.

Điều ... Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 17 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tạo việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn.

Mục … CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CÔNG

Điều ... Nội dung chính sách việc làm công

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 18 Luật Việc làm 2013.

Điều … Đối tượng tham gia

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 19 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung một số đối tượng ưu tiên tham gia chính sách việc làm công (với điều kiện phù hợp với khả năng, sức khỏe) như lao động là người cao tuổi, người khuyết tật.

Mục ... CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THANH NIÊN

Kế thừa quy định tại Điều 21 Luật Việc làm 2013 và bổ sung các quy định về việc làm bán thời gian của học sinh, sinh viên.

Điều … Việc làm cho thanh niên

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 21 Luật Việc làm 2013.

Điều … Việc làm bán thời gian của học sinh, sinh viên

Quy định về việc làm bán thời gian cho học sinh, sinh viên theo hướng quy định về thời gian, các chế độ cơ bản (tiền công, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn …) và trách nhiệm quản lý, theo dõi học sinh, sinh viên làm thêm.

Mục ... CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC

Điều ... Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 20 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định theo hướng mọi người lao động có nhu cầu có cơ hội tiếp cận các chính sách (học nghề, vay vốn) và Nhà nước hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng chính sách.

Bổ sung đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; lao động thuộc huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Điều … Hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Luật Việc làm 2013.

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 22 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động phục vụ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý lao động; quy định hỗ trợ đối tượng tham gia thị trường lao động.

Điều… Hỗ trợ chuyển tiếp việc làm và hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi

Bổ sung quy định chính sách hỗ trợ chuyển tiếp việc làm và hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi:

- Hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động lớn tuổi (để chuẩn bị bước sang giai đoạn cao tuổi)

- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp cho lao động cao tuổi; các chính sách ưu tiên khi sử dụng lao động cao tuổi (vay vốn, tham gia chính sách việc làm công…).

Điều… Hỗ trợ chính thức hóa việc làm phi chính thức

Bổ sung các quy định thúc đẩy chính thức hóa việc làm: tư vấn, trợ giúp pháp lý về quy định pháp luật về việc làm, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động phi chính thức (tiếp cận cả từ hướng người sử dụng lao động (các cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực phi chính thức) và người lao động); hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm.

Chương ...

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Bổ sung nội dung chương này nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật về quản lý lao động, phát triển nguồn nhân lực, tạo hành lang pháp lý trực tiếp quản lý mọi đối tượng lao động trong lực lượng lao động, góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong thị trường lao động.

Điều ... Đối tượng quản lý

Quy định đối tượng quản lý là người lao động theo quy định tại khoản Điều …. Luật này.

Điều ... Công cụ quản lý

Quy định về công cụ quản lý lao động, gồm: số định danh cá nhân gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác và sổ lao động điện tử.

Điều ... Cơ sở dữ liệu về người lao động

Quy định về thông tin cơ bản của cơ sở dữ liệu về người lao động, gồm:

- Thông tin cá nhân người lao động: họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/mã số định danh cá nhân, nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện tại, trình độ của người lao động gồm trình độ giáo dục phổ thông cao nhất đã tốt nghiệp/đạt được; trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được.

- Quá trình làm việc: tên đơn vị, công việc/nghề nghiệp, thời gian.

- Thông tin việc làm của người lao động: đối tượng đặc thù, tình trạng việc làm, nơi làm việc, người có việc làm trong nước, người thất nghiệp.

- Tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội: mã bảo hiểm xã hội, loại hình bảo hiểm xã hội đang tham gia.

Điều ... Thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu về người lao động

Quy định cách thức thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu về người lao động.

Điều ... Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về người lao động

Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc làm các cấp trong quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về người lao động

Điều … Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin về người lao động

Quy định về việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin về người lao động

Điều ... Trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động

Quy định trách nhiệm của người lao động trong việc cung cấp thông tin về biến động tình hình lao động, việc làm của bản thân.

Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc cung cấp thông tin về biến động tình hình lao động, việc làm của người lao động do đơn vị quản lý.

Chương ...

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Điều ... Nội dung thông tin thị trường lao động

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 23 Luật Việc làm 2013 và bổ sung thêm một số nội dung thông tin khác như: thông tin về đào tạo, phát triển kỹ năng nghề; thông tin về hỗ trợ việc làm.

Điều … Quản lý thông tin thị trường lao động

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 24 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quản lý nhà nước về thống kê về cung cấp các số liệu, dữ liệu chi tiết về các thông tin thị trường lao động thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phục vụ quản lý, hoạch định chính sách.

Điều … Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 25 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về ban hành, công bố chỉ số phát triển thị trường lao động.

Điều … Cung cấp thông tin thị trường lao động

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 26 Luật Việc làm 2013.

Điều ... Phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 27 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc công bố báo cáo định kỳ (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn) về tình hình, triển vọng việc làm, nghề nghiệp theo ngành, vùng.

Điều… Bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin thị trường lao động

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 28 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định liên quan bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin thị trường lao động trên môi trường mạng.

Chương ...

ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Kế thừa các quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia quy định tại Chương IV Luật Việc làm và bổ sung các quy định nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, các quy định về học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động.

Điều ... Mục đích đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 29 Luật Việc làm 2013.

Điều … Nguyên tắc, nội dung đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 30 Luật Việc làm 2013.

Điều … Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 31 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và quy định về quỹ phát triển kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động; quy định về đăng ký thuế và nộp thuế trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nhằm thống nhất với các quy định pháp luật về phí, lệ phí và thuế.

Điều … Chính sách thu hút, khuyến khích người sử dụng lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Bổ sung Điều này và quy định về quyền, trách nhiệm và cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích người người sử dụng lao động tham gia vào các hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Điều … Xây dựng, công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 32 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và đào tạo, bồi dưỡng, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động dựa vào trình độ kỹ năng và năng lực hành nghề; quy định về văn hóa lao động Việt Nam; chính sách quy định tham chiếu, kết nối khung trình độ quốc gia với khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia trong phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chủ động, tích cực và đảm bảo nguồn lực để thực hiện.

Điều … Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 33 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương và sắp xếp việc làm đối với những người lao động đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; chính sách tôn vinh người lao động có trình độ kỹ năng nghề cao xuất sắc (giải thưởng quốc gia kỹ năng lao động xuất sắc).

Điều … Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Quy định như nội dung quy định tại Điều 34 Luật Việc làm 2013.

Điều … Trách nhiệm quản lý nhà nước về phát triển kỹ năng nghề

Bổ sung Điều này và quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển kỹ năng nghề cho người lao động, về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trình độ cao (bậc 4 và bậc 5 theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và tương đương).

Bổ sung quy định về kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chính xác, tin cậy, hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế, đảm bảo thống nhất với Bộ luật Lao động năm 2019 và hệ thống pháp luật.

Điều ... Những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 35 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về danh mục công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Chương ...

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Kế thừa các quy định tại Chương V. Tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm Luật Việc làm 2013 và sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia (Công ước số 88 về dịch vụ việc làm).

Điều ... Dịch vụ việc làm

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 36 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về nội hàm dịch vụ việc làm, đảm bảo phù hợp với Công ước số 88 mà Việt Nam đã tham gia.

Bổ sung quy định về hoạt động dịch vụ việc làm trên các phương tiện điện tử/môi trường mạng về nội dung, phương thức và trách nhiệm đối với các đối tượng tham gia hoạt động dịch vụ việc làm điện tử.

Điều … Chứng chỉ dịch vụ việc làm

Bổ sung Điều này và quy định về nhân viên làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm (cả trong khu vực công và tư) phải tham gia khóa đào tạo/bồi dưỡng/huấn luyện/cập nhật về dịch vụ việc làm và được tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

Điều … Trung tâm dịch vụ việc làm

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 37 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về trường hợp thành lập các bộ phận/đơn vị thuộc các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

Điều … Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 38 Luật Việc làm 2013

Bổ sung nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm, gồm:

- Hướng nghiệp.

- Thực hiện thỏa thuận giữa 02 địa phương trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sửa đổi quy định về đào tạo kỹ năng, dạy nghề của trung tâm theo hướng đào tạo kỹ năng tìm việc, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc, hỗ trợ đào tạo tái thích ứng nghề nghiệp, tham gia đào tạo nghề từ sơ cấp nghề trở xuống.

Điều … Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 39 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định về mối quan hệ phối hợp, hợp tác công – tư trong dịch vụ việc làm.

Điều … Hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 40 Luật Việc làm 2013.

Cụ thể hóa các quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, điều kiện thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm (theo hướng gắn với cơ cấu, tiêu chuẩn về đội ngũ nhân sự và tài chính ký quỹ).

Điều … Đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm

Bổ sung Điều này và quy định về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Chương ...

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kế thừa các quy định tại Chương VI. Bảo hiểm thất nghiệp Luật Việc làm 2013 và sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trở thành công cụ quản trị thị trường lao động, phát huy đầy đủ các chức năng của bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động, chi phí tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp lấy từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp … theo tinh thần Nghị quyết số 28/NQ-TW.

Mục ... NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều ... Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 41 Luật Việc làm 2013.

Điều … Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 42 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi tên chế độ “hỗ trợ học nghề” thành “hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề”.

Bổ sung thêm chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng, sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi

Điều … Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 43 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi, bổ sung quy định đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động xác định, không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên.

Điều … Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 44 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung các quy định về:

- Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng không đóng bảo hiểm thất nghiệp tháng đó.

- Trách nhiệm của người sử dụng lao động phải thông báo ngay cho cơ quan lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội về việc có việc làm của người lao động.

Bổ sung quy định liên quan quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

- Việc xử lý đối với trường hợp người sử dụng lao động không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm thất nghiệp.

- Quản lý đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Điều … Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 45 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung một số trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Điều … Hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 46 Luật Việc làm 2013.

Mục ... HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều ... Điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 47 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi điều kiện hỗ trợ theo hướng bỏ nội dung “gặp khó khăn do suy giảm kinh tế”, quy định rõ người sử dụng lao động được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định của pháp luật lao động hoặc trong trường hợp thực hiện cam kết chuyển đổi năng lượng.

Điều … Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 48 Luật Việc làm 2013.

Mục ... TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Điều ... Điều kiện hưởng

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi, bổ sung điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng quy định bổ sung một số trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp như:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động.

- Người lao động bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Điều … Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đảm bảo phù hợp với chủ trương bỏ mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Điều ... Bảo hiểm y tế

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 51 Luật Việc làm 2013.

Điều ... Thông báo về tìm kiếm việc làm

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 52 Luật Việc làm 2013.

Điều ... Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 53 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi, bổ sung quy định người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp và không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mục ... HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Điều ... Tư vấn, giới thiệu việc làm

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 54 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng những người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Điều … Kinh phí tư vấn, giới thiệu việc làm

Bổ sung Điều này và quy định về kinh phí thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm được xác định trên cơ sở số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm và giá dịch vụ công theo quy định của pháp luật về giá.

Mục ... HỖ TRỢ HỌC NGHỀ, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Kế thừa các quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Việc làm 2013 và sửa đổi, bổ sung thành 01 mục về hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Điều … Điều kiện được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 55 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi điều kiện hỗ trợ theo hướng quy định bổ sung một số trường hợp không được hỗ trợ học nghề gồm:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động.

- Người lao động bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Điều…. Phạm vi hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Bổ sung Điều này và quy định phạm vi hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề bao gồm các khoá đào tạo nghề, các khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Điều… Thời gian, mức hỗ trợ học nghề

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 56 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung quy định người lao động được hỗ trợ hỗ trợ chi phí học nghề và chi phí khác (đi lại, sinh hoạt phí,…) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Mục ... HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, NGƯỜI CAO TUỔI

Bổ sung mục này nhằm quy định về hỗ trợ người sử dụng lao động trong tuyển dụng, sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi.

Điều .... Điều kiện hỗ trợ

Quy định về điều kiện hỗ trợ đối với người sử dụng lao động để tuyển dụng, sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi khi có đủ các điều kiện sau:

- Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Có phương án tuyển dụng, trợ giúp cần thiết và đảm bảo việc làm cho người lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi.

Điều … Nội dung hỗ trợ

Quy định về người sử dụng lao động được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi.

Điều … Thủ tục hỗ trợ

Quy định về thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thành các đợt khác nhau và được hỗ trợ 01 lần/đợt để thu hút, sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi.

Mục ... QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều ... Mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 57 Luật Việc làm 2013.

Bổ sung Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sử dụng chi trả cho chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng, sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, các khoản hỗ trợ đột xuất do Chính phủ phê duyệt.

Điều … Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Bổ sung Điều này (trên cơ sở quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014) và quy định về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp:

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm thất nghiệp.

- Cải cách thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, hiện đại hóa hệ thống quản lý, phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động bộ máy của ngành bảo hiểm xã hội thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động bộ máy của trung tâm dịch vụ việc làm.

- Chi công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Chi hoạt động của Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

- Chi mua sắm hiện đại hóa hệ thống quản lý.

Điều …Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 58 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm mức lương, các khoản phụ cấp; sửa đổi quy định về mức trần đóng bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội

Điều ... Quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Kế thừa quy định như nội dung quy định tại Điều 59 Luật Việc làm 2013.

Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc đầu tư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả và thu hồi khi cần thiết; danh mục đầu tư theo tính chất sở hữu, khả năng sinh lời và quản lý rủi ro chặt chẽ, phù hợp với tính chất của Quỹ ngắn hạn.

Điều … Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Bổ sung Điều này (trên cơ sở quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014) theo 02 phương án về quy định Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội:

- Phương án 1: giữ nguyên quy định về Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội, theo đó, Luật Việc làm sẽ quy định trích dẫn sang Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

- Phương án 2: bổ sung quy định về Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp (độc lập với Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội).

Điều … Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp

Bổ sung Điều này (trên cơ sở quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014) và quy định về khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp: Quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp.

Chương ...

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương này quy định cụ thể về điều khoản chuyển tiếp trên cơ sở rà soát các sửa đổi, bổ sung tại các Điều trong Luật Việc làm và phù hợp với định hướng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nhất là các nội dung liên quan bảo hiểm thất nghiệp.

Điều ... Điều khoản chuyển tiếp

Quy định cụ thể về điều khoản chuyển tiếp, gồm các quy định về hoạt động của tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, một số vấn đề liên quan tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Điều … Hiệu lực thi hành

Quy định về hiệu lực thi hành.

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan bảo hiểm thất nghiệp theo định hướng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Điều … Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Quy định việc hướng dẫn thi hành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnLuật
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Luật Việc làm sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Luật Việc làm sửa đổi
        Loại văn bảnLuật
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người ký***
        Ngày ban hành22/09/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Luật Việc làm sửa đổi

              Lịch sử hiệu lực Luật Việc làm sửa đổi

              • 22/09/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực