Nghị định 02-CP

Nghị định 02-CP năm 1977 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nghị định 02-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản đã được thay thế bởi Quyết định 207-HĐBT huỷ bỏ các văn bản pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/07/1991.

Nội dung toàn văn Nghị định 02-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 1977 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ HẢI SẢN

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng chính phủ ngày 14-07-1960;
Căn cứ nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ nhất ngày 03-07-1976;
Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ ban hành kèm theo nghị định số 172-CP ngày 01-11-1973;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1 . - Bộ Hải sản là cơ quan của Hội đồng chính phủ có trách nhiệm thống nhất quản lý Nhà nước toàn ngành hải sản trong phạm vi cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và quy hoạch, kế hoạch, pháp luật của Nhà nước; quản lý và chỉ đạo công tác khai thác và bảo vệ, chế biến, nuôi trồng và kinh doanh hải sản nước mặn, nước lợ trong nền kinh tế quốc dân.

Điều 2.- Bộ Hải sản có nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Nghiên cứu, xây dựng phương hướng, chủ trương và các nguyên tắc, chế độ chính sách chung về quản lý công tác hải sản trình Hội đồng chính phủ thông qua; hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ ấy.

2. Nghiên cứu các dự án pháp luật cần thiết về bảo vệ và phát triển nguồn lợi sinh vật hải sản trình Hội đồng chính phủ hoặc Quốc hội ban hành; hướng dẫn, kiểm tra các ngành; các cấp thực hiện các dự án pháp luật ấy.

3. Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác của toàn ngành hải sản trình Hội đồng chính phủ thông qua; quản lý và chỉ đạo việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch ấy.

4. Nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ ban hành hoặc, trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình ban hành các thể lệ, tiêu chuẩn, định mức, quy trình, quy phạm của ngành hải sản; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định ấy.

5. Chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến khoa học kỹ thuật trong toàn ngành hải sản; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thăm dò nguồn lợi hải sản; lập kế hoạch hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác của ngành hải sản trình Hội đồng chính phủ thông qua và tổ chức việc thực hiện theo các qui định hiện hành.

6. Nghiên cứu trình Hội đồng chính phủ quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế và công nhân kỹ thuật cho ngành hải sản; tổ chức thực hiện các quy hoạch và kế hoạch ấy theo sự phân công của Hội đồng Chính phủ .

7. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, kinh phí và tài sản của Bộ Hải sản theo chính sách và chế độ chung của Nhà nước.

Điều 3. - Bộ trưởng Bộ Hải sản chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Hội đồng chính phủ lãnh đạo toàn bộ các mặt hoạt động của Bộ.

Bộ trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình theo đúng bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng chính phủ và bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế (ban hành kèm theo nghị định của Hội đồng Chính phủ số 172-CP ngày 01-11-1973).

Các thứ trưởng giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo chung và được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo một số mặt công tác của Bộ. Mỗi Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, có quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao trên cơ sở kế hoạch và chương trình công tác của Bộ.

Trong các thứ trưởng có một thứ trưởng thường trực, ngoài lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp giúp Bộ trưởng giải quyết công việc thuộc quyền hạn của Bộ trưởng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Điều 4. – Quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Hải sản như sau :

1. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh trực thuộc bộ gồm có :

- Công ty hải sản I ( hoạt động ở các tỉnh phía Bắc từ Nghệ Tĩnh trở ra);

- Công ty hải sản II ( hoạt động ở các tỉnh từ Bình Trị Thiên đến Thuận Hải);

- Công ty hải sản III ( hoạt động ở các tỉnh phía Nam từ Đồng Nai trở vào);

- Xí nghiệp liên hợp hải sản Hải Phòng;

- Và các công ty , xí nghiệp …, thuộc diện quản lý của Bộ.

2. Các tổ chức sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân trực thuộc Bộ gồm có:

- Viện nghiên cứu hải sản,

- Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản,

- Trường đại học hải sản,

- Và các trường trung học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, bổ túc văn hoá và nghiệp vụ quản lý, các phân viện nghiên cứu hải sản, các tổ chức khảo sát và thiết kế, các trạm điều dưỡng thuộc diện quản lý của Bộ.

3. Các cơ  quan chức năng thuộc Bộ gồm có :

- Văn phòng,

- Vụ kế toán, tài vụ, thống kê,

- Vụ cải tiến quản lý và hợp tác hóa nghề cá,

- Vụ quản lý kỹ thuật,

- Vụ vật tư và tiêu thụ,

-   Vụ kế hoạch,

- Vụ tổ chức, cán bộ và đào tạo,

- Vụ lao động tiền lương,

- Cục chỉ đạo sản xuất và bảo vệ,

- Cục cơ khí tàu, thuyền,

- Cục xây dựng cơ bản,

- Ban thanh tra,

- Và các đơn vị thuộc diện quản lý của Bộ như Hội đồng trọng tài kinh tế, Hội đồng kinh tế kỹ thuật, v.v…

Điều 5.- Thành lập các Ty, Sở thủy sản ở những tỉnh và thành phố có biển trực thuộc trung ương.

Ty, Sở thủy sản là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố, có trách nhiệm giúp Ủy ban thống nhất quản lý ngành thủy sản ở tỉnh và thành phố.

Ty, Sở hải sản vừ chịu sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, vừa chịu sự lãnh đạo của Bộ Hải sản theo nguyên tắc hai chiều lãnh đạo.

Bộ trưởng Bộ Hải Sản có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tổ chức, biên chế và hoạt động của các Ty, Sở thủy sản.

Điều 6. - Bộ trưởng Bộ Hải sản quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức các đơn vị trực thuộc Bộ trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, biên chế gọn, nhẹ.

Điều 7. - Việc sửa đổi và bãi bỏ các đơn vị trên đây không thuộc diện quản lý của Bộ, do Bộ Hải sản đề nghị, Thủ tướng Chính phủ xét và quyết định.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 8. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Nguyễn Duy Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu02-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/1977
Ngày hiệu lực23/01/1977
Ngày công báo28/02/1977
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/1991
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 02-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 02-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu02-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Trinh
        Ngày ban hành08/01/1977
        Ngày hiệu lực23/01/1977
        Ngày công báo28/02/1977
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/1991
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 02-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 02-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản