Nghị định 07/2005/NĐ-CP

Nghị định 07/2005/NĐ-CP sửa đổi Điều 12, Điều 13 Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" kèm theo Nghị định 91/1998/NĐ-CP

Nghị định 07/2005/NĐ-CP Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" sửa đổi Nghị định 91/1998/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 45/2006/NĐ-CP điều lệ quản lý sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2006.

Nội dung toàn văn Nghị định 07/2005/NĐ-CP Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" sửa đổi Nghị định 91/1998/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 07/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 12, ĐIỀU 13 CỦA ĐIỀU LỆ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ ''ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA'' BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/1998/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh ''ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng'' ngày 29 tháng 8 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;
ưCăn cứ Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 4 năm 1996;
Sau khi thỏa thuận với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 sau :

''Điều 12. Thành lập Ban Quản lý, điều hành Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' các cấp (gọi tắt là Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'').

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' từng cấp gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

1. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực; mời 01 đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương mời đại diện lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia làm thành viên Ban Quản lý.

2. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) quyết định thành lập gồm : Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp tỉnh mời đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động cùng cấp tham gia làm thành viên Ban Quản lý.

3. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện) quyết định thành lập, gồm: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm Trưởng ban, Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện làm Phó Trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện làm Phó Trưởng ban.

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp huyện mời đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tham gia làm thành viên Ban Quản lý.

4. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) quyết định thành lập gồm : Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã làm Trưởng ban, một cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm Phó Trưởng ban.

Thường trực Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã mời đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã tham gia làm thành viên Ban Quản lý.

5. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có bộ phận giúp việc là Văn phòng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' do Trưởng ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cùng cấp quyết định thành lập. Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã có bộ phận giúp việc Ban Quản lý do Trưởng ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã quyết định thành lập.

a) Văn phòng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương đặt tại Cục Thương binh - liệt sĩ và người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm và hưởng lương theo biên chế của Cục Thương binh liệt sĩ và người có công;

b) Văn phòng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp tỉnh đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm và hưởng lương theo biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Văn phòng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp huyện đặt tại Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm và hưởng lương theo biên chế của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Bộ phận giúp việc Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã đặt tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm một số cán bộ kiêm nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kế toán, thủ quỹ Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã do cán bộ kế toán, thủ quỹ của Uỷ ban nhân dân cấp xã đảm nhiệm.

6. Văn phòng Ban Quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương cấp tỉnh, cấp huyện có nhiệm vụ quản lý tài khoản và con dấu của Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cùng cấp."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 sau:

''Điều 13.

3. Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có con dấu riêng; Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' cấp xã dùng con dấu của Uỷ ban nhân dân xã.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Điều 12, khoản 3 Điều 13 của Điều lệ Xây dựng và quản lý Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công an và thỏa thuận với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2005/NĐ-CP

Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 07/2005/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/01/2005
Ngày hiệu lực 18/02/2005
Ngày công báo 03/02/2005
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/05/2006
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2005/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 07/2005/NĐ-CP Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" sửa đổi Nghị định 91/1998/NĐ-CP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 07/2005/NĐ-CP Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" sửa đổi Nghị định 91/1998/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 07/2005/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Phan Văn Khải
Ngày ban hành 24/01/2005
Ngày hiệu lực 18/02/2005
Ngày công báo 03/02/2005
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/05/2006
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị định 07/2005/NĐ-CP Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" sửa đổi Nghị định 91/1998/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Nghị định 07/2005/NĐ-CP Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" sửa đổi Nghị định 91/1998/NĐ-CP