Nghị định 104-CP

Nghị định 104-CP năm 1963 ban hành điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nghị định 104-CP điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua đã được thay thế bởi Nghị định 56/1998/NĐ-CP quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng, cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động và được áp dụng kể từ ngày 14/08/1998.

Nội dung toàn văn Nghị định 104-CP điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 104-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 1963

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH CÁC DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN THI ĐUA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để động viên mọi người, mọi tập thể lao động ra sức phấn đấu nâng cao năng suất và chất lượng lao động, hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước, ra sức phấn đấu trở thành những con người mới, những tập thể xuất sắc về mọi mặt;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 19 tháng 12 năm 1962,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành, kèm theo nghị định này, điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua.

Điều 2. Các ông Bộ trưởng các Bộ, các ông Thủ trưởng các Ủy ban ngang Bộ và các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban hành chính khu tự trị, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

ĐIỀU LỆ

QUY ĐỊNH CÁC DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN THI ĐUA

Để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, liên tục và rộng khắp, phát huy khí thế cách mạng của đông đảo nhân dân lao động miền Bắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc;

Để nâng cao hơn nữa giác ngộ xã hội chủ nghĩa và ý thức làm chủ tập thể của nhân dân lao động trong phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn mọi người, mọi đơn vị hăng hái thi đua, phấn đấu trở thành những người lao động xã hội chủ nghĩa, những đơn vị lao động tập thể xuất sắc về mọi mặt;

Để động viên, khuyến khích mọi người, mọi đơn vị phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần kiệm xây dựng nước nhà, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, khai thác mọi khả năng tiềm tàng, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1963 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh nhằm hòa bình thống nhất nước nhà;

Hội đồng Chính phủ quy định những danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua như sau:

Chương 1:

DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 1. Nay đặt các danh hiệu thi đua tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc:

a) Trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, sự nghiệp và hành chính:

1. Lao động tiên tiến,

2. Chiến sĩ thi đua,

b) Trong quân đội nhân dân và công an nhân dân vũ trang:

1. Chiến sĩ giỏi,

2. Dân quân và tự vệ tiên tiến,

3. Chiến sĩ thi đua quân đội nhân dân và công an nhân dân vũ trang.

Ghi chú: Về danh hiệu “Anh hùng” (Anh hùng lao động, Anh hùng quân đội nhân dân Việt-nam), sẽ có pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 2. Nay đặt các danh hiệu thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc:

a) Trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, sự nghiệp và hành chính:

1. Tổ và đội tiên tiến,

2. Tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa,

3. Đơn vị tiên tiến,

4. Đơn vị lao động xã hội chủ nghĩa.

b) Trong quân đội nhân dân và công an nhân dân vũ trang:

1. Đơn vị tiên tiến.

2. Đơn vị “quyết thắng”

Chương 2:

TIÊU CHUẨN THI ĐUA

Điều 3. Nay quy định những tiêu chuẩn thi đua đối với mỗi loại danh hiệu tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, sự nghiệp và hành chính:

1. Lao động tiên tiến.

Lao động tiên tiến là danh hiệu tặng những người lao động tích cực, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa, tích cực học tập, cầu tiến bộ.

a) Tiêu chuẩn đối với các ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.

1. Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, chi tiêu năng suất lao động và chất lượng do tích cực lao động, phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng kỹ thuật mới, và tham gia cải tiến quản lý sản xuất của tổ và đội.

2. Có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, chấp hành tốt kỷ luật lao động, an toàn lao động, và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ.

b) Tiêu chuẩn đối với ngành nông nghiệp.

1. Hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất từng vụ và cả năm, thực hiện tốt mức ngày công, mức lao động hàng ngày và tiêu chuẩn kỹ thuật… do tích cực lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất, tích cực cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật của đội sản xuất.

2. Có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần cần, kiệm xây dựng hợp tác xã, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ bán lương thực và thực phẩm cho Nhà nước. Có tinh thần đoàn kết tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ.

c. Tiêu chuẩn đối với các ngành thương nghiệp, sự nghiệp và hành chính.

1. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch công tác hoặc chương trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phục vụ tốt yêu cầu phát triển sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân.

2. Có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, chấp hành tốt kỷ luật lao động và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ.

2. Chiến sĩ thi đua.

Chiến sĩ thi đua là danh hiệu tặng những người lao động tiên tiến có thành tích xuất sắc về nhiều mặt, dẫn đầu và làm nòng cốt trong phong trào thi đua của đơn vị. Chiến sĩ thi đua là người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa, tích cực học tập, cầu tiến bộ.

a) Tiêu chuẩn đối với các ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.

1. Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, chỉ tiêu năng suất lao động và chất lượng với mức phấn đấu cao, do tích cực lao động, phát huy sáng kiến có giá trị về hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật mới, có thành tích tham gia cải tiến quản lý sản xuất của tổ và đội.

2. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động, an toàn lao động, và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ.

b) Tiêu chuẩn đối với ngành nông nghiệp.

1. Hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất từng vụ và cả năm, thực hiện tốt mức ngày công, mứclao động hàng ngày và tiêu chuẩn kỹ thuật… do tích cực lao động, kiên trì phấn đấu khắc phục khó khăn trong sản xuất, có thành tích hoặc sáng kiến cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật của đội và hợp tác xã.

2. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần cần, kiệm xây dựng hợp tác xã, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ bán lương thực và thực phẩm cho Nhà nước. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ.

c) Tiêu chuẩn đối với các ngành thương nghiệp, sự nghiệp và hành chính.

1. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch công tác hoặc chương trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phục vụ tốt yêu cầu phát triển sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân.

2. Có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, chấp hành tốt kỷ luật lao động và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ.

Điều 4. Nay quy định những tiêu chuẩn thi đua đối với mỗi loại danh hiệu tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, sự nghiệp và hành chính:

1. Tổ và đội tiên tiến.

Tổ và đội tiên tiến là danh hiệu tặng những tổ và đội tích cực lao động, tích cực cải tiến quản lý sản xuất và công tác, có sáng kiến trong sản xuất trong công tác, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất hoặc công tác, có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có tinh thần đoàn kết tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong tổ và đội và với các tổ, đội bạn, tích cực học tập, cầu tiến bộ, tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt, và thực hiện nếp sống mới.

a) Tiêu chuẩn đối với các ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.

1. Hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước, đặc biệt là năng suất lao động, chất lượng, giá thành do toàn tổ và đội tích cực lao động, tích cực cải tiến quản lý sản xuất, có sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng kỹ thuật mới.

2. Toàn tổ và đội có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, chấp hành tốt kỷ luật lao động, an toàn lao động và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong tổ và đội và với các tổ, đội bạn.

3. Toàn tổ và đội tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ; tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt, và thực hiện nếp sống mới.

b) Tiêu chuẩn đối với ngành nông nghiệp (áp dụng đối với đội sản xuất cố định)

1. Hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất từng vụ và cả năm, thực hiện tốt chế độ ba khoán, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng do toàn đội tích cực lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất, tích cực cải tiến quản lý, cải tiến, cải tiến kỹ thuật của đội sản xuất và hợp tác xã.

2. Toàn đội có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần kiệm xây dựng hợp tác xã, sử dụng hợp lý sức lao động. Giữ gìn tốt tài sản, chăm sóc tốt trâu bò, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong đội và với các đội bạn.

3. Toàn đội tích cực học tập chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt và thực hiện nếp sống mới.

c) Tiêu chuẩn đối với các ngành thương nghiệp, sự nghiệp hành chính (áp dụng đối với tổ công tác).

1. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch công tác hoặc chương trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phục vụ tốt yêu cầu phát triển sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân do toàn tổ tích cực lao động, tích cực cải tiến kỹ thuật hoặc cải tiến công tác, cải tiến lề lối làm việc, cải tiến tổ chức.

2. Toàn tổ có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, chấp hành tốt kỷ luật lao động và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong tổ và với các tổ bạn.

3. Toàn tổ tích cực học tập chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, kỹ thuật; tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt và thực hiện nếp sống mới.

2. Tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa:

 Tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa là danh hiệu tặng những tổ và đội tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc, quản lý tốt mọi mặt sản xuất hoặc công tác, có sáng kiến có giá trị trong sản xuất, trong công tác, hoàn thành toàn diện và vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất hoặc công tác. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong tổ và đội và với các tổ, đội bạn, tích cực học tập cầu tiến bộ, tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt và thực hiện nếp sống mới.

a) Tiêu chuẩn đối với ngành công nghiệp.

1. Hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước (sản lượng, sản phẩm chủ yếu, năng suất lao động, chất lượng và giá thành) với mức phấn đấu cao do toàn tổ và đội tích cực lao động, quản lý tốt mọi mặt sản xuất, phát huy sáng kiến có giá trị về hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật và tích cực áp dụng kỹ thuật mới.

2. Toàn tổ và đội nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động, an toàn lao động và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong tổ và đội và với các tổ, đội bạn.

3. Toàn tổ và đội tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ; tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt và thực hiện nếp sống mới. Trong tổ không còn người chậm tiến, phần lớn người trong tổ là lao động tiên tiến trong đó có người là chiến sĩ thi đua.

b) Tiêu chuẩn đối với các ngành thương nghiệp, sự nghiệp hành chính.

1. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch công tác hoặc chương trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phục vụ tốt và kịp thời yêu cầu phát triển sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân do toàn tổ tích cực lao động, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc cải tiến công tác, cải tiến lề lối làm việc, cải tiến tổ chức, nâng cao rõ rệt năng suất lao động và chất lượng công tác.

2. Toàn tổ nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần kiệm xây dựng nước nhà, gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong tổ và với các tổ bạn.

3. Toàn tổ tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ; tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt và thực hiện nếp sống mới. Trong tổ không còn người chậm tiến, phần lớn người trong tổ là lao động tiên tiến, trong đó có người là chiến sĩ thi đua.

Ghi chú: Đối với khu vực kinh tế tập thể (hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã thủ công nghiệp) hiện nay đang làm thí điểm xây dựng tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa, tiêu chuẩn sẽ được quy định sau.

3. Đơn vị tiên tiến.

Đơn vị tiên tiến là danh hiệu tặng những đơn vị có thành tích xuất sắc, tích cực lao động, tích cực cải tiến quản lý sản xuất và công tác, có sáng kiến trong sản xuất, trong công tác, ra sức khắc phục khó khăn, khai thác mọi khả năng tiềm tàng, hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước, có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần kiệm xây dựng nước nhà, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ sản xuất, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong đơn vị và với các đơn vị bạn, tích cực học tập, cầu tiến bộ và tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt.

a) Tiêu chuẩn đối với ngành công nghiệp (áp dụng đối với nhà máy, công trường, đoàn thăm dò địa chất, đoàn xe vận tải…).

1. Hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước (sản lượng, sản phẩm chủ yếu, năng suất lao động, chất lượng, giá thành và nộp lãi) do toàn đơn vị tích cực lao động, tích cực cải tiến quản lý sản xuất, phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật mới, nắm vững và chấp hành đúng các nguyên tắc, chế độ về kỹ thuật.

2. Toàn đơn vị có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, chấp hành tốt kỷ luật lao động, an toàn lao động, và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Có tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ sản xuất. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong đơn vị và với các đơn vị bạn.

3. Toàn đơn vị tích cực học tập, cầu tiến bộ và tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt.

b) Tiêu chuẩn đối với ngành nông nghiệp (áp dụng đối với hợp tác xã nông nghiệp).

1. Hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất cả năm, tăng năng suất lao động, tăng tổng sản lượng và khối lượng nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho hợp tác xã và xã viên do toàn thể hợp tác xã tích cực lao động, phấn đấu tăng số lượng và giá trị ngày công, khắc phục khó khăn, mở rộng cơ sở sản xuất, đẩy mạnh cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, tăng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật của hợp tác xã.

2. Toàn đơn vị có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng hợp tác xã, sử dụng tốt ruộng đất, sử dụng hợp lý sức lao động và tiền của, giữ gìn tốt tài sản, chăm sóc tốt trâu bò của hợp tác xã, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt nghĩa vụ bán lương thực và nông sản cho Nhà nước. Có tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ sản xuất. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong hợp tác xã và với các đơn vị bạn.

3. Toàn đơn vị tích cực học tập, cầu tiến bộ và tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt.

c) Tiêu chuẩn đối với ngành thủ công nghiệp (áp dụng đối với hợp tác xã thủ công nghiệp).

1. Hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước (sản lượng, sản phẩm chủ yếu, năng suất lao động, chất lượng, giá thành và tích lũy) do toàn thể hợp tác xã tích cực lao động, tích cực cải tiến quản lý hợp tác xã, có sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, và áp dụng kỹ thuật mới, ra sức tiết kiệm nguyên liệu và tìm nguyên liệu thay thế.

2. Toàn đơn vị có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng hợp tác xã, sử dụng hợp lý sức lao động và tiền của hợp tác xã, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ tốt yêu cầu phát triển sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân. Có tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ sản xuất. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong nội bộ hợp tác xã và với các đơn vị bạn.

3. Toàn đơn vị tích cực học tập, cầu tiến bộ và tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt.

d) Tiêu chuẩn đối với các ngành thương nghiệp, sự nghiệp và hành chính.

1. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch công tác hoặc chương trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phục vụ tốt yêu cầu phát triển sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân do tích cực lao động, tích cực cải tiến kỹ thuật hoặc cải tiến công tác, cải tiến lề lối làm việc, cải tiến tổ chức.

2. Toàn đơn vị có tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, chấp hành tốt kỷ luật lao động và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Có tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ bí mật, phòng gian. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong đơn vị và với các cơ quan đơn, vị khác.

3. Toàn đơn vị tích cực học tập, cầu tiến bộ; tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt.

4. Đơn vị lao động xã hội chủ nghĩa.

Đơn vị lao động xã hội chủ nghĩa là danh hiệu tặng những đơn vị tiên tiến có thành tích xuất sắc về nhiều mặt, có phong trào thi đua mạnh mẽ và liên tục, tích cực lao động, quản lý tốt mọi mặt sản xuất và công tác, phát huy sáng kiến có giá trị về hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, ra sức khắc phục khó khăn, khai thác mọi khả năng tiềm tàng, hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước với mức phấn đấu cao; nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh và cần, kiệm xây dựng nước nhà, gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ sản xuất, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác xã hội chủ nghĩa trong đơn vị và với các đơn vị bạn; tích cực học tập cầu tiến bộ; tự tổ chức cải thiện đời sống được tốt và thực hiện nếp sống mới; phần lớn những tổ, đội sản xuất hoặc tổ công tác của đơn vị là tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa.

Chương 3:

TIÊU CHUẨN THI ĐUA TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG

Điều 5. Nay quy định những tiêu chuẩn thi đua đối với mỗi loại danh hiệu tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân vũ trang:

1. Chiến sĩ giỏi.

Chiến sĩ giỏi là danh hiệu tặng những cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong chiến đấu, học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch cấp trên giao cho, có ý thức tổ chức và kỷ luật, có tinh thần đoàn kết thi đua

2. Dân quân và tự vệ tiên tiến

Dân quân và tự vệ tiên tiến là danh hiệu tặng những cán bộ và chiến sĩ dân quân và tự vệ có thành tích trong việc xây dựng tổ chức, rèn luyện kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự, an ninh, phòng gian bảo mật và lao động sản xuất.

Ghi chú: Danh hiệu “Chiến sĩ giỏi” và “Dân quân tự vệ tiên tiến” ngang với danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

3. Chiến sĩ thi đua quân đội nhân dân và công an nhân dân vũ trang.

Chiến sĩ thi đua quân đội nhân dân và công an nhân dân vũ trang là danh hiệu tặng những cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc, có sáng kiến và kinh nghiệm trong chiến đấu, học tập và công tác, có tư tưởng tốt và đạo đức quân dân cách mạng, có tinh thần đoàn kết thi đua, dẫn đầu và làm nòng cốt trong phong trào thi đua của đơn vị, được đồng đội yêu mến và tín nhiệm.

Điều 6. Nay quy định tiêu chuẩn thi đua đối với mỗi loại danh hiệu tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân vũ trang:

1. Đơn vị tiên tiến.

Đơn vị tiên tiến là danh hiệu tặng những đơn vị tiểu đội, khẩu đội, đại đội hoặc đơn vị tương đương có thành tích trong chiến đấu, học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch cấp trên giao cho, chấp hành tốt các điều lệ, điều lệnh.

2. Đơn vị “Quyết thắng”

 Đơn vị “Quyết thắng” là danh hiệu tặng những đơn vị tiểu đội, khẩu đội, đại đội hoặc đơn vị tương đương có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, học tập và công tác, hoàn thành toàn diện, vượt mức mọi nhiệm vụ, kế hoạch cấp trên giao cho, chấp hành nghiêm chỉnh các điều lệ, điều lệnh, dẫn đầu và làm nòng cốt trong phong trào thi đua chung.

Ghi chú: Danh hiệu đơn vị “Quyết thắng” ngang với danh hiệu tổ, đội và đơn vị “Lao động xã hội chủ nghĩa”.

Chương 4:

PHỤ LỤC

Điều 7. – Đối với các đơn vị chia ra phân xưởng, buồng máy, ban, đội, … có thể lựa chọn những phân xưởng, buồng máy, ban, đội… tiên tiến hay lao động xã hội chủ nghĩa dựa theo tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị tiên tiến hoặc đơn vị lao động xã hội chủ nghĩa.

Điều 8. Đối với các giáo sư, giáo viên học sinh và những người hoạt động chuyên nghiệp trong các ngành văn hóa, nghệ thuật có thể có danh hiệu riêng. Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ xét.

Điều 9. Điều lệ này áp dụng từ năm 1963.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu104-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/1998
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 104-CP điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 104-CP điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu104-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/1998
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 104-CP điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 104-CP điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua