Nghị định 13-NĐ

Nghị định 13-NĐ năm 1956 về việc thành lập Trại An dưỡng trực thuộc Bộ Cứu tế xã hội do Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 13-NĐ thành lập Trại An dưỡng trực thuộc Bộ Cứu tế xã hội


BỘ CỨU TẾ XÃ HỘI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-NĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 1956 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP TRẠI AN DƯỠNG TRỰC THUỘC BỘ CỨU TẾ XÃ HỘI

 BỘ TRƯỞNG BỘ CỨU TẾ XÃ HỘI

Chiếu nghị quyết Hội đồng Chính phủ được Quốc hội khóa 5 thông qua thành lập Bộ Cứu tế xã hội.
Chiếu quyết nghị cuộc họp Liên bộ ngày 15 tháng 7 năm 1955 thành lập Trại An dưỡng.
Xét nhu cầu cần thiết hiện nay thành lập trại An dưỡng để nuôi dưỡng các cụ già yếu, cán bộ bị tàn phế, mất sức lao động không thể làm việc được.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Trại An dưỡng trực thuộc Bộ chỉ đạo, có cán bộ phụ trách và một số công nhân viên giúp việc.

Điều 2. – Ban phụ trách Trại An dưỡng do một trưởng ban và một phó ban phụ trách.

Điều 3. – Quy tắc tổ chức Trại và nhiệm vụ cụ thể của Ban Phụ trách sẽ do một thông tư quy định.

Điều 4. – Ông Chánh Văn phòng và ông Trưởng ban Trại chiếu nghị định thi hành

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ CỨU TẾ XÃ HỘI

 


Lê Minh Hiển

 

QUY TẮC

TỔ CHỨC KHU AN DƯỠNG

I – MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Căn cứ tình hình hiện nay, trong số anh chị em miền Nam ra tập kết, có một số các cụ của gia đình cán bộ, gia đình liệt sĩ và một số cán bộ đã già yếu hay mất sức lao động không thể tham gia công tác được nữa

Các cụ, cán bộ nói trên là những người ít nhiều có công với cách mạng. Vì vậy tổ chức Khu An Dưỡng để chăm sóc về vật chất tinh thần, làm cho các cụ, anh chị em yên tâm phấn khởi nghỉ ngơi an dưỡng, đồng thời cũng để động viên các cán bộ miền Nam ra tập kết phấn khởi công tác nhất là những cán bộ có cha mẹ, anh chị em ở Khu An dưỡng càng yên tâm phấn khởi hơn và thấy rõ sự săn sóc ân cần của Đảng và Chính phủ

II – NHIỆM VỤ CHUNG

1) Nghiên cứu xây dựng tổ chức, sắp xếp cán bộ công nhân viên vào bộ máy được hợp lý và bảo quản tài sản của Khu An dưỡng Bộ giao cho.

2) Nghiên cứu cách nuôi dưỡng, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất nhằm tăng dần sức khỏe cho các cụ và anh chị em.

3) Nghiên cứu, tổ chức, hướng dẫn mạn đàm về thời sự và học tập những tài liệu chính trị cần thiết do Bộ hướng dẫn, nhưng phải đơn giản nhẹ nhàng; ngoài ra tổ chức mọi hình thức vui giải trí để gây không khí an dưỡng.

4) Nghiên cứu tổ chức tăng gia nhẹ như chăn nuôi, trồng trọt, đan lát góp phần cải thiện thêm đời sống hàng ngày.

III – PHƯƠNG CHÂM TỔ CHỨC

Căn  cứ vào tính chất công tác của Khu An dưỡng, tổ chức bộ máy là nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác an dưỡng có kết quả. Do đó phương châm tổ chức là:

Bảo đảm sự lãnh đạo tập thể từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cán bộ phải luôn luôn gần gũi sát các cụ, anh chị em để tranh thủ tiếp nhận những ý kiến và động viên các cụ, anh chị em, để tham gia bàn bạc thảo luận về chủ trương công tác, để xây dựng Khu An dưỡng được kết quả tốt.

TỔ CHỨC

Khu An dưỡng gồm có:

- Ban phụ trách chung.

- Tổ hành chính quản trị

- Tổ Công tác chính trị

1) Ban Phụ trách chung:

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Nhiệm vụ của Ban Phụ trách chung là lãnh đạo thực hiện mọi công tác của Khu An dưỡng mà đã có chủ trương của Bộ và chịu trách nhiệm trước Bộ để giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trong Khu An dưỡng, thường xuyên thỉnh thị báo cáo để giúp cho Bộ lãnh đạo được chặt chẽ

Phân công trong Ban Phụ trách chung:

- Trưởng ban phụ trách chung và trực tiếp phụ trách Tổ Công tác chính trị.

- Phó ban phụ trách Tổ Hành chính quản trị

2) Tổ Hành chính quản trị:

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công văn hành chính.

- Kiểm tra theo dõi kế toán lương bổng, lo việc ăn ở, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên và các cụ trong Khu An dưỡng

- Quản lý các vật liệu dụng cụ, tài sản của Khu An dưỡng

Phân công cụ thể:

- Đồng chí Phó ban phụ trách theo dõi công việc hành chính, kiểm tra tình hình ăn ở của cán bộ, nhân viên, các cụ an dưỡng, giúp cho kế toán làm dự toán, quyết toán hàng tháng, thẩm kế tài chính và vật dụng nói chung.

- Một đồng chí văn thư phụ trách lưu trữ hồ sơ tài liệu, công văn đi đến và kiêm kế toán, bố trí nơi ăn, nghỉ cho khách nghỉ lại Khu An dưỡng.

- Một thủ quỹ kiêm thủ kho và quản lý nhà cửa, vật dụng của Khu An dưỡng

- Một quản lý và một tiếp liệu phụ trách điều khiển anh chị em cấp dưỡng, lo cải thiện vật chất và mua bán sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho các cụ, anh chị em và Khu An dưỡng.

- Một thường trực, một lao động làm nhiệm vụ chung lo việc tiếp khách và quét dọn vệ sinh hàng ngày, trồng cây xung quanh vườn và kiêm liên lạc.

- 15 cấp dưỡng chăm lo việc nấu ăn hàng ngày.

- Một y sĩ phụ trách y tế cùng hai y tá theo dõi chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh chữa bệnh trong Khu An dưỡng.

- Ba hộ lý giúp đỡ y sĩ và y tá trong lúc chữa bệnh, lo giặt giũ quần áo chăn chiếu, chăm sóc cơm cháo cho các cụ, anh chị em khi đau yếu

3) Tổ Công tác chính trị:

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu sắp xếp cán bộ, biên chế tổ chức thành đội ngũ.

- Quản lý, theo dõi lãnh đạo giáo dục về chính sách  nhằm làm cho các cụ, anh chị em thấy rõ sự quan tâm chăm sóc ân cần của Đảng và Chính phủ

- Nghiên cứu tổ chức học tập, giải trí bằng mọi hình thức như văn nghệ, bích báo, đọc báo, tổ chức tủ sách và hướng dẫn tăng gia sản xuất nhẹ để động viên tinh thần phấn khởi an dưỡng, gây không khí vui vẻ.

Phân công:

- Đồng chí Trưởng ban trực tiếp phụ trách công tác chính trị

- 1 cán bộ nghiên cứu tổ chức.

- 1 cán bộ nghiên cứu hướng dẫn tăng gia nhẹ

IV – BIÊN CHẾ ĐỘI NGŨ

1) Trong Khu An dưỡng biên chế thành đội từ 40 đến 45 người, có đội trưởng đội phó. Trong mỗi đội chia ra từng tổ từ 10 đến 15 người, có tổ trưởng và tổ phó.

2) Đội trưởng, đội phó, tổ trưởng, tổ phó, do anh em bầu lên, nhưng khi anh em mới về chưa hiểu rõ nhau thì Ban Phụ trách tạm thời chỉ định, có nhiệm vụ liên lạc chặt chẽ với Ban Phụ trách để phản ánh tình hình và đôn đốc thi hành nội quy, thực hiện công tác

V - LỀ LỐI LÀM VIỆC

- Ban phụ trách có sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng để kiểm điểm tình hình, căn cứ vào chủ trương của Bộ vạch ra chương trình công tác.

- Chế độ báo cáo, thỉnh thị: hàng tuần, hàng tháng Ban Phụ trách thường xuyên về Bộ báo cáo, ngoài ra có những việc bất thường phải thỉnh thị xin ý kiến.

- Làm việc phải tập thể, dân chủ, liên lạc chặt chẽ với các cụ, các anh chị trong Khu An dưỡng

- Phối hợp công tác để thực hiện công tác có kết quả tốt cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ như: Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Công an, Bộ Nông lâm, Ban Quan hệ Bắc – Nam, Tổng công ty Bách hóa để giải quyết những vấn đề có liên quan và cần thiết.

  

QUY TẮC

 TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CHO CÁC KHU ĐIỀU DƯỠNG

 I- MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Một số anh chị em cán bộ, công nhân viên, bộ đội phục viên miền Nam đã chịu đựng nhiều gian khổ trong thời gian kháng chiến, mắc bệnh kinh niên hoặc có ít nhiều thương tật mà chưa được sự bồi dưỡng đúng mức, nay làm công tác lao động nặng nhọc trên các công trường, nông trường, sức khỏe có bị kém sút.

Vì vậy cần tổ chức các Khu Điều dưỡng để bồi dưỡng về vật chất và tinh thần, đảm bảo cho sức khỏe mau được lành mạnh, tăng thêm khả năng phục vụ của anh chị em sau này, đồng thời động viên đồng bào, cán bộ miền Nam tập kết yên tâm phấn khởi công tác, làm cho tất cả thấy rõ sự ân cần săn sóc của Đảng và chính phủ.

II – NHIỆM VỤ CHUNG

1. – Nghiên cứu xây dựng tổ chức sắp xếp cán bộ, công nhân viên vào bộ máy được hợp lý và bảo quản tài sản chung.

2. – Nghiên cứu lãnh đạo việc điều trị và bồi dưỡng về vật chất, tinh thần nhằm phục hồi sức khỏe cho anh chị em để sau này tiếp tục công tác có kết quả.

3. – Nghiên cứu phổ biến tình hình thời sự, tổ chức văn nghệ nhằm gây tinh thần phấn khởi, yên tâm trong lúc điều dưỡng.

4. – Nghiên cứu hướng dẫn tổ chức thể dục, lao động sản xuất nhẹ (chăn nuôi, trồng trọt, nghề thủ công v..v …) để góp phần cải thiện đời sống đồng thời tăng sức khỏe.

III – PHƯƠNG CHÂM TỔ CHỨC

Căn cứ vào mục đích của Khu Điều dưỡng tổ chức bộ máy phải nhằm bảo đảm thưc hiện nhiệm vụ công tác điều dưỡng có kết quả, do đó phương châm tổ chức là:

Bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, cán bộ phải luôn luôn đi sát gần gũi anh chị em, tranh thủ tiếp thu ý kiến của anh chị em, giáo dục, động viên anh chị em tích cực tham gia công tác xây dựng chung Khu Điều dưỡng được kết quả.

Tổ chức: Ở mỗi Khu Điều dưỡng sẽ tổ chức:

- Một Ban Quản đốc: Quản đốc, Phó quản đốc và một ủy viên.

- Một Tổ Quản trị hành chính.

- Tổ Công tác chính trị.

- Tổ y vụ.

1. – Ban Quản đốc:

Quyền hạn và nhiệm vụ: Ban Quản đốc chịu trách nhiệm trước Bộ, Khu hay Tỉnh, lãnh đạo thực hiện mọi công tác của Khu Điều dưỡng đã được Bộ, Khu hay Tỉnh (nếu là trực thuộc chỉ đạo của cấp ấy giao cho). Ban Quản đốc giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi Khu Điều dưỡng, thường xuyên thỉnh thị báo cáo lên cấp trên, liên hệ với các cơ quan địa phương khi thi hành nhiệm vụ; đối với các Khu Điều dưỡng thuộc khu, Tỉnh phụ trách, cần liên hệ chặt chẽ với cơ quan Y tế địa phương để giải quyết về phương diện chuyên môn.

Phân công trong ban Quản đốc:

- Quản đốc phụ trách chung và trực tiếp phụ trách tổ công tác chính trị và công tác bảo vệ.

- Phó Quản đốc phụ trách chuyên môn Y tế (y sĩ hoặc bác sĩ)

- Ủy viên phụ trách về hành chính và quản trị.

2. – Tổ hành chính quản trị:

Nhiệm vụ: Phụ trách mọi công việc về hành chính quản trị, kiểm tra theo dõi kế toán chi thu, lương bổng, ăn ở, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và các anh chị em  điều dưỡng, quản lý các vật liêu dụng cụ, tài sản của Khu Điều dưỡng.

Phân công cụ thể :

1. Ủy viên trong Ban Quản đốc phụ trách theo dõi công việc hành chính quản trị, kiểm tra tình hình ăn, ở của cán bộ, nhân viên, các anh chị em điều dưỡng, giúp đỡ kế toán làm dự toán quyết toán hằng tháng, thẩm kế tài chính và vật dụng nói chung.

2. Một cán bộ văn thư phụ trách lưu trữ hồ sơ tài liệu, công văn đi đến, bố trí nơi ăn nghỉ cho khách.

3. Thủ quỹ kiêm thủ kho và quản lý nhà cửa, vật dụng của Khu Điều dưỡng .

4. Quản lý tiếp liệu phụ trách tổ chức cấp dưỡng, cải thiện vật chất, mua sắm những đồ dùng cần thiết cho anh chị em điều dưỡng.

5. Lao công thường trực làm nhiệm vụ dọn quét, làm vệ sinh hằng ngày, trồng cây chung quanh nhà và kiêm liên lạc.

Cấp dưỡng lo việc nấu ăn hằng ngày .

3. Tổ Công tác chính trị :

Nhiệm vụ :

- Nghiên cứu sắp xếp cán bộ, biên chế tổ chức thành đội ngũ.

- Quản lý hồ sơ lý lịch, theo dõi tư tưởng, lãnh đạo giáo dục về chính sách, tài liệu chính trị, nâng cao thêm tư tưởng và làm cho anh chị em thấy rõ sự săn sóc của Đảng và Chính phủ.

- Nghiên cứu tổ chức học tập tình hình thời sự, giải trí bằng mọi hình thức văn nghệ, bích báo, đọc báo, tổ chức tủ sách.

- Hướng dẫn kế hoạch sản xuất nhẹ để động viên tinh thần phấn khởi chung.

Phân công cụ thể:

- Quản đốc làm Trưởng ban phụ trách công tác chính trị.

- Một cán bộ nghiên cứu tổ chức, quản lý hồ sơ lý lịch và công tác bảo vệ.

- Một cán bộ nghiên cứu học tập, lãnh đạo động viên hình thức văn nghệ, nghiên cứu kế hoạch sản xuất nhẹ.

4. Tổ Y tế :

Nhiệm vụ :

- Theo dõi tình hình sức khỏe và bệnh tật của anh chị em, tổ chức việc điều trị.

- Lãnh đạo công tác vệ sinh phòng bệnh trong khu.

- Nghiên cứu theo dõi lập dự trù thuốc men, dụng cụ y tế, hằng tháng thanh toán với Hành chính quản trị.

- Lãnh đạo y tá, hộ lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

IV- PHIÊN CHẾ ĐỘI NGŨ

1. - Trong Khu Điều dưỡng phiên chế thành chi từ 30-45 người có chi trưởng và chi phó, ( có thể dựa vào từng nhà ở mà tổ chức). Mỗi chi chia ra từng tổ từ 10-15 người có tổ trưởng và tổ phó.

2. -  Chi trưởng, chi phó, tổ trưởng, tổ phó do anh em bầu lên, nhưng khi mới tập họp đến chưa hiểu rõ nhau thì Ban Phụ trách tạm thời chỉ định.

3. - Tổ chịu trách nhiệm trước chi, chi chịu trách nhiệm trước Ban Quản đốc và Hội đồng điều dưỡng, chi trưởng đôn đốc các tổ thi hành nội quy và thực hiện công tác, thường xuyên liên lạc với Ban Quản đốc để phản ánh tình hình.

4. - Để việc lãnh đạo của khu điều dưỡng được tập thể sát với nguyện vọng và quyền lợi của anh em điều dưỡng, mỗi khu sẽ cử một hội đồng điều dưỡng gồm Quản đốc, y sỹ hay bác sỹ, các chi trưởng và một số đại biểu. Cứ 20 người cử một đại biểu. Nhiệm vụ là nhận định về tình hình sinh hoạt và điều trị, phản ánh tình hình tư tưởng của anh chị em, góp ý kiến với Ban Quản đốc về mặt lãnh đạo.

V - LỀ LỐI LÀM VIỆC

Ban Phụ trách có sinh hoạt hằng tuần, hằng tháng, kiểm điểm tình hình, căn cứ vào chủ trương của trên và tình hình cụ thể trong Khu Điều dưỡng vạch ra chương trình công tác.

- Hằng tháng báo cáo với cấp trên, ngoài ra có việc bất thường phải thỉnh thị ý kiến cấp trên ngay.

- Làm việc phải tập thể dân chủ, liên lạc chặt chẽ và tôn trọng ý kiến của anh chị em trong khu, nhất là Hội đồng điều dưỡng.

- Có kế hoạch liên hệ chặt chẽ với địa phương, với các cơ quan, các ngành để bàn bạc giải quyết những vấn đề có liên quan.

VI – QUY ĐỊNH BIÊN CHẾ CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

A. – Cán bộ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên phục vụ :

1) Ban Quản đốc 3 người (có một y sỹ hay bác sỹ).

2) Nhân viên : 2 cán bộ tổ chức (nếu trường hợp trên 100 người có thể thêm số cán bộ tổ chức).1 văn thư hành chính, 1 liên lạc, 1 lao công, 1 thường trực, 1 thủ kho thủ quỹ, 1 kế toán.

B. – Cán bộ phục vụ theo tỷ lệ :

a) Quản lý : từ 150 người đến 200 người có 1 quản lý, từ 200 người đến 300 người có 2 quản lý.

b) Cấp dưỡng : cứ 18 người phải có 1 cấp dưỡng phục vụ, còn số người tiếp phẩm, tiếp liệu, mua thực phẩm hằng ngày cho anh em do bộ phận cấp dưỡng cử ra.

c) Y tá : 25 người có 1 y tá.

Cứ 100 người có 1 y sỹ.

d) Hộ lý : Cứ 25 người có 1 hộ lý phục vụ.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13-NĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu13-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 13-NĐ thành lập Trại An dưỡng trực thuộc Bộ Cứu tế xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 13-NĐ thành lập Trại An dưỡng trực thuộc Bộ Cứu tế xã hội
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu13-NĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Cứu tế Xã hội
        Người kýNguyễn Xiển
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định 13-NĐ thành lập Trại An dưỡng trực thuộc Bộ Cứu tế xã hội

              Lịch sử hiệu lực Nghị định 13-NĐ thành lập Trại An dưỡng trực thuộc Bộ Cứu tế xã hội