Nghị định 147/2005/NĐ-CP

Nghị định 147/2005/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định 147/2005/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã được thay thế bởi Nghị định 32/2007/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2007.

Nội dung toàn văn Nghị định 147/2005/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp

1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 355.000 đồng.

2. Ban hành kèm theo Nghị định này các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm:

a) Bảng số 1: Bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

b) Bảng số 2: Bảng mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Bảng số 3: Bảng mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này thay thế Điều 1, khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

3. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2005.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

BẢNG SỐ 1

MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 147/2005/NĐ-Cẩm Phả ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ)

Đơn vị tính: nghìn đồng

A. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng:

TT

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp, phụ cấp từ 01/10/2005

(mức chuẩn 355.000đ)

 

 

Trợ cấp

Phụ cấp

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (cán bộ “Lão thành cách mạng”):

 

 

- Diện thoát ly

400

70/thâm niên

- Diện không thoát ly

680

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của cán bộ "Lão thành Cách mạng" từ trần

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của cán bộ "Lão thành Cách mạng" từ trần

355

600

 

2

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (Cán bộ "Tiền khởi nghĩa"):

370

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của cán bộ "Tiền khởi nghĩa" từ trần

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của cán bộ "Tiền khởi nghĩa" từ trần

200

420

 

3

- Thân nhân liệt sĩ:

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ

355

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên

600

 

- Trợ cấp nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ

600

 

4

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

600

300

5

Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến

300

 

6

- Thương binh:

- Thương binh loại B

- Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

- Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

Bảng số 2

Bảng số 3

180

355

- Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình:

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

355

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

460

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

200

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

420

 

7

- Bệnh binh:

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%

374

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60%

465

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%

593

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%

684

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%

820

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% - 100%

912

 

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

180

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

 

355

- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

355

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

460

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

200

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

420

 

8

-Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:

 

 

+ Bị mắc bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc hoá học, không còn khả năng lao động

593

 

+ Bị mắc bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc hoá học, bị suy giảm khả năng lao động

374

 

+ Thương binh, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hoá học

374

 

- Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:

 

 

+ Bị dị dạng, dị tật nặng, không còn khả năng lao động, không tự lực được trong sinh hoạt

355

 

+ Bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

180

 

9

- Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng tháng 8/1945:

 

 

+ Trợ cấp hàng tháng

355

 

+ Trợ cấp nuôi dưỡng

600

 

- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến:

 

 

+ Trợ cấp hàng tháng

210

 

+ Trợ cấp nuôi dưỡng

470

 

10

- Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú:

 

 

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh; con liệt sĩ; con cán bộ lão thành cách mạng; con cán bộ tiền khởi nghĩa; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không còn khả năng lao động.

355

 

+ Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 61%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động

180

 

B. Mức trợ cấp ưu đãi một lần:

TT

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp từ 01/10/2005 (Mức chuẩn 355.000đ)

1

Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ:

20 lần mức chuẩn

Chi phí báo tử

1.000

2

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

20 lần mức chuẩn

Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng

20 lần mức chuẩn

3

Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% - 20%:

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%

4 lần mức chuẩn

- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15%

6 lần mức chuẩn

- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%

8 lần mức chuẩn

4

Người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày:

 

- Thời gian bị địch bắt tù dưới 1 năm

500

- Thời gian bị địch bắt tù từ 1 năm đến dưới 3 năm

1.000

- Thời gian bị địch bắt tù từ 3 năm đến dưới 5 năm

1.500

- Thời gian bị địch bắt tù từ 5 năm đến dưới 10 năm

2.000

- Thời gian bị địch bắt tù từ 10 năm trở lên

2.500

5

Người hoạt động kháng chiến

 

Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến

120/1 thâm niên

6

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến

1.000

7

Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

 

- Thân nhân của cán bộ lão thành cách mạng

- Thân nhân của cán bộ tiền khởi nghĩa

- Thân nhân của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

- Thân nhân của người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương

2.000

1.500

1.000

1.000

8

Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại nhà trường:

 

- Cơ sở giáo dục mầm non

200

- Cơ sở giáo dục phổ thông

250

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc

300

9

Bảo hiểm y tế bằng 3% tiền lương tối thiểu chung

 

10

Mai táng phí

Như quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội

 

BẢNG SỐ 2

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 147/2005/NĐ-CP  ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ)

Mức chuẩn 355.000 đồng

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động - %

Mức trợ cấp

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động -%

Mức trợ cấp

1

21%

239.000 đ

41

61%

695.000 đ

2

22%

251.000 đ

42

62%

707.000 đ

3

23%

262.000 đ

43

63%

718.000 đ

4

24%

274.000 đ

44

64%

730.000 đ

5

25%

285.000 đ

45

65%

741.000 đ

6

26%

296.000 đ

46

66%

752.000 đ

7

27%

308.000 đ

47

67%

764.000 đ

8

28%

319.000 đ

48

68%

775.000 đ

9

29%

331.000 đ

49

69%

787.000 đ

10

30%

342.000 đ

50

70%

798.000 đ

11

31%

353.000 đ

51

71%

809.000 đ

12

32%

365.000 đ

52

72%

821.000 đ

13

33%

376.000 đ

53

73%

832.000 đ

14

34%

388.000 đ

54

74%

844.000 đ

15

35%

399.000 đ

55

75%

855.000 đ

16

36%

410.000 đ

56

76%

866.000 đ

17

37%

422.000 đ

57

77%

878.000 đ

18

38%

433.000 đ

58

78%

889.000 đ

19

39%

445.000 đ

59

79%

901.000 đ

20

40%

456.000 đ

60

80%

912.000 đ

21

41%

467.000 đ

61

81%

923.000 đ

22

42%

479.000 đ

62

82%

935.000 đ

23

43%

490.000 đ

63

83%

946.000 đ

24

44%

502.000 đ

64

84%

958.000 đ

25

45%

513.000 đ

65

85%

969.000 đ

26

46%

524.000 đ

66

86%

980.000 đ

27

47%

536.000 đ

67

87%

992.000 đ

28

48%

547.000 đ

68

88%

1.003.000 đ

29

49%

559.000 đ

69

89%

1.015.000 đ

30

50%

570.000 đ

70

90%

1.026.000 đ

31

51%

581.000 đ

71

91%

1.037.000 đ

32

52%

593.000 đ

72

92%

1.049.000 đ

33

53%

604.000 đ

73

93%

1.060.000 đ

34

54%

616.000 đ

74

94%

1.072.000 đ

35

55%

627.000 đ

75

95%

1.083.000 đ

36

56%

638.000 đ

76

96%

1.094.000 đ

37

57%

650.000 đ

77

97%

1.106.000 đ

38

58%

661.000 đ

78

98%

1.117.000 đ

39

59%

673.000 đ

79

99%

1.129.000 đ

40

60%

684.000 đ

80

100%

1.140.000 đ

 

BẢNG SỐ 3

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Ban hành kèm theo Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ)

Mức chuẩn 355.000 đồng

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động - %

Mức trợ cấp

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động -%

Mức trợ cấp

1

21%

192.000 đ

41

61%

556.000 đ

2

22%

201.000 đ

42

62%

565.000 đ

3

23%

210.000 đ

43

63%

575.000 đ

4

24%

219.000 đ

44

64%

584.000 đ

5

25%

228.000 đ

45

65%

593.000 đ

6

26%

237.000 đ

46

66%

602.000 đ

7

27%

246.000 đ

47

67%

611.000 đ

8

28%

255.000 đ

48

68%

620.000 đ

9

29%

264.000 đ

49

69%

629.000 đ

10

30%

274.000 đ

50

70%

638.000 đ

11

31%

283.000 đ

51

71%

648.000 đ

12

32%

292.000 đ

52

72%

657.000 đ

13

33%

301.000 đ

53

73%

666.000 đ

14

34%

310.000 đ

54

74%

675.000 đ

15

35%

319.000 đ

55

75%

684.000 đ

16

36%

328.000 đ

56

76%

693.000 đ

17

37%

337.000 đ

57

77%

702.000 đ

18

38%

347.000 đ

58

78%

711.000 đ

19

39%

356.000 đ

59

79%

720.000 đ

20

40%

365.000 đ

60

80%

730.000 đ

21

41%

374.000 đ

61

81%

739.000 đ

22

42%

383.000 đ

62

82%

748.000 đ

23

43%

392.000 đ

63

83%

757.000 đ

24

44%

401.000 đ

64

84%

766.000 đ

25

45%

410.000 đ

65

85%

775.000 đ

26

46%

420.000 đ

66

86%

784.000 đ

27

47%

429.000 đ

67

87%

793.000 đ

28

48%

438.000 đ

68

88%

803.000 đ

29

49%

447.000 đ

69

89%

812.000 đ

30

50%

456.000 đ

70

90%

821.000 đ

31

51%

465.000 đ

71

91%

830.000 đ

32

52%

474.000 đ

72

92%

839.000 đ

33

53%

483.000 đ

73

93%

848.000 đ

34

54%

492.000 đ

74

94%

857.000 đ

35

55%

502.000 đ

75

95%

866.000 đ

36

56%

511.000 đ

76

96%

876.000 đ

37

57%

520.000 đ

77

97%

885.000 đ

38

58%

529.000 đ

78

98%

894.000 đ

39

59%

538.000 đ

79

99%

903.000 đ

40

60%

547.000 đ

80

100%

912.000 đ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/2005/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu147/2005/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2005
Ngày hiệu lực22/12/2005
Ngày công báo07/12/2005
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/2005/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 147/2005/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Nghị định 147/2005/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
      Loại văn bảnNghị định
      Số hiệu147/2005/NĐ-CP
      Cơ quan ban hànhChính phủ
      Người kýPhan Văn Khải
      Ngày ban hành30/11/2005
      Ngày hiệu lực22/12/2005
      Ngày công báo07/12/2005
      Số công báoTừ số 7 đến số 8
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2007
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị định 147/2005/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

       Lịch sử hiệu lực Nghị định 147/2005/NĐ-CP mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng