Nghị định 163/2007/NĐ-CP

Nghị định 163/2007/NĐ-CP sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP

Nghị định 163/2007/NĐ-CP danh mục chất ma tuý tiền chất sửa tên chuyển, loại bỏ chất thuộc danh mục ban hành kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 82/2013/NĐ-CP danh mục chất ma túy và tiền chất và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2013.

Nội dung toàn văn Nghị định 163/2007/NĐ-CP danh mục chất ma tuý tiền chất sửa tên chuyển, loại bỏ chất thuộc danh mục ban hành kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 163/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA TÊN, BỔ SUNG, CHUYỂN, LOẠI BỎ MỘT SỐ CHẤT THUỘC DANH MỤC CÁC CHẤT MA TUÝ VÀ TIỀN CHẤT BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TUÝ VÀ TIỀN CHẤT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa tên chất, tên khoa học, bổ sung, chuyển danh mục, loại bỏ đối với một số chất trong danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ Ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất như sau:

1. Sửa tên chất đối với các chất ma tuý trong Danh mục II, Danh mục III như sau:

a) Danh mục II:

Tên chất  (cũ)

Số thứ tự trong Danh mục

Tên chất sửa lại (mới)

Tên khoa học

Bectacetylmethadol

58

Betacetylmethadol

b - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

Dienoxin

71

Difenoxin

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylisonipecotic acid

Dextroproxyphen

137

Dextropropoxyphene

a - (+) - 4 - dimethylamino - 1,2 - diphenyl - 3 - methyl - 2 - butanol propionate

b) Danh mục III:

Tên chất(cũ)

Số thứ tự trong Danh mục

Tên chất sửa lại (mới)

Tên khoa học

Amphepramone

171

Amfepramone

2 - (diethylamino) propiophenone

Ethyloflazepate

189

Ethylloflazepate

Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o - fluorophenyl) - 2 - 3 - dihydro - 2 - oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepin - 3 - carboxylate

Fenpoporex

192

Fenproporex

(+) - 3 - [(a - methylphenylethyl) amino] proionitrile

Ketasolam

197

Ketazolam

11 - chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl - 12b - phenyl - 4H - [1,3] - oxazino [3,2 - d] [1,4] benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione

Loprazepam

200

Lorazepam

7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

Lometazepam

201

Lormetazepam

7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

Methylprylon

208

Methyprylon

3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 - piperidine - dione

Midasolam

209

Midazolam

8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) - 1 - methyl - 4H - imidazo - [1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin

Pipardrol

220

Pipradrol

1 - 1 - diphenyl - 1 - (2 - piperidyl) - methanol

Pyrovalerone

223

Secbutabarbital

5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

Vinylbutal

227

Vinylbital

5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid

2. Sửa tên khoa học đối với các chất ma tuý trong Danh mục II, Danh mục III như sau:

a) Danh mục II:

Tên chất

Số thứ tự trong Danh mục

Tên khoa học (cũ)

Tên khoa học sửa lại (mới)

Alfentanil

49

N- [1 - [2 - (4 - ethyl 4,5 - dihydro 5 - oxo - 1 H - tetrazol - 1 - y) ethyl] - 4- (methoxymethy) - 4 - piperidyl] - N - phenylpropanamide

N- [1 - [2 - (4 - ethyl - 4,5 - dihydro - 5 - oxo - 1H - tetrazol - 1 - yl) ethyl] - 4 - (methoxymethyl) - 4 - piperidinyl] - N - phenylpropanamide

Alphamethylthiofenianyl

53

N - [1 - [1 - methyl - 2 - (2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

N - [1 - [1 - methyl - 2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

Betameprodine

59

b - 3 - ethyl - 1 - methyl - propionoxypiperidine

b - 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine.

Bezitramide

62

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropy) - 4 - (2 - oxo - 3 - propionyl - 1 - benzimidazoliny) - piperidine

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (2 - oxo - 3 - propionyl - 1 - benzimidazolinyl) - piperidine

Dimenoxadol

73

2 - dimethylamino - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate

2 - dimethylaminoethyl - 1 - ethoxy - 1,1 -diphenylacetate

Methyldihydromorphine

99

6 – methyldihydromor - phine

6 - methyldihydromorphine

Metopon

100

5 - methyldihydromorphione

5 - methyldihydromorphinone

Norpipanone

111

4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexaoe

4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexanone

Phenoperidine

123

1 (3 - hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpipeidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

1 - (3 - hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

Racemethorphan

128

(+) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan

) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan

Racemoramide

129

(+) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrrolidiny) butyl] morpholine

(±) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrrolidinyl)butyl] morpholine

Racemorphan

130

(+) – hydroxy - N - methylmorphinan

(±) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan

Sulfentanil

131

N - [4 - (methoxymethyl) - 1- [ - (thieny)] - 4 - piperidyl] propionanilide]

N - [4 - (methoxymethyl) - 1- [2 - (2 - thienyl) – ethyl ] - 4 - piperidyl] propionanilide

Tilidine

134

(+) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) 1 - phenyl - 3 - cyclohexene - 1 carboxylate

(±) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) - 1 - phenyl - 3 - cyclohexene - 1 - carboxylate

Amphetamine

145

(+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

(±) - a - methylphenethylamine

Fenetylline

147

7 - [2 - i(a - methylphenylethyl) amino] ethyl] thiophenylline

7 - [2 - (a - methylphenethyl - amino) ethyl] theophylline

Levamphetamine

148

(-) - đ - (- methylphenylethylamine

l -  a - methylphenethylamine

Levomethamphetamine

149

(-) - N - a - methylphenylethylamine

(-) - N, a dimethylphenethylamine

Metamfetamine racemate

152

(+) - N, a - dimethylphenethylamine

(±) - N, a - dimethylphenethylamine

Zipeprol *

159

a - (a - methoxybenzyl) - 4 - (b - methoxyphenethyl) - 1 - piperezineethano

a - (a - methoxybenzyl) - 4 - (b - methoxyphenethyl) - 1 - piperezineethanol

b) Danh mục III:

Tên chất

Số thứ tự trong Danh mục

Tên khoa học  (cũ)

Tên khoa học sửa lại (mới)

Buprenorphine

161

21 - cycloproply - 7 - a - [(s) - 1 - hydroxy - 12,2 - trimethylpropyl] - 6,14 - endo - ethano - 6,7,8,14 -  tetrahydrooripavine

21 - cyclopropyl - 7 - a - [(S) - 1 - hydroxy - 1,2,2 - trimethylpropyl] - 6,14 - endo - ethano - 6,7,8,14 - tetrahydrooripavine

Cathine

163

(+) - đ - a - [(R) - 1 - aminoethyl] benzyl alcohol

(+) - (R) - a - [(R) - 1 - aminoethyl]benzylalcohol

Flunitrazepam

165

5 - (o - fluoropheny) - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

5 - (o - fluorophenyl) - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

Pentazocine

167

(2R*, 6R*, 11*) - 1,2,3,4,5,6 - hexahydro - 6,11 - dimehyl - 3 - (3 - methyl - 2 - butenyl) - 2,6 - methano - 3 - benzazsocin - 8 - ol

(2R*, 6R*, 11R*) - 1,2,3,4,5,6 - hexahydro - 6,11 - dimethyl - 3 - (3 - methyl - 2 - butenyl) - 2,6 - methano - 3 - benzazocin - 8 - ol

Chlordiazepoxide

178

7 - chloro - 2 (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - bensodiazepin - 4 - oxide

7 - chloro - 2 - (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - benzodiazepine - 4 - oxide

Clorazepate

181

7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 - oxo - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - bensodiazepin - 3 - carboxylic acid

7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 - oxo - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepine - 3 - carboxylic acid

Medazepam

203

7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepam

7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepine

3. Bổ sung một số chất ma tuý và tiền chất vào các Danh mục II, Danh mục III và Danh mục IV như sau:

a) Danh mục II:

STT

Tên chất

Tên khoa học

1

Tramadol

(±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexan-1-ol

2

2C-B

4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (hoặc tên khác: 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-1-aminoethane)

b) Danh mục III:

STT

Tên chất

Tên khoa học

1

Zolpidem

N, N, 6 - trimethyl - 2 - p - tolylimidazol [1,2 - a] pyridine - 3 - acetamide

c) Danh mục IV:

STT

Tên chất

Tên khoa học

1

Safrol, Isosafrol hoặc bất kỳ hợp chất nào có chứa Safrol hoặc Isosafrol.

 

2

Acetyl chloride (hoặc tên khác: Ethanoyl chlorid).

Acetyl chloride

3

Thionyl chloride (hoặc tên khác: Sunfur oxychloride).

Thionyl chloride

4. Chuyển từ Danh mục I vào Danh mục II đối với chất ma tuý sau:

Tên chất

Số thứ  tự trong Danh mục

Tên khoa học

Acetyldihydrocodeine

46

(5a, 6a) - 4,5 - epoxy - 3 - methoxy - 17 -methyl - morphinan - 6 - ol acetat

5. Loại bỏ ra khỏi Danh mục I đối với chất sau:

Tên chất

Số thứ  tự trong Danh mục

Tên khoa học

Secbutabarbital

47

5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/2007/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu163/2007/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực06/12/2007
Ngày công báo21/11/2007
Số công báoTừ số 784 đến số 785
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/2007/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 163/2007/NĐ-CP danh mục chất ma tuý tiền chất sửa tên chuyển, loại bỏ chất thuộc danh mục ban hành kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 163/2007/NĐ-CP danh mục chất ma tuý tiền chất sửa tên chuyển, loại bỏ chất thuộc danh mục ban hành kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu163/2007/NĐ-CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành12/11/2007
     Ngày hiệu lực06/12/2007
     Ngày công báo21/11/2007
     Số công báoTừ số 784 đến số 785
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Trách nhiệm hình sự
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2013
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị định 163/2007/NĐ-CP danh mục chất ma tuý tiền chất sửa tên chuyển, loại bỏ chất thuộc danh mục ban hành kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP

         Lịch sử hiệu lực Nghị định 163/2007/NĐ-CP danh mục chất ma tuý tiền chất sửa tên chuyển, loại bỏ chất thuộc danh mục ban hành kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP