Nghị định 171-CP

Nghị định 171-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 171-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 171-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1961 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý tiền tệ và tín dụng theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch phát hành, điều hòa lưu thông tiền tệ, thu chi tiền cho ngân sách Nhà nước, huy động vốn và cho vay, thanh toán trong nước và ngoài nước, quản lý và kinh doanh ngoại hối, kiểm tra bằng đồng tiền và hoạt động kinh tế và tài chính của các xí nghiệp tổ chức, nhằm phát huy chức năng tiền tệ và tín dụng xã hội chủ nghĩa, tăng cường chế độ hạch toán kinh tế, củng cố sức mua của đồng tiền, thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tư cách pháp nhân và hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có vốn do Nhà nước cấp, có bảng kết toán cho toàn ngành.

Điều 2: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, thể lệ về lương thực; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ thể lệ ấy.

2. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ phê chuẩn kế hoạch về tiền mặt, tín dụng; tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch và chính sách giá cả ấy. Cùng Bộ Tài chính, Bộ Ngoại thương xây dựng kế hoạch ngoại hối và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ấy.

3. Căn cứ vào kế hoạch tiền mặt đã được Hội đồng Chính phủ phê chuẩn, tổ chức thực hiện việc điều hòa lưu thông tiền tệ, quản lý tiền mặt, rút tiền khỏi lưu thông hay phát hành tiền.

4. Tổ chức việc huy động các nguồn tiền tạm thời chưa dùng đến (tiền quản lý, tiền gửi, tiền tiết kiệm) và phân phối cho các ngành kinh tế quốc dân dưới hình thức cho vay; kiểm soát việc sử dụng, luân chuyển vốn trong các xí nghiệp và các tổ chức kinh tế nhằm thúc đẩy hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và lưu thông; chỉ đạo các tổ chức kinh tế nhằm thúc đẩy hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và lưu thông; chỉ đạo các tổ chức tín dụng nhân dân để huy động cho vay vào việc phục vụ sản xuất và kiến thiết ở nông thôn.

5. Tổ chức và thực hiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt giữa các cơ quan, xí nghiệp và các tổ chức khác ở trong nước.

6. Bảo quản vốn ngoại tệ và kim khí quỹ của Nhà nước; quản lý và kinh doanh ngoại hối, kim khí quý, đá quý; phụ trách công tác thanh toán quốc tế về mậu dịch và phi mậu dịch; công bố tỷ giá hối đoán sau khi được Hội đồng Chính phủ duyệt, làm nhiệm vụ ngân hàng ngoại thương.

7. Tổ chức và thực hiện việc thu chi tiền theo dự toán ngân sách của Nhà nước; thực hiện việc thu nộp và cấp phát tiền theo yêu cầu của Bộ Tài chính, kiểm tra các cơ quan, xí nghiệp và các tổ chức kinh tế khác trong việc thực hiện các công tác trên.

8. Kiểm soát việc sửa dụng quỹ tiền lương của các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh.

9. Quản lý toàn bộ tài sản và tiền vốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, chấp hành chế độ tài chính Nhà nước trong toàn ngành, làm báo cáo quyết toán toàn ngành cuối năm và thi hành chế độ lợi nhuận cho ngân sách Nhà nước.

10. Thông qua công tác quản lý tiền mặt, cho vay thanh toán tiền mà kiểm tra các tổ chức kinh tế có quan hệ tiền tệ và tín dụng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp hành chế độ tài chính Nhà nước, việc sử dụng các khoản tiền vay và tiền gửi ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc bảo quản hàng hóa, nhằm bảo đảm các khoản tiền vay được sử dụng tốt và thi hành đúng đắn những quan hệ thanh toán giữa đơn vị mua và đơn vị bán.

11. Thực hiện chế độ cho vay có phân biệt đối xử: ưu đãi đối với các xí nghiệp đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, bảo đảm kế hoạch lợi nhuận và giữ gìn đầy đủ phương tiện lưu động; thi hành những biện pháp thu hồi nợ trước kỳ hạn, tính lãi suất cao hơn lãi suất thông thường, trích tài khoản khấu trừ nợ, cho vay theo biện pháp đặc biệt hoặc đình chỉ cho vay đối với các xí nghiệp và tổ chức kinh tế không hoàn thành kế hoạch sản xuất, không bảo đảm kế hoạch lợi nhuận, không giữ gìn đầy đủ phương tiện lưu động, không tôn trọng các chế độ tín dụng, thanh toán.

12. Yêu cầu các Bộ, các cơ quan, xí nghiệp, các hợp tác xã có tài khoản vãng lai hay tài khoản thanh toán ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và các tổ chức kinh tế có quan hệ vay mượn tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và các tổ chức kinh tế có quan hệ vay mượn với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi cho  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam những kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài vụ, bảng cân đối vật tư, báo cáo kế toán và thống kê theo nhu cầu và thời hạn quy định.

13. Truy tố trước pháp luật những người hoặc tổ chức vi phạm luật lệ có liên quan đến công tác và tài sản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kể cả trong nước và nước ngoài.

14. Thi hành các hiệp định mà nước ta đã ký kết với nước ngoài về những điều khoản thuộc công tác ngân hàng; trong phạm vi ủy quyền của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ký kết với nước ngoài hay cơ quan hối đoái quốc tế các hiệp định về ngân hàng.

15. Căn cứ vào tính chất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa là cơ quan quản lý hành chính, vừa là tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải đảm bảo thi hành đúng các chế độ, thể lệ của Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ chịu trách nhiệm về những trái khoản mà Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa giao cho, còn những trái khoản mà Chính phủ không giao thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chịu trách nhiệm; đối với những trái khoản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa không chịu trách nhiệm.

16. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, lao động tiền lương, tài sản, tài vụ trong ngành theo chế độ chung của Nhà nước.

17. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển công tác của ngành. Thi hành những biện pháp nhằm cải tiến công tác và cải tiến kỹ thuật, nghiệp vụ ngân hàng.

Điều 3: Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Ngân hàng  Nhà nước Việt Nam như điều 2 đã quy định. Các Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giúp Tổng giám đốc trong việc lãnh đạo chung và có thể được Tổng giám đốc ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm quản lý hệ thống kho phát hành trong toàn quốc, và chỉ Tổng giám đốc mới có quyền ra lệnh xuất nhập kho phát hành, điều hòa vốn giữa các kho với nhau.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, trên cơ sở và để thi hành pháp luật, và các nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư, chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra những thông tư, quyết định và kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thi hành những thông tư, quyết định ấy; sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định không thích đáng của cơ quan cấp dưới thuộc ngành mình; đề nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi những thông tư; quyết định không thích đáng có liên quan đến công tác ngân hàng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hay của Ủy ban hành chính địa phương.

Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm có:

- Văn phòng

- Ban Thanh tra

- Vụ Tổ chức và cán bộ

- Vụ Kinh tế và Kế hoạch

- Vụ Kế toán và tài vụ

- Vụ Phát hành và kho quỹ

- Cục Tiết kiệm

- Cục Ngoại hối, Ngân hàng ngoại thương

- Cục Cho vay công nghiệp và vận tải

- Cục Cho vay thương nghiệp

- Cục Cho vay nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

- Cục Cho vay hợp tác xã nông nghiệp

-Và các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý

Việc thành lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ Văn phòng, Ban các Vụ, Cục và các đơn vị tương đương do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Nhiệm vụ của Văn phòng, các Ban, các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý sẽ quy định trong điều lệ tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Điều 5: - Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu171-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/1961
Ngày hiệu lực10/11/1961
Ngày công báo15/11/1961
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 171-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 171-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu171-CP
       Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
       Người kýPhạm Văn Đồng
       Ngày ban hành26/10/1961
       Ngày hiệu lực10/11/1961
       Ngày công báo15/11/1961
       Số công báoSố 44
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 171-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 171-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

             • 26/10/1961

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/11/1961

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/11/1961

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực