Nghị định 195-HĐBT

Nghị định 195-HĐBT năm 1990 thi hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 195-HĐBT thi hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 195-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1990

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 195-HĐBT NGÀY 2-6-1990 VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngày 25 tháng 4 năm 1989;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

Bộ Thuỷ sản và Uỷ ban nhân dân các cấp theo chức năng của mình chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản chung cả nước và ở từng địa phương theo các nội dung chủ yếu sau đây:

1- Xác định tiềm năng và sự phân bố của các loài thuỷ sản ở các vùng nước.

2- Các đối tượng khai thác và đối tượng nuôi trồng thuỷ sản.

3- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản hàng năm.

4- Cơ cấu nghề nghiệp khai thác dịch vụ thuỷ sản ở các vùng nước.

5- Sản lượng và năng suất khai thác, nuôi chế biến thuỷ sản hàng năm ở các vùng nước.

6- Bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ sản.

7- Các lĩnh vực khác có liên quan đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản thực hiện theo quy định tại điều 17 của Pháp lệnh.

Điều 2.

a) Khu vực cấm khai thác là:

Khu vực có các loại thuỷ sản tập trung sinh sản quanh năm.

Khu vực có những loại thuỷ sản chưa trưởng thành sống tập trung quanh năm.

Khu vực bảo tồn, bảo tàng của các loại thuỷ sản.

b) Khu vực cấm khai thác có thời hạn là:

Khu vực có một số loài thuỷ sản tập trung sinh sản trong một thời gian.

Khu vực có một số loài thuỷ sản chưa trưởng thành sống tập trung trong một thời gian nhất định.

Căn cứ vào tập tính các loài thuỷ sản và dựa trên tình hình thực tế cần bảo vệ, nay quy định khu vực cấm khai thác và cấm khai thác có thời hạn các loài thuỷ sản nằm trong các vùng nước sau đây:

1- Vùng biển nói ở điểm a, điểm b Điều 2.

2- Vùng biển thuộc các tuyến đảo trọng điểm.

3- Vùng biển chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn thuộc hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long.

4- Khu vực rừng ngập mặn.

5- Một số vùng nước khác cần bảo vệ các loài đặc sản quý, hiếm có giá trị kinh tế cao ở biển và ở hồ chứa lớn.

Căn cứ vào những quy định trên đây, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản thống nhất với các ngành và các địa phương có liên quan xác định ranh giới, toạ độ trên hải đồ và trên thực địa các khu vực cấm khai thác và cấm khai thác có thời hạn và công bố thi hành.

Điều 3.

Những căn cứ, trình tự và thẩm quyền giao vùng nước để khai thác, nuôi trồng hoặc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

1- Những căn cứ để xem xét khi giao vùng nước.

a) Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng vùng nước để khai thác, nuôi trồng hoặc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (quy định tại điều 17 của Pháp lệnh).

b) Căn cứ vào mục đích, yêu cầu sử dụng vùng nước của tổ chức, cá nhân đã ghi trong luận chứng kinh tế - kỹ thuật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

c) Những vùng nước được giao phải là vùng nước nằm trong quy hoạch đã được duyệt.

2- Trình tự và quy định khi xem xét giao vùng nước.

a) Tổ chức, cá nhân xin sử dụng vùng nước để khai thác, nuôi trồng hoặc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phải làm đơn, kèm theo luận chứng kinh tế - kỹ thuật đã được duyệt và có chứng nhận của chính quyền nơi mình ở, nộp cho cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định khi giao vùng nước.

b) Việc giao vùng nước đang sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi vùng nước đó của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại mục b khoản 6 của điều này.

c) Cơ quan có thẩm quyền xem xét ra quyết định giao vùng nước cho tổ chức, cá nhân sử dụng phải làm xong không quá 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ ợp lệ.

3- Thẩm quyền giao vùng nước:

a) Việc giao vùng nước thuộc phần đất nông nghiệp (ruộng) và các vùng nước thuộc đất chuyên dùng như: ao, hồ, đầm phá, sông cụt cho tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản thực hiện theo quy định tại điều 13 về thẩm quyền giao đất của Luật đất đai.

b) Việc giao các vùng nước thuộc sông lớn, vùng lãnh hải, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho tổ chức, cá nhân, kể cả người nước ngoài khai thác, nuôi trồng, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản có quy định riêng và do Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

4- Cấp giấy chứng nhận sử dụng vùng nước và giải quyết tranh chấp:

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vùng nước, việc thanh tra giải quyết tranh chấp quyền sử dụng vùng nước và thu nộp lệ phí khi làm thủ tục nhận vùng nước thực hiện theo quy dịnh tại các điều 13, 14, 15, 16, 17 của Nghị định số 30-HĐBT ngày 23-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Luật đất dai.

5- Thời hạn sử dụng vùng nước:

Thời hạn cho phép tổ chức, cá nhân nhận vùng nước nói tại mục a khoản 3 của điều này để khai thác, nuôi trồng hoặc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản từ 5 năm trở lên, do cơ quan có thẩm quyền giao vùng nước quyết định.

6- Thẩm quyền thu hồi vùng nước:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần vùng nước đã giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng để khai thác, nuôi trồng hoặc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong các trường hợp sau đây:

Tổ chức được giao vùng nước bị giải thể hoặc chuyển đi nơi khác.

Tất cả số người trong hộ sử dụng vùng nước đã chuyển đi nơi khác hoặc đã chết mà không có người thừa kế hợp pháp.

Người sử dụng, bảo vệ vùng nước tự nguyện trả lại vùng nước được giao.

Vùng nước giao sử dụng và bảo vệ đã hết thời hạn.

Tổ chức, cá nhân sử dụng vùng nước được giao không tiến hành khai thác, nuôi trồng; không thực hiện việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, sử dụng vùng nước không mục đích, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, hoặc sử dụng vùng nước được giao không có hiệu quả.

Tổ chức, cá nhân được giao vùng nước đã vi phạm nghiêm trọng những quy định về sử dụng vùng nước.

Thời hạn sử dụng vùng nước chưa hết nhưng Nhà nước có nhu cầu sử dụng vùng nước đã giao để phát triển kinh tế - xã hội.

b) Cơ quan Nhà nước quyết định giao vùng nước nào thì có quyền quyết định thu hồi vùng nước đó.

Điều 4.

Tổ chức, cá nhân được giao vùng nước để nuôi trồng, khai thức, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngoài nghĩa vụ và quyền lợi đã được quy định trong Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản còn có nghĩa vụ và được hưởng đầy đủ những quyền lợi đã được quy định tại điều 45, 48, 49 của Luật đất đai và điều 23 của Nghị định số 30-HĐBT ngày 23-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật đất đai.

Điều 5.

Nội dung chủ yếu của công tác thanh tra, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản bao gồm:

a) Xây dựng các văn bản hướng dẫn các quy định cụ thể về việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu lực của Pháp lệnh và các văn bản dưới Pháp lệnh về việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản được thi hành thống nhất trong cả nước.

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ở các khu vực cấm khai thác và các khu vực trọng điểm khác nhằm thực hiện việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và thi hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

d) Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong nhân dân và trong mọi tổ chức kinh tế - xã hội, lực lượng vũ trang.

Căn cứ vào những nội dung công tác chủ yếu trên đây, Bộ Thuỷ sản soạn thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của tổ chức thanh tra bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, bảo đảm nguyên tắc quản lý thống nhất trong cả nước, trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành.

Điều 6.

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm Pháp lệnh về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, ngăn chặn các hành vi gây thiệt hại đến môi trường sống và nguồn lợi thuỷ sản thì được khen thưởng về tinh thần và vật chất theo quy định chung.

Điều 7.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm những điều trong Pháp lệnh và các quy định trong Nghị định này tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị kỷ luật hoặc phạt vi phạm hành chính theo các điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Pháp lệnh xử phạt hành chính ngày 30-11-1989.

Mọi hành vi vi phạm mang tính chất cố ý, tái phạm nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng đến nguồn lợi thuỷ sản đều phải xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự.

Tàu thuyền và người nước ngoài khi được phép hoạt động trên vùng biển Việt Nam nếu vi phạm các điều trong Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản và những quy định của Nghị định này cũng bị xử phạt theo quy định nói trong Nghị định này.

Điều 8.

Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương theo chức năng, quyền hạn của mình hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện Nghị định này.

Điều 9.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu195-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/1990
Ngày hiệu lực02/06/1990
Ngày công báo30/06/1990
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 195-HĐBT thi hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 195-HĐBT thi hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu195-HĐBT
       Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
       Người kýVõ Văn Kiệt
       Ngày ban hành02/06/1990
       Ngày hiệu lực02/06/1990
       Ngày công báo30/06/1990
       Số công báoSố 12
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 195-HĐBT thi hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 195-HĐBT thi hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản

           • 02/06/1990

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/1990

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/1990

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực