Nghị định 205-HĐBT

Nghị định 205-HĐBT năm 1985 quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 205-HĐBT quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 205-HĐBT NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 1985 BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÍ NGHIỆP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30-11-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý xí nghiệp quốc doanh;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, Tổng cục, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo các xí nghiệp thực hiện Quy chế này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÍ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 205-HĐBT ngày 12 tháng 7 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng)

Phần 1:

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG XÍ NGHIỆP

Điều 1. Hội đồng xí nghiệp được thành lập trong các xí nghiệp, xí nghiệp liên hợp quốc doanh và công tư hợp doanh trong ngành công nghiệp (sau đây gọi tắt là xí nghiệp). Hội đồng xí nghiệp là tổ chức làm chức năng tư vấn cho giám đốc xí nghiệp về mặt hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Điều 2.

Thành viên của Hội đồng xí nghiệp gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và những cán bộ chủ chốt, công nhân có năng lực và kinh nghiệm về hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Giám đốc xí nghiệp là Chủ tịch Hội đồng xí nghiệp.

Đối với những vấn đề có tính chất chuyên đề, Chủ tịch Hội đồng xí nghiệp có thể mời thêm một số cán bộ, công nhân trong và ngoài xí nghiệp có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực đó để tham khảo ý kiến.

Thành viên hội đồng xí nghiệp do Giám đốc xí nghiệp chỉ định, có sự tham gia ý kiến của Đảng uỷ và Ban chấp hành công đoàn xí nghiệp. Số lượng thành viên khoảng trên dưới 10 người, tuỳ theo quy mô xí nghiệp (không kể số được mời tham gia ý kiến vào các chuyên đề).

Điều 3.

Hội đồng xí nghiệp có nhiệm vụ góp ý kiến về các vấn đề:

1- Các dự án kế hoạch kinh tế - xã hội của xí nghiệp (kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm).

2- Đổi mới kỹ thuật và công nghệ sản xuất; thiết kế sản phẩm mới; nghiên cứu khoa học; ứng dụng kết quả nghiên cứu này vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế của sản xuất - kinh doanh.

3- Khai thác và sử dụng có hiệu quả năng lực sản xuất, các nguồn nguyên, vật liệu và các nguồn vốn của xí nghiệp; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

4- Bổ sung và xây dựng mới các tiêu chuẩn, các định mức kinh tế - kỹ thuật và áp dụng chúng vào sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp.

5- Các biện pháp cải tiến quản lý và phấn đầu hạ giá thành.

6- Đề án về cải tiến tổ chức lao động và tổ chức sản xuất trong xí nghiệp; về hoàn thiện cơ cấu sản xuất và tổ chức quản lý; về các hình thức trả lương và kích thích vật chất trong xí nghiệp.

7- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân.

Phần 2:

CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG XÍ NGHIỆP VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC TRONG XÍ NGHIỆP

Điều 4. Ý kiến của các thành viên Hội đồng xí nghiệp là ý kiến tham khảo đối với Giám đốc xí nghiệp. Giám đốc điều hành công việc sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp bằng quyết định của mình. Nếu trong Hội đồng xí nghiệp có những ý kiến chưa thống nhất với Giám đốc, thì Giám đốc vẫn điều hành theo quyết định của mình, đồng thời báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp biết ý kiến của Hội đồng xí nghiệp.

Điều 5.

Các thành viên của Hội đồng xí nghiệp phải đề cao tinh thần làm chủ tập thể và ý thức trách nhiệm về những ý kiến mà mình tham gia. Những ý kiến có giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực được khen thưởng theo chế độ khen thưởng của xí nghiệp.

Các thành viên của Hội đồng xí nghiệp được thông báo trước nội dung các cuộc họp, được tạo điều kiện cần thiết, để chuẩn bị ý kiến và được thảo luận dân chủ trong các cuộc họp Hội đồng.

Điều 6. Hội đồng xí nghiệp không thay thế và làm những việc trùng lắp với chức năng của các Hội đồng khác trong xí nghiệp.

Điều 7. Hội đồng xí nghiệp họp ít nhất mỗi quý một lần. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng xí nghiệp có thể triệu tập họp đột xuất để góp ý kiến về những vấn đề cấp bách.

Phần 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8.

Giám đốc các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này kể từ ngày ký.

Các Bộ, Tổng cục quản lý sản xuất công nghiệp, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các xí nghiệp thực hiện quy chế này.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu205-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/1985
Ngày hiệu lực12/07/1985
Ngày công báo15/08/1985
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 205-HĐBT quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 205-HĐBT quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu205-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành12/07/1985
        Ngày hiệu lực12/07/1985
        Ngày công báo15/08/1985
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 205-HĐBT quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 205-HĐBT quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp

            • 12/07/1985

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/1985

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/1985

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực