Nghị định 263-NV/LB

Nghị định 263-NV/LB năm 1958 quy định chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ, công nhân viên, quân nhân được chọn cử đi học các trường đại học, trường chuyên nhgiệp và trường bổ túc văn hóa công nông do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ- Bộ trưởng Bộ Giáo Dục- Bộ trưởng Bộ Lao Động- Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Nghị định 263-NV/LB chế độ sinh hoạt phí cán bộ, công nhân viên,quân nhân được chọn cử đi học đại học,trường chuyên nghiệp và bổ túc văn hóa công nông đã được thay thế bởi Thông tư 70-NV/CB chế độ cán bộ công nhân viên chức đi học hướng dẫn Thông tư 287-TTg và được áp dụng kể từ ngày 31/12/1960.

Nội dung toàn văn Nghị định 263-NV/LB chế độ sinh hoạt phí cán bộ, công nhân viên,quân nhân được chọn cử đi học đại học,trường chuyên nghiệp và bổ túc văn hóa công nông


BỘ GIÁO DỤC - BỘ LAO ĐỘNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 263-NV/LB

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN, QUÂN NHÂN ĐƯỢC CHỌN CỬ ĐI HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CHUYÊN NHGIỆP VÀ TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HÓA CÔNG NÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC-BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 152-NĐ/LB ngày 20-03-1957 và Nghị định số 522-NĐ/LB ngày 22-08-1957 của Liên bộ, Nội vụ, Giáo dục, Lao động, Tài chính ban hành chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ, công nhân viên được chọn lọc đi học các trường chuyên nghiệp và bổ túc văn hóa để vào học trường chuyên nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 40-LB/TT ngày 15-05-1958 của Liên bộ Nội vụ, Giáo dục, Lao động, Tài chính về chính sách đối với cán bộ, công nhân viên, quân nhân chuyển ngành thi vào các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1958-1959;
Xét tình hình hiện đại,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Để thực hiện chủ trương đưa cán bộ, công nhân, nhân viên, quân nhân đi học tại các trường đại học, trường chuyên nghiệp và trường bổ túc văn hóa công nông; để giảm bớt khó khăn về đời sống vật chất của anh chị em trong thời gian đi học, đồng thời làm cho anh chị em nhận rõ trách nhiệm mà cố gắng học tập, nay quy định chế độ như sau:

I. – SINH HOẠT PHÍ

Điều 2. – Cán bộ, công nhân, nhân viên, và quân nhân ở trong biên chế đúng tiêu chuẩn được cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, chọn cử đi học, suốt thời gian học tập (kể cả những tháng nghỉ hè và thời gian chờ bố trí công tác sau khi tốt nghiệp) được hưởng sinh hoạt phí như sau:

a) Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành được chọn cử đi học từ niên khóa 1958-1959 tại các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp, bổ túc văn hóa công nông, được hưởng sinh hoạt phí hàng tháng bằng 95% lương cấp bậc của bản thân và phụ cấp khu vực.

b) Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành được chọn cử đi học tại trường Phổ thông lao động và các trường lớp ngắn hạn như các trường Sơ cấp chuyên nghiệp, các lớp bổ túc nghiệp vụ được hưởng nguyên lương như khi công tác.

c) Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành đúng tiêu chuẩn được chọn cử đi học các niên khóa trước, được chuyển sang các bậc trong thang lương mới và được hưởng sinh hoạt phí hàng tháng bằng 95% lương cấp bậc của bản thân và phụ cấp khu vực, nếu học ở các trường đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường bổ túc văn hóa công nông; và được hưởng nguyên lương, nếu học trường Phổ thông lao động và các trường lớp ngắn hạn như trường sơ cấp chuyên nghiệp, các lớp bổ túc nghiệp vụ.

II. – CÁC QUYỀN LỢI KHÁC

Điều 3. – Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành đúng tiêu chuẩn được chọn cử đi học nói chung được hưởng các chế độ như cán bộ, công nhân, nhân viên, cụ thể là được hưởng:

a) Cán bộ phụ nữ đi học được hưởng chế độ thai sản như cán bộ, công nhân, nhân viên tại chức, gồm sinh hoạt phí trong thời gian nghỉ đẻ và trợ cấp thai sản khác.

b) Cán bộ phụ nữ đi học có con mọn được gửi con vào nhóm trẻ của trường tổ chức hoặc gửi vào nhóm trẻ tổ chức chung cho cán bộ công nhân, nhân viên nhà trường. Thông tư 36-TT/LB ngày 19-10-1957 không áp dụng cho đối tượng này.

c) Tiêu chuẩn y dược phí trong thời gian học tập ở nhà trường, được áp dụng như ở cơ quan. Khi ốm đau tùy theo chức vụ được vào điều trị tại các bệnh viện, hưởng tiêu chuẩn và chế độ như cán bộ, công nhân, nhân viên tại chức.

d) Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành được chọn cử đi học, được trợ cấp con theo chế độ chung hiện nay, nghĩa là từ đứa con thứ ba được trợ cấp mỗi con 5.000 đồng theo Thông tư 11-TT/LB ngày 02-05-1958.

e) Chế độ nghỉ phép và đi công tác do nhà trường quy định, còn chế độ phụ cấp khi nghỉ phép và công tác phí áp dụng như cán bộ, công nhân, nhân viên tại chức.

III. – THÔI HỌC, TỐT NGHIỆP

Điều 4. – Cán bộ, công nhân, nhân viên được chọn cử đi học vì điều kiện sức khỏe, ốm đau, vì trình độ kém hoặc vì hoàn cảnh đặc biệt, không thể tiếp tục theo học thì được giới thiệu về cơ quan cũ để bố trí công tác, nếu xin thôi việc thì được hưởng trợ cấp theo chế độ hiện hành áp dụng cho cán bộ tại chức.

Điều 5. – Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành khi tốt nghiệp ra được sắp xếp vào các bậc lương (lương tập sự hay lương khởi điểm); nếu mức lương mới được sắp xếp thấp hơn số tiền lương cũ đã lĩnh trước khi đi học, thì được lĩnh mức lương cũ.

IV. - ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ QUY ĐỊNH TRONG NGHỊ ĐỊNH NÀY

Điều 6. – Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành đúng tiêu chuẩn được chọn cử đi học được hưởng chế độ quy định nói trên, gồm các loại sau đây:

a) Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành được chọn cử đi học đã hưởng nguyên lương hoặc sinh hoạt phí thống nhất theo Nghị định số 152-NĐ/LB ngày 20-03-1957 và Nghị định số 522-NĐ/LB ngày 22-08-1957.

b) Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành được chọn cử đi học theo tiêu chuẩn quy định trong Thông tư 40-LB/TT ngày 15-08-1958.

c) Cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành trong biên chế được chọn cử đi học ở trường Phổ thông lao động và các trường lớp ngắn hạn như trường chuyên nghiệp sơ cấp các lớp bổ túc nghiệp vụ do các Bộ, các ngành, các cấp mở.

V. - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. – Các khoản sinh hoạt phí và phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân chuyển ngành được chọn cử đi học quy định trong Nghị định này do ngân sách nhà trường thanh toán.

Điều 8. – Một Thông tư Liên bộ Nội vụ, Giáo dục sẽ hướng dẫn và giải thích các chi tiết thi hành Nghị định này.

Điều 9. – Nghị định này thi hành kể từ ngày khai giảng niên khóa 1958-1959. Trường hợp có một số trường khai giảng trước ngày ra Nghị định này thì thi hành kể từ ngày ký Nghị định.

Điều 10. – Những thể lệ đã ban hành trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 11. – Các ông Giám đốc Vụ Cán bộ Bộ Nội vụ, Giám đốc Vụ Tài vụ văn hóa xã hội Bộ Tài chính, Giám đốc Ban Thanh tra Bộ Lao động, Chánh văn phòng và Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giáo dục, Giám đốc Vụ Đại học và Chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Tô Quang Đẩu

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Trịnh Văn Bính

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
 
 

 
Nguyễn Văn Tạo

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 
 
 

Nguyễn Văn Huyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 263-NV/LB

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu263-NV/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/1960
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 263-NV/LB chế độ sinh hoạt phí cán bộ, công nhân viên,quân nhân được chọn cử đi học đại học,trường chuyên nghiệp và bổ túc văn hóa công nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 263-NV/LB chế độ sinh hoạt phí cán bộ, công nhân viên,quân nhân được chọn cử đi học đại học,trường chuyên nghiệp và bổ túc văn hóa công nông
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu263-NV/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Giáo dục
        Người kýTrịnh Văn Bính, Tô Quang Đẩu, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Huyên
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 34
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/1960
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị định 263-NV/LB chế độ sinh hoạt phí cán bộ, công nhân viên,quân nhân được chọn cử đi học đại học,trường chuyên nghiệp và bổ túc văn hóa công nông

        Lịch sử hiệu lực Nghị định 263-NV/LB chế độ sinh hoạt phí cán bộ, công nhân viên,quân nhân được chọn cử đi học đại học,trường chuyên nghiệp và bổ túc văn hóa công nông