Nghị định 28-CP

Nghị định 28-CP năm 1977 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục nhà ở và phát triển đô thi trực thuộc Bộ Xây dựng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 28-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục nhà ở và phát triển đô thi trực thuộc Bộ Xây dựng


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 1977 

 

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC NHÀ Ở VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC BỘ XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào nghị định số 172-CP ngày 1-11-1973 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế;
Căn cứ vào nghị định số 92-CP ngày 8-5-1975 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. – Nay thành lập Tổng cục nhà ở và phát triển đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Điều 2. – Tổng cục nhà ở và phát triển đô thị là cơ quan có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất quản lý Nhà nước toàn ngành về xây dựng và quản lý nhà ở, công trình công cộng, công trình kỹ thuật đô thị; về quản lý đất xây dựng; nghiên cứu phát triển khoa học – kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúc xã hội chủ nghĩa có tính hiện đại và tính dân tộc, theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chế độ, thể lệ của Nhà nước; được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ủy nhiệm trực tiếp quản lý, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, xây dựng, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu phát triển khoa học – kỹ thuật xây dựng và phát triển lực lượng theo nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Điều 3. – Tổng cục nhà ở và phát triển đô thị có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Phối hợp với các tổ chức hữu quan của Bộ Xây dựng, của các cơ quan Nhà nước và Ủy ban nhân dân địa phương, nghiên cứu xây dựng để Bộ trình Hội đồng Chính phủ hoặc Bộ ban hành trong phạm vi quyền hạn được giao, các chính sách, chế độ, thể lệ, tiêu chuẩn, định mức,quy trình, quy phạm… về khảo sát, thiết kế thi công, về quản lý nhà ở, công trình công cộng; công trình kỹ thuật đô thị, đất xây dựng và phát triển đô thị trong cả nước; hướng dẫn, kiểm tra – đôn đốc việc thực hiện những chính sách, chế độ, thể lệ, tiêu chuẩn, quy phạm ấy.

2. Được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ủy quyền chỉ đạo và hướng dẫn các Sở, Ty xây dựng, các tổ chức quản lý nhà, đất và công trình công cộng đô thị ở các tỉnh và thành phố trong việc lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về các lĩnh vực: xây dựng và quản lý nhà ở; xây dựng công trình kiến trúc trong nông nghiệp; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, công trình kỹ thuật thành phố; về phát triển đô thị; về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành, v.v… để Bộ trình Chính phủ xét duyệt. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch và kế hoạch đó theo nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ.

3. Hướng dẫn và chỉ đạo các Sở, Ty xây dựng, các tổ chức quản lý nhà đất và công trình công cộng đô thị trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố lập và trình duyệt luận chứng, báo cáo kinh tế kỹ thuật và nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng các khu dân cư; công trình công cộng, công trình kỹ thuật đô thị, địa điểm xây dựng công trình quan trọng theo quy chế về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng thành phố. Chuẩn bị để Bộ trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt hoặc Bộ xét duyệt đối với những đồ án quy hoạch theo sự phân công. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện những đồ án thiết kế được duyệt.

4. Trên cơ sở dự báo tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong và ngoài nước, nghiên cứu đề xuất với Bộ phương phướng, nhiệm vụ phát triển khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển đô thị, trong công tác xây dựng và quản lý nhà ở, công trình công cộng, công trình kỹ thuật đô thị và đất xây dựng; tổ chức việc nghiên cứu khoa học – kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào các lĩnh vực công tác được giao.

5. Nghiên cứu lập quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật; cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật về số lượng, chất lượng, đáp ứng được nhiệm vụ công tác phát triển và tiến độ kỹ thuật thuộc lĩnh vực công tác được giao; tổ chức chỉ đạo thực hiện phần quy hoạch, kế hoạch được phân công phụ trách.

6. Chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tư bản và tư nhân làm nghề xây dựng, quan hệ sở hữu phi xã hội chủ nghĩa về nhà, đất xây dựng theo chính sách của Đảng và Nhà nước.

7. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các viện, các công ty, xí nghiệp liên hợp xây dựng và các đơn vị khác trực thuộc Tổng cục trong việc quản lý sử dụng có hiệu quả lao động, vật tư – kỹ thuật, tài chính, thực hiện đúng đắn chế độ hạch toán kinh tế; chỉ đạo việc áp dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các phương pháp thiết kế; xây dựng tiên tiến có hiệu quả kinh tế cao…, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước, đưa nhanh công trình vào sản xuất và sử dụng với chất lượng tốt, giá thành hạ.

Điều 4. – Bộ trưởng Bộ Xây dựng cử một Thứ trưởng trực tiếp làm Tổng cục trưởng Tổng cục nhà ở và phát triển đô thị. Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ công tác của Tổng cục quy định ở điều 2 và 3 trên đây.

Các Phó tổng cục trưởng giúp Tổng cục trưởng trong việc lãnh đạo chung và được Tổng cục trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Tổng cục.

Điều 5. – Tổ chức của Tổng cục nhà ở và phát triển đô thị được hình thành trên cơ sở cải tiến và hoàn thiện các tổ chức sản xuất – kinh doanh, các tổ chức nghiên cứu và sự nghiệp và các cơ quan chức năng chuyên về công tác nhà ở và phát triển đô thị của Bộ Xây dựng.

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục gồm có:

- Các công ty hoặc xí nghiệp liên hợp xây dựng dân dụng kỹ thuật cao;

- Các công ty xây dựng cấp thoát nước;

- Các công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp;

- Công ty khảo sát xây dựng;

- Viện quy hoạch xây dựng đô thị;

- Viện thiết kế nhà ở, công trình công cộng và công trình kỹ thuật đô thị;

- Cục quản lý nhà đất và công trình công cộng đô thị;

- Vụ kế hoạch;

- Vụ quản lý kỹ thuật xây dựng nhà ở và phát triển đô thị;

- Vụ quản lý xây dựng nhà ở và công trình đô thị;

- Văn phòng Tổng cục và một số phòng chức năng, một số đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh khác trực thuộc Tổng cục; do Tổng cục trưởng Tổng cục nhà ở và phát triển đô thị đề nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xét quyết định.

Điều 6. - Việc thành lập, bãi bỏ hoặc sửa đổi các công ty, xí nghiệp liên hợp xây dựng dân dụng kỹ thuật cao, các vụ, viện, cục ghi ở điều 5, do Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị, Hội đồng Chính phủ xét quyết định theo sự phân công về quản lý tổ chức của Nhà nước.

Điều 7. – Những điều quy định về tổ chức nhà ở và phát triển đô thị trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 8. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các đồng chí thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Nguyễn Duy Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu28-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/1977
Ngày hiệu lực23/02/1977
Ngày công báo28/02/1977
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 28-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục nhà ở và phát triển đô thi trực thuộc Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 28-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục nhà ở và phát triển đô thi trực thuộc Bộ Xây dựng
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu28-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Trinh
        Ngày ban hành08/02/1977
        Ngày hiệu lực23/02/1977
        Ngày công báo28/02/1977
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 28-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục nhà ở và phát triển đô thi trực thuộc Bộ Xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 28-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục nhà ở và phát triển đô thi trực thuộc Bộ Xây dựng

            • 08/02/1977

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/1977

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/02/1977

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực