Nghị định 359-NV/NĐ

Nghị định 359-NV/NĐ năm 1946 về nhiệm vụ của nha Dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 359-NV/NĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 1946 

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu theo sắc lệnh số 58 ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều thứ nhất: Nha Dân tộc thiểu số có nhiệm vụ nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trong toàn cõi Việt , để củng cố, trên nguyên tắc bình đẳng sự đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam.

Điều thứ 2: Nha Dân tộc thiểu số đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Bộ trưởng bộ Nội vụ có một giám đốc điều khiển. Giúp việc giám đốc có một phó giám đốc, một bí thư trưởng và hai cố vấn.

Trừ hai cố vấn ra, giám đốc, phó giám đốc và bí thư trưởng đều phải chọn trong đồng bào thiểu số.

Giám đốc sẽ do một sắc lệnh bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng bộ Nội vụ.

Phó Giám đốc, bí thư trưởng và cố vấn đều do nghị định của Bộ trưởng bộ Nội vụ bổ nhiệm.

Điều thứ 3: Nha Dân tộc thiểu số gồm có:

1) Một văn phòng phụ trách các việc công văn, hồ sơ, vật liệu, kế toán và viên chức.

2) Một ban nghiên cứu có nhiệm vụ sưu tầm tài liệu và nghiên cứu mọi vấn đề chính trị, hành chính, văn hóa, xã hội, kinh tế và tài chính có quan hệ mật thiết đến các dân tộc thiểu số.

3) Một ban tuyên truyền có nhiệm vụ củng cố tinh thần đoàn kết và tình nhân ái giữa các dân tộc và chống mọi mưu mô chia rẽ.

Ban tuyên truyền sẽ liên lạc với nha Thông tin Tuyên truyền toàn quốc để thực hiện chương trình tuyên truyền chung trong phạm vi dân tộc thiểu số.

4) Một ban thanh tra có nhiệm vụ:

- giám sát các công việc hành chính và chính trị ở các miền có dân tộc thiểu số;

- thảo luận với ban nghiên cứu về đề nghị lên Chính phủ những sự cải cách thích hợp về hành chính và chính trị.

Ban thanh tra sẽ mật thiết liên lạc với nha Thanh tra toàn quốc để thi hành nhiệm vụ được dễ dàng.

5) Một ban kinh tế có nhiệm vụ giải quyết vấn đề tiếp tế cho các miền có dân tộc thiểu số và giúp đỡ một cách thiết thực các dân tộc thiểu số trong các công cuộc kiến thiết.

6) Một ban tiếp đãi phụ trách việc đón tiếp các đồng bào thiểu số.

Điều thứ 4: Mỗi phòng, mỗi ban có một chủ sự điều khiển, do Bộ trưởng bộ Nội vụ bổ nhiệm.

Điều thứ 5: Đổng lý sự vụ bộ Nội vụ chiếu nghị định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 
 
 
Huỳnh Thúc Kháng

 

 

Thuộc tính văn bản 359-NV/NĐ
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 359-NV/NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/09/1946
Ngày hiệu lực 24/09/1946
Ngày công báo 05/10/1946
Số công báo Số 40
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 359-NV/NĐ nhiệm vụ của nha Dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 359-NV/NĐ nhiệm vụ của nha Dân tộc thiểu số
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 359-NV/NĐ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành 09/09/1946
Ngày hiệu lực 24/09/1946
Ngày công báo 05/10/1946
Số công báo Số 40
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 09/09/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 05/10/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/09/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực