Nghị định 37-CP

Nghị định 37-CP năm 1974 về ban hành bảng phân ngành kinh tế quốc dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nghị định 37-CP bảng phân ngành kinh tế quốc dân đã được thay thế bởi Nghị định 177-HĐBT phân ngành kinh tế quốc dân và được áp dụng kể từ ngày 18/10/1982.

Nội dung toàn văn Nghị định 37-CP bảng phân ngành kinh tế quốc dân


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 37-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 1974 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG PHÂN NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để sắp xếp có hệ thống bảng phân ngành kinh tế quốc dân, nhằm thống nhất sử dụng trong công tác quản lý kinh tế , công tác kế hoạch hoá, công tác hạch toán kế toán và thống kê, đồng thời tạo điều kiện thuận lơị cho việc cơ khí hoá tính toán;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê:
Căn cứ vào nghị quyết  của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 17-10-1973,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:-  Nay ban hành kèm theo nghị định này bảng phân ngành kinh tế quốc dân. Bảng này phân các ngành kinh tế thành 3 cấp và thống nhất dùng ký hiệu bằng hệ số thập phân và áp dụng chung cho khu vực quốc doanh và khu vực tập thể.

Điều 2.- Việc sắp xếp các đơn vị kinh tế cơ sở và cơ quan (dưới đây gọi tắt là xí nghiệp , cơ quan) vào các ngành thích hợp phải căn cứ vào nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị đó và lấy đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, đơn vị dự toán làm cơ sở.

Điều 3.-  Tổng cục Thống kê có trách nhiệm :

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, các cơ quan  ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắc là các Bộ, các Ủy ban Hành chính tỉnh), thi hành đúng việc phân ngành kinh tế  quốc dân  theo các quy định của Hội đồng Chính phủ.

- Căn cứ vào bảng phân ngành kinh tế quốc dân do Hội đồng Chính phủ  ban hành, lập và ban hành danh mục các xí nghiệp, cơ quan; hướng dẫn công tác thống kê, công tác tính toán, ghi chép và tổng hợp, phân tổ các chỉ tiêu báo cáo ; bổ sung vào vị trí dự trữ của bảng phân ngành kinh tế quốc dân khi hình thành thêm các ngành mới.

Điều 4.- Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ vào bảng phân ngành kinh tế quốc dân do Hội đồng Chính phủ ban hành, trao đổi ý kiến thống nhất với Tổng cục Thống kê, ra các văn bản hướng dẫn công tác quản lý của ngành mình.

Điều 5.- Các Bộ, Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nhiệm vụ chủ yếu của xí nghiệp, cơ quan thuộc quyền quản lý của mình, tiến hành xác định và đánh số ( ký hiệu) các xí nghiệp, cơ quan theo bảng danh mục các xí nghiệp, cơ quan do Tổng cục Thống kê ban hành. Khi hình thành các xí nghiệp mới hoặc thay đổi nhiệm vụ chủ yếu của xí nghiệp phải bổ sung hoặc đánh số lại xí nghiệp đó và đăng ký với Tổng cục Thống kê.

Điều 6.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký; nay bãi bỏ nghị định số 82-CP ngày 3 tháng 6 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ, Thông tư 51-TTg cùng ngày và thông tư 76-TTg ngày 7 tháng 5 năm 1966 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phân ngành kinh tế.

Điều 7.- Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 

 
Lê Thanh Nghị

 

BẢNG PHÂN NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN
(Ban hành kèm theo nghị định số 37-CP ngày 12 tháng 3 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ)

Các ngành trong nền kinh tế quốc dân được chia thành 3 cấp và thống nhất dùng ký hiệu bằng hệ số thập phân, như sau:

Tên gọi

Kí hiệu

1

2

3

Số chữ số

- Ngành cấp I

- Ngành cấp II

- Ngành cấp III

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

1

2

3

0.CÔNG NGHIỆP

01.Công nghiệp năng lượng, khai thác chế biến nhiên liệu:

001 Công nghiệp năng lượng.

002 Công nghiệp nhiên liệu.

02. Công nghiệp luyện kim:

021 Công nghiệp luyện kim đen.

022 Công nghiệp luyện kim mầu

03. Công nghiệp chế tạo và sửa chữa  thiết bị máy móc và sản phẩm bằng kim loại:

031 Công nghiệp chế tạo thiết bị máy móc sản xuất và linh kiện.

034 Công nghiệp đóng tàu và chế tạo các phương tiện vận tải và thông tin.

036 Công nghiệp chế tạo thiết bị máy móc về điện, điện tử và thông tin.

037 Công nghiệp chế tạo máy móc và dụng cụ chính xác.

038 Công nghiệp chế tạo các sản phẩm khác bằng kim loại.

039 Công nghiệp sửa chữa.

04. Công nghiệp hoá chất :

041 Công nghiệp khai thác  nguyên liệu mỏ hoá chất.

042 Công nghiệp  hoá vô cơ ( trừ phân bón).

043 Công nghiệp phân bón.

044 Công nghiệp hoá hữu cơ.

045 Công nghiệp dược phẩm.

046 Công nghiệp  cao su chất dẻo và a-mi-ăng.

049 Công nghiệp hoá chất khác.

05. Công nghiệp vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh, đá, gỗ và lâm sản:

051 Công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu.

052 Công nghiệp sản xuất các cấu kiện xây dựng.

053 Công nghiệp sành sứ, thuỷ tinh và đá.

054 Công nghiệp khai thác gỗ và lâm sản.

055 Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản.

056 Công nghiệp xen luy lô và giấy.

06. Công nghiệp lương thực, thực phẩm :

061 Công nghiệp xay xát, chế biến lương thực.

062 Công nghiệp khai thác và chế biến thuỷ,  hải sản.

063 Công nghiệp chế biến thịt, sữa, trứng...

064 Công nghiệp muối.

065 Công nghiệp chế biến rau, quả.

066 Công nghiệp nước uống, rượu, bia, men.

067 Công nghiệp đường, bánh kẹo.

068 Công nghiệp chè, cà phê, thuốc lá.

069 Công nghiệp lương thực, thực phẩm.

07. Công nghiệp dệt, da, may mặc:

072 Công nghiệp dệt vải.

073 Công nghiệp dệt kim và thêu đan.

074 Công nghiệp dệt khác.

075 Công nghiệp may mặc.

076 Công nghiệp thuộc da đóng giầy.

08. Công nghiệp in và sản xuất các loại văn hoá phẩm:

081 Công nghiệp in.

082 Công nghiệp sản xuất  nhạc cụ, đạo cụ.

083 Công nghiệp in , tráng phim, đĩa hát.

084 Công nghiệp sản xuất dụng cụ dạy và học.

085 Công nghiệp sản xuất dụng cụ thể dục thể thao.

086 Công nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em.

089 Công nghiệp in và sản xuất các loại văn hoá phẩm khác.

09. Công nghiệp khác:

091 Chế biến thức ăn gia súc.

092 Sản xuất nước.

093 Thăm dò khoáng sản để khai thác.

099 Các ngành khác.

1. XÂY DỰNG

110 Xây dựng công nghiệp và kho tàng, cửa hàng.

120 Xây dựng nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi.

130 Xây dựng giao thông, vận tải, thông tin bưu điện.

140 Xây dựng công trình văn hoá , y tế, giáo dục cơ quan .

150 Xây dựng nhà ở.

160 Thăm dò thiết kế xây dựng .

190 Xây dựng khác.

2. NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP

21. Nông nghiệp :

211 Trồng trọt.

212 Chăn nuôi.

213 Nuôi trồng thuỷ sản.

214 Thuỷ lợi.

219  Nông nghiệp khác.

22. Lâm nghiệp

221 Trồng rừng

222 Nuôi rừng.

3. THƯƠNG NGHIỆP, CUNG ỨNG VẬT TƯ

31. Nội thương:

311 Thương nghiệp buôn bán.

312 Thương nghiệp bán lẻ.

313 Ăn uống công cộng.

32. Ngoại thương:

33. Cung ứng vật tư:

4. GIAO THÔNG VẬN TẢI, BƯU ĐIỆN

41. Giao thông vận tải:

411 Vận tải đường sắt.

412 Vận tải đường bộ.

413 Vận tải đường thuỷ.

414 Vận tải đường không.

416 Vận tải đường ống.

419 Vận tải khác.

42. Bưu điện

5. SẢN XUẤT VẬT CHẤT KHÁC

510 Xuất bản.

520 Dựng phim.

590 Các ngành khác...

6.  TÍN DỤNG, BẢO HIỂM NHÀ NƯỚC

61. Tín dụng:

611 Ngân hàng Nhà nước .

612 Ngân hàng Kiến thiết .

613 Ngân hàng Ngoại thương.

614 Tín dụng hợp tác xã .

615 Tiết kiệm, sổ số.

62. Bảo hiểm Nhà nước :

7. PHỤC VỤ CÔNG CỘNG VÀ PHỤC VỤ SINH HOẠT

710 Quản lý nhà, đất.

720 Khách sạn, nhà trọ.

730 Phục vụ sinh hoạt ở các thành phố , thị trấn, thị xã.

740 Các cơ quan cho thuê, cho mượn.

790 Phục vụ công cộng và sinh hoạt khác.

8. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, GIÁO DỤC, VĂN HOÁ, THỂ DỤC THỂ THAO, Y TẾ VÀ XÃ HỘI.

81.Nghiên cứu khoa học:

811 Nghiên cứu khoa học tự nhiên.

812 Nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

813 Nghiên cứu khoa học nông, lâm, ngư nghiệp.

814 Nghiên cứu y học.

815 Nghiên cứu khoa học xã hội.

816 Phục vụ khoa học.

817 Điều tra tài nguyên và khoán sản có ích.

818 Điều tra điều kiện thiên nhiên.

819 Điều tra khác.

82. Giáo dục và đào tạo:

821 Mẫu giáo.

822 Giáo dục phổ thông.

823  Đào tạo công nhân .

824 Trung học chuyên nghiệp.

825 Đại học.

829 Giáo dục khác.

83. Văn hoá nghệ thuật:

831 Truyền thanh, truyền hình

832 Chiếu bóng

833 Biểu diễn nghệ thuật

834 Thư viện

835 Câu lạc bộ, cung văn hoá, nhà văn hoá

836 Nghệ thuật tạo hình mỹ nghệ

837  Bảo tồn, bảo tàng

839 Văn hoá, nghệ thuật khác

84. Thể dục, thể thao

841 Thể dục, thể thao

842 Du lịch, tham quan

85. Y tế và xã hội

851 Vệ sinh phòng dịch

852 Bệnh viện, bệnh xá.

853 Điều dưỡng

854 Nhà trẻ

855 Nuôi trẻ mồ côi, người tàn tật mất sức

856 Nuôi dưỡng thương binh

857 Trại cải tạo lao động

858 An dưỡng

859 Nghĩ mát

9. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG

910 Quản lý Nhà nước

920 Đảng, đoàn thể

930  Các tổ chức quần chúng.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu37-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/1974
Ngày hiệu lực12/03/1974
Ngày công báo15/03/1974
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/1982
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 37-CP bảng phân ngành kinh tế quốc dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 37-CP bảng phân ngành kinh tế quốc dân
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu37-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành12/03/1974
        Ngày hiệu lực12/03/1974
        Ngày công báo15/03/1974
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/1982
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 37-CP bảng phân ngành kinh tế quốc dân

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 37-CP bảng phân ngành kinh tế quốc dân