Nghị định 42/2008/NĐ-CP

Nghị định 42/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị định 42/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới xã, thành lập thuộc huyện Quế Phước Sơn;Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam


CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 42/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN QUẾ SƠN, HUYỆN PHƯỚC SƠN; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN QUẾ SƠN ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn.

a) Thành lập xã Hương An thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở điều chỉnh 855 ha diện tích tự nhiên và 5.491 nhân khẩu của xã Quế Phú; 180 ha diện tích tự nhiên và 959 nhân khẩu của xã Quế Cường.

Xã Hương An có 1.035 ha diện tích tự nhiên và 6.450 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hương An: Đông giáp xã Bình Giang, huyện Thăng Bình; Tây giáp xã Quế Cường, huyện Quế Sơn; Nam giáp xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình; Bắc giáp xã Quế Phú, huyện Quế Sơn và xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

b) Thành lập xã Sơn Viên thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở điều chỉnh 2.517 ha diện tích tự nhiên và 3.215 nhân khẩu của xã Quế Lộc.

Xã Sơn Viên có 2.517 ha diện tích tự nhiên và 3.215 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Viên: Đông giáp xã Quế Long và xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn; Tây giáp xã Quế Trung, huyện Quế Sơn; Nam giáp xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn; Bắc giáp xã Duy Phú và xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.

c) Thành lập xã Phước Ninh thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở điều chỉnh 8.298 ha diện tích tự nhiên và 2.130 nhân khẩu của xã Quế Phước; 3.930 ha diện tích tự nhiên và 1.456 nhân khẩu của xã Quế Ninh.

Xã Phước Ninh có 12.228 ha diện tích tự nhiên và 3.586 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phước Ninh: Đông giáp xã Quế Trung, huyện Quế Sơn; Tây giáp xã Quế Lâm, huyện Quế Sơn; Nam giáp xã Quế Ninh và xã Quế Phước; huyện Quế Sơn; Bắc giáp thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

d) Thành lập xã Phước Hoà thuộc huyện Phước Sơn trên cơ sở điều chỉnh 18.815,4 ha diện tích tự nhiên và 2.076 nhân khẩu của xã Phước Hiệp.

Xã Phước Hoà có 18.815,4 ha diện tích tự nhiên và 2.076 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phước Hoà: Đông giáp xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn; Tây giáp xã Phước Xuân và thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; Nam giáp xã Phước Kim, huyện Phước Sơn; Bắc giáp xã Cà Dy, huyện Nam Giang và xã Quế Lâm huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn và huyện Phước Sơn:

- Xã Quế Phú còn lại 1.975 ha diện tích tự nhiên và 11.074 nhân khẩu.

- Xã Quế Cường còn lại 1.095 ha diện tích tự nhiên và 4.210 nhân khẩu.

- Xã Quế Lộc còn lại 3.500 ha diện tích tự nhiên và 6.175 nhân khẩu.

- Xã Quế Phước còn lại 1.022 ha diện tích tự nhiên và 2.436 nhân khẩu.

- Xã Quế Ninh còn lại 6.250 ha diện tích tự nhiên và 4.329 nhân khẩu.

Huyện Quế Sơn có 70.667 ha diện tích tự nhiên và 132.061 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Cường, Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, Quế An, Quế Phong, Quế Long, Hương An, Quế Lộc, Quế Trung, Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm, Sơn Viên, Phước Ninh và thị trấn Đông Phú.

- Xã Phước Hiệp còn lại 14.534,85 ha diện tích tự nhiên và 2.279 nhân khẩu.

Huyện Phước Sơn có 114.127,12 ha diện tích tự nhiên và 20.887 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim, Phước Công, Phước Chánh, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Đức, Phước Xuân, Phước Hiệp, Phước Hoà và thị trấn Khâm Đức.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam.

Thành lập huyện Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở điều chỉnh 45.592 ha diện tích tự nhiên và 34.524 nhân khẩu của huyện Quế Sơn (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Quế Lộc, Quế Trung, Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm, Sơn Viên, Phước Ninh).

Huyện Nông Sơn có 45.592 ha diện tích tự nhiên và 34.524 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Quế Lộc, Quế Trung, Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm, Sơn Viên và Phước Ninh.

Địa giới hành chính huyện Nông Sơn: Đông giáp huyện Quế Sơn; Tây giáp huyện Nam Giang; Nam giáp huyện Hiệp Đức và huyện Phước Sơn; Bắc giáp huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn:

Huyện Quế Sơn còn lại 25.075 ha diện tích tự nhiên và 97.537 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Cường, Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, Quế An, Quế Phong, Quế Long, Hương An và thị trấn Đông Phú.

Địa giới hành chính huyện Quế Sơn: Đông giáp huyện Thăng Bình; Tây giáp huyện Nông Sơn; Nam giáp huyện Hiệp Đức; Bắc giáp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam có 1.040,634 ha diện tích tự nhiên và 1.492.710 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Quế Sơn, Nông Sơn, thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2008/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu42/2008/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực03/05/2008
Ngày công báo18/04/2008
Số công báoTừ số 235 đến số 236
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2008/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 42/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới xã, thành lập thuộc huyện Quế Phước Sơn;Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 42/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới xã, thành lập thuộc huyện Quế Phước Sơn;Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu42/2008/NĐ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành08/04/2008
        Ngày hiệu lực03/05/2008
        Ngày công báo18/04/2008
        Số công báoTừ số 235 đến số 236
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 42/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới xã, thành lập thuộc huyện Quế Phước Sơn;Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 42/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới xã, thành lập thuộc huyện Quế Phước Sơn;Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

            • 08/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực