Nghị định 44-CP

Nghị định 44-CP năm 1961 về điều lệ khai thác và sử dụng điện báo và điện thoại do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 44-CP điều lệ khai thác và sử dụng điện báo và điện thoại


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 1961 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN BÁO VÀ ĐIỆN THOẠI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 1960,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Để việc phục vụ thông tin liên lạc bằng điện báo, điện thoại thích ứng với tình hình phát triển kinh tế và văn hóa, nay ban hành điều lệ khai thác và sử dụng điện báo, điện thoại kèm theo nghị định này;

Điều 2. – Điều lệ khai thác sử dụng điện báo, điện thoại này thi hành từ ngày 24 tháng 04 năm 1961.

Điều 3. – Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Lê Thanh Nghị

 ĐIỀU LỆ

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN BÁO, ĐIỆN THOẠI

Chương 1:

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. – Bưu điện là cơ quan duy nhất được quyền tổ chức và khai thác điện báo, điện thoại để phục vụ thông tin trong nước và với nước ngoài cho các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể và nhân dân.

Điều 2. – Chỉ có cơ quan Bưu điện mới có quyền đặt các thiết bị điện báo, điện thoại trên lãnh thổ nước Việt nam dân chủ cộng hòa và sử dụng các thiết bị đó để kinh doanh, trừ trường hợp quy định ở điều 3 dưới đây.

Điều 3. – Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức hệ thống điện báo, điện thoại riêng để phục vụ cho công tác thông tin liên lạc trong nội bộ quân đội, nhưng không được làm trở ngại đến mạng lưới điện báo, điện thoại của Bưu điện.

Ngành Đường sắt được đặt các thiết bị điện báo, điện thoại trên các tuyến đường sắt đang khai thác để phục vụ cho công tác của ngành Đường sắt, nhưng không được làm trở ngại đến mạng lưới điện báo, điện thoại của Bưu điện.

Các cơ quan hoặc xí nghiệp khác muốn đặt các thiết bị điện báo, điện thoại riêng để phục vụ cho cơ quan, xí nghiệp mình đều phải được Tổng cục Bưu điện thỏa thuận.

Điều 4. – Các cơ quan được phép đặt dây, máy điện báo, điện thoại riêng quy định ở điều 3, nếu muốn nối mạng lưới điện báo, điện thoại của mình vào mạng lưới điện báo, điện thoại của bưu điện thì phải được cơ quan Bưu điện đặt "đường dây trung kê". Các máy đặt liên lạc qua đường dây bưu điện đều phải chịu chế độ cước phí của bưu điện, nếu muốn kết hợp phục vụ cho cơ quan, xí nghiệp hay cá nhân khác thì dù có mục đích kinh doanh hay không đều phải được Tổng cục Bưu điện thỏa thuận.

Điều 5. – Các ngành Điện lực, Phát thanh, Truyền thanh và tất cả các ngành khác xây dựng các công trình đều có trách nhiệm bố trí để ngăn ngừa mọi sự quấy nhiễu đến mạng lưới điện báo, điện thoại sẵn có của Bưu điện.

Điều 6. – Cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể nào muốn mắc dây vào cột điện báo, điện thoại của Bưu điện thì phải có sự đồng ý của Bưu điện và phải chịu sự kiểm soát của Bưu điện về mặt kỹ thuật.

Điều 7. – Tổng cục Bưu điện căn cứ đề nghị của Khu, Sở, Ty Bưu điện có sự thỏa thuận của Ủy ban hành chính khu, tỉnh hay thành phố, quyết định mở hay đóng nghiệp vụ điện báo, điện thoại tại các Khu, Sở, Ty, Phòng Bưu điện.

Điều 8. – Tổng cục Bưu điện liên hệ với Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố để quy định thời gian mở cửa nhận điện báo, cho nơi điện thoại tại các khu, Sở, Ty, Phòng Bưu điện cho thích hợp với hoàn cảnh. 

Chương 2:

CÁC LOẠI ĐIỆN BÁO VÀ ĐIỆN THOẠI

A. ĐIỆN BÁO VÀ ĐIỆN THOẠI DÙNG Ở TRONG NƯỚC

Điều 9. – Căn cứ tính chất khẩn cấp và tầm quan trọng khác nhau, điện báo và điện thoại dùng ở trong nước được phân loại và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Điện báo và điện thoại phòng không.

b) Điện báo an toàn quốc gia.

c) Điện báo và điện thoại cấp cứu sinh mệnh

d) Điện báo báo bão, báo lụt.

e) Điện báo và điện thoại chính vụ.

g) Điện báo và điện thoại phổ thông.

h) Điện báo báo chí.

i) Điện báo và điện thoại nghiệp vụ bưu điện.

k) Điện báo và điện thoại tư.

Điện báo và điện thoại phổ thông, điện báo báo chí, điện báo và điện thoại nghiệp vụ bưu điện, điện báo và điện thoại tư chia ra hai hạng: khẩn và thường.

Điện báo và điện thoại phòng không, điện báo an toàn quốc gia, điện báo và điện thoại cấp cứu sinh mệnh, điện báo báo bão, báo lụt, điện báo và điện thoại chính vụ đều thuộc loại điện báo và điện thoại khẩn, không chia hạng như trên.

Điều 10. – Điện báo và điện thoại phòng không là điện báo và điện thoại để các trạm quan sát phòng không báo sự hoạt động của máy bay địch hay máy bay lạ, hoặc để các cơ quan chỉ huy phòng không dùng để chỉ đạo việc đối phó với những máy bay ấy.

Điều 11. – Điện báo an toàn quốc gia là điện báo để Ủy ban hành chính, Công an từ cấp huyện trở lên, các Ban chỉ huy tiểu đoàn biên phòng, các huyện đội, châu đội trở lên, dùng cho việc công đặc biệt khẩn cấp để bảo vệ an ninh quốc gia.

Điều 12. – Điện báo và điện thoại cấp cứu sinh mệnh là điện báo và điện thoại để những người hay cơ quan sau đây sử dụng nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ tính mạng con người:

- Phi công trên máy bay, thuyền trưởng trên tàu thủy.

- Cơ quan phụ trách hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy.

- Ủy ban hành chính, cơ quan Công an, Y tế từ cấp huyện trở lên, cơ quan có trách nhiệm cấp cứu trên bộ, trên không, dưới nước.

Điều 13. – Điện báo báo bão là điện báo để Nha Khí tượng Thủy văn báo tin tức về bão hay gió mùa.

Điện báo báo bão có ba loại:

- Loại đánh cho tàu thủy ngoài khơi.

- Loại đánh cho các trạm khí tượng và các trạm tín hiệu để báo cho tàu bể, máy bay.

- Loại phổ biến cho cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể và nhân dân.

Điện báo báo lụt là điện báo để cơ quan chống bão lụt các cấp báo tin về bão lụt, lũ hoặc chỉ huy việc chống bão, lụt, lũ.

Điều 14. – Điện báo và điện thoại chính vụ là điện báo và điện thoại để các chức vụ sau đây giải quyết việc công quan trọng và khẩn cấp:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Nước.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng.

- Chánh án, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ.

- Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ.

- Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố.

- Thủ trưởng các cấp quân sự từ Đại đoàn và Bộ Tư lệnh quân khu trở lên.

- Thủ trưởng các Tiểu đoàn hoặc Trung đoàn độc lập thuộc quân khu hay Bộ Tổng tư lệnh.

- Thủ trưởng Bộ Tư lệnh phòng không.

- Các Đại sứ, Lãnh sự,  Đoàn trưởng các đoàn ngoại giao.

- Thủ trưởng các cơ quan Khí tưọng, Thủy lợi, Vận tải thủy, Y tế trong trường hợp giải quyết công việc quan trọng có liên quan trực tiếp đến lợi ích chung như: dự báo quan trắc, báo mức nước mưa, nước lũ trong mùa lụt, tình hình sông ngồi, đê điều, tình hình dịch tễ.

Điều 15. – Điện báo và điện thoại phổ thông là điện báo và điện thoại để các cơ quan Nhà nước các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc từ cấp huyện trở lên dùng để giải quyết việc công hoặc để các chức vụ được quyền sử dụng điện báo và điện thoại chính vụ nói ở điều 14 dùng giải quyết việc công có tính chất thông thường.

Các cơ quan thông tin, các phóng viên, các nhà báo và thông tấn xã được dùng điện thoại phổ thông để chuyển tin tức để phát thanh hay đăng báo.

Điều 16. – Điện báo báo chí là điện báo để các cơ quan thông tin các cấp, phóng viên các cơ quan thông tin, phóng viên các nhà báo được Bưu điện cấp thẻ đánh điện báo cáo chí dùng gửi những tin tức và bài vở để phát thanh hay đăng báo.

Điều 17. – Điện báo và điện thoại nghiệp vụ bưu điện và điện báo và điện thoại để Bưu điện các cấp dùng giải quyết việc công trong ngành.

Điều 18. – Điện báo và điện thoại tư là điện báo và điện thoại để tư nhân dùng giải quyết việc riêng.

B. ĐIỆN BÁO VÀ ĐIỆN THOẠI DÙNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Điều 19. – Căn cứ tính chất khẩn cấp và quan trọng khác nhau, điện báo và điện thoại dùng với nước ngoài phân loại và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Điện báo và điện thoại cấp cứu sinh mệnh;

b) Điện báo và điện thoại quốc vụ;

c) Điện báo khí tượng;

d) Điện báo và điện thoại nghiệp vụ bưu điện;

đ) Điện báo và điện thoại tư;

e) Điện báo báo chí;

g) Thư điện

Điện báo và điện thoại nghiệp vụ bưu điện, điện báo, điện thoại tư, điện báo báo chí chia ra hai hạng: khẩn và thường.

Điện báo và điện thoại quốc vụ chia ra hai hạng: ưu tiên và thường.

Điện báo và điện thoại cấp cứu sinh mệnh, điện báo khí tượng và thư điện, do tính chất đặc biệt của mỗi loại, không chia hạng như trên.

Điều 20. – Điện báo và điện thoại cấp cứu sinh mệnh và điện báo và điện thoại để các cơ quan, xí nghiệp và tư nhân dùng giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ tính mệnh con người trên bộ, trên không, dưới nước hoặc để tổ chức Y tế thế giới dùng trong những trường hợp đặc biệt khẩn cấp khi có dịch tễ.

Điều 21. – Điện báo và điện thoại quốc vụ là điện báo và điện thoại để các chức vụ sau đây dùng với nước ngoài:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Nước.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng.

- Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ.

- Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước.

- Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Các Đại sứ, Lãnh sự, Đoàn trưởng các phái đoàn Chính phủ các nước đang công tác tại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Điều 22. – Điện báo khí tượng là điện báo để Nha Khí tượng thủy văn hay các trạm khí tượng trao đổi với cơ quan hay trạm khí tượng các nước ngoài kết quả quan trắc hay dự trắc về khí tướng.

Điều 23. – Điện báo và điện thoại nghiệp vụ bưu điện là điện báo và điện thoại do cơ quan Bưu điện các cấp dùng để trao đổi với cơ quan Bưu điện nước ngoài về các vấn đề có liên quan đến việc khai thác bưu và điện. Riêng đối với điện thoại nghiệp vụ bưu điện, cơ quan Bưu điện các cấp chỉ được dùng để trao đổi với cơ quan Bưu điện nước ngoài sau khi có sự ủy nhiệm của Tổng cục Bưu điện.

Điều 24. – Điện báo và điện thoại tư là điện báo và điện thoại để tư nhân và các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể không được quy định sử dụng điện báo và điện thoại quốc vụ nói ở điều 21 dùng giải quyết công việc với nước ngoài.

Điều 25. – Điện báo báo chí và điện báo để phóng viên các báo chí, các hãng thông tin, các cơ quan báo chí của đại diện ngoại giao, các công ty, các tổ chức, các đài truyền thanh được Bưu điện cấp thẻ đánh điện báo báo chí quốc tế, dùng gửi những tin tức và bài vở phát thanh hay đăng báo ra nước ngoài.

Điều 26. – Thư điện là điện báo để mọi người dùng giải quyết việc công hay tư trong những trường hợp không khẩn cấp.

Chương 3:

TIẾNG VÀ CHỮ DÙNG ĐỂ VIẾT ĐIỆN BÁO

Điều 27. – Điện báo có thể viết bằng minh ngữ hay mật ngữ. Minh ngữ là tiếng nói của từng dân tộc, mỗi chữ, mỗi câu đều phải đúng với nghĩa thông thường của nó.

Quốc tế ngữ, la tinh ngữ và mã tự, mã số phổ thông Trung quốc được coi như minh  ngữ.

Mật ngữ là những chữ cái la tinh hay chữ số Ả-rập ghép lại thành từng nhóm có nghĩa bí mật hoặc những chữ, những câu không có nghĩa thông thường.

Một nhóm mật ngữ không được quá năm chữ.

Điều 28. – Điện báo dùng ở trong nước có thể viết bằng thứ minh ngữ nào cũng được miễn là viết theo chữ cái la tinh, chữ số Ả-rập và các dấu có thể chuyển được bằng máy điện báo.

Điện báo gửi ra nước ngoài, ngoài chữ của nước nhận điện (la tinh hóa) có thể viết bằng chữ Việt Nam, Nga (la tinh hóa), Trung quốc (la tinh hóa hoặc dịch ra mã tự, mã số phổ thông), Anh, Pháp hay bằng một thứ chữ khác được nước nhận điện chấp nhận. Điện viết bằng thứ ngoại ngữ nào, người gửi điện phải chú thích rõ trên bức điện.

Điều 29. – Chỉ các cơ quan Nhà nước các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chính đảng, đoàn thể trong Mặt trận tổ quốc từ cấp huyện trở lên và các Đại sứ, Lãnh sự, Đoàn trưởng các phái đoàn Chính phủ các nước đang công tác tại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới được dùng mật ngữ để viết điện báo.

Tư nhân nhất thiết không được dùng mật ngữ.

Các phái đoàn thương mại các nước hay các Công ty liên lạc thương mại với nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được dùng các mã luật phổ thông hàng hải, mã luật thương mại quốc tế, nhưng phải ghi tên mã luật sử dụng trên bức điện gửi đi.

Điều 30. – Điện báo viết bằng chữ Việt Nam phải đánh dấu rõ ràng, nếu không thì phải dùng những chữ cái sau đây để thay dấu:

â   thay bằng  aa                  ơ   thay bằng  ow

ă         _         aw                 ư         _         w

đ         _         d                    ươ       _         wo

d         _         z                    ê         _         ee

ô         _         oo

Dấu sắc (  ́ )      thay bằng     s

Dấu huyền (  ̀ )        _           f

Dấu ngã (  ̃ )            _           x

Dấu hỏi (  ̉ )            _           r

Dấu nặng (   ̣)          _           j

Chương 4:

TRÁCH NHIỆM CỦA BƯU ĐIỆN VÀ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIỆN BÁO, ĐIỆN THOẠI

A. TRÁCH NHIỆM CỦA BƯU ĐIỆN:

Điều 31. – Bưu điện có trách nhiệm giữ gìn dây, máy tốt để bảo đảm điện báo, điện thoại thông suốt và hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể, nhân dân sử dụng điện báo, điện thoại đúng với những quy định trong điều lệ này.

Bưu điện có quyền không nhận chuyển các bức điện báo mà nội dung phạm đến đạo đức xã hội, đến chế độ chính trị, đến an ninh trật tự xã hội hoặc các mức điện báo về tin tức không đúng với sự thật và chuyển giao các bức điện báo đó cho cơ quan có thẩm quyền xử lý, nếu xét cần.

Điều 32. – Nhân viên bưu điện không được dùng máy điện thoại nghiệp vụ để nghe các cuộc đàm thoại của người khác mà chỉ được dùng để thăm dò đảm bảo liên lạc được thông suốt.

Điều 33. – Nhân viên bưu điện không được:

- Tiết lộ nội dung những bức điện báo, nội dung những cuộc điện đàm, tên người hoặc cơ quan trao đổi điện báo, điện thoại với nhau mà mình được biết trong khi làm nhiệm vụ.

- Làm thất lạc hay hủy bỏ những bưu điện đã nhận chuyển.

Điều 34. – Trường hợp cơ quan Bưu điện sai lầm, chậm trễ làm thiệt hại cho người sử dụng điện báo, điện thoại thì cơ quan Bưu điện phải trả lại tiền cước cho người sử dụng. Nhân viên bưu điện gây ra thiệt hại sẽ bị trường phạt theo pháp luật của Nhà nước.

Điều 35. – Bưu điện có trách nhiệm lưu trữ và bảo mật những bức điện báo các loại và những sổ sách giấy tờ có liên quan.

Những bức điện ký gửi, sau khi chuyển đi, Bưu điện không trả lời người gửi, trừ trường hợp đặc biệt do Bưu điện và người gửi thỏa thuận với nhau.

B. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIỆN BÁO ĐIỆN THOẠI:

Điều 36. – Người thuê bao mặc dù đã chịu toàn bộ phí tổn về xây dựng cũng không được tự động gỗ dây, cột điện báo, điện thoại ở ngoài phạm vi nhà thuê bao.

Khi không dùng đến dây, cột nữa, người thuê bao được quyền nhường dây, cột cho người khác kế tục sử dụng. Trường hợp không có người kế tục sử dụng, Bưu điện có trách nhiệm thu hồi và trả lại người thuê bao một khoản tiền tương xứng với giá trị còn lại của dây, cột.

Điều 37. – Đối với những thiết bị điện báo, điện thoại, người thuê bao không được tự tiện thay đổi, di chuyển, thêm bớt nếu không có sự thỏa thuận trước của Bưu điện.

Điều 38. – Trường hợp người thuê bao, tự túc dây, máy, nếu trang bị của Tổng đài bưu điện thay đổi mà dây, máy đó không còn thích hợp nữa thì người thuê bao phải xin đổi dây, máy khác và phải chịu mọi phí tổn.

Điều 39. – Người thuê bao máy điện báo, điện thoại của Bưu điện có nhiệm vụ bảo quản máy, nếu làm hư hỏng hay mất mát thì người thuê bao phải bồi thưòng theo giá bưu điện đã quy định.

Điều 40. – Người sử dụng điện báo, điện thoại không được lợi dụng điện báo, điện thoại để đưa những tin tức sai với sự thực, không được gửi những bức điện mà nội dung phạm đến đạo đức xã hội đến chế độ chính trị, đến trật tự an ninh xã hội. 

Chương 5: KHIẾU NẠI

Điều 41. – Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày bửi điện báo, dùng điện thoại, người gửi hay người nhận điện báo, người dùng điện thoại có thể khiếu nại những thiếu sót, sai lầm do Bưu điện gây nên.

Người khiếu nại cần cung cấp đầy đủ chứng từ cho Khu, Sở, Ty Bưu điện để tiện việc điều tra xử lý. Khu, Sở, Ty Bưu điện có nhiệm vụ giải quyết khẩn trương các khiếu nại.

Trường hợp Khu, Sở, Ty Bưu điện giải quyết chậm trễ hoặc không thỏa đáng, người khiếu nại có quyền yêu cầu Tổng cục Bưu điện giải quyết. 

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 42. – Cước phí sử dụng điện báo, điện thoại và việc thanh toán do Tổng cục Bưu điện quy định sau khi được Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Điều 43. – Những hành động vi phạm đến các điều quy định trong điều lệ này sẽ bị xử lý theo pháp luật của Nhà nước.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu44-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 44-CP điều lệ khai thác và sử dụng điện báo và điện thoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 44-CP điều lệ khai thác và sử dụng điện báo và điện thoại
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu44-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định 44-CP điều lệ khai thác và sử dụng điện báo và điện thoại

              Lịch sử hiệu lực Nghị định 44-CP điều lệ khai thác và sử dụng điện báo và điện thoại