Nghị định 48/2006/NĐ-CP

Nghị định 48/2006/NĐ-CP về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nghị định 48/2006/NĐ-CP Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Nghị định 129/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 13/01/2009.

Nội dung toàn văn Nghị định 48/2006/NĐ-CP Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp thuộc Chính phủ; là đơn vị tài chính cấp I.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định số 149-QĐ/TW ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nghị định này thay thế Nghị định số 44-CP ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 4. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ truởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). A.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 Phan Văn Khải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2006/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu48/2006/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2006
Ngày hiệu lực10/06/2006
Ngày công báo26/05/2006
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2006/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 48/2006/NĐ-CP Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 48/2006/NĐ-CP Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu48/2006/NĐ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành17/05/2006
        Ngày hiệu lực10/06/2006
        Ngày công báo26/05/2006
        Số công báoSố 28
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 48/2006/NĐ-CP Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 48/2006/NĐ-CP Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh