Nghị định 172-CP

Nghị định 172-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Nghị định 72-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động đã được thay thế bởi Nghị định 187-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động và được áp dụng kể từ ngày 04/01/1964.

Nội dung toàn văn Nghị định 72-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 172-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1961 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ LAO ĐỘNG

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Bộ Lao động là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý lao động tiền lương thuộc khu vực sản xuất và công tác an toàn xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác của Bộ, thanh tra việc thực hiện công tác lao động tiền lương, công tác an toàn xã hội ở các ngành, các cấp, nhằm sử dụng hợp lý sức lao động, đẩy mạnh tăng năng suất lao động, nâng cao dần đời sống vật chất và văn hóa của công nhân và nhân dân lao động, phục vụ tích cực cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Điều 2: - Bộ Lao động có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Quản lý các lực lượng nhân công gồm có công nhân kỹ thuật, công nhân chuyên nghiệp, lao động phổ thông ở thành thị và ở nông thôn; chỉ đạo các việc: phân phối và cung cấp hợp lý nhân công theo nhu cầu của kế hoạch Nhà nước, huy động nhân dân tham gia lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải quyết việc làm cho những người chưa có việc.

2. Chỉ đạo công tác đào tạo công nhân kỹ thuật và bổ túc nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật theo kế hoạch Nhà nước.

3. Nghiên cứu và trìn Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ, thể lệ về tuyển dụng, sử dụng, điều chỉnh nhân công, về tổ chức lao động và tổ chức bộ máy quản lý xí nghiệp, về biên chế và bố trí nhân công theo yêu cầu của từng loại việc ở các cơ sở thuộc khu vực sản xuất, các cơ sở kinh doanh thương nghiệp, vận tải, bưu điện và các xí nghiệp phục vụ, giám đốc việc thực hiện các chính sách, chế độ, thể lệ ấy.

4. Chỉ đạo công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động.

5. Chỉ đạo công tác tiền lương, tiền phụ cấp và tiền thưởng thuộc khu vự sản xuất (quốc doanh và công tư hợp doanh); chỉ đạo việc quy định tiền công ở mỗi địa phương.

6. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ các chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể cho cán bộ, công nhân, viên chức thuộc khu vực sản xuất (quốc doanh và công tư hợp doanh) theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ ấy.

Hướng dẫn và giúp đỡ các cơ quan hữu quan trong việc vận dụng các chính sách, chế độ ấy vào các hợp tác xã thủ công nghiệp, các xí nghiệp hợp tác các hợp tác xã nông nghiệp.

7. Chỉ đạo công tác an toàn xã hội; quản lý các cơ sở sự nghiệp về an toàn xã hội thuộc Bộ phụ trách.

8. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lao động tiền lương.

9. Quản lý tổ chức cán bộ, biên chế, lao động tiền lương, tài sản, tài vụ của Bộ theo chế độ chung của Nhà nước; góp ý kiến về tổ chức chuyên trách công tác lao động tiền lương của các ngành, các cấp.

10. Tổ chức và chỉ đạo công tác thanh tra việc thực hiện các chính sách, chế độ, thể lệ về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động và an toàn xã hội ở các cơ sở thuộc khu vực sản xuất và ở các ngành, các cấp.

Trong khi thanh tra, nếu thấy ở một bộ phận máy móc hoặc ở một nơi làm việc có sự đe dọa trực tiếp gây ra tai nạn lao động lớn, hoặc gây tổn thất lớn đến tài sản của Nhà nước do vi phạm nghiêm trọng những quy định về bảo đảm an toàn lao động, thì Bộ Lao động có quyền tạm thời đình chỉ hoạt động của bộ phận máy móc đó hoặc của nơi làm việc đó.

Điều 3: Bộ trưởng Bộ Lao động chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Lao động giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, trên cơ sở và để thi hành pháp luật, và các nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư, chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động ra những thông tư, quyết định và kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thi hành những thông tư, quyết định ấy; sửa đổi hoặc bãi bỏ những  quyết định không thích đáng của cơ quan cấp dưới thuộc ngành mình; đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ những thông tư; quyết định có liên quan đến công tác công tác của Bộ Lao động, mà xét thấy không thích đáng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hay của Ủy ban hành chính địa phương.

Điều 4: - Tổ chức bộ máy Bộ Lao động gồm có:

- Văn phòng

- Vụ Tiền lương

- Vụ Bảo hộ lao động

- Vụ An toàn xã hội

- Vụ Quản lý nhân công

- Ban Thanh tra lao động

-Và các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp do Bộ quản lý

Việc thành lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ Văn phòng, các Vụ, Ban và các đơn vị tương đương do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Nhiệm vụ của Văn phòng, các Vụ, Ban và các đơn vị sự nghiệp, thuộc Bộ Lao động quản lý sẽ quy định trong điều lệ tổ chức của Bộ Lao động do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Lao động có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 


 
Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu172-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/1961
Ngày hiệu lực10/11/1961
Ngày công báo15/11/1961
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/1964
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 72-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 72-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu172-CP
       Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
       Người kýPhạm Văn Đồng
       Ngày ban hành26/10/1961
       Ngày hiệu lực10/11/1961
       Ngày công báo15/11/1961
       Số công báoSố 44
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/1964
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 72-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 72-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động