Nghị định 79-NgĐ/NH

Nghị định 79-NgĐ/NH năm 1958 về bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn đối với Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp do Tổng giám đồc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 79-NgĐ/NH bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp


NGÂN HÀNG QUỐC GIA
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 79-NgĐ/NH

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 1958

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN THỂ LỆ VÀ BIỆN PHÁP CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THỦ CÔNG NGHIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Để góp phần thực hiện chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thủ công nghiệp trong thời kỳ qúa độ tiến lên chủ nghĩa xã hội;
Căn cứ vào công văn số 1626-TN ngày 19/4/1958 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nội dung bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn đối với Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn đối với hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp, của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam kèm theo nghị định này.

Điều 2. Thể lệ và biện pháp này được áp dụng từ ngày ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ, Sở thuộc Ngân hàng Trung ương và các ông Trưởng Chi nhánh ngân hàng toàn quốc chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAMLê Viết Lượng

 

THỂ LỆ VÀ BIỆN PHÁP CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THỦ CÔNG NGHIỆP

Chương 1:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

MỤC A. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THỦ CÔNG NGHIỆP

Điều 1. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam cho hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay ngắn hạn nhằm giúp đỡ các hợp tác xã giải quyết một phần khó khăn về vốn luân chuyển (tức lưu động) trên số luân chuyển tự có để hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng hóa cần thiết và để phục vụ cho đường lối chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa thủ công nghiệp của Đảng và Chính phủ trong thời kỳ qúa độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Điều 2. Thông qua công tác cho vay ngắn hạn, Ngân hàng quốc gia góp phần giúp đỡ hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp cải tiến dần dần cách lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch thu chi tài vụ, tổ chức kế toán, tạo thêm cho hợp tác xã điều kiện cải tiến kỹ thuật, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận.

MỤC B. NGUYÊN TẮC CHO VAY NGẮN HẠN CÁC HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CỦA THỦ CÔNG NGHIỆP.

Điều 3. Ngân hàng quốc gia Việt Nam cho vay ngắn hạn nghĩa là thời hạn tối đa không được quá 12 tháng.

Ngân hàng quốc gia Việt Nam trực tiếp cho các hợp tác xã sản xuất cơ sở vay theo các nguyên tắc sau đây:

a) Các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay vốn phải sử dụng tiền vay đúng mục đích đã ghi trong kế hoạch và chỉ được nhận tiền vay theo mức thực hiện kế hoạch.

b)  Các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp phải hoàn trả lại số tiền đã vay đúng thời hạn đã thỏa thuận.

c) Số tiền vay Ngân hàng quốc gia phải được hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp đảm bảo bằng vật tương đương.

Điều 4. Các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay tiền của Ngân hàng quốc gia Việt Nam phải có những điều kiện sau đây:

a) Phải được cơ quan quản lý sản xuất thủ công nghiệp địa phương cho phép thành lập, và phải thi hành nghiêm chỉnh quy tắc của hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp do Thủ tướng phủ ban hành cũng như các chính sách và thể lệ của các cơ quan kinh tế Nhà nước.

b) Phải có kế hoạch độc lập. Phân biệt rõ vốn cơ bản (cố định) và vốn luân chuyển (lưu động). Lập được kế hoạch sản xuất, bảng cân đối thu chi tài vụ và kế hoạch vay vốn. Phải xây dựng các kế hoạch từng qúy, có chia ra từng tháng.

c) Kinh doanh có lãi để trả nợ ngân hàng.

d) Đã tổ chức được qũy không thể chia.

e) Định mức kế hoạch vốn tự có để hoạt động và mức vốn vay ngân hàng phải do Ban quản trị làm và được cơ quan quản lý sản xuất thủ công nghiệp tỉnh duyệt y.

g) Phải có kế hoạch khấu hao cơ bản (nếu có máy móc, nhà cửa) và khấu hao sửa chữa lớn. Hàng tháng trích khấu hao cơ bản và khấu hao sữa chữa lớn gửi ngân hàng quốc gia hoặc mở tài khoản khấu hao cơ  bản và khấu hao sửa chữa lớn.

h) Thực hiện dần chế độ quản lý tiền mặt và thanh toán qua Ngân hàng trong việc giao dịch với các xí nghiệp quốc doanh và hợp tác xã khác, thủ tiêu dần tín dụng thương nghiệp. Gặp trường hợp khó khăn không thi hành được, Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp phải hỏi ý kiến của ngân hàng quốc gia.

Chương 2:

CÁC LOẠI CHO VAY

Điều 5. Ngân hàng quốc gia cho các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay phần vốn luân chuyển theo kế hoạch trên số vốn luân chuyển tự có của hợp tác xã thể hiện trong bảng kế hoạch thu chi đã được toàn ban quản trị lập ra và được cơ quan quản lý sản xuất thủ công nghiệp duyệt y, để giải quyết nhu cầu vốn sản xuất và lưu thông thường xuyên.

Điều 6. Căn cứ tình hình trong giai đoạn qúa độ và trình độ hợp tác xã hiện nay, Ngân hàng quốc gia định ra bốn loại cho vay sau đây:

a) Cho vay dự trữ vật tư và các chi phí sản xuất theo kế hoạch, trên số vốn luân chuyển tự có.

b) Cho vay thanh toán.

c) Cho vay nhu cầu tạm thời.

d) Cho vay sửa chữa lớn.

MỤC A. CHO VAY DỰ TRỮ VẬT TƯ VÀ CÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO KẾ HOẠCH, TRÊN SỐ VỐN LUÂN CHUYỂN TỰ CÓ CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THỦ CÔNG NGHIỆP.

Điều 7. Ngân hàng cho các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay để dự trữ vật tư trên số vốn luân chuyển tự có theo mức kế hoạch do ban Quản trị dự trù và được cơ quan Quản lý sản xuất thủ công nghiệp tỉnh hay thành phố đồng ý. Nếu sau đó đại hội xã viên điều chỉnh kế hoạch xin vay ít đi thì Ngân hàng chỉ cho vay theo kế hoạch được điều chỉnh lại.

Các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp trước hết phải sử dụng hợp lý hết số vốn luân chuyển tự có, sau đó còn thiếu bao nhiêu Ngân hàng mới cho vay.

Điều 8. Các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp được vay để dữ trữ các vật tư trên mức vốn luân chuyển (lưu động) tự có theo kế hoạch đã định trước.

Điều 9. Ngân hàng cho các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay các chi phí sản xuất trực tiếp có tính chất thường xuyên trên mức vốn luân chuyển (lưu động) tự có theo kế hoạch đã định trước.

Đối với các hợp tác xã sản xuất công nghiệp thời vụ không sản xuất ít, phải làm nghề khác để sinh sống Ngân hàng quốc gia không cho vay chi phí trực tiếp trong những thời kỳ đình chỉ sản xuất.

Điều 10. Khi cho vay Ngân hàng áp dụng việc tính mức cho vay theo chênh lệch thu chi tài vụ trong từng thời kỳ nhất định (qúy, tháng) xét riêng từng khoản trong mức độ đó để cho vay.

Ngân hàng đối chiếu với kế hoạch thu chi xem hợp tác xã đó dành bao nhiêu vốn tự có vào mục đích này. Hợp tác xã phải thực tế có số vốn đó và Ngân hàng cho vay phần còn thiếu để thực hiện kế hoạch.

Trong khi tính Ngân hàng sẽ loại ra những khoản dự trữ và thu chi không hợp lý như sau:

a) Dự trữ vật tư không đúng kế hoạch, nhiều qúa mức kế hoạch đã định, quy cách phẩm chất xấu.

b) Các hàng hóa đã nhận tiền bán mà chưa giao cho người mua.

c) Các chi phí về trả lương ăn cho công nhân qúa với kế hoạch dự trù đã được hợp tác xã cấp duyệt y.

Điều 11. Khi yêu cầu vay vốn hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp phải làm đầy đủ các giấy tờ sau đây nộp cho Ngân hàng trước 10 ngày:

a) 1 đơn xin vay tiền theo mẫu số 1.

b) 2 bản khế ước vay tiền theo mẫu số 2.

c) 1 bảng kê vật tư thực tế tồn kho, các vật tư mua chưa trả tiền hoặc mua đã trả tiền nhưng chưa vận chuyển đến. Ngoài ra nếu còn tiền mặt thì cũng phải ghi rõ theo mẫu số 3.

Ngân hàng sẽ căn cứ vào các giấy tờ trên đây để xem xét và nếu hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay lần đầu tiên, Ngân hàng quốc gia sẽ cử cán bộ đi về điều tra tận nơi và giúp đỡ ý kiến cho hợp tác xã (nếu cần thiết) sau đó mới quyết định việc cho vay.

Điều 12. Việc ấn định thời gian cho vay căn cứ vào kế hoạch sử dụng vật tư được vay và kế hoạch tiêu thụ, nghĩa là căn cứ vào thời hạn cụ thể giao hàng theo các hợp tác xã đã ký kết với người mua. Khi nhận được tiền hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp phải trả nợ dần cho Ngân hàng quốc gia.

Trường hợp hàng của hợp tác xã tiêu thụ thường xuyên ra thị trường không có hợp đồng thì đặt kế hoạch trả nợ dần tùy theo khả năng tiêu thụ từng tuần kỳ 15 ngày hay 30 ngày.

MỤC B. CHO VAY THANH TOÁN.

Điều 13. Trong những trường hợp hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp bán hàng nhưng chưa thu được tiền hoặc mua hàng phải đặt tiền trước, vốn của hợp tác xã bị thiếu hụt, Ngân hàng có thể căn cứ vào các chứng từ mua bán hàng để cho vay bù đắp số vốn luân chuyển đang nằm trong các thanh toán.

Về hình thức cho vay này sẽ áp dụng thể lệ cho vay thanh toán của Ngân hàng Quốc gian Việt Nam đối với các khu vực kinh tế quốc doanh và hợp tác xã.

MỤC C. CHO VAY VỀ NHU CẦU TẠM THỜI.

Điều 14. Ngân hàng cho hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay về nhu cầu tạm thời để dữ trữ các nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm ngoài kế hoạch do những nguyên nhân khách quan, trong những trường hợp sau:

a) Do người cung cấp, giao hàng không đúng kỳ hạn hợp đồng vì chuyên chở khó khăn.

b) Do phải thay đổi chương trình sản xuất hoặc cần cải tiến chất lượng sản phẩm hay mở rộng sản xuất.

c) Do hoàn thành trước thời hạn đặt hàng, hoặc vượt kế hoạch (nếu là bán thành phẩm thì phải bảo đảm đặt mức kế hoạch về sản xuất thành phẩm).

d) Hoặc do các nguyên nhân khách quan khác chứ không phải do công tác xấu của hợp tác xã.

Điều 15. Thời hạn cho vay về nhu cầu tạm thời tối đa không qúa 3 tháng.

Trường hợp qúa thời hạn trên được Ngân hàng Trung ương xét duyệt.

Điều 16. Khi yêu cầu vay vốn về nhu cầu tạm thời, hợp tác xã nộp đầy đủ các giấy như: kế hoạch sản xuất mới do cấp trên duyệt và Ủy ban hành chính địa phương thông qua, kế hoạch mở rộng sản xuất hoặc các giấy tờ chứng thực lý do như điều 14 đã quy định và phải có kèm theo kế hoạch trả nợ cụ thể.

MỤC D. CHO VAY SỬA CHỮA LỚN.

Điều 17. Ngân hàng cho vay sửa chữa lớn đối với các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp trong trường hợp số tiền khấu hao tài sản cố định dành cho sửa chữa lớn đến ngày xin vay không đủ để sửa chữa.

Điều 18. Những hợp tác xã được vay về sửa chữa lớn phải bảo đảm sản xuất đều đặn thường xuyên và có khả năng thực hiện khấu hao sửa chữa lớn.

Điều 19. Các hợp tác xã phải dựa vào kế hoạch sửa chữa lớn đã được cấp trên chuẩn y, để hàng tháng trích tiền khấu hao sửa chữa lớn.

Nếu đã có nợ vay Ngân hàng về sửa chữa lớn thì hàng tháng phải dùng tiền trích khấu hao để trả dần cho Ngân hàng.

Điều 20. Khi làm đơn xin vay sửa chữa lớn hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp phải nói rõ đối tượng, thời gian và số tiền, số tiền cho vay sửa chữa lớn tối đa không vượt số tiền trong kế hoạch khấu hao của niên độ đã được hợp tác xã cấp trên duyệt và Ủy ban hành chính tỉnh chứng nhận.

Điều 21. Thời hạn cho vay sửa chữa lớn dài nhất không qúa niên độ.

Chương 3:

THỦ TỤC GIẤY TỜ VÀ XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH VAY VỐN

Điều 22. Muốn vay vốn ban Quản trị hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp phải lập kế hoạch vay vốn từng loại như điều 6 đã quy định. Ban Quản trị hợp tác xã thủ công nghiệp phải trực tiếp đứng ra giao dịch với ngân hàng cùng địa phương và phải trình xuất Ngân hàng các giấy tờ sau đây:

a) 2 bản kế hoạch sản xuất.

b) 2 bản kế hoạch sửa chữa lớn, nếu cần vay sửa chữa lớn.

c) 2 bản kế hoạch thu chi tài vụ.

d) 1 trích lục biên bản quyết định vay vốn của Ban Quản trị theo mức vốn đã ghi trong kế hoạch.

e) 2 bản kế hoạch vay vốn. Phải làm kế hoạch riêng từng loại: dự trữ vật tư, chi phí sản xuất, sửa chữa lớn… (theo mẫu số 4, 5, 6).

Nếu hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp mới giao dịch với Ngân hàng lần đầu tiên thì phải làm đơn xin vay kèm theo điều lệ nội quy và những điểm bổ sung có chứng thực của Ủy ban hành chính tỉnh và hợp tác xã cấp trên duyệt.

Điều 23. Tất cả các kế hoạch phải được xây dựng theo từng qúy có chia ra từng tháng và gửi cho ngân hàng 20 ngày trước khi bắt đầu qúy kế hoạch.

Điều 24. Ngân hàng địa phương khi đã nhận kế hoạch vay vốn của các hợp tác xã trong địa phương phải xem xét điều tra nghiên cứu cẩn thận và tổng hợp kế hoạch xin vay gửi lên Ngân hàng Trung ương (Vụ tín dụng công thương nghiệp) kèm theo các mẫu bảng kế hoạch đã quy định ở điều 23 (mỗi thứ 1 bảng).

Ngân hàng Trung ương (Vụ tín dụng công thương nghiệp) căn cứ vào các tài liệu ấy để xét duyệt và sẽ chuyển đạt mức quy định cho vay cho Ngân hàng địa phương chấp hành và theo dõi cho vay các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp.

Chương 4:

NHIỆM VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA NGÂN HÀNG

Điều 25. Ban Quản trị và Ban Kiểm soát hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp không những có nhiệm vụ giúp đỡ công nhân Ngân hàng kiểm tra trước khi cho vay. Trong suốt qúa trình còn vay nợ của ngân hàng quốc gia, đại diện của hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp phải thường xuyên báo cáo việc sử dụng vốn, thực tế tồn kho và những thiếu sót khó khăn trong qúa trình sản xuất; cụ thể hàng tháng, qúy (hay theo những thời hạn khác do hai bên: Ngân hàng và hợp tác xã thỏa thuận trước) hợp tác xã phải gửi cho Ngân hàng quốc gia những báo cáo sau:

a) Tình hình tồn kho.

b) Tình hình thu chi.

c) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và những khó khăn trong sản xuất. Ngân hàng sẽ phái cán bộ tín dụng đến tận nơi kiểm tra sổ sách và tồn kho.

Điều 26. Phải trả nợ sòng phẳng đúng kỳ hạn như đã ghi trong khế ước. Nếu đến hạn hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp không trả cho Ngân hàng có quyền trích tài khoản tiền gửi thanh toán để trừ nợ. Trường hợp đặc biệt hợp tác xã xin gia hạn nợ, Ngân hàng sẽ nghiên cứu hoàn cảnh cụ thể của hợp tác xã để quyết định.

Điều 27. Trong khi kiểm tra Ngân hàng sẽ cố gắng giúp đỡ hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp cải tiến công tác tài vụ kế toán, phát hiện các mặt thiếu sót cho cấp lãnh đạo biết để kịp thời giúp đỡ cho hợp tác xã.

Điều 28.  Hàng năm khi tất toán sổ sách để chia lỗ lãi hợp tác xã phải trích số lãi tiền vay Ngân hàng đến ngày hôm đó gửi vào tài khoản ở Ngân hàng để khi đến hạn có tiền trả.

Điều 29. Các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp khi có lý do giải tán dùng tài sản chung để trả nợ Ngân hàng trước rồi mới chia cho xã viên sau. Trường hợp tài sản chung không đủ để trả nợ Ngân hàng thì sẽ phân bổ mức nợ cho xã viên. Khi phân bổ mức nợ phải có chữ ký của người nhận nợ và có Ủy ban địa phương chứng thực.

Chương 5:

HÌNH THỨC KỶ THUẬT

Điều 30. Nếu hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay vốn sử dụng không hợp lý, không đúng mục đích và kế hoạch, Ngân hàng sẽ thu hồi vốn trước kỳ hạn bằng cách trích tài khoản tiền gửi thanh toán, nếu hợp tác xã vay để sửa chữa lớn để trừ nợ.

Điều 31. Trường hợp qúa hạn mà không trả nợ vì cố ý dây dưa thì Ngân hàng sẽ chuyển số tiền vay sang nợ qúa hạn và hợp tác xã phải chịu phạt về nợ qúa hạn và Ngân hàng áp dụng lợi suất cao gấp rưỡi đối với số lãi tính từ ngày qúa hạn.

Nếu phát hiện thấy công tác quản trị kém, kế toán và tài vụ không rõ ràng lộn xộn hoặc vì cố ý dây dưa nợ, Ngân hàng sẽ tạm đình chỉ cho vay đến khi hợp tác xã cải tiến công tác và được củng cố về mặt nói trên và có sự giúp đỡ trực tiếp của cấp lãnh đạo để đề ra những biện pháp sửa chữa cụ thể và chính xác Ngân hàng mới cho vay lại.

 


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THỦ CÔNG NGHIỆP

……………………………

Số đơn xin vay …………………

ĐƠN XIN VAY

 

Ngày …... tháng ….. năm 195….

(Mặt trước)

Mẫu số: 1

 

PHẦN DO HỢP TÁC XÃ

PHẦN DO NGÂN HÀNG GHI

Tên hợp tác xã ……………………….

Địa chỉ ……………………………….

Giấy nói số …………………………...

Số hiệu tài khoản cho vay ……………

Số hiệu tài khoản thanh toán …………

Kính gửi Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia Việt Nam …………..

Theo quy định trong thể lệ cho vay ngắn hạn đối với hợp tác xã thủ công nghiệp của ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Yêu cầu Ngân hàng cho vay số tiền …...

…………………………………………. 

………………………………………….

Để dùng vào việc (trình bày mục đích xin vay) ………………………………...

………………………………………….

Có giấy tờ kèm theo (giấy tờ cần thiết đã quy định trong thể lệ):

1) ………………………………………

2) ………………………………………

3) ………………………………………

4) ………………………………………

5) ………………………………………

Chúng tôi hứa tuân theo thể lệ cho vay và các quy định khác có liên quan của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

 

 

Ngày… tháng …. năm 195…

Phụ trách kế toán

(Ký tên)

Trưởng ban Quản trị hợp tác xã

(Ký và dấu)

 

Ngân hàng nhận được vay.

Ngày… tháng … năm 195…

TÌNH HÌNH VAY MƯỢN CỦA HỢP TÁC XÃ

Ngày …. Tháng ….. năm 195…

Số tiền ……………………………….

Mức quy định cho vay theo kế hoạch:

- Số dư cuối qúy ………………………

- Số dư cao nhất trong qúy ……………

Số tiền đã cho vay …………………….

Số dư còn có thể cho vay ……………..

Đảm bảo cho khoản vay ……………...

Chứng từ thanh toán đến hạn chưa trả ………………………………………..

Vốn vay qúa hạn ……………………...

Lãi phải trả ……………………………

Ý KIẾN BỘ PHẬN CHO VAY

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

 

ĐƠN XIN VAY

(mặt sau)

 

PHÊ CHUẨN CỦA NGÂN HÀNG

BỘ PHẬN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG GHI

Chuẩn y cho hợp tác xã ……………….

Số tiền vay là ………………………….

………………………………………….

Thời hạn trả như sau:

 

Ngày trả

Số tiền trả

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………đ

…………………đ

…………………đ

…………………đ

Số tiền vay dùng để:

Trả chứng từ thanh toán ………………

Trả số tiền vay ở Ngân hàng đã qúa hạn

…………………………………………

…………………………………………

Gửi vào tài khoản thanh toán

…………………………………………

…………………………………………

Ngày ……tháng ……năm 195…

Trưởng hàng ký

Phiếu kế toán số: …………

Hành tự

Sổ phụ:

Nợ:

………………….

………………….

 

 

 

…………

………….d

………….

 

Có:

………………….

………………….

 

 

 

…………

………….d

………….

 

 

Ngày… tháng …. năm 195…

Kế toán ghi quầy

 

Kiểm soát

Nhật ký sổ cái:

Nợ:

………………….

………………….

 

 

 

…………

………….d

………….

 

Có:

………………….

………………….

 

 

 

…………

………….d

………….

 

 

 

Ngày… tháng …. năm 195…

Kế toán ghi sô

 

Kiểm soát

Giải thích:

1) Mẫu đơn này áp dụng chung cho các loại cho vay ngắn hạn (trừ cho vay thanh toán) nhưng khi vay phải làm đơn xin vay riêng cho từng loại.

2) Khi vay vốn hợp tác xã phải lập 2 bản đưa đến Ngân hàng có đủ chữ ký và dấu của ban Quản trị hoặc người được ủy nhiệm.

3) Cột mức quy định cho vay theo kế hoạch: cán bộ Ngân hàng ghi mức quy định cho vay về số Dư cuối qúy và số Dư cao nhất trong qúy đã duyệt y cho hợp tác xã trong kế hoạch cho vay kỳ này.

 

GIẤY NHẬN NỢ

Ngày …… tháng …. Năm 195…..

MẪU SỐ 2

(mặt trước)

 

 

Tên hợp tác xã ……………………….

Số hiệu tài khoản cho vay ……………

Số hiệu tài khoản thanh toán …………

Kính gửi Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

Chúng tôi xin nhận khoản nợ vay tại Ngân hàng là: …………………………

………………………………………..

Kể từ ngày ….. tháng .... năm 195… và sẽ trả lại ngân hàng vào các thời hạn kể bên đây. Chúng tôi xin lấy các dự trữ vật tư của hợp tác xã để làm bảo chứng cho các khoản vay của Ngân hàng.

Khi đến hạn yêu cầu Ngân hàng theo giấy này mà trích từ tài khoản thanh toán của đơn vị chúng tôi để trả nợ.

Thủ trưởng

(Ký và đóng dấu)

 

 

Giải thích:

 Mẫu này làm thành 3 bản. Các số liệu số tiền trả từng thời gian phải ghi theo sự phê chuẩn của trưởng Chi nhánh Ngân hàng.

Khi nào cho vay giao bản thứ ba (liên 3) cho hợp tác xã để thay giấy báo co. Khi thu xong nợ, trả liền 2 cho hợp tác xã để bào mòn nợ đã thanh toán.

Đơn vay số: ……………….

Ngày vay: …………………..

Số tiền vay (viết bằng chữ):

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Thời gian và số tiền trả:

Ngày trả

Số tiền trả

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………đ

…………………đ

…………………đ

…………………đ

Cộng:

đ

PHIẾU KẾ TOÁN số:……

Ngày … tháng …. Năm 195…

Sổ phụ:

Nợ:

………………….

………………….

 

 

 

…………

………….d

………….

 

 

 

Có:

………………….

………………….

 

 

 

…………

………….d

………….

 

 

Ngày… tháng …. năm 195…

Kế toán quầy

 

Kiểm soát

Nhật ký sổ cái:

Nợ:

………………….

………………….

 

 

 

…………

………….d

………….

 

Có:

………………….

………………….

 

 

 

…………

………….d

………….

 

 

Ngày… tháng …. năm 195…

Kế toán ghi sổ

 

Kiểm soát

 

VIỆC TRẢ BỚT NỢ

 

Ngày trả

Số tiền trả

Ngày trả

Số tiền trả

Ngày trả

Số tiền trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT

THỦ CÔNG NGHIỆP

………………………….

Điạ chỉ: …………………

 

BẢNG KÊ DỰ TRỮ VẬT TƯ ĐỂ VAY TIỀN

Từ ngày ……. tháng ….. đến  ngày…… 195…….

Mẫu số: 3
Đơn vị: …….đ

 

 

Số thứ tự

Loại hàng hóa

Đơn vị số lượng

Số thực tế đã có (Mục A)

Số chuẩn bị mua (Mục B)

Hợp đồng

 A+ B

Vốn tự có của H.T.X

Tại kho

Đang vận chuyển

Cộng

Theo hợp đồng

Theo K.H ngắn hạn

Cộng

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ VẬT TƯ CẦN DỰ TRỮ THEO KẾ HOẠCH QÚY

Ý KIẾN NGÂN HÀNG

 

Tên vật tư

Số cần dữ trữ theo kế hoạch quý

Tên vật tư cho vay

Số lượng

Số tiền

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

 

Ngày … tháng … năm 195……

TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ

HTX/SẢN XUẤT THỦ CÔNG NGHIỆP

(Ký và dấu)

 

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký)

 

Chú thích:

A. Các hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp vay vốn dự trữ vật tư theo kế hoạch, trên số vốn luân cbuyển (lưu động) tự có điều kiện kê khai vật tư làm theo mẫu này, làm thành hai bản có đầy đủ chữ ký, dấu, gửi đến Ngân hàng làm đảm bảo hàng hóa để vay tiền.

Yêu cầu ghi:

1) Chỉ ghi rõ các loại nguyên vật liệu quan trọng, giá trị nhiều tiền cần phải xin vay.

2) “Số thực tế đã có” bao gồm các vật tư hiện có trong kho hợp tác xã hoặc hợp tác xã đã mua đang vận chuyển. Nếu trong số thực tế đã có, có những khoản chưa trả tiền ghi chú rõ số lượng và trị giá kèm theo chứng từ đòi tiền.

3) “Số chuẩn bị mua” là số vật tư hợp tác xã cần mua thêm theo hợp đồng hoặc kế hoạch ngắn ngày cộng với số vật tư thực tế đã có để thực hiện theo kế hoạch.

Nguyên tắc mục A+B không được cao hơn số vật tư cần dự trữ theo kế hoạch trong qũy.

4) Số vật tư cần dự trữ theo kế hoạch qúy và vốn tự có của hợp tác xã để dự trữ các vật tư này, ghi theo kế hoạch dự trữ vật tư và kế hoạch cân đối thu chi của Ban Quản trị hợp tác xã lập. Nếu đại hội xã viên có điều chỉnh lại thì phải ghi theo kế hoạch đã điều chỉnh.

B. Ý kiến Ngân hàng:

Ghi tên vật tư cho vay, số lượng vật tư cho vay (cột 16 - cột 18) và số tiền cho vay (cột 17 - cột 19).

 

 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT

THỦ CÔNG NGHIỆP

………………………….

Điạ chỉ: …………………

 

BẢNG KẾ HOẠCH VAY VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ THEO KẾ HOẠCH TRÊN SỐ VỐN LUÂN CHUYỂN TỰ CÓ CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THỦ CÔNG NGHIỆP

Quý ……. năm ……

Mẫu số: 4
Đơn vị: …….đ

 

 

Số thứ tự

Các khoản

Số vật tư còn lại đầu qúy

Số vật tư xuất nhập trong qúy

Số dữ trữ vật tư theo kế hoạch cuối quý

Tình hình vốn trong số vật tư còn lại cuối qúy

Mức quy định vay cao nhất trong quý

Số kế hoạch

Số dự tính

Nhập

Xuất

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Số lượng

Số tiền

Vốn luân chuyển tự có

Vốn vay của Ngân hàng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban Quản trị H.T.X.T.C.N

(Ký và dấu)

Phụ trách kế toán

(Ký)

Ý kiến của Ngân hàng

 

 

 

Ghi chú:

 Cột 5-6: Căn cứ vào số dự toán của ngày lập kế hoạch mà tính - phải làm kế hoạch trước hết qúy cho nên phải căn cứ vào số dư thực tế và một phần vào kế hoạch xuất, nhập vật tư trong những ngày cuối qúy mà dự tính ra số còn lại đầu quý này.

Cột 7, 8, 9, 10: Số xuất, nhập vật tư theo kế hoạch sản xuất qúy này do Ban Quản trị lập nên.

Cột 13: Tức là vốn luân chuyển tự có của hợp tác xã dành cho việc dữ trữ vật tư kê khai để vay tiền.

Cột 14: Là số dư nợ Ngân hàng cuối quý (cột 12-13 = 14).

Cột 15: Là số tiền vay cao nhất trong qúy, nhưng trong qúa trình kinh doanh quý đã trả bớt nợ nên cuối quý số dư nợ rút đi còn bằng cột 14.

 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT

THỦ CÔNG NGHIỆP

………………………….

Điạ chỉ: …………………

 

BẢNG KẾ HOẠCH VAY VỐN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT

Quý ……. năm ……

Mẫu số: 5
Đơn vị: …….đ

 

 

Loại

Đợt sản xuất từ ….. đến ……

Đợt sản xuất từ …. đến …….

Đợt sản xuất từ …. đến …….

Số dư cuối quý

Số cho vay cao nhất trong quý

Số chi phí cần thiết kế hoạch sản xuất đợt này

Vốn tự có dành cho khoản  chi này

vốn cần vay ngân hàng

Số nợ chưa trả hết ngày bắt đầu vay đợt sản xuất sau

Số chi phí cần thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất đợt này

Vốn  tự có dành cho khoản này

Vốn cần vay Ngân hàng

Số nợ chưa trả hết ngày bắt đầu vay đợt sản xuất sau

Số chi phí cần thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất đợt này

 

Vốn  tự có dành cho khoản  chi này

Vốn cần vay Ngân hàng

Số nợ chưa trả hết ngày bắt đầu vay đợt sản xuất sau

Ngày vay

Số tiền

Ngày vay

Số tiền

Ngày vay

Số tiền

Ngày vay

Số tiền

Ngày vay

Số tiền

Ngày vay

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban Quản trị

Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp

(Ký và đóng dấu)

Phụ trách kế toán

(Ký)

Ý kiến của Ngân hàng

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Kế hoạch sản xuất quý chia theo từng tháng từng đợt sản xuất theo hợp đồng (tính từ ngày bắt đầu sản xuất đến ngày làm xong hàng). Làm hết đợt trước lại vay về đợt sau, và khi thu được tiền bán hàng đợt trước thì trả hết số nợ về đợt trước.

Cột 2: Căn cứ kế hoạch sản xuất do ban Quản trị lập và tính ra số lượng ăn, chi phí sản xuất tối thiếu để hoàn thành kế hoạch.

Cột 3: Ghi số tự có của hợp tác xã dành cho khoản chi phí sản xuất này đã ấn định trong kế hoạch (Bảng cân thu chi của đợt sản xuất này).

Cột 4: Cột 2 - cột 3 ước tính ngày nhận tiền vay ghi vào cột này.

Cột 5: Sau khi sản xuất đợt này tính cụ thể đến ngày bắt đầu vay chi phí sản xuất đợt sau còn nợ bao nhiêu chưa trả thì ghi vào cột 5.

Cột 14: Căn cứ ngày trả hết nợ ghi ở cột 13, nếu cuối qúy còn bao nhiêu nợ chưa trả hết thì ghi vào cột 14.

Cột 15. Đối chiếu 2 số liệu : cột 5 + 8 và 9 + 12, thời gian nào có số dư nợ cao nhất thì ghi số dư nợ cao nhất đó vào cột 15.

Mỗi lần xin vay sẽ khai rõ số tiền xin vay, chi tiết chi phí, hạn trả cụ thể.

 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT

THỦ CÔNG NGHIỆP

………………………….

Điạ chỉ: …………………

 

BẢNG KẾ HOẠCH VAY VỐN SỬA CHỮA LỚN

Quý ……. năm ……

Mẫu số: 6
Đơn vị: …….đ

 

 

Số thứ tự

Các khoản sửa chữa lớn

Tình hình thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn

Sổ cần thiết sửa chữa trong qúy này

Số dự trữ vay về sửa chữa lớn

Nguồn vốn sửa chữa sẵn có

Vốn còn thiếu xin vay ở Ngân hàng

Số dư nợ vay về sửa chữa lớn đến cuối qúy này

Tình hình vốn sửa chữa lớn

 

 

Kế hoạch cả năm

Dự tính hoàn thành đến đầu quý

Số còn lại phải hoàn thành trong quý này

Đến ngày lập kế hoạch

Dự tính đến đầu quý

Số dư tiền gửi về sửa chữa lớn đến đầu quý này

Được trích thêm  trong quý này

Cộng

Kế hoạch khấu hao sửa chữa lớn trong năm

Số thực tế đã trích từ đầu năm đến đầu quý kế hoạch

số còn được trích nhưng chưa trích

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày lập kế hoạch … tháng …. năm 195…

Trưởng Ban Quản trị

Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp

(Ký và dấu)

 

Phụ trách kế toán

(Ký)

 

Giải thích:

Cột 2: Ghi rõ từng khoản sửa chữa lớn định trong kế hoạch như máy móc, nhà cửa…

Cột 3: Ghi số kế hoạch thực tế phải sửa chữa do Ban Quản trị hợp tác xã đã xây dựng và được cơ quan quản lý sản xuất thủ công nghiệp đồng ý.

Cột 4: Ghi số đến đầu quý sẽ hoàn thành và mức thực hiện thực tế của số còn đang làm dở (cũng tính đến đầu quý).

Cột 5: Cột 3 – 4 = cột 5.

Cột 6: Là số vốn cần thiết để thực hiện từng khoản sửa chữa lớn theo kế hoạch của qúy này.

Cột 7, 8:  Số dư nợ vay về sửa chữa = ghi số dư thực sự đến ngày lập kế hoạch cột 7 và dự tính số dư nợ đến ngày đầu quý kế hoạch (cột 8).

Cột 10: là số sửa chữa lớn sẽ trích gửi thêm trong qúy này, căn cứ vào kế hoạch khấu hao sửa chữa lớn quý này.

Cột 11:  9 + 10 = 11 nếu cột 11 lớn hơn cột 6 thì số thừa sẽ trả bớt số tiền vay về sửa chữa lớn quý trước (và sẽ ghi vào cột 12 bằng mực đỏ).

Cột 12: Là số vốn cần vay để cộng với cột 11 cho đủ tiền giải đáp yêu cầu cột 6, tức là số vốn cần thiếu phải xin vay Ngân hàng (ghi bằng mực thường) cột 6 - cột 11 = cột 12.

Cột 13: Cột 8 + cột 12 = cột 13.

Cột 14: Tổng số tiền sẽ được trích ra trong năm theo kế hoạch khấu hao sửa chữa lớn.

Cột 15: Ghi số vốn thực tế đã trích khấu hao sửa chữa lớn từ đầu năm đến đầu quý kế hoạch.

Cột 16. Cột 14-15.

Chú ý:  Khi xét duyệt kế hoạch xin vay vốn sửa chữa lớn, mức có thể cho vay nhiều nhất không được qúa mức ghi ở cột 16.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79-NgĐ/NH

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu79-NgĐ/NH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79-NgĐ/NH

Lược đồ Nghị định 79-NgĐ/NH bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 79-NgĐ/NH bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu79-NgĐ/NH
        Cơ quan ban hànhNgân hàng quốc gia
        Người kýLê Viết Lượng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định 79-NgĐ/NH bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Nghị định 79-NgĐ/NH bản thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp