Nghị định 90-CP

Nội dung toàn văn Nghị định 90-CP quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của Việt Nam


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1993

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 90-CP NGÀY 24-11-1993 QUI ĐỊNH CƠ CẤU KHUNG CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN, HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện thống nhất cơ cấu khung và hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - Cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

- Giáo dục mầm non: Nhà trẻ, mẫu giáo;

- Giáo dục phổ thông: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học chuyên ban;

- Giáo dục chuyên nghiệp: Trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, đào tạo nghề;

- Giáo dục đại học: Cao đẳng, đại học, sau đại học;

- Giáo dục thường xuyên.

Điều 2. - Hệ thống trường lớp của nền giáo dục quốc dân bao gồm các loại hình sau đây:

- Các loại hình trường lớp công lập, bán công, dân lập và tư thục;

- Những loại hình trường, lớp dành cho những đối tượng phổ biến, dành cho học sinh có tài năng, năng khiếu, và những loại hình trường lớp dành cho những đối tượng đặc biệt như trẻ có khuyết tật, chậm đi học hoặc bỏ học v.v...

Hoạt động giáo dục, đào tạo được thực hiện theo nhiều phương thức: dài hạn, ngắn hạn; tập trung, không tập trung, đào tạo, bồi dưỡng; chính qui, không chính qui; tự học, từ xa v.v...

Điều 3. - Thời gian khung của các cấp bậc giáo dục - đào tạo, độ tuổi chuẩn tương ứng để vào các cấp bậc đó theo hình thức tập trung, chính qui và văn bằng tốt nghiệp được qui định theo bảng sau đây:

Đặc điểm

Bậc, cấp giáo dục

Thời gian

khung của

quá trình

giáo dục

đào tạo theo

hình thức

tập trung

chính quy

Tuổi chuẩn

vào lớp đầu

hoặc năm

đầu

Điều kiện học lực

để được vào học

lớp đầu hoặc

năm đầu

Văn bằng

tốt nghiệp

1

2

3

4

5

I. Bậc giáo dục mần non

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo

II. Bậc giáo dục phổ thông

- Tiểu học

- Trung học cơ sở

- Trung học chuyên nghiệp

III. Bậc giáo dục chuyên nghiệp

- Đào tạo nghề sau tiểu học

- Đào tạo nghề sau trung

học cơ sở

- Trung học chuyên nghiệp

- Trung học nghề

IV. Bậc giáo dục đại học

- Cao Đẳng

- Đại học

- Cao học

- Đào tạo tiến sĩ

3 năm

3 năm

5 năm

4 năm

3 năm

Dưới 1 năm

1-2 năm

3-4 năm

3-4 năm

3 năm

4-6 năm

2 năm

4 hoặc 2 năm

3-4 tháng

3 tuổi

6 tuổi

11 tuổi

15 tuổi

13-14

tuổi

15 tuổi

15 tuổi

15 tuổi

18 tuổi

18 tuổi

Có bằng tiểu học

Có bằng trung học có sở

Có bằng trung học cơ sở

Có bằng trung học cơ sở

Có bằng trung học cơ sở

Có bằng tú tài hoặc

trung học chuyên nghiệp

hoặc trung học nghề

Có bằng tú tài hoặc

trung học chuyên nghiệp

hoặc trung học nghề

Có bằng cử nhân

Có bằng cử nhân

Có bằng cao học

Bằng tiểu học

Bằng trung học cơ sở

Bằng tú tài

Chứng chỉ nghề

Bằng nghề

Bằng trung học ch. nghiệp

Bằng trung học nghề

Bằng cao đảng

Hoàn thành giai đoạn 1:

Chứng chỉ đ.học đại cương.

Hoàn thành giai đoạn 2 hoặc

tốt nghiệp toàn khóa đại học.

Bằng cử nhân.

Bằng cao học hoặc bằng

thạc sĩ

Bằng tiến sĩ

SƠ ĐỒ CƠ CẤU KHUNG CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

4. Giáo dục đại học

Sau đại học

18 T

2. Giáo dục phổ 3. Giáo dục chuyên nghiệp

thông

18 T

15 T

15 T

11 T

11 T

6 tuổi

tiến sĩ

 

Cao học

Giai đoạn II

Đại học (4-6 năm)

Giai đoạn I

 

Cao đẳng

(3 năm)

 

Trung học

chuyên ban

(3 năm)

 

Trung học

học nghề

(3-4 năm)

 

Trung học

chuyên nghiệp

(3-4 năm)

 

Đào tạo nghề

(1-2 năm)

 

Trung học cơ sở

(4 năm)

 

Tiểu học

(5 năm)

 

Nhà trẻ

(3 năm)

 

Mẫu giáo

(3 năm)

 

Đào tạo nghề (<1n)


1. Giáo dục mần non

6 tuổi

3 tuổi

3 tuổi

3-4

tháng

Đối với những trường hợp đặc biệt, có những qui định thích hợp về độ tuổi và thời gian giáo dục - đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể vận dụng thời gian khung nêu trên để qui định linh hoạt về thời gian đào tạo trên cơ sở bảo đảm cho người học phải hoàn thành đầy đủ chương trình tối thiểu của từng cấp học, bậc học.

Điều 4. - Giáo dục thường xuyên được thực hiện bằng nhiều hình thức (như không tập trung, không chính qui, tại chức, bổ túc, tự học, từ xa...) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân ở mọi trình độ có thể học tập thường xuyên, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng người, đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội, khoa học và công nghệ, văn học và nghệ thuật.

Khi đạt đầy đủ những yêu cầu về một văn bằng hoặc chứng chỉ quy định tại Điều 3, thì người học được cấp văn bằng hoặc chứng chỉ đó.

Điều 5. - Văn bằng và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân đều do Nhà nước thống nhất quản lý. Thủ trưởng của những cơ quan giáo dục được Nhà nước cho phép tổ chức các kỳ thi tương ứng với những văn bằng, chứng chỉ quy định tại Điều 3, thì được quyền cấp những văn bằng và chứng chỉ đó.

Các văn bằng và chứng chỉ có giá trị ghi nhận trình độ đã được đào tạo để sử dụng trong việc tiếp tục học lên, xin dự tuyển tìm việc làm, xin hành nghề độc lập. Đối với một số ngành nghề, văn bằng, chứng chỉ cần được coi như một trong những điều tối thiểu để được phép hành nghề.

Điều 6. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những qui định trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 7. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này, hướng dẫn việc chuyển từ hệ thống hiện nay sang hệ thống mới này. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu90-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/1993
Ngày hiệu lực24/11/1993
Ngày công báo31/01/1994
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 90-CP quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 90-CP quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của Việt Nam
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu90-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành24/11/1993
        Ngày hiệu lực24/11/1993
        Ngày công báo31/01/1994
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 90-CP quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 90-CP quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của Việt Nam

             • 24/11/1993

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/01/1994

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/11/1993

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực