Nghị định 95-CP

Nghị định 95-CP năm 1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại

Nghị định 95-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại đã được thay thế bởi Nghị định 29/2004/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại và được áp dụng kể từ ngày 14/02/2004.

Nội dung toàn văn Nghị định 95-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1993

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95-CP NGÀY 4-12-1993 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ THƯƠNG MẠI.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Bộ Thương mại là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thương mại (bao gồm xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, hàng tiêu dùng, dịch vụ thương mại) thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước, kể cả hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân người nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam.

Điều 2. - Bộ Thương mại thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các quy chế về quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu:

- Quản lý hạn ngạch xuất nhập khẩu, cấp hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu đối với các tổ chức kinh tế theo sự phân cấp của Chính phủ.

- Cấp giấy phép xuất nhập khẩu cho các tổ chức liên doanh với nước ngoài theo Luật Đầu tư.

- Quản lý Nhà nước về các hoạt động tư vấn, môi giới, hội chợ và quảng cáo thương mại, giới thiệu hàng hoá và xúc tiến thương mại khác ở trong nước và với nước ngoài.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan việc xét duyệt các chương trình, dự án đầu tư gián tiếp về thương mại.

- Xét cho phép các tổ chức kinh tế Việt Nam được cử đại diện, lập công ty, chi nhánh ở nước ngoài hoặc gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế.

- Xét cho phép các tổ chức kinh tế của nước ngoài lập văn phòng đại diện hoặc công ty, chi nhánh tại Việt Nam.

- Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ các cơ quan đại diện kinh tế - thương mại của Việt Nam đặt ở nước ngoài.

2. Soạn thảo trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền của Bộ các quy chế quản lý các hoạt động thương mại và dịch vụ thương mại trong nước, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế thương mại đối với miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc ít người.

3. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động thương mại.

4. Tổ chức tiếp nhận, xử lý, cung cấp các loại thông tin kinh tế, thương mại trong nước và thế giới phục vụ cho sự chỉ đạo của Chính phủ và các tổ chức kinh tế.

5. Quản lý Nhà nước về công tác đo lường và chất lượng hàng hoá trong hoạt động thương mại thuộc lĩnh vực do Bộ Thương mại phụ trách trên thị trường cả nước.

6. Hướng dẫn và chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương về nghiệp vụ chuyên môn.

Điều 3.- Tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại gồm có:

1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

1. Vụ Xuất nhập khẩu.

2. Vụ Kế hoạch - Thống kê.

3. Vụ Đầu tư.

4. Vụ Chính sách thị trường miền núi.

5. Vụ Chính sách thị trường đô thị và nông thôn.

6. Vụ Quản lý thị trường.

7. Vụ Chính sách thị trường các nước khu vực Châu á - Thái Bình Dương (gọi tắt là Vụ I).

8. Vụ chính sách thị trường các nước Châu —u - Mỹ và các tổ chức kinh tế quốc tế (gọi tắt là Vụ II).

9. Vụ Chính sách thị trường các nước Châu Phi - Tây Nam á và Trung cận đông (gọi tắt là Vụ III).

10 Vụ Khoa học

11. Vụ Pháp chế.

12. Vụ Tài chính - kế toán.

13. Vụ Tổ chức - cán bộ.

14. Thanh tra Bộ

15. Văn phòng Bộ

16. Cục quản lý chất lượng hàng hoá và đo lường.

17. Các cơ quan đại diện kinh tế - thương mại của Việt Nam tại nước ngoài.

2. Các tổ chức sự nghiệp.

1. Viện Kinh tế - kỹ thuật thương mại.

2. Viện Kinh tế đối ngoại.

3. Các đơn vị sự nghiệp khác (có phụ lục kèm theo) do Bộ trưởng Bộ Thương mại tổ chức lại trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan và ý kiến thẩm định của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3. Các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ, Bộ có trách nhiệm sắp xếp lại theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế cụ thể của các đơn vị trực thuộc Bộ trong tổng số biên chế được duyệt của Bộ.

Điều 4. - Bộ thương mại do Bộ trưởng lãnh đạo, giúp việc Bộ trưởng có các Thứ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ công tác của Bộ. Các Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công tác được phân công.

Điều 5. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 387-HĐBT ngày 9-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Thương nghiệp và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Điều 6. - Bộ trưởng Bộ Thương mại, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

PHỤ LỤC CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 95-CP ngày 4-12-1993 của Chính phủ).

STT

Tên tổ chức

Địa điểm

1

Trường Trung học Thương mại Trung ương 1

Thanh Oai - Hà Tây

2

Trường Trung học Thương mại Trung ương 2

Thành phố Đà Nồng

3

Trường Trung học Thương mại Trung ương 3

Thành phố Hồ Chí Minh

4

Trường Trung học Thương mại Trung ương 4

Thành phố Thái Nguyên

5

Trường Trung học Thương mại Trung ương 5

Thị xã Thanh Hoá

6

Trường Kinh tế Đối ngoại

Thành phố Hồ Chí Minh

7

Trường công nhân kỹ thuật vật tư

Cẩm Bình - Hải Hưng

8

Trường Dạy nghề Thương mại

Thanh Trì - Hà Nội

9

Trường Trung học ăn uống dịch vụ Trung ương

Cẩm Bình - Hải Hưng

10

Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý

Thành phố Hà Nội

11

Trung tâm thông tin thương mại

Thành phố Hà Nội

12

Báo thương mại

Thành phố Hà Nội

13

Tạp chí Thương mại

Thành phố Hà Nội

14

Nhà điều dưỡng điều trị

Thị xã Đồ Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu95-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/1993
Ngày hiệu lực04/12/1993
Ngày công báo15/01/1994
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 95-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị định 95-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại
      Loại văn bảnNghị định
      Số hiệu95-CP
      Cơ quan ban hànhChính phủ
      Người kýVõ Văn Kiệt
      Ngày ban hành04/12/1993
      Ngày hiệu lực04/12/1993
      Ngày công báo15/01/1994
      Số công báoSố 1
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2004
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị định 95-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại

         Lịch sử hiệu lực Nghị định 95-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại