Thông tư 152/2017/TT-BQP

Thông tư 152/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 152/2017/TT-BQP chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2017/TT-BQP

Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐNH CHC NĂNG, NHIM V, QUYN HN VÀ MI QUAN H CÔNG TÁC CA B TƯ LNH BO V LĂNG CH TCH H CHÍ MINH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch H Chí Minh.

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Vị trí

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đơn vị chuyên trách phối thuộc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Chức năng:

a) Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức đón tiếp nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội (sau đây gọi là nhiệm vụ chính trị đặc biệt);

b) Là cơ quan chuyên trách phi thuộc giúp Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt và tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa nhằm tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

c) Xây dựng, quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Quản lý vận hành, bảo đảm kỹ thuật Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình kỹ thuật có liên quan:

a) Quản lý vận hành các hệ thống máy móc thiết bị Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Quảng trường Ba Đình, các công trình dự phòng, công trình kỹ thuật và vật kiến trúc gắn với các công trình trên;

b) Duy trì các thông số kỹ thuật trong Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định phục vụ công tác bảo quản thi hài và thăm viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

c) Quy hoạch kiến trúc tổng thể, tham gia tôn tạo chi tiết các hệ thống kỹ thuật hạ tầng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Khu đón tiếp nhân dân phù hợp với quy hoạch tng thcủa Trung tâm chính trị Ba Đình.

3. Bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nghi lễ:

a) Bảo vệ an toàn lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sinh hoạt chính trị, văn hóa nhằm tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức gác danh dự và canh phòng bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình thuộc quyền quản lý. Chịu trách nhiệm kiểm tra an ninh, an toàn trước khi tổ chức lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, lễ tưởng niệm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội (sau đây gọi tắt là Khu Di tích K9); phối hp với các đơn vị bảo đảm an ninh trong những ngày lễ lớn;

b) Thực hiện các nghi lễ quân đội, nghi lễ nhà nước tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Khu Di tích K9 theo quy định;

c) Quản lý, bảo vệ an toàn tuyệt đi Khu Di tích K9 và các công trình dự phòng.

4. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn nhân dân trong nước và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tham quan Khu Di tích K9 và các sinh hoạt chính trị, văn hóa nhằm tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Khu Di tích K9.

5. Nghiên cứu, hợp tác ứng dụng khoa học kỹ thuật về công nghệ ướp bảo quản thi hài phục vụ thăm viếng và trong đổi mới, nâng cao chất lượng các hệ thống kỹ thuật Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6. Phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, các Bộ, ngành và địa phương nơi đóng quân thực hiện các nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện các quy định, quy chế, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, Quân đội liên quan đến công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Ban hành các quyết định, quy định, quy chế quản lý đơn vị theo phạm vi quyền hạn đã được Bộ Quốc phòng quy định.

8. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Bộ theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Quan hệ với Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là quan hệ phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy.

2. Quan hệ với Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị là quan hệ phục tùng chỉ huy, chỉ đạo:

a) Chịu sự chỉ huy về quân sự, quốc phòng, chỉ đạo về xây dựng tổ chức lực lượng, an ninh nghi lễ và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Tổng Tham mưu trưởng;

b) Chịu sự chỉ đạo về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

3. Quan hệ với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, công tác ngành.

4. Quan hệ với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng về bảo đảm nghi lễ, an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các ngày lễ lớn của Nhà nước; các hoạt động sinh hoạt, tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Khu Di tích K9.

5. Quan hệ với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là mối quan hệ phối thuộc, chịu sự chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phân công;

b) Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động với các đơn vị chuyên trách phối thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6. Quan hệ với các cơ quan, tổ chức ngoài Quân đội bao gồm:

a) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức đón tiếp nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham quan Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức đón tiếp các đoàn thể, các tổ chức xã hội, người có công với cách mạng, đoàn khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tham quan Khu Di tích K9 và bảo đảm an ninh, an toàn Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

c) Phối hợp với các lực lượng trong Cụm di tích lịch s- văn hóa Ba Đình trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017.

2. Điều 2 Quyết định số 109 QĐ/QP ngày 14 tháng 5 năm 1976 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quyết định số 103 QĐ/TM ngày 31 tháng 3 năm 1981 của Tổng Tham mưu trưởng quy định nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 


Nơi nhận:
- Các Thủ trưởng BQP và CNTCCT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Bộ Tư lệnh Cảnh vệ/B Công an;
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử BQP;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Lưu: VT, CCHC.T92.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/2017/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu152/2017/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2017
Ngày hiệu lực10/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/2017/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 152/2017/TT-BQP chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 152/2017/TT-BQP chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu152/2017/TT-BQP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành23/06/2017
        Ngày hiệu lực10/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 152/2017/TT-BQP chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 152/2017/TT-BQP chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

            • 23/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực