Nghị định Khongso

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Nội dung toàn văn Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015

DỰ THẢO

 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2013/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

Điều 1. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6

Điều 6. Căn cứ xác nhận

Xác nhận người hoạt cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 căn cứ một trong những giấy tờ sau:

a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1962 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;

b) Lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệ Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01 tháng 3 năm 1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III);

c) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975;

d) Hồ sơ của người đã được khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;

đ) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thẩm định, xuất bản;

e) Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.

g) Hồ sơ liệt sĩ;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7

Điều 7. Thủ tục hồ sơ

1. Trình tự, thủ tục:

a) Cá nhân viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 6 của Nghị định này đến Ban Tổ chức huyện, quận, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp ủy huyện).

Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền.

b) Trong thời gian 10 ngày làm việc, cấp ủy huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ và lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điểm a Điều này gửi đến các cơ quan sau để công nhận:

Ban Thường vụ tỉnh Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc cấp ủy đại phương quản lý;

Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương xem xét quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương quản lý;

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân xem xét, quyết định đối với người hoạt động cách mạng thuộc Công an nhân dân.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12

Điều 12. Căn cứ xác nhận

Xác nhận người hoạt cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 căn cứ một trong những giấy tờ sau:

a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1969 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;

b) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975;

c) Hồ sơ của người đã được khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;

d) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thẩm định, xuất bản;

đ) Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.

e) Hồ sơ liệt sĩ;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 13

Điều 13. Thủ tục hồ sơ

1. Trình tự, thủ tục:

a) Cá nhân viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 của Nghị định này đến Ban Tổ chức huyện, quận, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp ủy huyện).

Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền.

b) Trong thời gian 10 ngày làm việc, cấp ủy huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ và lập danh sách tổng hợp những trường hợp đủ điều kiện kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điểm a Điều này gửi đến các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này.

5. Bổ sung Khoản 4 Điều 19

Điều 19. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi

4. Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 6 Điều 20

Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng

6. Thời điểm hưởng:

d) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ thống nhất đề nghị thì được hưởng trợ cấp hàng tháng, Nhà nước mua bảo hiểm y tế từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 23:

Điều 23. Chế độ ưu đãi

1. Trợ cấp một lần đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng.

2. Phụ cấp hàng tháng từ ngày Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng nhưng chưa hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng thì thực hiện trợ cấp một lần như trường hợp được truy tặng.

8. Bổ sung Khoản 4 Điều 29

Điều 29. Hồ sơ hưởng chế độ thương binh

4. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương.

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 42

Điều 42. Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

6. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng chế độ trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 thì thực hiện như sau:

a) Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có biên bản giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh và tương đương trở lên đã xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 của Pháp lệnh;

b) Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này được hưởng trợ cấp theo quy định Điểm d, Khoản 1 Điều này và các chế độ ưu đãi khác như người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, không thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này;

c) Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% được điều chỉnh hưởng trợ cấp theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. Những trường hợp đang hưởng trợ cấp theo mức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được truy lĩnh trợ cấp.

d) Người được điều chỉnh trợ cấp theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản này nếu có nguyện vọng thì được giới thiệu giám định lại và căn cứ vào kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tại biên bản giám định y khoa để giải quyết chế độ ưu đãi.

e) Thời điểm thực hiện các chế độ ưu đãi theo quy định tại Khoản này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Không thực hiện truy thu phần trợ cấp chênh lệch đã hưởng từ 01 tháng 01 năm 2013 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

10. Bổ sung Khoản 4 Điều 52

Điều 52. Chế độ ưu đãi

4.  Người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 61

Điều 61. Kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ

2. Ngân sách Trung ương chi đầu tư xây dựng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trungnguồn vốn sự nghiệp ưu đãi người có công với cách mạng. Tổng mức đầu tư căn cứ số lượng mộ trong nghĩa trang và nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu, căn cứ địa cách mạng, không phân biệt cấp hành chính quản lý công trình.

3. Ngân sách trung ương chi hỗ trợ các địa phương trong việc xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ theo quy định của pháp luật từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và nguồn vốn sự nghiệp ưu đãi người có công với cách mạng.

12. Sửa đổi Điều 64

Điều 64. Thăm viếng mộ liệt sĩ

1. Cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ hoặc người được các đối tượng trên uỷ quyền được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với các trường hợp sau:

a) Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ hoặc nghĩa trang dòng họ

b) Trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

c) Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.

2. Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần cho không quá 03 người.

13. Sửa đổi Điều 65

Điều 65. Di chuyển hài cốt liệt sĩ

1. Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong nghĩa trang liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ.

2. Nhà nước hỗ trợ  tiền đi lại và tiền ăn đối với cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ hoặc người được các đối tượng trên uỷ quyền (không quá 03 người) khi di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

3. Không hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ đối với những trường hợp đã được di chuyển theo nguyện vọng của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

14. Bổ sung Khoản 5 Điều 72.

Điều 72. Bộ Y tế

5. Hướng dẫn khám, giám định lại đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và thực hiện chế độ trước ngày 01 tháng 9 năm 2012.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2015.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư,
KGVX.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnNghị định
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(07/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành03/09/2015
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (07/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

            Lịch sử hiệu lực Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

            • 03/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực