Nghị định Khongso

Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc

Nội dung toàn văn Nghị định thành lập tổ chức hoạt động ban quản khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016

DỰ THẢO

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ PHÍA BẮC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc,

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc

1. Ban quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc (sau đây gọi tắt là Ban) được thành lập theo Nghị định này, được giao vùng đất, nước cảng biển để quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, khu hậu cần sau cảng của cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc trong phạm vi địa phận hành chính của thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Ban có cơ chế tài chính, quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng áp dụng mô hình tổ chức và cơ chế quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản bằng tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Tên giao dịch quốc tế: Northern International Gateway Port Authority, viết tắt là NIGPA.

4. Ban có trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Chủ sở hữu của Ban

Nhà nước là chủ sở hữu của Ban. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan, Hội đồng thành viên Ban thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Ban theo quy định của pháp luật và Nghị định này.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của Ban thực hiện quyền và trách nhiệm của người đại diện pháp luật; các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Ban, đại diện cho Ban với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 2 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của Ban chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Ban trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Ban trở lại làm việc tại Ban.

5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Ban hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu của Ban cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Ban.

6. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

7. Người đại diện theo pháp luật của Ban có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Ban;

b) Trung thành với lợi ích của Ban; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Ban, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Ban để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Ban về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

8. Người đại diện theo pháp luật của Ban chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Ban do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 6 Điều này.

Điều 4. Tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, tạm dừng hoạt động, giải thể Ban

Việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, tạm dừng hoạt động, giải thể Ban được áp dụng theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Điều 5. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Ban

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Ban hình thành, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Ban hình thành, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Ban tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian, điều kiện cần thiết khác để thành viên các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc sinh hoạt đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và nội quy của các tổ chức đó.

Chương 2

QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN

Điều 6. Quy hoạch phát triển

1. Xây dựng trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

2. Xây dựng và trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

3. Xây dựng, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết chức năng đặc thù vùng đất, vùng nước cảng biển cửa ngõ quốc tế phía Bắc theo quy hoạch được phê duyệt.

Điều 7. Đầu tư xây dựng, khai thác

1. Đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng theo quy hoạch được phê duyệt. Quyết định các dự án đầu tư nhóm B.Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu và khu hậu cần sau cảng tại vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

3. Tổ chức quản lý việc đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và kết cấu hạ tầng hậu cần sau cảng.

4. Tổ chức đấu thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, khu hậu cần sau cảng thuộc cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc theo quy định của pháp luật.

5. Bảo dưỡng, duy tu và sửa chữa kết cấu hạ tầng cảng biển trong vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

6. Bảo đảm an toàn các hoạt động của cảng và đi lại của tàu thuyền trong khu vực cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

7. Cung cấp dịch vụ hoa tiêu, lai dắt trong khu vực vùng đất, vùng nước của cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

8. Quyết định mức thu phí dịch vụ tại vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc trên cơ sở khung phí dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định.

9. Quyết định mức giá dịch vụ tại vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc trên cơ sở khung giá dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

Điều 8. Vốn và tài sản

1. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt vốn và tài sản của Ban để kinh doanh, thực hiện các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản của Ban theo quy định của pháp luật.

2. Được sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của Ban để đầu tư vào doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Quản lý và sử dụng các tài sản, nguồn lực là đất đai, tài nguyên được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật để hoạt động kinh doanh và thực hiện các hoạt động công ích khi được Nhà nước yêu cầu.

4. Nhà nước không điều chuyển vốn nhà nước đầu tư tại Ban và vốn, tài sản của Ban theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại Ban.

5. Ban có nghĩa vụ đối với vốn, tài sản đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Kinh doanh

1. Tổ chức kinh doanh, kế hoạch phối hợp kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

2.Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước và ký kết hợp đồng; quyết định việc phối hợp các nguồn lực, hợp tác kinh doanh của Ban và các doanh nghiệp khác theo nhu cầu của thị trường phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ của Ban, trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá.

4.Thuê, mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Sử dụng phần vốn nhà nước thu về từ cổ phần hóa, nhượng bán một phần hoặc toàn bộ vốn mà Ban đã đầu tư ở đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

6. Quyết định góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Ban tại các doanh nghiệp khác; tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia hợp tác kinh doanh với Ban sau khi được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương.

7. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động; bố trí, sử dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động; lựa chọn hình thức trả lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền công.

9. Phối hợp với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; mời, làm việc với các đối tác nước ngoài của Ban; quyết định cử cán bộ, nhân viên của Ban ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khảo sát, đàm phán, ký hợp đồng kinh tế theo quy định của Nhà nước.

10. Xây dựng, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động, đơn giá tiền lương và chi phí khác trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật.

11. Có các quyền về sử dụng thương hiệu, biểu tượng; sản xuất, kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.

12. Cung cấp trang thiết bị cho các hoạt động của cảng biển, khu hậu cần sau cảng trong khu vực cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

13. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Tài chính

1. Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu; vay vốn của các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác; của cá nhân, tổ chức ngoài Ban; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

2.Việc huy động vốn để kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu Ban.

3.Việc vay vốn nước ngoài phải được sự phê duyệt chủ trương của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận.

4. Chủ động sử dụng vốn cho các hoạt động của Ban; được thành lập, sử dụng và quản lý các quỹ của Ban theo quy định của pháp luật.

5. Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối thiểu phải bảo đảm bù đắp hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình của tài sản cố định và không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do Bộ Tài chính quy định.

6. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Ban.

7. Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư, nhiên liệu và chi phí. Các khoản tiền thưởng này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Ban. Mức thưởng theo quy định của pháp luật.

8. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp có vốn góp và các doanh nghiệp khác.

9. Không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn vào các doanh nghiệp có vốn góp và doanh nghiệp khác nếu các doanh nghiệp có vốn góp và doanh nghiệp này đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi chia lãi cho các bên góp vốn và không bị các hình thức đánh thuế trùng (hai lần) và gộp khác.

10. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp Ban còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công nhân viên của Ban, kể cả người quản lý sau khi đã trả hết nợ đến hạn.

11. Được sử dụng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định để tái đầu tư, phục vụ sản xuất kinh doanh.

12. Bảo lãnh cho các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Ban vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

13. Chuyển nhượng, thanh lý, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền của Ban trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn và theo quy định của Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

14. Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

15. Đối với những hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu, lai dắt trong khu vực vùng đất, vùng nước được giao, Ban được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 10 năm và được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 5% trong 05 năm tiếp theo. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế sau thời gian quy định được tái đầu tư vào sản xuất kinh doanh từ 3-5 năm.

16. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác về tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người lao động được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác theo kết quả, hiệu quả hoạt động của Ban và áp dụng quy định của pháp luật đối với Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt.

Điều 12. Kiểm tra, kiểm soát và giám sát

1. Ban hành các quy chế quản lý các hoạt động trong vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

2. Phối hợp với các đơn vị Công an trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi vùng đất, vùng nước được giao cho Ban.

3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà khai thác theo hợp đồng tại cảng biển, khu đất hậu cần sau cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

4. Kiểm soát các hoạt động của cảng và tàu thuyền trong khu vực cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

5. Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác.

6. Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước; chấp hành các quyết định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ kiểm toán, kế toán, báo cáo, thống kê theo quy định tại Nghị định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

Chương 3

QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 13. Thủ tướng Chính phủ

1. Phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

2. Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên của Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc của Ban theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Ban trong quá trình hoạt động của Ban theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 14. Bộ Giao thông vận tải

1. Thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước với Ban theo quy định của pháp luật.

2. Xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc được giao cho Ban.

3. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc được giao cho Ban.

4. Theo dõi tình hình thực hiện việc đầu tư, xây dựng và phát triển khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc được giao cho Ban theo quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và kịp thời báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết các kiến nghị của Ban.

5. Quy định khung giá dịch vụ tại vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc được giao cho Ban theo đề nghị của Ban.

6. Phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức giá cho thuê tối thiểu của kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

7. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, nhóm B hàng năm của Ban và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, giám sát.

8. Quyết định đầu tư các dự án nhóm A.

9. Phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Ban tại các doanh nghiệp khác; tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia hợp tác kinh doanh với Ban.

10. Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản và các giao dịch khác có giá trị lớn hơn 50% vốn  chủ sở hữu của Ban; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của Ban và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận.

11. Chấp thuận để Hội đồng thành viên Ban phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Ban.

12. Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của Ban. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Ban. Đánh giá đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc.

13. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định cử Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Tổng giám đốc Ban đi công tác nước ngoài.

14. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Ban trong quá trình hoạt động của Ban.

15. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh xây dựng, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi về đầu tư, kinh doanh, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, khu hậu cần sau cảng đối với Ban trong quá trình hoạt động.

16. Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính.

17. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hiệu quả kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích được giao, về tình hình tài chính của Ban.

18. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác được giao theo quy định pháp luật.

Điều 15. Bộ Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định khung phí dịch vụ tại vùng đất, vùng nước giao cho Ban theo đề nghị của Ban.

2. Thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải về vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của Ban.

3. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Ban.

4. Căn cứ quy định và kế hoạch vay nợ nước ngoài đã được phê duyệt, thẩm định và chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài của Ban.

5. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác được giao theo quy định pháp luật.

Điều 16. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hàng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Ban quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

3. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Các Bộ và cơ quan ngang Bộ

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và hành chính lãnh thổ đối với khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

2. Tổ chức hướng dẫn Ban thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch, tài nguyên và môi trường, đất đai, lao động, xuất nhập khẩu và một số lĩnh vực khác theo quy định của Nghị định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu vực cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc thông qua các đơn vị trực thuộc nằm trong khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

Điều 18. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố hoàn thiện thủ tục giao vùng đất, vùng nước được nêu tại Điều 42 của Nghị định này cho Ban để quản lý và khai thác theo quy định.

2. Thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với khu vực vùng đất, vùng nước thuộc cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc thông qua việc chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố giải quyết các công việc thuộc chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố phối hợp với Ban thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; phân định phạm vi trách nhiệm, xây dựng chương trình hành động và phân công các bộ phận theo dõi, quản lý địa bàn trên từng lĩnh vực đối với khu vực vùng đất, vùng nước thuộc cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc;

4. Ban hành các chính sách ưu đãi và khuyến khích cụ thể phù hợp với các quy định hiện hành để thực hiện việc ưu tiên tuyển dụng và sử dụng lao động tại chỗ; hỗ trợ đào tạo nghề đối với lực lượng lao động ở địa phương; khuyến khích và thu hút lao động có chuyên môn cao, tay nghề giỏi từ các địa phương khác về làm việc tại khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

Điều 19. Phối hợp giữa các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

1. Các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động quản lý nhà nước tại vùng đất, vùng nước đã giao cho Ban.

2. Kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính vào hoạt động quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng và khai thác cảng biển, khu hậu cần sau cảng trong vùng đất, vùng nước đã giao cho Ban.

Chương 4

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỦA BAN

Điều 20. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quản lý của Ban theo mô hình Hội đồng thành viên bao gồm:

1. Hội đồng thành viên

2. Tổng giám đốc

3. Kiểm soát viên

4. Phó tổng giám đốc

5. Kế toán trưởng

6. Bộ máy giúp việc

7. Đơn vị trực thuộc

Mục 1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Điều 21. Cơ cấu Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên của Ban bao gồm Chủ tịch, các thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Số lượng thành viên của Hội đồng thành viên không quá 9 người. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên đại diện Bộ GTVT, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng làm việc theo chế độ chuyên trách.

Thành viên của Hội đồng thành viên bao gồm đại diện của: Bộ Giao thông vận tải (02 người), Bộ Tài chính (01 người), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01 người), Bộ Tài nguyên và Môi trường (01 người), Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng (01 người), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (01 người) và tối thiểu hai (02) thành viên có kinh nghiệm về quản lý trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải đề cử.

2. Chủ tịch, các thành viên của Hội đồng thành viên do Thủ tướng Chính phủ quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá 05 (năm) năm, thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 (hai) nhiệm kỳ.

3. Trường hợp Hội đồng thành viên của Ban không đủ số lượng theo khoản 1 Điều này, trong thời gian 60 (sáu mươi) ngày, Hội đồng thành viên Ban trình Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung đủ số lượng thành viên theo quy định.

Điều 22. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thành viên

1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư giao cho Ban.

2. Triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Ban sau khi đề nghị và được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

3. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của Ban và gửi quyết định đến Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, giám sát. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Ban.

4. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Ban theo đề nghị của Tổng giám đốc.

5. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh vốn điều lệ của Ban.

6. Quyết định việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Ban tại các doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận công ty liên kết, sau khi đề nghị và được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương.

7. Quyết định cử Người đại diện phần vốn của Ban đầu tư tại doanh nghiệp khác (sau đây gọi tắt là Người đại diện) theo đề nghị của Tổng giám đốc Ban; giao nhiệm vụ cho Người đại diện của Ban quyết định các nội dung quy định tại điểm d khoản 18 và điểm d khoản 19 Điều này.

8. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 50% vốn điều lệ của Ban và phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của Ban.

9. Quyết định các dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố định, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng khác có giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Ban theo quy định của pháp luật.

10. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc sau khi đề nghị và được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương.

11. Quyết định lương, thưởng, thù lao và các chế độ khác đối với các chức danh do Hội đồng thành viên Ban bổ nhiệm.

12. Quyết định các phương án huy động vốn có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu của Ban theo quy định của pháp luật.

13. Quyết định các quy chế quản lý nội bộ, phương án tổ chức kinh doanh, biên chế bộ máy quản lý của Ban.

14. Phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật.

15. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành Ban tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu nhà nước và tài sản của Ban; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

16. Quyền, trách nhiệm đối với doanh nghiệp do Ban nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:

a) Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

c) Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của công ty.

d) Quyết định việc áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý Hội đồng thành viên hay Chủ tịch công ty; số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng thành viên.

đ) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, mức lương hoặc thù lao của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên.

e) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

g) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán, thuê, cho thuê tài sản, dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của công ty.

h) Phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

i) Các quyền, trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

17. Quyền, trách nhiệm đối với doanh nghiệp do Ban nắm giữ trên 50% vốn điều lệ như sau:

a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn của Ban đầu tư tại công ty; thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn mà Ban đã góp vào công ty.

b) Chỉ định Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện; đánh giá đối với Người đại diện.

c) Yêu cầu Người đại diện thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại điểm d khoản này, trừ trường hợp có quy định khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, kết quả kinh doanh của công ty.

d) Giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định các nội dung sau của công ty trên cơ sở nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Ban:

- Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

- Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát. Đề cử để bổ nhiệm, kiến nghị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) công ty;

- Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của công ty; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hàng năm;

- Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị trực thuộc; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm doanh nghiệp có vốn góp.

- Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của công ty; chủ trương vay nợ nước ngoài của công ty;

- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hằng năm;

- Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của công ty.

đ) Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Ban tại công ty; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

18. Quyền, trách nhiệm đối với doanh nghiệp do Ban nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ như sau:

a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn của Ban đầu tư tại công ty; thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn mà Ban đã góp vào công ty.

b) Chỉ định Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện tại Ban; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện; đánh giá đối với Người đại diện.

c) Yêu cầu Người đại diện thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại Điểm d Khoản này, trừ trường hợp Nghị định có quy định khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn của Ban, kết quả kinh doanh của Ban.

d) Giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định các nội dung sau của công ty trên cơ sở nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Ban:

- Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

- Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát; đề cử để bổ nhiệm, kiến nghị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) công ty;

- Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của công ty;

- Chủ trương thành lập công ty liên doanh, liên kết; thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị trực thuộc;

- Chủ trương đầu tư, mua, bán, thuê, cho thuê tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ của công ty;

- Báo cáo tài chính hàng năm, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hàng năm của công ty.

đ) Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Ban tại công ty.

19. Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc Ban, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Ban; Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ban làm chủ sở hữu và người đại diện phần vốn góp của Ban ở doanh nghiệp khác trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định này và quy định pháp luật khác có liên quan. Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn góp của Ban theo quy định của pháp luật.

20. Báo cáo, trình chủ sở hữu các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt, thông qua, chấp thuận của chủ sở hữu; tổ chức thực hiện các quyết định của chủ sở hữu; quyết định, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền sau khi được chủ sở hữu phê duyệt, chấp thuận, thông qua.

21. Báo cáo chủ sở hữu kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của Ban.

22. Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Ban trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Ban sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Quy chế quản lý tài chính của Ban; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu.

23. Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và pháp luật về thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình và về sự phát triển của Ban theo mục tiêu, nhiệm vụ chủ sở hữu giao. Trường hợp để Ban thua lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hoặc không thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ chủ sở hữu giao mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và được chủ sở hữu chấp nhận thì tùy theo mức độ, sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

24. Cử Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng.

25. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thành viên

Thành viên Hội đồng thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản sau:

1. Là công dân Việt Nam; thường trú tại Việt Nam.

2. Tốt nghiệp đại học trở lên; có năng lực và kinh nghiệm quản lý (quản lý doanh nghiệp hoặc quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp) đối với doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng thành viên phải có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

3. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

4. Không từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc của các doanh nghiệp nhà nước mà bị cách chức, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

5. Có đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 23 của Nghị định này;

b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;

c) Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;

d) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

đ) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.

2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau đây:

a) Ban không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;

c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

Điều 25. Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên không kiêm Tổng giám đốc Ban.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

a) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu giao cho Ban.

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên.

c) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên.

d) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên.

đ) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

e) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

g) Tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn dài hạn, các dự án đầu tư quan trọng của Ban; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự của Ban.

h) Ban hành, giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Ban tại doanh nghiệp khác và các quy chế quản lý nội bộ khác của Ban.

i) Được áp dụng các biện pháp cần thiết vượt thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp (chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn), sau đó phải báo cáo ngay với Hội đồng thành viên và Bộ Giao thông vận tải.

k) Ký kết hợp đồng nhân danh Ban theo quy định của pháp luật.

l) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của chủ sở hữu.

3. Trường hợp vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không thể thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình vì một lý do bất khả kháng thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quá bán.

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về việc chậm trễ hoặc không ký các quyết định của Hội đồng thành viên.

5. Ngoài các trường hợp quy định tại Điều 24 của Nghị định này, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể bị miễn nhiệm, cách chức nếu không thực hiện được các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 26. Quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thành viên khác

1. Tham dự họp thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

2. Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của Ban.

3. Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo quyết định bổ nhiệm, Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Điều 27. Nghĩa vụ của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên khác

1. Tuân thủ pháp luật, quyết định của chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Ban và chủ sở hữu nhà nước.

3. Trung thành với lợi ích của Ban và chủ sở hữu nhà nước. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, địa vị, chức vụ và tài sản của Ban để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Banvề các doanh nghiệp mà mình và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Ban.

5. Chấp hành các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa của Ban thực hiện các hành vi sau:

a) Vi phạm pháp luật.

b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của Banvà gây thiệt hại cho người khác.

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối Ban.

7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng thành viên có hành vi vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Hội đồng thành viên có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản với cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Điều 28. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

Hội đồng thành viên có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên. Các thành viên Hội đồng thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp.Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên và các đại biểu được mời dự họp, nếu có trước ngày họp ít nhất 03 (ba) ngày làm việc. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến việc kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp.

3. Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc các phương tiện điện tử khác và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên và đại biểu khác được mời dự họp. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp. Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết.

4. Cuộc họp lấy ý kiến các thành viên của Hội đồng thành viên hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham dự. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên tham dự biểu quyết tán thành; trường hợp có số phiếu ngang nhau thì nội dung có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được thông qua. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị lên Bộ Giao thông vận tải.

5. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản thì nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa tổng số thành viên tán thành. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên.

6. Căn cứ vào nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng thành viên có quyền hoặc có trách nhiệm mời đại diện có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp. Đại diện các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.Các ý kiến phát biểu của đại diện được mời dự họp được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộc họp.

7. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các quyết định được Hội đồng thành viên thông qua và kết luận của các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng thành viên. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm, mục đích, chương trình họp; danh sách thành viên dự họp; vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

b) Số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng hoặc số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với trường hợp có áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng;

c) Các quyết định được thông qua; họ, tên, chữ ký của thành viên dự họp.

8. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý, điều hành trong doanh nghiệp mà Ban nắm 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của Ban tại các doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp theo quy chế thông tin do Hội đồng thành viên quy định hoặc theo nghị quyết của Hội đồng thành viên. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp Hội đồng thành viên có quyết định khác.

9. Hội đồng thành viên được sử dụng bộ máy điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của Ban để thực hiện nhiệm vụ của mình.

10. Chi phí hoạt động của Hội đồng thành viên, tiền lương, phụ cấp và thù lao khác được tính vào chi phí quản lý của Ban.

11. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thành viên tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong nước và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của Ban.

12. Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong nghị quyết đó, trừ các trường hợp phải được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Mục 2. TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 29. Tổng Giám đốc

1. Tổng Giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu  theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thành viên Ban.

2. Tổng giám đốc được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm.

3. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực hoạt động của Ban.

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu.

c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên.

d) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Ban.

đ) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên của Ban.

e) Không đồng thời là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức).

g) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.

h) Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

i) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc

1. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Ban.

2. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và của Bộ Giao thông vận tải.

3. Quyết định, điều hành các công việc hàng ngày của Ban.

4. Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Ban đã được Hội đồng thành viên Ban chấp thuận.

5. Quy hoạch, bổ nhiệm, thuê, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh quản lý trong Ban theo phân cấp.

6. Ký kết hợp đồng theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng thành viên.

7. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Ban khi xét thấy cần thiết.

8. Lập và trình Hội đồng thành viên báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm.

9. Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Ban.

10. Tuyển dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật.

11. Đối với doanh nghiệp có vốn góp:

a) Xây dựng phương án phối hợp kinh doanh giữa các doanh nghiệp có vốn góp trình Hội đồng thành viên; tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh chung, kế hoạch đầu tư giữa các doanh nghiệp có vốn góp.

b) Kiểm tra các doanh nghiệp có vốn góp thực hiện định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ Ban.

c) Đề nghị Hội đồng thành viên quyết định cử Người đại diện.

12. Các quyền hạn và trách nhiệm khác được quy định tại Nghị định này, pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê (nếu có).

Điều 31. Nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

1. Tuân thủ pháp luật, Nghị định này, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của Ban.

3. Trung thành với lợi ích của Ban. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Ban, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Ban để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Ban về các doanh nghiệp mà Tổng giám đốc và người có liên quan có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính của Ban.

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa Ban thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của Ban và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với Ban.

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Điều 32. Miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc

1. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 29 của Nghị định này.

b) Có đơn xin nghỉ việc.

2. Tổng giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau đây.

a) Ban không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật.

b) Ban không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm.

c) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp.

d) Ban vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật.

đ) Vi phạm một trong số các nghĩa vụ quy định tại Điều 29 của Nghị định này.

e) Các trường hợp khác theo quy định tại quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc (nếu có), pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và pháp luật có liên quan.

Điều 33. Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành Ban

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Ban thì Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng thành viên để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Trường hợp Hội đồng thành viên không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc có thể báo cáo Bộ Giao thông vận tải, nhưng vẫn phải thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Tổng giám đốc lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, năm và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Ban cho Hội đồng thành viên (trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý, 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm); có trách nhiệm báo cáo đột xuất về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều hành của Ban theo yêu cầu của Hội đồng thành viên.

3. Tổng giám đốc phải mời Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các báo cáo, đề án trình Hội đồng thành viên hoặc trình Bộ Giao thông vận tải do Tổng giám đốc chủ trì để phối hợp chuẩn bị nội dung có liên quan. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được ủy quyền tham dự có quyền phát biểu ý kiến nhưng không kết luận cuộc họp.

4. Trường hợp Tổng giám đốc không là thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc được mời tham gia cuộc họp của Hội đồng thành viên và được quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 34. Hợp đồng, giao dịch của Ban với những người có liên quan

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Ban với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Kiểm soát viên xem xét:

a) Chủ sở hữu, người đại diện theo ủy quyền, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên

b) Người có liên quan (vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột) của những người có quy định tại điểm a khoản này.

Người đại diện theo pháp luật của Ban phải gửi cho Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên, đồng thời, niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Ban dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung giao dịch đó.

2. Trường hợp Ban không có quy định khác, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết; người có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;

b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác.

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật nếu được ký kết không đúng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký hợp đồng và người có liên quan là các bên của hợp đồng liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh và hoàn trả cho Ban các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

5. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của Ban.

6. Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Ban

a) Không được để vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình giữ chức danh Kế toán trưởng, Thủ quỹ của Ban.

b) Báo cáo Bộ Giao thông vận tải về các hợp đồng kinh tế, dân sự của Ban ký kết với vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc. Trường hợp phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi mà hợp đồng chưa được ký kết thì có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc không được ký kết hợp đồng đó. Nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc phải bồi thường thiệt hại cho Ban và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mục 3. KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 35. Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên của Ban do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định, bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 03 (ba) năm. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Kiểm soát viên có nhiệm vụ giúp Hội đồng thành viên trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành trong Ban; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Ban.

3. Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan và ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên.

Mục 4. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 36. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

1. Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành Ban theo phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc theo đề nghị của Tổng giám đốc. Người được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng giám đốc không là cán bộ, công chức, viên chức và không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp khác; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức).

Số lượng Phó Tổng giám đốc không quá 05 (năm) người. Hội đồng thành viên  quyết định cơ cấu, số lượng Phó Tổng giám đốc theo quy mô và đặc điểm sản xuất, kinh doanh của Ban trong quá trình hoạt động. Trường hợp đặc biệt cần nhiều hơn 05 Phó Tổng giám đốc, Hội đồng thành viên báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

2. Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc; có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của Ban; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính và phát huy các nguồn lực tài chính tại Ban theo pháp luật về tài chính, kế toán; có quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. Tiêu chuẩn đối với Kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán và các quy định của pháp luật.

3. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên quyết định, nhưng không quá 05 (năm) năm. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng.

Điều 37. Bộ máy giúp việc

1. Bộ máy giúp việc gồm văn phòng, các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, kiểm tra, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc  quản lý, điều hành Ban, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp khác.

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc do Tổng giám đốc quyết định sau khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

3. Hội đồng thành viên thành lập Ban kiểm soát nội bộ để giúp Hội đồng thành viên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý điều hành trong Ban. Cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng và các vấn đề khác có liên quan của Ban Kiểm soát nội bộ theo qui định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ do Hội đồng thành viên ban hành.

Điều 38. Đơn vị trực thuộc

1. Ban có các đơn vị trực thuộc được thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện, chi nhánh và các địa điểm kinh doanh hoạt động theo quy chế do Hội đồng thành viên phê duyệt và Tổng giám đốc ký ban hành phù hợp với quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng thành viên quyết định hoặc phê duyệt việc thành lập mới hoặc chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Đơn vị hạch toán phụ thuộc là đơn vị không có vốn và tài sản riêng. Toàn bộ vốn, tài sản của đơn vị hạch toán phụ thuộc được hạch toán kế toán tập trung tại Ban và thuộc sở hữu của Ban. Đơn vị hạch toán phụ thuộc Ban được ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Ban quy định trong Nghị định này hoặc quy chế của đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng giám đốc xây dựng và trình Hội đồng thành viên phê duyệt. Ban chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Mục 5. NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ

Điều 39. Hình thức tham gia quản lý của người lao động

Người lao động tham gia quản lý Ban thông qua các hình thức, tổ chức sau đây:

1. Hội nghị người lao động trong Ban.

2. Tổ chức Công đoàn của Ban.

3. Ban Thanh tra nhân dân.

4. Thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Nội dung tham gia quản lý của người lao động

1. Người lao động có quyền tham gia ý kiến các vấn đề sau:

a) Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định phải công khai tại Ban.

b) Các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

c) Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, hình thức thỏa ước lao động tập thể.

d) Nghị quyết hội nghị người lao động.

đ) Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

e) Các nội dung khác liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung người lao động quyết định:

a) Giao kết hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

b) Nội dung thương lượng thỏa ước lao động tập thể, hình thức thỏa ước lao động tập thể.

c) Thông qua nghị quyết hội nghị người lao động.

d) Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

đ) Tham gia hoặc không tham gia đình công.

e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung người lao động thực hiện trong Ban kiểm tra, giám sát:

a) Thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động.

b) Thực hiện các nội quy, quy định, quy chế, Nghị định quy định về Ban Quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

c) Thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

d) Thực hiện hợp đồng lao động.

đ) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; việc thu và sử dụng các loại quỹ do người lao động đóng góp.

e) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động.

g) Kết quả thi đua, khen thưởng hằng năm.

4. Ngoài những quy định trên, người lao động có các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5. Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của Ban.

Điều 41. Quan hệ lao động trong Ban

1. Quan hệ giữa Ban và người lao động thực hiện theo các quy định của pháp luật về lao động.

2. Hằng năm, người quản lý Ban có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động để bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Hội đồng thành viên đã thông qua; đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Ban và những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

3. Trường hợp Ban có lao động dôi dư do sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh thì việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo các quy định của pháp luật.

Chương 5

VÙNG ĐẤT, VÙNG NƯỚC GIAO CHO BAN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ PHÍA BẮC

Điều 42. Phạm vi vùng đất, vùng nước được giao

Giao cho Ban 2.139,3538 ha đất (trong đó phần thuộc địa giới hành chính thành phố Hải Phòng là 914,1746 ha và phần thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh là 1.225,1792 ha) và 17.583,8361 ha mặt nước, trong đó phần thuộc địa giới hành chính thành phố Hải Phòng là 17.056,4855 ha và phần thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh là 527,3506 ha. Phạm vi chi tiết được quy định tại Phụ lục của Nghị định này.

Phạm vi vùng đất, vùng nước được giao được tính là phần vốn góp của Nhà nước vào Ban Quản lý và khai thác cảng, phải chịu thuế đất hàng năm theo quy định pháp luật.

Điều 43. Các công trình nằm trên vùng đất, vùng nước được giao

Các công trình nằm trên vùng đất, vùng nước được giao cho Ban bao gồm: Tôn tạo bãi, kè, đường… (Khảo sát và bổ sung số liệu chi tiết), cầu cảng, bến cảng, đê chắn sóng, đê chắn cát…(Khảo sát và bổ sung số liệu chi tiết)

Đối với công trình quốc phòng, an ninh nằm trong vùng đất, vùng nước được giao, Ban có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và đơn vị liên quan thống nhất về quản lý, bảo vệ và sử dụng các công trình, không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Điều 44. Sử dụng, giao bổ sung và thu hồi vùng đất, vùng nước

1. Diện tích vùng đất, vùng nước quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Nghị định này được giao một lần cho Ban để sử dụng ổn định, lâu dài.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định giao bổ sung, thu hồi vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

Chương 6

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA BAN

Điều 45. Vốn điều lệ

1. Trong giai đoạn thành lập ban đầu, vốn điều lệ của Ban là ..... tỷ đồng, bao gồm:

- Giá trị ngân sách nhà nước đã giải ngân hình thành tài sản cố định là (gói thầu số 6 hợp phần A tỷ đồng) 2800 tỷ;

- Giá trị sử dụng vùng đất, vùng nước (tính theo khung giá của địa phương tại thời điểm góp vốn);

- Vốn ngân sách nhà nước cấp bổ sung (200 tỷ đồng).

2. Việc điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước.

Điều 46. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của Ban

1. Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật, được cụ thể trong Quy chế quản lý tài chính của Ban.

2. Nội dung Quy chế quản lý tài chính của Ban được xây dựng trên nguyên tắc quản lý tài chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước. Hội đồng thành viên có trách nhiệm cụ thể hóa Quy chế quản lý tài chính của Ban.

3. Quy chế quản lý tài chính của Ban tối thiểu phải có các nội dung sau:

a) Cơ chế quản lý, bảo toàn, huy động và sử dụng vốn.

b) Cơ chế quản lý, đầu tư, xây dựng, mua sắm và sử dụng tài sản.

c) Cơ chế quản lý doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và kết quả hoạt động kinh doanh của Ban.

d) Cơ chế phân phối lợi nhuận; các quỹ và sử dụng các quỹ của Ban.

đ) Cơ chế quản lý kế hoạch tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán.

e) Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong việc giám sát, quản lý tài chính Ban.

g) Mối quan hệ tài chính giữa Ban với các công ty thành viên và công ty liên kết.

Điều 48. Tài chính, kế toán, kiểm toán

1. Năm tài chính của Ban bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 dương lịch và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch cùng năm.

2. Trước ngày 31 tháng 7 hàng năm, Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính năm kế tiếp của Ban theo quy định hiện hành. Hội đồng thành viên có trách nhiệm gửi kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hằng năm của Ban đến Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, làm căn cứ giám sát và đánh giá kết quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Ban.

3. Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên báo cáo tài chính hằng quý, năm của Ban và báo cáo hợp nhất của Ban và các doanh nghiệp có vốn góp doanh nghiệp có vốn góp theo quy định của pháp luật. Hội đồng thành viên có nhiệm vụ phê duyệt các báo cáo tài chính năm sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, xử lý các khoản lỗ của Ban và các doanh nghiệp có vốn góp doanh nghiệp có vốn góp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ban nắm giữ 100% vốn điều lệ; thực hiện công khai các báo cáo tài chính hằng năm của Ban, báo cáo hợp nhất của Ban và các doanh nghiệp có vốn góp doanh nghiệp có vốn góp; chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu báo cáo tài chính và gửi đến các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

4.  Việc thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước.

5. Ban phải thực hiện công khai tình hình tài chính theo quy định của Nhà nước.

6. Ban thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

Chương 7

QUAN HỆ CỦA BAN VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP

Mục 1. QUẢN LÝ VỐN DO BAN ĐẦU TƯ Ở DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 49. Quản lý vốn do Ban đầu tư ở doanh nghiệp khác

Vốn do Ban đầu tư ở doanh nghiệp khác bao gồm:

1. Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị tài sản khác được Ban đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.

2. Vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư, góp vào doanh nghiệp khác giao cho Ban quản lý.

3. Giá trị cổ phần tại công ty nhà nước đã cổ phần hóa; giá trị vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

4. Vốn do Ban huy động để đầu tư.

5. Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 50. Quyền hạn trách nhiệm của Ban trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác

1. Hội đồng thành viên Ban thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp có vốn góp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của đồng sở hữu nắm cổ phần, vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn góp là các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh phù hợp với quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp đó.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban trong quản lý vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác do Hội đồng thành viên Ban thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung dưới đây:

a) Quyết định đầu tư, góp vốn, chuyển nhượng vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác; tăng, giảm vốn đầu tư, vốn góp theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ doanh nghiệp có vốn góp của Ban; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Ban đã góp vào doanh nghiệp.

b) Quyết định:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên các doanh nghiệp có vốn góp do Ban nắm giữ 100% vốn điều lệ; cử, thay đổi, bãi miễn Người đại diện theo ủy quyền, đại diện phần vốn góp của Ban; giới thiệu Người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát các công ty có cổ phần, vốn góp của Ban phù hợp với Điều lệ của công ty và pháp luật liên quan tại Việt Nam và ở nước ngoài;

- Khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với Người đại diện của Ban tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên của doanh nghiệp có vốn góp do Ban nắm 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp có vốn góp có cổ phần, vốn góp chi phối của Ban và các công ty liên kết;

- Mức lương, phụ cấp, thưởng và các lợi ích khác đối với Người đại diện, trừ trường hợp những người đó đã được hưởng lương từ doanh nghiệp có phần vốn góp của Ban theo quy định của pháp luật.

c) Giao nhiệm vụ và chỉ đạo Người đại diện của Ban tại các công ty có cổ phần, vốn góp của Ban:

- Quyết định các nội dung của công ty theo quy định tại điểm d khoản 17 và điểm d khoản 18 Điều 22 Nghị định này;

- Định hướng công ty thực hiện mục tiêu do Ban giao và kế hoạch phối hợp kinh doanh của Ban với doanh nghiệp có vốn góp và công ty liên kết;

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công ty có vốn góp của Ban;

- Báo cáo những vấn đề quan trọng của công ty có cổ phần, vốn góp của Ban để xin ý kiến chỉ đạo trước khi biểu quyết;

- Báo cáo việc sử dụng cổ phần, vốn góp, thị trường, bí quyết công nghệ để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của Ban.

d) Giải quyết những kiến nghị của Người đại diện phần vốn góp của Ban ở doanh nghiệp khác.

đ) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp ở doanh nghiệp khác. Phần vốn thu về, kể cả lãi được chia do Ban quyết định sử dụng để phục vụ các mục tiêu kinh doanh của Ban. Trường hợp tổ chức lại thì việc quản lý phần vốn góp này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

e) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của Ban và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của Ban.

g) Kiểm tra, giám sát hoạt động của Người đại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của người đại diện để ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời.

Điều 51. Người đại diện phần vốn góp của Ban ở doanh nghiệp khác

1. Người đại diện phần vốn góp của Ban ở doanh nghiệp khác phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c) Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh được cử làm người đại diện;

đ) Không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật;

e) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em một, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp có vốn góp của Ban;

g) Tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người đại diện do Hội đồng thành viên chỉ định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế; nhiệm kỳ của người đại diện không quá 05 (năm) năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp có vốn góp của Ban. Trường hợp cử nhiều Người đại diện của Ban tại một doanh nghiệp thì phải quy định cụ thể tỷ lệ đại diện cho từng Người đại diện và phân công Người đại diện phụ trách chung trong nhóm Người đại diện. Người đại diện có thể được bổ nhiệm lại.

Trường hợp không cử Người đại diện thì Hội đồng thành viên là người trực tiếp thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn của Ban tại doanh nghiệp có vốn góp của Ban.

3. Người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp có vốn góp của Ban phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp đó.

Điều 52. Quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi của Người đại diện phần vốn góp của Ban tại doanh nghiệp khác

1. Người đại diện có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Đại diện cho Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn. Trong trường hợp Ban nắm cổ phần, vốn góp chi phối thì người đại diện vốn góp của Ban sử dụng quyền chi phối để định hướng doanh nghiệp này thực hiện chiến lược, mục tiêu của Ban.

b) Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp có vốn góp của Ban theo quy định của điều lệ doanh nghiệp đó.

c) Theo dõi, giám sát tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của Ban.

d) Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Ban về tình hình tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của Ban; về hiệu quả sử dụng phần vốn góp của Ban và việc thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên Ban giao.

đ) Xin ý kiến Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Ban trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của doanh nghiệp có vốn góp của Ban về: Phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung điều lệ; thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; tăng, giảm vốn điều lệ; chia lợi tức; bán tài sản có giá trị lớn; cơ cấu tổ chức và các vấn đề quan trọng khác. Trường hợp nhiều người được giao trực tiếp quản lý phần vốn góp cùng tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp có vốn góp của Ban thì người có trách nhiệm chính do Ban chỉ định phải chủ trì bàn bạc, thống nhất ý kiến và xin ý kiến của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Ban về những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp trước khi biểu quyết.

e) Theo dõi, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ phần vốn góp của Ban tại doanh nghiệp khác.

g) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Ban về quản lý, sử dụng hiệu quả phần vốn góp của Ban tại doanh nghiệp được giao trực tiếp quản lý phần vốn góp. Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, thiếu trách nhiệm, lợi dụng quyền hạn gây thiệt hại cho doanh nghiệp và Ban thì phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý tài chính của Ban.

h) Người đại diện được ủy quyền thực hiện quyền, trách nhiệm của Ban đối với doanh nghiệp Ban nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có trách nhiệm tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ được Ban giao khi quyết định những nội dung nêu tại điểm d Khoản 17 Điều 22 Nghị định này; báo cáo kịp thời cho Ban về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Ban giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

i) Người đại diện được ủy quyền thực hiện quyền, trách nhiệm của Ban đối với doanh nghiệp Ban nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ có trách nhiệm tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ được Ban giao khi quyết định những nội dung nêu tại điểm d khoản 18 Điều 22 Nghị định này; báo cáo kịp thời cho Ban về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Ban giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

k) Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Ban tại doanh nghiệp khác, Nghị định này và quy định của pháp luật.

2. Người đại diện hưởng chế độ thù lao, lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm theo quyết định của Hội đồng thành viên đối với từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào hiệu quả quản lý của Người đại diện. Việc đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động của người đại diện thực hiện theo Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Ban tại doanh nghiệp khác; việc trả lương, thưởng hoặc thù lao, phụ cấp thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính của Ban, phù hợp với quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tiền lương, thưởng và quyền lợi của Người đại diện thực hiện như sau:

a) Người đại diện chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác quy định tại Điều lệ doanh nghiệp đó và do doanh nghiệp đó trả theo quy định của pháp luật.

b) Người đại diện kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác thì thù lao, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm (nếu có) và các quyền lợi khác được hưởng do Ban chi trả theo quy định của pháp luật.

c) Người đại diện khi được quyền mua cổ phần phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi theo quyết định của công ty cổ phần (trừ trường hợp được mua theo quyền của cổ đông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn bản cho Ban. Ban quyết định bằng văn bản số lượng cổ phần Người đại diện được mua theo mức độ đóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện. Phần còn lại thuộc quyền mua của Ban.Trường hợp Người đại diện được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp thì được ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại 01 (một) doanh nghiệp.Người đại diện tại công ty cổ phần có trách nhiệm chuyển phần quyền mua cổ phần còn lại cho Ban.

3. Người đại diện có nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Ban ở doanh nghiệp khác đã được phê duyệt; trường hợp Người đại diện vi phạm quy chế, vi phạm nội dung thỏa thuận làm tổn hại đến lợi ích của Nhà nước, của Ban thì Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Ban có quyền xử lý kỷ luật; trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì đưa ra pháp luật xử lý theo quy định hiện hành.

4. Việc cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đãi ngộ Người đại diện thực hiện theo Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Ban tại doanh nghiệp khác.

5. Có các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mục 2. QUAN HỆ CỦA BAN VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP

Điều 53. Quan hệ giữa Ban với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ban nắm giữ 100% vốn điều lệ

1. Doanh nghiệp có vốn góp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Ban là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ban nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hội đồng thành viên Ban thực hiện các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại Khoản 16 Điều 22 Nghị định này.

3. Hội đồng thành viên Ban thực hiện các nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp có vốn góp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

a) Đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty.

b) Tuân thủ Điều lệ công ty.

c) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu nhà nước và tài sản của công ty.

d) Tuân thủ pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán, thuê, cho thuê tài sản và hợp đồng vay, cho vay của công ty.

đ) Bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty.

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 54. Quan hệ giữa Ban với doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty ở nước ngoài mà Ban nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

1. Doanh nghiệp có vốn góp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty ở nước ngoài có cổ phần, vốn góp chi phối của Ban được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, pháp luật ở nước ngoài, các quy định pháp luật có liên quan và điều lệ của công ty.

2. Ban thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc thành viên, bên liên doanh, bên góp vốn chi phối tại doanh nghiệp có vốn góp theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty đó.

3. Ban trực tiếp quản lý cổ phần, vốn góp chi phối ở doanh nghiệp có vốn góp thông qua người đại diện phần vốn góp của Ban tại doanh nghiệp có vốn góp.

4. Ban có các quyền và nghĩa vụ đối với phần vốn góp ở doanh nghiệp có vốn góp theo quy định tại khoản 19 Điều 22 Nghị định này.

5. Doanh nghiệp có vốn góp có quyền và nghĩa vụ đối với Ban theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp có vốn góp.

Điều 55.Quan hệ giữa Ban với công ty liên kết

1. Công ty liên kết với Ban là các doanh nghiệp mà Ban có vốn góp không chi phối trong vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

2. Công ty liên kết được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty đó.

3. Công ty liên kết khi sử dụng thương hiệu, biểu tượng của Ban phải có sự đồng ý bằng văn bản của Ban về nội dung, mục đích, phạm vi, thời hạn sử dụng, giá trị của thương hiệu, biểu tượng.

4. Ban cử Người đại diện để thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn theo điều lệ của công ty liên kết.

5. Ban có các quyền và nghĩa vụ đối với phần vốn góp ở công ty liên kết theo quy định tại khoản 18 Điều 22 Nghị định này.

5. Công ty liên kết có quyền và nghĩa vụ đối với Ban theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty liên kết.

Điều 56. Quan hệ giữa Ban với công ty tự nguyện tham gia liên kết

1. Công ty tự nguyện tham gia liên kết với Ban được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty đó, không có cổ phần, vốn góp của Ban.

2. Công ty tự nguyện tham gia liên kết với Ban khi sử dụng thương hiệu, biểu tượng của Ban phải có sự đồng ý bằng văn bản của Ban về nội dung, mục đích, phạm vi, thời hạn sử dụng, giá trị của thương hiệu, biểu tượng.

3. Ban và công ty tự nguyện tham gia liên kết chịu sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ thông qua thỏa thuận, hợp đồng về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

Chương 8

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG BIỂN VÀ KHU HẬU CẦN SAU CẢNG

Điều 57. Nguyên tắc đầu tư xây dựng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và khu dịch vụ hậu cần sau cảng phải tuân theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng phải phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển và các quy hoạch khác có liên quan đã được phê duyệt; trường hợp dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cảng biển và khu dịch vụ sau cảng có sự khác biệt so với quy hoạch phát triển đã được phê duyệt, trước khi triển khai dự án, Ban phải báo cáo và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chấp thuận.

3. Ban có nghĩa vụ đầu tư hệ thống đường giao thông, đường điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải dùng chung trong vùng đất, vùng nước cảng biển được giao. Được quyền thu phí/giá dịch vụ theo quy định.

4. Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại vùng đất, vùng nước và khu vực hậu cần sau cảng phải sử dụng các hệ thống đường giao thông, đường điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải dùng chung do Ban cung cấp và tuân thủ hợp đồng đã ký kết với Ban.

Điều 58. Nội dung quy hoạch cảng biển và khu hậu cần sau cảng

1. Quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam, các yêu cầu phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch chung về sử dụng đất đai, quy hoạch chung của địa phương và quy hoạch phát triển các phương thức giao thông khác.

2. Quy hoạch phải xác định rõ tiến độ, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng trong từng giai đoạn.

Điều 59. Hình thức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

1. Ban trực tiếp thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài Ngân sách các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

2. Ban chỉ đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản cho khu hậu cần sau cảng như nêu tại Điều 57 khoản 4 để làm cơ sở cho các nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào khu vực hậu cần sau cảng.

3. Nhà đầu tư  được thuê lại vùng đất, vùng nước để đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng bằng vốn của Nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như đối với việc lựa chọn nhà đầu tư thuê kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng quy định tại Chương 9 của Nghị định này.

Điều 60. Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Ban tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng và khu hậu cần sau cảng tại vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

2. Thủ tục tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng  nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng và khu hậu cần sau cảng tại vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc tuân thủ quy định hiện hành về đầu tư.

Điều 61. Ưu đãi đầu tư

1. Đối tượng ưu đãi

a) Các tổ chức trong nước và nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư có tên trong danh mục dự án đầu tư nhóm A, B, C hàng năm của Ban trong khu vực vùng đất, vùng nước cảng biển được giao.

b) Các dự án đầu tư của các tổ chức trong nước và nước ngoài trong vùng đất, vùng nước cảng biển được giao của Ban thuộc danh mục ưu đãi đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 điều này được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% được áp dụng trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo; được hưởng các ưu đãi về các loại thuế khác áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, Luật khuyến khích đầu tư trong nước, các pháp luật thuế khác và các ưu đãi khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

c) Được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

d) Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại vùng đất, vùng nước cảng biển được giao.

đ) Ngoài những ưu đãi được hưởng theo quy định tại Nghị định này, các dự án đầu tư của các tổ chức trong nước và nước ngoài trong vùng đất, vùng nước cảng biển của Ban thuộc các lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 15 của Nghị đnh số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định nêu trên.

2Các loại hình tín dụng ưu đãi

Các doanh nghiệp trong nước thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tư kinh doanh, khai thác trong khu vực vùng đất, vùng nước cảng biển được giao của Ban thuộc đối tượng được hưởng các loại hình tín dụng ưu đãi của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

3. Chính sách ưu đãi khác của Chính phủ

a) Nhà nước dành vốn đầu tư phù hợp từ ngân sách và tín dụng ưu đãi, hỗ trợ cho đầu tư và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng quan trọng, cần thiết để đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

b) Cho phép áp dụng các phương thức huy động vốn sau đây để đầu tư và phát triển khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc:

- Phát hành trái phiếu đối với những dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng có quy mô lớn, có vai trò then chốt đối với sự phát triển của khu vực vùng đất, vùng nước cảng biển được giao theo quy định về phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư;

- Được phép thu hút vốn đầu tư theo các hình thức PPP và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật;

- Được phép huy động vốn từ quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ chung cho khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

- Huy động vốn đầu tư trực tiếp của các tổ chức trong nước và nước ngoài; vốn ứng trước của các đối tượng có nhu cầu sử dụng kết cấu hạ tầng, vốn của các doanh nghiệp có chức năng xây dựng và kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng và huy động mọi nguồn vốn dưới các hình thức khác, phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Chính sách của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

a) Chủ trì, chỉ đạo Ban Quản lý tổ chức thực hiện tốt các chính sách tái định cư, định canh và chính sách xã hội, giải quyết công ăn việc làm để đảm bảo đời sống của nhân dân và điều kiện sinh hoạt, làm việc cho người lao động trong khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

b) Hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư tại các khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc cho các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và nước ngoài.

c) Các cơ quan nhà nước có liên quan của thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan tới các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu, thuế, hải quan, quản lý lao động và doanh nghiệp trong khu vực vùng đất, vùng nước cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

Chương 9

KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG BIỂN VÀ KHU HẬU CẦN SAU CẢNG

Điều 62. Nguyên tắc quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

1. Việc quản lý khai thác cảng biển và khu hậu cần sau cảng được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, đảm bảo quyền bình đẳng của các tổ chức trong nước và nước ngoài trong việc tham gia đầu tư xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng.

2. Việc quyết định hình thức khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Kết cấu hạ tầng cảng biển do Ban đầu tư phải cho thuê để khai thác. Trong trường hợp đặc biệt, vì mục đích bảo đảm an ninh quốc gia hoặc chưa có bên thuê khai thác, thì Ban được trực tiếp khai thác sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

b) Kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng do các nhà đầu tư khác thực hiện thì nhà đầu tư quyết định hình thức khai thác.

Điều 63. Phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

1. Ban có trách nhiệm lập phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

2. Nội dung chính của phương án bao gồm: Tên tổ chức cho thuê; Danh mục và đặc tính kỹ thuật tài sản cho thuê; Giá trị tài sản cho thuê; Thời hạn cho thuê; Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng; Điều kiện cho thuê; Khả năng thu hồi vốn đầu tư; Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thuê và bên cho thuê; Hình thức lựa chọn bên thuê; Hình thức hợp đồng; Thời gian tổ chức lựa chọn bên thuê khai thác.

Điều 64. Cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

1. Việc cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng phải được thực hiện theo hợp đồng do hai bên thỏa thuận ký kết. Hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng phải được xây dựng trên cơ sở kết quả lựa chọn bên thuê đã được phê duyệt và phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật.

2. Hợp đồng cho thuê bao gồm các nội dung chính sau đây:

Tên, địa chỉ, số tài khoản của bên cho thuê; Tên, địa chỉ, số tài khoản bên thuê; Thời hạn cho thuê; Giá cho thuê và điều kiện, phương thức thanh toán; Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê; Danh mục tài sản cho thuê; Điều kiện, trình tự điều chỉnh hợp đồng cho thuê, điều kiện cho thuê lại; Giải quyết tranh chấp.

Điều 65. Cho thuê lại kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

1. Bên thuê có quyền cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ kết cấu hạ tầng cảng biển và kết cấu hạ tầng hậu cần sau cảng đã thuê theo quy định tại Nghị định này và phải thông báo bằng văn bản cho Ban trước khi tiến hành cho thuê lại.

2. Việc cho thuê lại kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng được thực hiện thông qua hợp đồng. Hợp đồng cho thuê lại phải bảo đảm nguyên tắc không trái với nội dung của hợp đồng thuê đã ký với bên cho thuê.

3. Bên thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban về việc cho thuê lại của mình.

4. Bên thuê lại có trách nhiệm quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng theo quy định của pháp luật và hợp đồng thuê.

5. Hợp đồng cho thuê lại bao gồm các nội dung chính sau đây:

Tên, địa chỉ, số tài khoản của bên cho thuê; Tên, địa chỉ, số tài khoản bên thuê lại; Thời hạn cho thuê lại; Giá cho thuê lại và điều kiện, phương thức thanh toán; Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê lại và bên thuê lại; Danh mục tài sản cho thuê lại; Điều kiện, trình tự điều chỉnh hợp đồng cho thuê lại; Giải quyết tranh chấp.

Điều 66. Hình thức lựa chọn bên thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

1. Hình thức, trình tự, thủ tục lựa chọn bên thuê thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định có liên quan của pháp luật về đấu thầu.

2. Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng.

3. Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Ban hành mẫu các hồ sơ về đấu thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng.

Điều 67. Điều kiện lựa chọn bên thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

1. Bên thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện chính sau đây:

a) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

b) Có năng lực về tài chính;

c) Có phương án khai thác hiệu quả;

d) Có giá thuê cao nhất;

2. Bên thuê khai thác khu hậu cần sau cảng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này.

Điều 68. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

1. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

2. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và bao gồm:

a) Giá thu cố định là giá tính trên cơ sở tỷ lệ khấu hao tài sản hàng năm, tiền trả nợ vay và lãi vay (nếu có), chi phí phục vụ quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng cho thuê và các chi phí khác theo quy định. Thời gian sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển và khu  hậu cần sau cảng để tính giá cho thuê tối đa là 50 năm. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng không thấp hơn giá thu cố định.

b) Giá thu thay đổi là giá thu theo tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản cho thuê hàng năm;

3. Căn cứ và cơ sở xác định giá cho thuê:

a) Giá trị tài sản cho thuê;

b) Đặc tính kỹ thuật tài sản cho thuê;

c) Điều kiện cho thuê;

d) Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên;

đ) Các điều kiện cần thiết khác.

4. Giá cho thuê sẽ được xem xét, điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Định kỳ 05 năm một lần;

b) Khi tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trên 15%/năm;

c) Các trường hợp khác do bên thuê hoặc Ban đề xuất.

Điều 69. Dịch vụ hỗ trợ khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu hậu cần sau cảng

Ban được cung cấp các dịch vụ sau: hoa tiêu, lai dắt và các dịch vụ liên quan khác.

Chương 10

BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG BIỂN, KHU HẬU CẦN SAU CẢNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Điều 70. Nguyên tắc bảo trì

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan tới quản lý, khai thác và sử dụng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và khu dịch vụ hậu cần sau cảng có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về bảo trì công trình xây dựng.

2. Ban có nghĩa vụ bảo trì các công trình công cộng nêu tại khoản 3 Điều 57 định kỳ, hàng năm theo quy định của pháp luật

3. Doanh nghiệp thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và khu dịch vụ hậu cần sau cảng có trách nhiệm bảo trì định kỳ, hàng năm theo quy định của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng cho thuê.

4. Ban có trách nhiệm bảo trì kết cấu hạ tầng cảng biển và khu dịch vụ hậu cần sau cảng trong thời gian chưa có doanh nghiệp thuê khai thác.

Điều 71. Trình tự thực hiện bảo trì công trình

1. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình.

2. Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

3. Quan trắc đối với các công trình có yêu cầu quan trắc.

4. Bảo dưỡng công trình.

5. Kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết.

6. Sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất.

7. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình.

Điều 72. Nguồn vốn bảo trì các công trình công cộng được lấy từ các nguồn sau:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Các quỹ bảo trì theo quy định của pháp luật;

c) Nguồn của Ban;

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chương 11

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CẢNG BIỂN

Điều 73. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban trong việc quản lý nhà nước tại vùng đất, vùng nước được giao

1. Giám sát tàu thuyền đến, rời và hoạt động tại cảng biển; không cho phép tàu thuyền đến, rời cảng khi không có đủ điều kiện cần thiết về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

2. Điều động tàu thuyền trong vùng nước.

3. Thực hiện các thủ tục cấp phép cho tàu thuyền vào, rời cảng biển.

4. Quyết định việc lai dắt tàu thuyền; chế độ hoa tiêu hàng hải, các phương án hỗ trợ hàng hải khác nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

5. Thu các loại phí về thủ tục, phí trọng tải và các loại phí khác theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải trong khu vực quản lý của Ban và đề nghị Cảng vụ hàng hải tại khu vực liên quan hoặc cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 74. Phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành

1. Ban chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động hàng hải giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực vùng đất, vùng nước được giao cho Ban.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch, hải quan, biên phòng, thuế, văn hóa, thể thao và du lịch, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại cảng biển theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan này có trách nhiệm phối hợp hoạt động và chịu sự điều hành trong việc phối hợp hoạt động của Ban.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động thường xuyên tại cảng biển được giao khu vực vùng đất, vùng nước để sử dụng đặt trụ sở làm việc và bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, trong diện tích quy hoạch cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực vùng đất, vùng nước được giao cho Ban thực hiện nhiệm vụ phải tuân theo các quy định của pháp luật, không gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp cảng, chủ tàu, chủ hàng, tàu thuyền và các tổ chức, cá nhân khác trong khu vực cảng.

5. Các vướng mắc phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác đều phải được trao đổi thống nhất để giải quyết kịp thời; trường hợp có sự không thống nhất, phải kịp thời thông báo cho Ban biết để giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. Trong trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nào thì cơ quan đó phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên của mình để giải quyết ngay; khi cần thiết, các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để giải quyết, kể từ khi nhận được báo cáo phải thông báo quyết định xử lý của mình cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan biết

7. Ban có trách nhiệm kiến nghị với Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực vùng đất, vùng nước được giao cho Ban.

Chương 12

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG KHAI THÔNG TIN

Điều 75. Trách nhiệm báo cáo và thông tin

1. Tổng giám đốc có trách nhiệm gửi Hội đồng thành viên những tài liệu sau đây:

a) Kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm của Ban.

b) Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ hàng quý, hàng năm.

c) Báo cáo tài chính 06 tháng, hàng năm.

d) Các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

đ) Các vấn đề phát sinh có thể tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính của Ban.

e) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

h) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý của Ban cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ và bảo mật hồ sơ, tài liệu của Ban.

Điều 76. Báo cáo Bộ Giao thông vận tải

1. Ban có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao thông vận tải các nội dung sau đây:

a) Kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm của Ban.

b) Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ hàng quý, hàng năm.

c) Báo cáo tài chính 06 tháng, hàng năm.

d) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

đ) Các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

e) Các vấn đề phát sinh có thể tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính của Ban.

g) Kết quả giám sát nội bộ.

h) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

i) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

2. Ban phải thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Ban. Trước và sau khi kiểm toán, Báo cáo tài chính năm phải được gửi đến Bộ Giao thông vận tải, cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực các nội dung báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Kiểm soát viên thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Kiểm soát viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Điều 77. Công bố thông tin định kỳ

1. Ban phải công bố định kỳ các thông tin sau đây:

a) Chiến lược phát triển của Ban.

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của Ban.

c) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của Ban.

d) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo.

đ) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có).

e) Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Banhàng năm.

g) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Ban.

h) Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của Ban.

i) Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Ban.

k) Các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc công bố định kỳ các thông tin tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

4. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

Điều 78. Công bố thông tin bất thường

1. Ban có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 24 giờ và công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính của Ban về các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a) Tài khoản của Ban tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa.

b) Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của Ban.

c) Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Ban.

d) Có quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với thành viên thuộc Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

đ) Có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý thuế về việc vi phạm pháp luật của Ban.

e) Có quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập, hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính.

g) Có quyết định, thành lập, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn góp; quyết định đầu tư, giảm vốn hoặc thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

2. Thông tin được báo cáo và công bố tại khoản 1 Điều này phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

Chương 13

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 79. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…………

Điều 80. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ban quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc – chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, …….(10b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnNghị định
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(24/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Nghị định thành lập tổ chức hoạt động ban quản khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định thành lập tổ chức hoạt động ban quản khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành13/10/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (24/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị định thành lập tổ chức hoạt động ban quản khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc

          Lịch sử hiệu lực Nghị định thành lập tổ chức hoạt động ban quản khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc

          • 13/10/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực