Điều ước quốc tế Khongso

Nghị định thư thiết lập một Ủy ban hòa giải có trách nhiệm tìm kiếm một giải pháp cho bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa các quốc gia thành viên Công ước về chống phân biệt đối xử trong Giáo dục

Nội dung toàn văn Nghị định thư thiết lập Ủy ban hòa giải Công ước về chống phân biệt đối xử trong Giáo dục


NGHỊ ĐỊNH THƯ

THIẾT LẬP MỘT ỦY BAN HÒA GIẢI CÓ TRÁCH NHIỆM TÌM KIẾM MỘT GIẢI PHÁP CHO NHỮNG TRANH CHẤP PHÁT SINH GIỮA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG GIÁO DỤC

(Được thông qua bởi Hội nghị chung của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc ngày 10/12/1962. Có hiệu lực ngày 24/10/1968, theo Điều 24).

Hội nghị chung của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, họp tại Paris từ 9/11 - 12/12/1962, tại kỳ họp thứ mười hai,

Đã thông qua, kỳ họp thứ mười một của mình, Công ước chống phân biệt đối xử trong Giáo dục,

Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Công ước, và

Xem xét tầm quan trọng, cho mục đích này, để thiết lập một Ủy ban hòa giải có trách nhiệm tìm kiếm một giải pháp cho bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa các quốc gia với Công ước, liên quan đến việc áp dụng hoặc giải thích Công ước,

Thông qua Nghị định thư này vào ngày 10/12/1962.

Điều 1.

Được thành lập dưới sự bảo trợ của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc một Ủy ban hòa giải, sau đây gọi là Ủy ban, có trách nhiệm tìm kiếm giải pháp thường xuyên cho các Quốc gia thành viên của Công ước chống lại sự phân biệt đối xử trong Giáo dục, sau đây gọi là Công ước, liên quan đến việc áp dụng hoặc giải thích Công ước.

Điều 2.

1. Ủy ban bao gồm mười một thành viên là những người có phẩm chất đạo đức và hiểu biết ưu tú, công minh và được bầu bởi Hội nghị chung của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, sau đây gọi là Hội nghị chung.

2. Các thành viên của Ủy Ban sẽ làm việc với năng lực cá nhân của họ.

Điều 3.

1. Các thành viên của Ủy Ban được bầu từ một danh sách những người được đề cử với mục đích của các quốc gia của Nghị định thư này. Mỗi quốc gia, sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban quốc gia UNESCO, đề cử không quá bốn người. Những người này phải là công dân của các quốc gia của Nghị định thư này.

2. Có ít nhất bốn tháng trước ngày bầu cử của Ủy ban, Tổng giám đốc của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, sau đây gọi là Tổng giám đốc, sẽ mời các Quốc gia thành viên của Nghị định thư này gửi trong vòng hai tháng, đề cử của họ về những người nêu tại khoản 1 Điều này. Tổng giám đốc sẽ chuẩn bị một danh sách theo thứ tự chữ cái của những người được đề cử và sẽ gửi nó, ít nhất một tháng trước ngày bầu cử, cho Ban điều hành của Tổ chức Khoa học, Giáo dục, và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, sau đây gọi là Ban điều hành, và cho các Quốc gia thành viên của Công ước. Ban điều hành sẽ chuyển danh sách nói trên, với những đề xuất hữu ích, tới Hội nghị chung, để thực hiện việc bầu cử các thành viên của Ủy ban, phù hợp với thủ tục thông thường thực hiện trong các cuộc bầu cử của hai hay nhiều người.

Điều 4.

1. Thành viên Ủy ban không thể bao gồm hơn một quốc tịch của cùng một quốc gia.

2. Trong cuộc bầu cử các thành viên của Ủy ban, Hội nghị chung sẽ nỗ lực để bầu cử những người có năng lực được công nhận trong lĩnh vực giáo dục và người có kinh nghiệm tư pháp hoặc pháp lý, đặc biệt là kinh nghiệm của một nhân vật tầm cỡ quốc tế. Cũng cần xem xét đến sự phân bố công bằng về mặt địa lý của thành viên và các đại diện của các hình thức khác nhau của nền văn minh cũng như của các hệ thống pháp luật cơ bản.

Điều 5.

Các thành viên của Ủy ban sẽ được bầu với nhiệm kỳ sáu năm. Họ sẽ phải hội đủ điều kiện tái bầu cử nếu được đề cử lại. Tuy nhiên, các nhiệm kỳ của bốn trong số các thành viên được bầu tại cuộc bầu cử đầu tiên chấm dứt khi kết thúc hai năm, và nhiệm kỳ của ba thành viên là bốn năm. Ngay sau khi cuộc bầu cử đầu tiên, danh tính của các thành viên sẽ được lựa chọn bởi Chủ tịch của Hội nghị chung.

Điều 6.

1. Trong trường hợp thành viên của Ủy ban chết hoặc từ chức, Chủ tịch ngay lập tức phải thông báo cho Tổng giám đốc, người sẽ tuyên bố chỗ trống từ ngày thành viên đó chết hay ngày mà việc từ chức có hiệu lực.

2. Nếu, theo ý kiến thống nhất của các thành viên khác, một thành viên của Ủy ban đã ngừng thực hiện chức năng của mình vì bất kỳ nguyên nhân nào ngoài sự vắng mặt của một nhân vật tạm thời hoặc không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, Chủ tịch Ủy ban sẽ thông báo cho Tổng giám đốc và sau đó tuyên bố chỗ của thành viên đó bị bỏ trống.

3. Tổng Giám đốc sẽ thông báo cho Quốc gia thành viên của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc và bất kỳ nước không thành viên của Tổ chức mà là các thành viên của Nghị định thư này theo quy định của Điều 23, của bất cứ vị trí trống nào theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.

4. Trong mỗi trường hợp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, Hội nghị chung sẽ sắp xếp để thay thế các thành viên mà vị trí của họ bị trống do sự việc không mong đợi đã xảy ra trong nhiệm kỳ công tác của họ.

Điều 7.

Đối tượng theo các quy định của Điều 6, một thành viên của Ủy ban sẽ vẫn thực hiện nhiệm vụ cho đến khi khi người kế nhiệm ông ta thực hiện nghĩa vụ của mình.

Điều 8.

1. Nếu Ủy ban không có một thành viên mang quốc tịch của một quốc gia mà là một bên tranh chấp theo quy định tại Điều 12 hoặc Điều 13, thì quốc gia đó, hoặc nếu có nhiều hơn một quốc gia, mỗi quốc gia này có thể chọn một người vào Ủy ban như một thành viên lâm thời (ad hoc).

2. Các quốc gia lựa chọn một thành viên lâm thời như vậy phải xem xét đến chất lượng yêu cầu của các thành viên của Ủy ban theo tinh thần Điều 2, khoản 1, và các Điều 4, khoản 1 và 2. Bất kỳ thành viên lâm thời được chọn như vậy phải là công dân của quốc gia đã chọn họ hoặc của Quốc gia thành viên của Nghị định thư, và sẽ làm việc với năng lực cá nhân.

3. Nếu một số Quốc gia thành viên của bên tranh chấp có cùng lợi ích thì các quốc gia sẽ, vì mục đích lựa chọn các thành viên lâm thời, chỉ được coi như là một bên. Theo đó, quy định này được áp dụng phải được xác định bởi các Quy tắc về thủ tục của Ủy ban nêu tại Điều 11.

Điều 9.

Các thành viên của Ủy ban và các thành viên lâm thời được lựa chọn theo các quy định của Điều 8 sẽ nhận được lệ phí đi lại và sinh hoạt phí đối với các giai đoạn mà trong đó họ tham gia vào công việc của Ủy ban từ các nguồn lực của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc và các quy định của Ban điều hành.

Điều 10.

Ban thư ký của Ủy ban sẽ được chỉ định bởi Tổng giám đốc.

Điều 11.

1. Ủy ban sẽ bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch cho một nhiệm kỳ hai năm. Họ có thể được tái đắc cử.

2. Ủy ban sẽ thiết lập quy chế tắc của mình về thủ tục, nhưng những quy tắc này sẽ quy định rằng:

a. Hai phần ba các thành viên, bao gồm các thành viên lâm thời, sẽ tạo thành số đại biểu cần thiết theo quy định;

b. Các quyết định của Ủy ban sẽ được thực hiện bởi một cuộc bỏ phiếu đa số thành viên và các thành viên lâm thời hiện có, nếu số phiếu được chia bằng nhau, Chủ tịch sẽ có một phiếu quyết định;

c. Nếu một quốc gia đưa một vấn đề lên Ủy ban theo Điều 12 hoặc Điều 13:

i. Quốc gia như vậy, quốc gia tiến hành khiếu kiện, và bất kỳ Quốc gia thành viên nào của Nghị định thư này mà công dân của các quốc gia đó có liên quan trong những vấn đề như vậy có thể đệ trình ý kiến bằng văn bản gửi tới Ủy ban;

ii. Quốc gia như vậy, quốc gia tiến hành khiếu kiện, có quyền được trình bày tại buổi điều trần về vấn đề đó và có thể trình bày ý kiến bằng miệng.

3. Nhân dịp đầu tiên khi đề xuất thiết lập Quy tắc của mình về thủ tục, Ủy ban phải gửi chúng ở dạng dự thảo cho các Quốc gia sau khi các bên của Nghị định thư có thể đưa ra bất cứ sự nhận xét và đề nghị nào trong vòng ba tháng. Ủy ban sẽ tái kiểm tra Quy tắc về thủ tục bất cứ lúc nào nếu có yêu cầu của bất kỳ Quốc gia thành viên nào của Nghị định thư.

Điều 12.

1. Nếu một Quốc gia thành viên của Nghị định thư này cho rằng một Quốc gia thành viên khác đang không thi hành một điều khoản của Công ước này, quốc gia đó có thể, bằng cách thông tin bằng văn bản, đề cập vấn đề với Quốc gia đó. Trong vòng ba tháng sau khi nhận được thông tin này, nước tiếp nhận phải đưa ra một lời giải thích hoặc báo cáo bằng văn bản liên quan đến vấn đề cho nước khiếu nại, trong đó bao gồm, đến mức có thể và cần thiết, các chỉ dẫn về thủ tục và biện pháp cần thực hiện, hoặc đang chờ giải quyết, hoặc sẵn có về vấn đề này.

2. Nếu vấn đề không đạt được sự nhất trí của cả hai bên, thì hoặc bằng cách đàm phán song phương hay bằng bất kỳ thủ tục nào khác mở ra cho họ, trong vòng sáu tháng kể từ khi có sự chấp nhận của quốc gia tiếp nhận về thông tin ban đầu, hoặc là quốc gia có quyền chuyển vấn đề tới Ủy ban, bằng cách thông báo cho Tổng giám đốc và cho các Quốc gia khác.

3. Các quy định của các điều khoản trước sẽ không ảnh hưởng đến quyền của các Quốc gia thành viên để áp dụng, theo các hiệp định quốc tế chung hay đặc biệt có hiệu lực với các quốc gia, đối với các thủ tục khác giải quyết tranh chấp khác bao gồm cùng đồng ý đưa tranh chấp ra trước Tòa án trọng tài thường trực tại The Hague.

Điều 13.

Từ thời điểm bắt đầu năm thứ sáu sau khi Nghi định thư có hiệu lực, Ủy ban cũng có thể thực hiện trách nhiệm tìm kiếm giải pháp để giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc áp dụng hoặc giải thích Công ước phát sinh giữa các quốc gia là thành viên của Công ước nhưng không, hoặc không phải tất cả là các bên của Nghị định thư này, nếu các quốc gia đã đồng ý chấp nhận đệ trình tranh chấp đó lên Ủy Ban. Các điều kiện để được thực hiện bởi các quốc gia trong thỏa thuận đạt được theo Quy tắc về thủ tục của Ủy ban.

Điều 14.

Ủy ban phải giải quyết một vấn đề theo Điều 12 hoặc Điều 13 của Nghị định thư này chỉ sau khi đã xác định chắc chắn rằng tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn trong nước đã được viện dẫn và áp dụng trong vụ việc, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được công nhận chung.

Điều 15.

Ngoại trừ trong các trường hợp khi có các yếu tố mới được đệ trình thì ủy ban không phải xem xét những vấn đề đã được giải quyết.

Điều 16.

Trong bất kỳ vấn đề nào được chuyển đến, Ủy ban có thể yêu cầu các quốc gia liên quan cung cấp mọi thông tin có liên quan.

Điều 17.

1. Theo các quy định của Điều 14, Ủy ban sau khi có được tất cả thông tin cần thiết, sẽ xác định thực tiễn, và thực hiện các giải pháp hiện có với các quốc gia có liên quan với một quan điểm hướng đến một giải pháp thân thiện của vấn đề trên cơ sở tôn trọng Công ước.

2. Trong mọi trường hợp, và không muộn hơn mười tám tháng sau ngày chấp nhận của Tổng giám đốc về các thông báo theo Điều 12, khoản 2, Ủy ban lập báo cáo theo quy định tại khoản 3 dưới đây, báo cáo sẽ được gửi tới các quốc gia liên quan và sau đó thông tin cho Tổng giám đốc để công bố. Khi một ý kiến tư vấn được đề xuất của Tòa án Công lý quốc tế theo Điều 18, thời hạn được gia hạn một cách thích hợp.

3. Nếu một giải pháp trong các quy định của khoản 1 điều này đạt được, Ủy ban sẽ giới hạn báo cáo của mình với một tuyên bố ngắn gọn về các sự kiện và các giải pháp đạt được. Nếu như các giải pháp không đạt được, Ủy ban sẽ lập một báo cáo về các sự kiện và chỉ ra các khuyến nghị mà nó được thực hiện với quan điểm để hòa giải. Nếu các báo cáo không đại diện toàn bộ hay một phần quan điểm thống nhất của các thành viên của Ủy ban, bất kỳ thành viên nào của Ủy ban sẽ được giữ quan điểm riêng của họ. Các đệ trình viết và miệng được thực hiện bởi các bên đối với trường hợp theo Điều 11, khoản 2 (c), sẽ được đính kèm với báo cáo.

Điều 18.

Ủy ban có thể khuyến nghị lên Ban chấp hành, hoặc tới Hội nghị chung nếu khuyến nghị được thực hiện trong hai tháng trước khi khai mạc một trong các phiên họp của nó, rằng Tòa án Công lý Quốc tế được yêu cầu để đưa ra một ý kiến tư vấn về bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan đến một vấn đề đặt ra trước Ủy Ban.

Điều 19.

Ủy ban sẽ đệ trình lên Hội nghị chung tại mỗi phiên họp thường kỳ một báo cáo về hoạt động của nó, mà sẽ được chuyển đến Hội nghị chung bởi Ban chấp hành.

Điều 20.

1. Tổng Giám đốc sẽ triệu tập cuộc họp đầu tiên của Ủy ban tại Trụ sở của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc tổ chức trong vòng ba tháng sau khi có đề cử của Hội nghị chung.

2. Các cuộc họp tiếp theo của Ủy ban phải được triệu tập khi cần thiết do Chủ tịch Ủy ban, cũng như của tất cả các thành viên khác của Ủy ban, Tổng giám đốc sẽ truyền tải tất cả các vấn đề được đệ trình lên Ủy ban theo các quy định của Nghị định thư này.

3. Mặc dù theo khoản 2 của điều này, khi có ít nhất một phần ba các thành viên của Ủy ban xem xét rằng Ủy ban nên xem xét một vấn đề phù hợp với quy định của Nghị định thư này, Chủ tịch sẽ trên cơ sở yêu cầu như vậy triệu tập một cuộc họp của Ủy ban cho mục đích đó.

Điều 21.

Nghị định thư này được soạn thảo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha, tất cả bốn bản có giá trị như nhau.

Điều 22.

1. Nghị định thư này sẽ là đối tượng để phê chuẩn hoặc chấp thuận của các Quốc gia thành viên của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, các quốc gia là các thành viên của Công ước này.

2. Các văn kiện phê chuẩn hoặc chấp thuận sẽ được gửi cho Tổng giám đốc.

Điều 23.

1. Nghị định thư này được mở để gia nhập cho tất cả các nước không phải thành viên của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, các quốc gia là các thành viên của Công ước.

2. Việc gia nhập được thực hiện thông qua việc nộp một văn kiện gia nhập lên Tổng giám đốc.

Điều 24.

Nghị định thư này có hiệu lực ba tháng sau ngày nộp văn kiện thứ mười lăm về việc phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập, nhưng chỉ riêng đối với những nước đã gửi các văn kiện tương ứng của họ vào hoặc trước ngày đó. Nó sẽ có hiệu lực đối với bất kỳ quốc gia nào khác sau ba tháng sau khi lưu chiểu các văn kiện phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập.

Điều 25.

Bất kỳ quốc gia nào có thể, tại thời điểm phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập hoặc vào bất kỳ ngày tiếp theo, tuyên bố, bằng cách thông báo cho Tổng giám đốc, rằng đồng ý đối với việc thừa nhận quốc gia khác về cùng một nghĩa vụ, để chuyển tới Tòa án công lý quốc tế, sau khi soạn thảo báo cáo quy định tại Điều 17, khoản 3, bất kỳ tranh chấp được đề cập theo Nghị định thư này khi không đạt được giải pháp hữu nghị theo Điều 17, khoản 1.

Điều 26.

1. Mỗi một Quốc gia thành viên của Nghị định thư này có thể rút khỏi Nghị định thư này.

2. Việc bãi bỏ được thông báo bằng một văn kiện bằng văn bản, gửi cho Tổng giám đốc.

3. Việc rút khỏi Công ước sẽ tự động kéo theo việc bãi bỏ Nghị định thư này.

4. Việc bãi ước sẽ có hiệu lực sau mười hai tháng từ khi nhận được văn kiện bãi ước. Quốc gia bãi ước Nghị định thư, tuy nhiên, vẫn còn bị ràng buộc bởi các quy định của nó đối với bất kỳ trường hợp liên quan đến nó đã được chuyển đến Ủy Ban trước khi kết thúc thời hạn quy định tại khoản này.

Điều 27.

Tổng giám đốc sẽ thông báo cho tất cả các thành viên của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc và các quốc gia không phải là thành viên của tổ chức được nêu tại Điều 23, cũng như Liên Hợp Quốc, về việc lưu chiểu tất cả các văn kiện phê chuẩn, chấp thuận và gia nhập quy định tại Điều 22 và 23, và các thông báo, các tuyên bố bãi ước quy định tại Điều 25 và 26 tương ứng.

Điều 28.

Phù hợp với Điều 102 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Nghị định thư này phải được đăng ký với Ban Thư ký của Liên Hợp Quốc theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

Thực hiện tại Paris, ngày 18/12/ 1962, trong hai bản sao xác thực mang chữ ký của Chủ tịch kỳ họp thứ mười hai của Hội nghị chung và của Tổng giám đốc của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, mà sẽ được lưu chiểu trong kho lưu trữ của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, và bản sao chứng thực sẽ được gửi đến tất cả các quốc gia như được quy định tại Điều 12 và 13 của Công ước chống phân biệt đối xử trong giáo dục, cũng như gửi đến Liên Hợp Quốc.

Trên đây là văn bản xác thực của Nghị định thư hợp lệ được thông qua bởi Hội nghị chung của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc trong phiên thứ mười hai, được tổ chức tại Paris và tuyên bố đóng cửa trong ngày 12/12/1962.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Nghị định thư thiết lập Ủy ban hòa giải Công ước về chống phân biệt đối xử trong Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định thư thiết lập Ủy ban hòa giải Công ước về chống phân biệt đối xử trong Giáo dục
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hành***
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định thư thiết lập Ủy ban hòa giải Công ước về chống phân biệt đối xử trong Giáo dục

             Lịch sử hiệu lực Nghị định thư thiết lập Ủy ban hòa giải Công ước về chống phân biệt đối xử trong Giáo dục