Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Thủ Đức, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003. Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa III được tiến hành từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 2007;
Căn cứ xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đơn vị; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thủ Đức và các ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận;
Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân quận khóa III đi đến thống nhất
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng về kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân đề ra trong 6 tháng đầu năm 2007.

2. Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận trong 6 tháng cuối năm ngoài các công trình phải thực hiện theo kế hoạch chung các cấp Chính quyền từ quận đến 12 phường cần tập trung thực hiện việc tuyên truyền vận động trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công 02 công trình trọng điểm của Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 78/NQ-QU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận đó là:

+ Dự án đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất - Bình Lợi đi qua 04 phường Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung.

+ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên đi qua 03 phường Trường Thọ, Bình Thọ, Linh Trung.

Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng phương án và kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

3. Thống nhất thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân quận về các vấn đề như:

- Tờ trình về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận Thủ Đức.

- Tờ trình về việc đề xuất đặt tên đường trên địa bàn quận để trình Hội đồng đặt tên đường thành phố phê duyệt.

- Tờ trình về việc bổ sung quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo thương mại trên địa bàn giai đoạn 2006 - 2010.

- Tờ trình về quy hoạch ngành nghề kinh doanh, dịch vụ văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2007 - 2010.

4. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của năm 2007 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra đầu năm, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân quận xác định phải thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2007 như sau:

a) Trên lĩnh vực kinh tế:

+ Sản xuất kinh doanh:

- Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 1.083 tỷ đồng, nâng tổng giá trị lên 2.290 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ do quận quản lý đạt 1.949 tỷ đồng, nâng tổng số doanh thu cả năm lên 3.918 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vận chuyển kinh doanh giết mổ gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

- Tập trung các hạng mục công trình bờ bao thủy lợi tiêu thoát nước phòng, chống lụt bão tại các phường trọng điểm như Tam Phú, Linh Đông, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và Trường Thọ.

+ Thu chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách phấn đấu đạt 145 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm 323 tỷ đồng bằng 107% chỉ tiêu pháp lệnh. Tập trung đẩy mạnh đôn đốc thu nợ đọng và phát sinh ở các loại thuế, nhất là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh phấn đấu thu đạt 143 tỷ đồng (bằng 100% dự toán thành phố giao).

- Tổng chi ngân sách quận tối thiểu 110 tỷ đồng trong đó chi thường xuyên từ 80 tỷ và chi đầu tư là 30 tỷ đồng.

- Tập trung chấn chỉnh tình hình thực hiện chính sách tài chính - ngân sách theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Trong 6 tháng cuối năm phấn đấu hoàn tất hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản như nâng cấp mở rộng đường Kha Vạn Cân đoạn từ Gò Dưa đến cầu Ngang, Trường THPT Hiệp Bình, Trường THCS Trường Thọ; Khởi công đường Hiệp Bình hoàn thành đưa vào sử dụng Trường Kỹ thuật Công nghiệp, đường Linh Đông, các công trình ngập úng trong mùa mưa và 45 phòng học, 22 phòng chức năng, 02 phòng thư viện xây chen trong dịp hè. Tăng cường quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả mặt bằng và quỹ đất công; kiến nghị thành phố cấp lại 52 tỷ đồng thu vượt tiền sử dụng đất năm 2006 để tiếp tục triển khai các dự án tiếp theo trong năm. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi công, giám sát chất lượng công trình và giải ngân đúng tiến độ đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành.

- Di dời và xây dựng lại Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh. Bàn giao mặt bằng cho việc mở rộng đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất - Bình Lợi.

b) Trên lĩnh vực quản lý trật tự đô thị - tài nguyên môi trường:

+ Tập trung kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công và hành lang bảo vệ an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục kiểm tra thực hiện kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. 

+ Tăng cường quản lý và kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án được giao đất trên địa bàn, kiến nghị Thành phố xử lý theo đúng Luật Đất đai đối với các dự án không khả thi, dự án treo lâu năm, gây khó khăn cho nhân dân.

+ Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng thành phố khảo sát mạng lưới cấp nước sạch thay nước ngầm tại các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Bình Chiểu.

+ Phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch các dự án đã có quyết định giao đất xây dựng các khu quy hoạch tái định cư của các dự án như đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất - Bình Lợi; Đại học Quốc gia;  Dự án cầu vượt Gò Dưa và dự án mở rộng Quốc lộ 13.

+ Đội Quản lý trật tự đô thị quận phải thường xuyên kịp thời tham mưu, đề xuất xử phạt đối với những vi phạm trong xây dựng, sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quyết định của thành phố và quận đã ban hành góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật.

c) Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:

+ Về công tác chính sách xã hội:

- Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 62 năm ngày Quốc khánh 2-9 đẩy mạnh đợt vận động gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đối tượng chính sách.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ hỗ trợ, đào tạo giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

- Tập trung thực hiện lộ trình giảm nghèo theo tiêu chí mới của thành phố, kiểm tra tăng cường hỗ trợ vốn cho các hộ có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, song song đó phải tăng cường chấn chỉnh sai sót trong quản lý và sử dụng quỹ “xóa đói giảm nghèo”.

+ Về giáo dục - y tế:

- Giáo dục:

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt cho năm học 2007 - 2008. Tổ chức tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” khai giảng năm học mới, đảm bảo các chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi vào các cấp học, nhất là bậc tiểu học, đảm bảo vào năm học mới có đủ trường lớp để tiếp nhận học sinh trên địa bàn.

- Y tế:

Tiếp tục củng cố tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, duy trì thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh, không để bùng phát dịch bệnh trên địa bàn... tuyên truyền về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình: 

Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo trẻ khuyết tật nhân ngày Quốc tế người khuyết tật. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về nghiệp vụ dân số kế hoạch hóa gia đình nhân ngày Dân số thế giới 11/7; Triển khai thực hiện dự án “Phòng tránh, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng HIV/AIDS” trong cộng đồng dân cư.

+ Về văn hóa, thông tin, thể thao:

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư. Ngành tập trung xây dựng đề án và tổ chức lễ đăng ký ra mắt 15 đơn vị văn hóa. Tăng cường kiểm tra hoạt động đối với các dịch vụ kinh doanh văn hóa. Phấn đấu xây dựng nhà văn hóa tại 02 phường Linh Xuân, Tam Phú.

- Tiếp tục triển khai đăng ký xây dựng gia đình thể thao, nâng số người luyện tập thể thao thường xuyên 17,5% dân số và 100% học sinh trong các trường phổ thông; Tổ chức và tham dự các giải thể thao của quận và thành phố tổ chức.

d) Lĩnh vực an ninh - quốc phòng:

Công an - Quân sự phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt Chương trình mục tiêu 3 giảm, quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện hồi gia.

+ Công an: Chủ động phối hợp với Quân sự xây dựng phương án diễn tập phòng thủ điểm theo tinh thần chỉ đạo của thành phố. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

+ Quân sự: Tập trung tổ chức tốt Hội thao quốc phòng cấp quận, qua đó tuyển chọn, động viên, huấn luyện nâng cao để tham dự Hội thao quốc phòng cấp thành phố. Hoàn thành chương trình huấn luyện, kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị dự bị động viên. Phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tập huấn kiến thức quốc phòng - an ninh cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tổ chức tốt công tác quản lý, đăng ký thanh niên tuổi 17 ở cấp phường. Kiểm tra tổ chức tốt quy trình tuyển chọn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm chuẩn bị thật tốt cho công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2008 với chất lượng cao, đảm bảo chỉ tiêu ở 02 cấp phường, quận. Phối hợp với Công an tổ chức diễn tập kiểm tra Phương án A2 năm 2007.

e) Trong lĩnh vực cải cách hành chính và quản lý Nhà nước:

- Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức khu vực hành chính Nhà nước.

- Hoàn tất công tác kiểm tra việc ứng dụng để hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2000 đối với các lĩnh vực thuộc chức năng của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời tiếp tục xây dựng triển khai ứng dụng chất lượng quản lý ISO đối với lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao và trong hoạt động hành chính công tại các phường Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Xuân, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước. Thực hiện mô hình “Một cửa liên thông” tại phường Linh Chiểu, Linh Đông.

- Phấn đấu giải quyết trên 90% các loại hồ sơ hành chính nhận vào theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo thực hiện đúng thời gian theo quy trình hệ thống chất lượng ISO 9001:2000, đồng thời giải quyết dứt điểm số lượng hồ sơ tồn cũ nhận theo kế hoạch trong lĩnh vực nhà đất trên địa bàn. 

Điều 2.

- Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

- Hội đồng nhân dân quận giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát theo luật định để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực thi có hiệu quả.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa III kỳ họp lần thứ 10 thông qua./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Hữu Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hữu Thành
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007

         • 18/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực