Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 7 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với Báo cáo 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và của các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008: 

Cùng với cả nước, thành phố Hồ Chí Minh chịu sự tác động của tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Giá xăng dầu, lương thực và nhiều loại nguyên vật liệu thiết yếu trên thị trường thế giới tăng đột biến cùng những khó khăn bên trong của nền kinh tế làm ảnh hưởng đến sản xuất, tăng trưởng kinh tế, việc làm, thu nhập và đời sống nhân dân, nhất là với người nghèo, người lao động thu nhập thấp. Đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng tăng cao và những diễn biến bất thường trên thị trường tài chính - tiền tệ - ngân hàng - chứng khoán, thị trường bất động sản, gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho các thành phần kinh tế trên địa bàn trong quá trình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo tập trung của Trung ương, sự chủ động, tích cực của thành phố, sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của hệ thống chính trị, của tất cả các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân nên tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá.

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 10,5% (kế hoạch cả năm tăng 12,7% - 13,0%).

2. Kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô) đạt 5,67 tỷ USD, tăng 19,9% (kế hoạch cả năm tăng 15%).

3. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 32.388 tỷ đồng, tăng 18,1% so cùng kỳ (kế hoạch cả năm 97.500 tỷ đồng).

Đặc biệt, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đạt mức cao nhất trong vòng 20 năm qua - 7,138 tỷ USD, tăng gấp 10 lần so cùng kỳ. Trong đó giáo dục đào tạo 3,5 tỷ USD, y tế 400 triệu USD, sản xuất phần mềm và công nghệ thông tin 1,2 tỷ USD.

4. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 62.811,5 tỷ đồng, đạt 63,55% dự toán, tăng 53,39% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 34.656,4 tỷ đồng, đạt 69,25% dự toán, tăng 61,85%. Chỉ tiêu cả năm 98.070,2 tỷ đồng (thu nội địa 51.015 tỷ đồng).

5. Tổng chi ngân sách địa phương 8.612,5 tỷ đồng, đạt 46,32% dự toán năm, tăng 32,0%. Chỉ tiêu cả năm 18.594,758 tỷ đồng.

6. Giải quyết việc làm cho 116.125 lao động, đạt 43% kế hoạch, trong đó giải quyết được 56.771 chỗ làm mới, đạt 47,3% kế hoạch. Chỉ tiêu cả năm 270.000 lao động, trong đó tạo việc làm mới 120.000 lao động.

7. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước thành phố đạt 86,71%. Chỉ tiêu cả năm trên 89,5%.

8. Số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng 214 triệu lượt, tăng 24,1%, đạt 50,9% kế hoạch. Chỉ tiêu cả năm 420 triệu lượt hành khách.

9. Tỷ lệ hộ nghèo (thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm) giảm còn 1,35% tổng số hộ dân thành phố. Chỉ tiêu cả năm hoàn thành cơ bản chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố.

10. Công tác tổ chức thực hiện năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị được tiến hành với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, bước đầu tạo được sự quan tâm và đồng tình của người dân. Một số tuyến đường ở khu vực trung tâm sạch sẽ, khang trang hơn…

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế có biểu hiện chậm lại, quý II thấp hơn quý I, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao làm đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là người nghèo, diện chính sách, công nhân, nông dân, cán bộ công chức làm công ăn lương, lực lượng vũ trang. Công tác dự báo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố chưa theo kịp diễn biến tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển. Công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… còn nhiều bất cập.

Cuộc vận động thực hiện Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, tuy có nhiều nỗ lực nhưng chưa đồng bộ, công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, còn nhiều lúng túng trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm. Phạm pháp hình sự tăng về số lượng, về tính chất phức tạp; án giết người, cướp giựt tăng; trong đó độ tuổi thanh thiếu niên chiếm tỷ trọng ngày càng cao.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Hội đồng nhân dân thành phố đồng ý các nội dung và giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008 Ủy ban nhân dân thành phố cần lưu ý:

1. Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội:

1.1. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tập trung các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, quyết tâm vượt qua khó khăn trước mắt, phấn đấu cao nhất để đạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008;

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, đảm bảo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các quy định pháp luật về lao động. Chú trọng công tác dự báo, kịp thời xử lý những biến động bất lợi của cung cầu và giá cả. Khẩn trương triển khai các biện pháp kiềm chế và bình ổn giá, chấn chỉnh hệ thống phân phối nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.

1.3. Tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản có vốn ngân sách và có nguồn gốc ngân sách; bảo đảm tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm.

1.4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố sơ kết, đánh giá thực chất hoạt động của xe buýt và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ vận chuyển hành khách công cộng.

1.5. Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu đô thị mới và quy hoạch sử dụng đất 24 quận - huyện; công bố quy hoạch được duyệt; bãi bỏ các quy hoạch không còn phù hợp, không khả thi. Nâng cao chất lượng và hiệu lực công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là việc sử dụng đất và quản lý xây dựng.

1.6. Rà soát, thống kê các hộ diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo, công nhân, nông dân, người lao động làm công hưởng lương, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Nghiên cứu xây dựng và ban hành tiêu chí mới về xóa đói giảm nghèo phù hợp với thực tiễn thành phố.

1.7. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề về môi trường để đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp ngăn ngừa, khắc phục có hiệu quả, giao Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chương trình hành động về vấn đề này.

1.8. Tạo sự chuyển biến nhận thức và hành vi trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo có hiệu quả, tạo tiền đề cho việc xây dựng văn minh đô thị những năm tiếp theo. Chú trọng việc tổ chức thực hiện ở cơ sở tổ dân phố, khu phố. Tăng cường xử phạt, xử lý nghiêm các vi phạm.

1.9. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đầu tư; tạo sự chuyển biến ở các lĩnh vực cấp giấy quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, giấy phép xây dựng và triển khai các dự án có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Khẩn trương sắp xếp các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện theo nghị định của Chính phủ. Tăng cường công khai, minh bạch, kỷ cương và công tác thanh tra công vụ.

1.10. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn; kéo giảm các vụ án phạm pháp hình sự, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Chủ động phòng ngừa và đề cao cảnh giác mọi hành vi phá hoại của bọn xấu, tung tin đồn nhảm, đầu cơ trục lợi, gian lận thương mại, gây ra tình hình bất ổn về kinh tế - xã hội.

2. Thông qua nội dung Tờ trình số 3979/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách năm 2008; Tờ trình số 2663/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu lệ phí địa chính và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Tờ trình số 3747/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về không thu phí dự thi, dự tuyển vào các lớp đầu cấp (có nghị quyết riêng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các báo đài tuyên truyền, phổ biến động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoTừ số 54 đến số 55
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực13/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoTừ số 54 đến số 55
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008

            • 03/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực