Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Phú Nhuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX - KỲ HỌP THƯỜNG LỆ LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung các báo cáo của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân quận; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; phát biểu của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận. Nhất trí thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận: về tình hình thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2008; tờ trình về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2008; tờ trình về danh mục điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008; về tình hình thực hiện nếp sống văn minh đô thị; về tổng kết năm học 2007 - 2008 và kế hoạch tuyển sinh năm học 2008 - 2009.

Hội đồng nhân dân quận yêu cầu thời gian tới cần tập trung một số vấn đề sau:

1. Về kinh tế:

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, định hướng đến năm 2010 và các năm tiếp theo. Hoàn thành việc ký kết hợp đồng với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố thông qua phương án đầu tư khai thác kinh doanh tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ kết hợp với chợ văn minh tại khu vực Rạch Miễu. Xây dựng phương án định hướng liên kết, hợp tác giữa các hợp tác xã nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và khai thác có hiệu quả các nguồn lực của các đơn vị. Sơ kết công tác giải tỏa chợ tự phát và đấu thầu, thành lập Hợp tác xã chợ Nguyễn Đình Chiểu.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo 09 thành phố trong việc thu hồi các mặt bằng của một số đơn vị để triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch của quận. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ tình hình biến động giá cả thị trường trên địa bàn quận; tích cực thu hồi các khoản nợ đọng thuế và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách năm 2008. Sơ kết việc thực hiện thí điểm xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh để triển khai đại trà toàn quận.

2. Về xây dựng cơ bản và quản lý đô thị:

- Trình cấp thẩm quyền phê duyệt xong và tổ chức công khai ra dân: quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020; đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.

- Tổ chức mời gọi đầu tư các dự án chỉnh trang khu dân cư tại phường 05, 09, 17. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của quận và nỗ lực hoàn thành các công trình sửa chữa trường lớp trước ngày khai giảng năm học mới. Cùng các sở, ngành chức năng thành phố triển khai áp giá bồi thường cho các dự án trong chương trình nâng cấp đô thị (giai đoạn 2) trên địa bàn các phường 01, 03, 07, 08, 09, 12, 13 (trước mắt thí điểm tại phường 07 và 08) nhằm cải thiện bộ mặt đô thị và giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng trên địa bàn quận.

- Tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Quyết định số 08/2005/QĐ-TTg về công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Hoàn thành công tác kiểm kê quỹ đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn tất cơ bản việc di dời các ngôi mộ nằm xen kẻ trong địa bàn dân cư. Hỗ trợ kinh phí thay đổi phương tiện xe 3, 4 bánh tự chế (ưu tiên tập trung cho lực lượng thu gom rác dân lập) và tiến hành khảo sát các điểm dự kiến bố trí làm nơi trung chuyển rác, lắp đặt thùng rác công cộng và nhà vệ sinh công cộng.

3. Về văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế:

- Sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2008 chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả phong trào xanh - sạch - đẹp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường sống trong lành trên địa bàn.

- Tiếp tục quản lý, giúp đỡ các đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tập trung các nguồn lực và tìm những giải pháp tích cực để giải quyết việc làm, học nghề nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghiện làm phát sinh tệ nạn xã hội và tội phạm.

- Xây dựng các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng nhà tình nghĩa cho diện chính sách, hạn chế tình trạng tái nghèo. Khảo sát và lập quy hoạch xây dựng các điểm văn hóa liên phường trực thuộc Trung tâm Văn hóa quận. Thông qua phương án đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận. Xây dựng đề án khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình thể dục thể thao do quận quản lý.

- Tập trung tổ chức thực hiện tốt kế hoạch khai giảng năm học mới 2008 - 2009. Định hướng và hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại các phường 03, 08, 14 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong cộng đồng dân cư.

- Hoàn chỉnh đề án quy hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế đến năm 2010. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng điều trị của ngành y tế; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; quản lý, tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Về nội chính và quản lý nhà nước:

- Hoàn chỉnh phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm và kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhân các ngày lễ lớn. Triển khai các biện pháp phòng, chống tệ nạn trộm cắp, ma túy và tội phạm hình sự; hoàn thành các chỉ tiêu phá án. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phương án phòng thủ năm 2008. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2008.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị phản ảnh của công dân và quy định xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận. Tìm ra giải pháp hạn chế đơn tồn đọng quá thời gian theo luật định. Hoàn thành công tác sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. Tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Đưa vào sử dụng cổng thông tin tích hợp của quận; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000 giai đoạn II.

5. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận giải quyết những kiến nghị của cử tri được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổng hợp và trình bày tại kỳ họp, bổ sung những ý kiến đóng góp của Hội nghị vào chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2008, đồng thời tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân quận giao Thường trực Hội đồng nhân dân cùng hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời đôn đốc, kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các ban - ngành, đoàn thể hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện hoàn thành Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX kỳ họp thường lệ lần thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoTừ số 54 đến số 55
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Phú Nhuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Lưu
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoTừ số 54 đến số 55
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Phú Nhuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Phú Nhuận

           • 11/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực