Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND7

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND7 về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng cuối năm 2008 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND7 giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2008 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND7 giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2008 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2008/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan, báo cáo của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan, báo cáo của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2008; đồng thuận với Uỷ ban nhân dân tỉnh về nhận định những thách thức, khó khăn trong tình hình mới và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2008 gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình lạm phát, thị trường tài chính, tiền tệ có nhiều biến động, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao đã nảy sinh nhiều yếu tố bất lợi cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người làm công hưởng lương có thu nhập thấp; đồng thời tác động nhất định đến tư tưởng, tâm lý xã hội. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, các cấp chính quyền, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đưa tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trước tình hình mới, Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy rằng việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2008 là hết sức nặng nề và khó khăn; Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung mọi nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

2. Chủ động thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 về việc điều hành kế hoạch đầu tư – xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tập trung chỉ đạo sâu sát, thường xuyên hơn công tác xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo hoàn thành kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2008.

3. Các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã và đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách phải nâng cao trách nhiệm, tập trung nỗ lực thực hiện các dự án, công trình đầu tư đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, nhất quán giữa các Sở, ngành và địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản năm 2008.

4. Tập trung chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Tăng cường công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời cung cấp thông tin chính xác về chủ trương, chính sách điều hành vĩ mô của Chính phủ và các giải pháp cụ thể của tỉnh, đồng thời thu nhận những thông tin phản hồi về môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

5. Tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình trạng gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về quản lý giá. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và có giải pháp đảm bảo khả năng đáp ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu của tỉnh khi có biến động thị trường.

6. Tập trung chỉ đạo rà soát việc thực hiện các quy hoạch, đề án đã được phê duyệt và kiểm tra tiến độ thực hiện các quy hoạch, đề án này nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời, nhanh chóng hoàn thành công tác kiểm kê quỹ đất năm 2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

7. Triển khai đồng bộ các biện pháp giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chú trọng giải quyết việc làm, dạy nghề và tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chế độ, chính sách trợ cấp, phụ cấp đã ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế.

8. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 và chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới.

9. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng nhiều năm.

10. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy. Thực hiện triệt để các biện pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2008 và Nghị quyết này. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật, bảo đảm nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được chấp hành và thực hiện nghiêm.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức kỳ họp và trong hoạt động; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân. Tăng cường công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và các cơ quan tư pháp; tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đổi mới mạnh mẽ việc tiếp xúc cử tri cả về nội dung, cách thức tổ chức, khắc phục tính đơn điệu, hình thức. Đồng thời, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi nhân dân, các ngành, các cấp, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND7 giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2008 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND7 giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2008 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành22/07/2008
        Ngày hiệu lực01/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND7 giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2008 Bình Dương

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND7 giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2008 Bình Dương