Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 do Tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến 09/7/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 và nhất trí khẳng định:

1. Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mặc dù phải đối mặt với những yếu tố bất lợi như: Kinh tế thế giới tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm; tình hình Biển Đông vẫn còn diễn biến phức tạp khó dự báo. Kinh tế cả nước vẫn còn khó khăn, thách thức như tốc độ tăng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước giảm so cùng kỳ; thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản gặp nhiều khó khăn, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu của thị trường; từ khó khăn chung của cả nước đã tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của tỉnh… Nhưng với những chủ trương, giải pháp kịp thời của Chính phủ; sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự góp sức của doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bước đầu đã đạt những kết quả nhất định. Đạt mức tăng trưởng kinh tế hợp lý đạt 5,65% đạt mục tiêu kế hoạch và tăng cao hơn so cùng kỳ (cùng kỳ 5,06%); kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD, thu ngân sách đạt 2.810 tỷ đồng, tăng 0,36% so cùng kỳ, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội và người có công đã được triển khai thực hiện khá tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, qua 6 tháng thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: xuất khẩu 02 mặt hàng chủ lực tiếp tục giảm về lượng và giá trị; số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp đóng cửa và tạm dừng hoạt động tăng; thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn kéo dài, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; Một số công trình trọng điểm của tỉnh thực hiện còn chậm so tiến độ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt thấp; cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng doanh nghiệp và người dân khó khăn trong tiếp cận thông tin, chính sách mới của nhà nước vẫn chưa được giải quyết tốt; một số công trình trọng điểm của tỉnh thực hiện còn chậm so tiến độ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt thấp; tình hình tai nạn giao thông tăng; ùn tắt giao thông xảy ra cục bộ vào thời gian cao điểm trong mùa lễ hội; tội phạm hình sự còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên, vùng nông thôn...

2. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung như sau:

a) Tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các quy hoạch sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa theo đúng lộ trình và thời gian đã đề ra; Ưu tiên phân bổ, hỗ trợ nguồn thủy lợi phí để đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao.

b) Sớm ban hành mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp và Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

c) Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

d) Quan tâm hơn nữa công tác xúc tiến thương mại đầu tư trong và ngoài nước. Tổ chức hội nghị gặp gỡ các Tham tán thương mại giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, định hướng sản xuất kinh doanh.

đ) Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý công tác đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư theo hướng nhà nước tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ cộng đồng và khó có khả năng thu hồi vốn, còn lại kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, giảm bớt áp lực về nguồn vốn ngân sách. Tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2015.

e) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, thực hiện tốt công tác hoàn thuế, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu gian lận thương mại để thanh tra, kiểm tra thuế. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách cho đầu tư và sự nghiệp, nhằm hạn chế đầu tư kém hiệu quả và lãng phí. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh.

g) Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học 2015 - 2016.

h) Tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh trong mùa hè, mùa mưa.

i) Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án hỗ trợ cho người có công và đồng bào dân tộc thiểu số.

k) Triển khai Đề án xác định vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở để triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Sớm hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An Giang trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

l) Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và an ninh biên giới; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh; có biện pháp quyết liệt để hạn chế tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.

m) Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, chỉ đạo điều hành và kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các ngành và bộ máy chính quyền các cấp. Tăng cường trách nhiệm phối hợp hành động giữa các ngành, các địa phương để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền giám sát, đôn đốc các ngành, các cấp và vận động nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 11 kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, triệt để tiết kiệm trong tiêu dùng, sản xuất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 lập thành tích chào mừng Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhan Văn Sáu
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực19/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 An Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 An Giang

         • 09/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực