Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 do Tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, với những nội dung chủ yếu sau:

Những tháng đầu năm 2015, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới có phục hồi nhưng vẫn còn chậm. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế có xu hướng phục hồi, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Trong tỉnh, tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chất lượng hàng hóa và sức cạnh tranh còn thấp, một số chính sách tháo gỡ khó khăn cho nông nghiệp, nông thôn chưa đạt hiệu quả như mong muốn; nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, vốn đầu tư công tiếp tục giảm. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, nắng nóng, sạt lở đất và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh đã nỗ lực trong lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát của tỉnh là “Duy trì tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phấn đấu hoàn thành 04 chương trình hành động và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; tập trung xây dựng hệ thống y tế, giáo dục; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục phát triển đạt nhiều kết quả, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so cùng kỳ, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (10,54%) cao hơn so cùng kỳ (cùng kỳ 9,62%), giá trị sản xuất và giá trị gia tăng đều đạt trên 50% kế hoạch, giá trị gia tăng bình quân đầu người tăng khá. Giá trị sản xuất nông nghiệp và tốc độ tăng trưởng của khu vực I cao hơn so với cùng kỳ, triển khai thực hiện Đề án 1000 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt kết quả bước đầu từ cơ giới hóa nông nghiệp và sự hỗ trợ vốn của các Ngân hàng đã giúp nông dân được mùa, giá thành sản xuất hạ, nông dân có lãi hơn. Sản xuất của các doanh nghiệp bước đầu phục hồi, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so cùng kỳ. Về thu hút đầu tư, với sự quan tâm, sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, trong những tháng đầu năm đã thu hút được nhiều nhà đầu tư quy mô lớn như: Tập đoàn Masan, Công ty may Nhà Bè, Công ty Aqua One đầu tư hạ tầng nước sạch cho KCN và trên địa bàn tỉnh… và một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang chuẩn bị đầu tư vào Hậu Giang. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá, xây dựng nông thôn mới được các địa phương và nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện; tiến độ giải ngân vốn đúng kế hoạch, trong đó ưu tiên trả nợ đọng. Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và trồng cây tiếp tục được đẩy mạnh. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đi chiều sâu và hiệu quả hơn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, dân tộc, tôn giáo, công nhân nghèo… tạo được sự đồng thuận, phấn khởi trong nhân dân và toàn xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác giải quyết việc làm và dạy nghề đạt được nhiều kết quả quan trọng; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại và khó khăn:

- Sản xuất nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ một số mặt hàng nông sản nhất là gạo, trái cây. Ngành thủy sản chưa khả quan hơn so với năm trước; chất lượng nông sản hàng hóa tuy có nâng lên song chưa đồng đều, nhất là cây ăn trái, chăn nuôi, thủy sản, từ đó sức cạnh tranh vẫn còn yếu. Thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn.

- Giá trị xuất nhập khẩu giảm so cùng kỳ, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và người sản xuất.

- Việc triển khai các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp ở một số ngành, địa phương còn chậm. Sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn. Một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm tiến độ.

- Việc triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch tái cơ cấu ở một số ngành, địa phương còn chưa đạt yêu cầu. Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi chưa nhiều. Chất lượng dịch vụ cải thiện còn chậm, nhất là trong lĩnh vực thương mại, ăn uống và du lịch.

- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế chưa cao do công tác tuyên truyền thông tin chưa rõ ràng để tạo nhận thức người dân tham gia; công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm còn hạn chế. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn phức tạp. Tình hình tai nạn giao thông mặc dù có tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng số vụ tai nạn giao thông vẫn tăng 12%, số người bị thương tăng 38% so với cùng kỳ. Tệ nạn xã hội còn phức tạp ở nhiều nơi.

- So với cùng kỳ số đơn thư khiếu nại tăng rất nhiều (tăng 576 đơn) nhưng số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết lại giảm (giảm 131 đơn) điều này cho thấy việc tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân về trình tự giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở các cấp cơ sở đã bị buông lỏng, đùn đẩy lên cấp trên và việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xác minh các vụ việc ở một số địa phương, đơn vị còn chậm.

Điều 2. Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Hội đồng nhân dân tỉnh xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án còn hiệu lực, đặc biệt là chương trình tái cơ cấu kinh tế, Đề án 1000, Đề án cơ giới hóa nông nghiệp, Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016; Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015-2020. Tập trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, cánh đồng lớn; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào việc tăng năng suất, chất lượng nông thủy sản hàng hóa.Triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh trên người và động thực vật,...

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư tại các Khu, Cụm công nghiệp, kêu gọi đầu tư phát triển chợ; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, tận dụng cơ hội thuận lợi, tranh thủ các nguồn vốn ODA, NGO, FDI để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vận dụng tốt hình thức đầu tư hợp tác công - tư (PPP) để có đủ nguồn lực thực hiện các dự án giao thông, xây dựng khu dân cư đô thị, các công trình phục vụ an sinh xã hội...

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước đúng theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, kiểm tra việc giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, Chương trình mục tiêu quốc gia, cụm dân cư vượt lũ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

- Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, tập trung khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu. Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, tập trung thu dứt điểm các khoản nợ thuế. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thành các dự án y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân, nhất là ở y tế cơ sở; phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ của bảo hiểm y tế, đẩy mạnh các hình thức bảo hiểm y tế toàn dân, tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách để nâng tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm y tế đạt 65%.

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và môi trường; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các xã văn hóa nông thôn mới và các phường, thị trấn, văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí, phát thanh - truyền hình để tuyên truyền tốt hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề lao động nông thôn, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Chú trọng công tác an toàn lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nước sạch, chú trọng xử lý rác thải y tế.

3. Lĩnh vực pháp chế - quốc phòng, an ninh

- Tiếp tục đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính; triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; tổ chức tốt công tác đối thoại. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, trấn áp tội phạm, các tệ nạn xã hội; thường xuyên huấn luyện cho lực lượng quân sự, lực lượng vũ trang, đảm bảo trang bị kỹ thuật kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; hoàn thành tốt công tác tuyển quân đợt 2/2015, giảm số vụ tội phạm và tăng cường thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

- Sau Đại hội Đảng các cấp, tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền. Hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, 4 Chương trình hành động giai đoạn 2016 -2020 và các đề án quan trọng của UBND tỉnh để thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tổ chức triển khai và vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt nội dung Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐinh Văn Chung
        Ngày ban hành03/07/2015
        Ngày hiệu lực13/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Hậu Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Hậu Giang

         • 03/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực