Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND thống nhất phương án sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa năm 2015 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND thống nhất sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa 2015 Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN DỰ KIẾN TĂNG THU NỘI ĐỊA NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH.11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số: 36/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phương án phân bổ nguồn tăng thu nội địa năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa năm 2015:

Nguồn dự kiến tăng thu nội địa năm 2015 sau khi dành 50% để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, số còn lại là 209 tỷ đồng, sử dụng như sau:

1. Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 68 tỷ đồng.

2. Bổ sung vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm: 11 tỷ đồng.

3. Bổ sung Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng: 7 tỷ đồng.

4. Bổ sung kinh phí Đại hội Đảng các cấp: 23 tỷ đồng.

5. Bố trí vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng du lịch: 100 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, chọn danh mục dự án đầu tư cụ thể theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết này thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phân bổ vốn đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II); Ban Công tác ĐB
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT, các phòng chuyên môn.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND thống nhất sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa 2015 Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND thống nhất sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa 2015 Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýĐoàn Quốc Cường
        Ngày ban hành03/07/2015
        Ngày hiệu lực13/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND thống nhất sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa 2015 Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND thống nhất sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa 2015 Đồng Tháp

            • 03/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực