Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG TỪ NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, h trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 2439/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 46/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017 -2018 đến năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

1. Mức thu học phí:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh

Ngành học, cấp học

Vùng, địa bàn

Mầm non

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

THCS

GDTX cấp THCS

THPT

GDTX cấp THPT

1. Thành thị

 

 

 

 

 

- Trường đạt chuẩn quốc gia

180

60

60

80

80

- Trường chưa đạt chuẩn quốc gia

90

2. Nông thôn

50

40

40

60

60

2. Trong thời gian này, nếu có biến động chỉ số giá tiêu dùng (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo), cần thiết phải điều chnh mức thu học phí thì UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2017 và bãi bỏ Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tinh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2017
Ngày hiệu lực01/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu01/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýPhạm Văn Cành
       Ngày ban hành20/07/2017
       Ngày hiệu lực01/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND học phí cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập Bình Dương

           • 20/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực