Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A, ĐIỂM B KHOẢN 1 VÀ ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2017/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg , ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-UBDT , ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 1829/TTr-UBND, ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND , ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND , ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 như sau:

a) Đối với các xã khu vực II không thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 nhưng có các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 thì áp dụng định mức phân bổ 200 triệu đồng/thôn, bản/năm; phân bổ không quá 04 thôn, bản/xã/năm.

b) Tiêu chí cụ thể đối với các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.

Tiêu chí 1: Tiêu chí về xã

Đối với xã

Hệ số (H1)

Cứ mỗi xã khu vực III được tính

10

Cứ mỗi xã khu vực II biên giới được tính

9,5

Cứ mỗi xã khu vực I biên giới được tính

8,5

Tiêu chí 2: Tiêu chí về thôn, bản đặc biệt khó khăn

Tiêu chí về thôn, bản đặc biệt khó khăn

Hệ số (H2)

Cứ 01 thôn, bản đặc biệt khó khăn được tính

1,8

Tiêu chí 3: Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện

Hệ số (H3)

Thấp hơn tỷ lệ chung của cả tỉnh

0

Từ 1,00 lần đến 1,30 lần so với tỷ lệ chung của cả tỉnh

0,02

Cao hơn 1,30 lần đến dưới 1,55 lần so với tỷ lệ chung của cả tỉnh

0,03

Từ 1,55 lần trở lên so với tỷ lệ chung của cả tỉnh

0,04

Ghi chú: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện để tính toán hệ số được xác định căn cứ vào số liệu công bố điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tiêu chí 4: Tiêu chí về tỷ lệ người dân tộc thiểu số

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số của huyện

Hệ số (H4)

Dưới 90%

0,03

Từ 90% đến dưới 95%

0,04

Từ 95% trở lên

0,05

- Phương pháp tính định mức phân bổ vốn

Số vốn phân bổ cho huyện “n” bằng: Xn = K x Yn

Trong đó:

+ Xn: Số vốn phân bổ cho huyện “n”

+ K: Mức vốn bình quân phân bổ cho 01 hệ số

K = M : N

M: Tổng số vốn đầu tư phân bổ (Tổng số vốn đầu tư phát triển sau khi trừ số vốn đầu tư phân bổ theo điểm a khoản 1 Điều 1)

N: Tổng hệ số các tiêu chí của tất cả các huyện

+ Yn: Tổng hệ số các tiêu chí của huyện “n”

Yn = (H1 + H2) x (1 + H3 + H4).

2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 như sau:

a) Đối với các xã khu vực II không thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 nhưng có các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 thì áp dụng định mức phân bổ 50 triệu đồng/thôn, bản/năm; phân bổ không quá 04 thôn, bản/xã/năm.

3. Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Điều này thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND , ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH




Lò Văn Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND Điện Biên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND Điện Biên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu01/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýLò Văn Muôn
       Ngày ban hành20/07/2018
       Ngày hiệu lực01/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND Điện Biên

           • 20/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực