Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND quy định về thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách; thời gian giao dự toán ngân sách hàng năm, thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách hệ thống biểu mẫu Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI MỘT SỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH; THỜI GIAN GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HÀNG NĂM; THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ; HỆ THỐNG MẪU BIỂU PHỤC VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định thời gian gửi báo cáo tài chính - ngân sách, thời gian giao dự toán ngân sách hàng năm, thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và hệ thống biểu mẫu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 76/BC-KTNS ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thời gian gửi một số báo cáo tài chính ngân sách

1. Thời gian gửi Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn sau đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước.

2. Thời gian gửi Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

3. Thời gian gửi Báo cáo dự toán, phân bổ ngân sách địa phương

a) Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo dự toán, phân bổ ngân sách địa phương năm sau đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo dự toán, phân bổ ngân sách địa phương năm sau đến Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo dự toán, phân bổ ngân sách địa phương năm sau đến Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

4. Thời gian gửi Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

a) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm trước đến Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, đồng gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện trước ngày 01 tháng 04 hàng năm. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách đến Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. Trường hợp quyết toán ngân sách được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán đã gửi, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo bổ sung phần có thay đổi đến Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm trước đến Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp đồng gửi Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 05 hàng năm. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách đến Sở Tài chính. Trường hợp quyết toán ngân sách được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán đã gửi, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo bổ sung phần có thay đổi đến Sở Tài chính.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm trước đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

5. Báo cáo về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương

a) Trường hợp Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 06 của năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách để làm cơ sở cho việc quy định thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo.

b) Trường hợp Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương sau ngày 30 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 11 của năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách để làm cơ sở cho việc quy định thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo.

Điều 2. Quy định thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách năm sau cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cho cấp huyện trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao dự toán ngân sách năm sau cho từng cơ quan, đơn vị cấp huyện và cho cấp xã trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã giao dự toán ngân sách năm sau cho từng cơ quan, đơn vị cấp mình trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 3. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện

Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương chậm nhất 07 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc.

Điều 4. Quy định hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo, kế hoạch tài chính – ngân sách địa phương

1. Biểu mẫu xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm: Thực hiện theo hệ thống biểu mẫu quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 7/7/2017 của Bộ Tài chính.

2. Biểu mẫu xây dựng dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách hàng năm:

a) Đối với ngân sách cấp xã: Thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

b) Đối với ngân sách cấp huyện, cấp tỉnh: Thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

Điều 5. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Những quy định về thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tại Nghị quyết này thay thế Điều 18 Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

4. Thời điểm áp dụng:

a) Quy định về thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương: Thực hiện từ năm ngân sách 2021.

b) Quy định về thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương: Thực hiện từ năm ngân sách 2019.

c) Quy định về thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương: Đối với cấp tỉnh thực hiện từ quyết toán ngân sách năm 2017; đối với cấp huyện, cấp xã thực hiện từ quyết toán ngân sách năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu;
- Bộ Tài Chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
-
Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
- Công báo Lào Cai; Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 01/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2018
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách hệ thống biểu mẫu Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách hệ thống biểu mẫu Lào Cai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 01/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành 21/06/2018
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách hệ thống biểu mẫu Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách hệ thống biểu mẫu Lào Cai

  • 21/06/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/07/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực