Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND công trình thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư s 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 880/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cn thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019, cụ thể như sau:

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh phát sinh 14 công trình, dự án với tổng diện tích 60,18 ha. Trong đó, 09 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 22,88 ha và 05 công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) với diện tích 37,30 ha, cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:

STT

Các huyện, thị xã, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích sử dụng đất (ha)

1

Thành phố Vị Thanh

 

 

 

Công trình, dự án cần thu hồi đất

03

21,05

2

Thị xã Long Mỹ

 

 

 

Công trình, dự án cần thu hồi đất

01

1,60

3

Huyện Châu Thành

 

 

a

Công trình, dự án cn thu hồi đất

03

0,15

b

Công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

03

10,10

4

Huyện Phụng Hiệp

 

 

a

Công trình, dự án cần thu hồi đất

02

0,08

b

Công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

01

27,16

5

Huyện Vị Thủy

 

 

 

Công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

01

0,04

(Đính kèm Phụ lục)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 5 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: T
U, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND,
UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s01/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (ha)

Đất khác (ha)

I

Thành phố Vị Thanh

46,15

25,10

21,05

0,00

21,05

 

 

 

Các công trình, dự án cần thu hồi đất

 

46,15

25,10

21,05

0,00

21,05

 

 

1

Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số hạng mục chức năng khác

Ban QLDA dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang

1,65

 

1,65

 

1,65

Phường V

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 54/HĐND-TH ngày 14/3/2019 và dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

2

Khu dân cư nông thôn mới và Chợ Hỏa Lựu

Kêu gọi Chủ đầu tư

2,70

 

2,70

 

2,70

Xã Hỏa Lựu

Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 82/HĐND-TH ngày 23/6/2017 và dự án đã được UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 và đang lập thủ tục kêu gọi đầu tư theo Công văn số 553/UBND-KT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang

3

Cụm Công nghiệp kho tàng và Bến bãi xã Tân Tiến

Kêu gọi Chủ đầu tư

41,80

25,10

16,70

 

16,70

Xã Tân Tiến

Theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang

II

Thị xã Long Mỹ

1,60

0,00

1,60

1,60

0,00

 

 

 

Các công trình, dự án cần thu hi đất

 

1,60

0,00

1,60

1,60

0,00

 

 

4

Đầu tư chỉnh trang đô thị khu vực 6

Kêu gọi Chủ đầu tư

1,60

 

1,60

1,60

0,00

Khu vực 6, phường Thuận An

Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 82/HĐND-TH ngày 23/6/2017 và dự án đã được UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 và đang lập thủ tục kêu gọi đầu tư theo Công văn số 553/UBND-KT ngày 18/3/2019 của UBND tnh Hậu Giang

III

Huyện Châu Thành

32,57

22,31

10,25

1,45

8,80

 

 

A

Các công trình, dự án cần thu hồi đất

 

1,67

1,51

0,15

0,00

0,15

 

 

5

Trường Mu giáo Đông Phú

UBND huyện Châu Thành

0,63

0,59

0,04

 

0,04

Xã Đông Phú

Theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 26/9/2008; Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tnh Hậu Giang

6

Trường Tiểu học Đông Phú 1

UBND huyện Châu Thành

1,00

0,93

0,07

 

0,07

Xã Đông Phú

Theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 29/9/2008; Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang

7

Nhà văn hóa ấp Tân Long

UBND huyện Châu Thành

0,04

 

0,04

 

0,04

Xã Đông Phước A

Theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Châu Thành.

B

Các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

30,90

20,80

10,10

1,45

8,65

 

 

8

Cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất dầu nhờn, Nhà máy khí hóa lỏng và Nhà máy chế biến xăng sinh học

Công ty CP TM ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu

15,00

8,60

6,40

0,02

6,38

Thị trấn Mái Dầm

Theo Công văn số 1591/UBND-KT ngày 11/10/2011 và Công văn số 339/UBND-KTTH ngày 15/12/2012 ca UBND tỉnh Hậu Giang

9

Dự án Trồng cây rau màu sạch trong nhà lưới

Công ty TNHH MTV Phương Đông Quả

14,40

12,20

2,20

0,01

2,19

Xã Đông Phước A

Theo Công văn số 2218/UBND-KT ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang

10

Dự án trồng cây ăn quả, kinh doanh gia công, chế biến và bảo quản các mặt hàng nông sản

Công ty TNHH MTV Phương Đông Quả

1,50

 

1,50

1,42

0,08

Xã Phú Hữu

Theo Công văn số 111/UBND-NCTH ngày 15/01/2010 ca UBND tỉnh Hậu Giang

IV

Huyện Phụng Hiệp

52,87

25,63

27,24

2,07

25,17

 

 

A

Các công trình, dự án cần thu hồi đất

 

7,87

7,79

0,08

0,00

0,08

 

 

11

Nhà văn hóa ấp Long Trường 3

UBND huyện Phụng Hiệp

0,07

 

0,07

 

0,07

p Long Trường 3, xã Long Thạnh

Theo Công văn số 772/UBND-KT ngày 03/4/2019 và Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND huyện Phụng Hiệp

12

Khu dân cư và Trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương

Công ty Cổ phần CADICO

7,80

7,79

0,01

 

0,01

p Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương

Theo Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của UBND tỉnh (hiện tại dự án còn 02 hộ chưa có quyết định thu hồi đất)

B

Các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đt trồng lúa (dưi 10 ha)

 

45,00

17,84

27,16

2,07

25,09

 

 

13

Dự án Nuôi trồng thủy sản

Công ty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã

45,00

17,84

27,16

2,07

25,09

Xã Hiệp Hưng

Theo Công văn số 1603/UBND-NCTH ngày 30/7/2008 của UBND tnh Hậu Giang

V

Huyện Vị Thủy

0,32

0,28

0,04

0,04

0,00

 

 

 

Các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưi 10 ha)

 

0,32

0,28

0,04

0,04

0,00

 

 

14

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Công ty TNHH MTV Xây dng Thương mại Dịch vụ Thuận Thiên và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Dầu khí Vĩnh Tường

0,32

0,28

0,04

0,04

 

Thị trấn Nàng Mau

Theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 và Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực03/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND công trình thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND công trình thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Thanh Tạo
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực03/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND công trình thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND công trình thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng Hậu Giang

            • 23/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực