Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1. Danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai là 104 công trình, dự án (chi tiết theo Biểu 01 và các Biểu từ 1.1 đến 1.12 kèm theo Nghị quyết).

2. Danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai là 74 công trình, dự án; trong đó: đất lúa 133,56 ha, đất rừng phòng hộ 10,0 ha (chi tiết theo Biểu 02 và các Biểu từ 2.1 đến 2.11 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2019 đối với những công trình theo Biểu 03, Biểu 04 kèm theo Nghị quyết.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

Biểu 1

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên huyện, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (triệu đồng)

Ghi chú

1

Thành phố Quảng Ngãi

15

120,31

116.077

Biểu số 1.1

2

Huyện Bình Sơn

17

87,38

246.835

Biểu số 1.2

3

Huyện Sơn Tịnh

2

0,23

230

Biểu số 1.3

4

Huyện Tư Nghĩa

12

44,49

55.920

Biểu số 1.4

5

Huyện Mộ Đức

20

184,14

659.958

Biểu số 1.5

6

Huyện Đức Phổ

6

5,18

45.994

Biểu số 1.6

7

Huyện Nghĩa Hành

4

8,69

8.100

Biểu số 1.7

8

Huyện Huyện Ba Tơ

3

2,35

2.550

Biểu số 1.8

9

Huyện Minh Long

8

4,32

101.340

Biểu số 1.9

10

Huyện Tây Trà

9

133,77

65.120

Biểu số 1.10

11

Huyện Trà Bồng

4

58,78

12.550

Biểu số 1.11

12

Huyện Lý Sơn

4

5,19

5670

Biểu số 1.12

 

Tổng

104

654,83

1.320.344

 

 

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2019 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên huyện, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Trong đó

Ghi chú

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

1

Thành phố Quảng Ngãi

12

63,02

28,58

0,16

Biểu số 2.1

2

Huyện Bình Sơn

21

97,82

29,10

1,00

Biểu số 2.2

3

Huyện Sơn Tịnh

1

0,20

0,20

 

Biểu số 2.3

4

Huyện Tư Nghĩa

10

39,25

22,65

 

Biểu số 2.4

5

Huyện Mộ Đức

15

141,02

40,09

 

Biểu số 2.5

6

Huyện Đức Phổ

2

1,06

0,06

 

Biểu số 2.6

7

Huyện Nghĩa Hành

3

8,28

7,11

 

Biểu số 2.7

8

Huyện Ba Tơ

2

4,58

1,36

0,20

Biểu số 2.8

9

Huyện Minh Long

5

1,01

0,39

 

Biểu số 2.9

12

Huyện Tây Trà

1

125,92

3,50

8,64

Biểu số 2.10

13

Huyện Trà Bồng

2

56,89

0,52

 

Biểu số 2.11

 

Tổng

74

539,05

133,56

10,00

 

 

Biểu 3

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (số tờ bản đồ, số thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Huyện Tư Nghĩa

 

 

 

 

1

Hệ thống hạ tầng khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu mới (7,89 ha)

7,98

Nghĩa Điền

Tờ 4, 5

 

2

Nhà máy nước Quảng Ngãi (Tuyến ống truyền tải)

2,15

Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận

Tờ 3,4, 5, 8, 9 13, 14

 

3

Nhà máy nước Quảng Ngãi

13,82

Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận

Tờ 1, 3, 4, 5

 

 

Biểu 04

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

Huyện Tư Nghĩa

 

 

 

 

 

1

Hệ thống hạ tầng khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu mới (7,89 ha)

7,98

0,45

 

Nghĩa Điền

Tờ 4, 5

2

Nhà máy nước Quảng Ngãi (Tuyến ống truyền tải)

2,15

0,40

 

Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận

Tờ 3,4, 5, 8, 9 13, 14

 

Biểu 1.1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

DIỆN TÍCH QH

ĐỊA ĐIỂM (cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

CÔNG VĂN, CHỦ TRƯƠNG

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (8) + (9) + (10) + (11) + (12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chỉnh trang Khu dân cư tổ 6, tổ 8 phường Nghĩa Lộ và ngầm hóa hệ thống thoát nước kết hợp đường giao thông Triệu Quang Phục

2,25

P Nghĩa Lộ

Tờ bản đồ số 43, 44, 50

QĐ số 925/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trang Khu dân cư tổ 6, tổ 8 phường Nghĩa Lộ và ngầm hóa hệ thống thoát nước kết hợp đường giao thông Triệu Quang Phục

5.000

 

 

 

 

5.000

2

Khu dân cư Nhân Hòa kết hợp chỉnh trang đô thị, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi

5,27

phường Trương Quang Trọng

Tờ bản đồ số 12, 31, 34

QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Nhân Hòa kết hợp chỉnh trang đô thị, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi

7.000

 

 

 

 

7.000

3

Dự án Ngầm hóa tuyến kênh thoát nước Sông Đào kết hợp chỉnh trang đô thị - Xây dựng khu dân cư lõm phía Đông đường Đoàn Khắc Cung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi

1,28

phường Lê Hồng Phong

Tờ bản đồ số

QĐ số 1147/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Ngầm hóa tuyến kênh thoát nước Sông Đào kết hợp chỉnh trang đô thị - Xây dựng khu dân cư lõm phía Đông đường Đoàn Khắc Cung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi

2.000

 

 

 

 

2.000

4

Khu dân cư Châu Sa, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi

9,59

xã Tịnh Châu

Tờ bản đồ số 13,22,24

QĐ số 978/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Châu Sa, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi

10.000

 

 

 

 

10.000

5

Khu dân cư Bắc thành phố Quảng Ngãi

9,87

phường Trương Quang Trọng

Tờ bản đồ số 5, 6

QĐ số: 979/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quyết định chủ trương đầu tư Khu dân cư Bắc thành phố Quảng Ngãi

10.000

 

 

 

 

10.000

6

KDC phía Bắc đường Võ Nguyên Giáp

4,82

Xã Tịnh Ấn Tây

Tờ bản đồ số 8, 9, 11, 20

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quyết định chủ trương dự án KDC phía Bắc đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Quảng Ngãi

5.000

 

 

 

 

5.000

7

KDC An Nhơn Viên

4,99

Xã Tịnh An

Tờ bản đồ số 6, 15, 18, 19

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án KDC An Nhơn Viên, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi

5.000

 

 

 

 

5.000

8

Khu du lịch văn hóa Thiên Ấn

1,8

Phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh An, xã Tịnh Ấn Đông

Tờ BĐ số 14, phường Trương Quang Trọng; tờ BĐ số 4, 5 xã Tịnh An; Tờ BĐ số 17, xã Tịnh Ấn Đông

Quyết định số 1996a/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Khu du lịch văn hóa Thiên Ấn

2.000

 

2.000

 

 

 

9

Khu nhà ở sinh thái Rừng Dừa

9,44

Xã Tịnh Khê

Tờ bản đồ số 13, xã Tịnh Khê

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở sinh thái Rừng Dừa

10.000

 

 

 

 

10.000

10

Đường ven biển Dng Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa

0,58

Xã Tịnh Hòa

 

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao vốn đầu tư công năm 2019

1.000

 

1.000

 

 

 

11

Công viên nghĩa trang Tịnh Ấn Viên

38,05

Xã Tịnh Ấn Đông

Tờ 4, 5, 6, 7, 8

QĐ chủ trương đầu tư số 855/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

25.000

 

 

 

 

25.000

12

Dự án Công viên giải trí, thể thao trung tâm, kết hợp chỉnh trang đô thị KDC Tây Nguyễn Chí Thanh

18,92

Phường Quảng Phú

Tờ số 17,18,21,22,38,39

QĐ chủ trương đầu tư số 57/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

18.000

 

 

 

 

18.000

13

Khu đô thị Phú Mỹ

0,36

Phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng

Tờ số 4 xã Nghĩa Dõng, tờ số 4 phường Nghĩa Chánh

Điều chỉnh quy hoạch 1/500 Khu đô thị mới Phú Mỹ

3.000

 

 

 

 

3.000

14

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú

0,02

xã Nghĩa Phú

tờ số 6

QĐ số 1717/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo KTKT

77

77

 

 

 

 

15

Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị

13,07

xã Nghĩa Dõng

tờ số 4, 7, 22, 23

QĐ chủ trương đầu tư số 56/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

13.000

 

 

 

 

13.000

 

Tổng cộng

120,31

 

 

 

116.077,0

77,0

3.000,0

-

-

113.000,0

 

Biểu 2.1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN BÌNH SƠN
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường. hỗ trợ. tái định cư

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp . hỗ trợ...)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)+(10)+(11)+(1 2)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Tân Phước xã Bình Minh

1,00

xã Bình Minh

Tờ BĐ 38;39;56

Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Bình Sơn để thực hiện công trình Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Tân Phước xã Bình Minh

9.000

 

9.000

 

 

 

2

Dự án Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương

6,50

xã Bình Minh và xã Bình khương

Tờ BĐ số 13,32,33,38,39 xã Bình Minh; Tờ BĐ số 45,46,52,53,55, 56 xã Bình Khương

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND huyện Bình Sơn phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 nguồn vốn ngân sách trung ương

20.000

20.000

 

 

 

 

3

Dự án Khu Chính trị - Hành chính thị trấn Châu Ổ

0,58

Thị trấn Châu Ổ

Tờ BĐ 12

Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Bình Sơn

7.794

 

 

7.794

 

 

4

Khu dân cư Nam Bình

3,9

xã Bình Nguyên

Tờ bản đồ số 14 và 21

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn;

29

 

 

 

 

29

5

Mở rộng Cụm công nghiệp Bình Nguyên (giai đoạn 3)

1,95

xã Bình Nguyên , xã Bình Trung

Tờ bản đồ số 7, 8 xã Bình Trung; tờ số 37 xã Bình Nguyên

Công văn số 3104/UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện về việc thống nhất chủ trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mở rộng Cụm Công nghiệp Bình Nguyên (giai đoạn 3)

3

 

 

3

 

 

6

Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước

0,8

xã Bình Phước

Tờ bản đồ số 56, 57, 58

Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Quyết định về việc gaio kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

100.000

 

100.00 0

 

 

 

7

Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước

2,87

xã Bình Dương

Tờ bản đồ số 1, 8, 9, 14

Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Quyết định về việc gaio kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

 

 

 

 

 

 

8

Hồ chứa nước Phước Hòa

1,2

xã Bình Khươn g

Tờ bản đồ số 47 và 51

Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

9

7

2

 

 

 

9

Hồ chứa nước Hố Lùng

1,8

xã Bình Thanh Đông

Tờ bản đồ số 14

Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

11

5

6

 

 

 

10

Hồ chứa nước Ao Gió

1,8

xã Bình Hòa

Tờ bản đồ số 117 và 118

Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

11

6

5

 

 

 

11

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Bình Chánh, phần bổ sung thiết kế cắm cọc giải phóng tại nhánh C1 của nút giao thông Dung Quất gói thầu A3

0,6

xã Bình Chánh

Tờ bản đồ số 30 và 31

Quyết định 23/QĐ-BQL.ĐNQN ngày 13/11/2018 của Ban Quản lý dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

 

12

Đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh

8,98

xã Bình Phú, Bình Châu, BÌnh Hòa

 

Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 của Chủ tịch tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh

8

8

 

 

 

 

13

KDC chỉnh trang đô thị An Điền Phát

2,70

Thị trấn Châu Ổ

tờ số 20,21,27,28

Quyết định chủ trương đầu tư số 786/QĐ-UBND ngày 10/9/2018

2.700

 

 

 

 

2.700

14

Bồi thường, GPMB, thu hồi đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư: Hành lang tuyến ống dẫn khí từ Chu Lai về Trung tâm điện lực Dung Quất.

20,69

Xã Bình Thạnh.

Tờ bản đồ số: 2; 3; 7; 8; 14; 15; 16; 17; 26; 27 và 28 xã Bình Thạnh

Văn bản số 51/TTg-CN ngày 12/7/2017củ a Thủ tướng Chính phủ về việc tiến độ tổng thể chuỗi dự án Khí Cá Voi Xanh; Công văn số 2179/BQL- QHXD ngày 30/11/2018 của Ban QL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc thống nhất nguyên tắc vị trí Hành lang tuyến ống dẫn khí từ Chu Lai về Trung tâm điện lực Dung Quất.

74.970

 

 

 

 

74.970

15

Bồi thường, GPMB, thu hồi đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để chuẩn bị mặt bằng xúc tiến đầu tư dự án Khu dân cư Bình Trị.

24,00

Xã Bình Trị.

Tờ bản đồ số: 26, 27, 39, 40, 41, 52 và 53 xã Bình Trị.

Công văn số 5298/UBND-CNXD ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đầu tư dự án Khu dân cư xã Bình Thạnh; khu dân cư Bình Trị; khu dịch vụ kết hợp Khu dân cư và nhà ở xã hội xã Bình Đông và Khu dịch vụ xã Bình Đông.

24.000

 

 

 

 

24000

16

Tạo quỹ đất sạch ở Khu kinh tế Dung Quất để kêu gọi đầu tư xây dựng dự án: Khu dịch vụ tổng hợp dầu khí OGS

3,71

xã Bình Thuận

Tờ bản đồ số 65

Công văn số 644/BQL- QLĐT ngày 02/5/2018 của Ban Quản lý về việc chấp thuận nguyên tắc chủ trương và giới thiệu địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án

4.000

 

 

 

 

4.000

17

Bồi thường, GPMB, thu hồi đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để chuẩn bị mặt bằng đầu tư dự án Khu dịch vụ Bình Đông.

4,30

Xã Bình Đông, Bình Thuận.

Tờ bản đồ số: 38, 39, 45,  46 xã Bình Đông. Tờ bản đồ số: 64, 71 xã Bình Thuận.

Quyết định chủ trương đầu tư số 28/QĐ-BQL ngày 22/01/2019 của Ban QL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu Dịch vụ Bình Đông do Công ty CP ĐT và PTHT 179 đầu tư.

4.300

 

 

 

 

4.300

 

Tổng cộng

87,38

 

 

 

246.835

20.026

109.013

7.797

-

109.999

 

Biểu 2.2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 CỦA HUYỆN BÌNH SƠN
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

GHI CHÚ

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Dự án Trạm bơm thôn Phước Thọ II, xã Bình Phước

1,30

1,00

 

xã Bình Phước

Tờ BĐ 82, 83, 84, 90, 91, 92, 98, 99

Đã có trong Quyết định 96/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh, nhưng chưa có trong danh mục công trình chuyển mục đích đất lúa

2

Dự án Kè chống sạt lở đoạn Bình Thới - Bình Dương

1,50

0,95

 

xã Bình Dương và xã Bình Thới

Tờ BĐ 2 tại xã Bình Thới; Tờ BĐ 17 tại xã Bình Dương

Đã có trong Quyết định 96/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh, nhưng chưa có trong danh mục công trình chuyển mục đích đất lúa

3

Dự án Trường Mầm non Sao Mai, xã Bình Chánh

0,42

0,02

 

xã Bình Chánh

Tờ BĐ 43

Đã có trong Quyết định 96/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh, nhưng chưa có trong danh mục công trình chuyển mục đích đất lúa

4

Dự án Đường vào đập Tràn Vực Bà, huyện Bình Sơn

4,00

0,98

 

xã Bình Minh

Tờ BĐ 27, 59, 60, 66 và 67

Đã có trong Quyết định 96/QQD-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh, nhưng chưa có trong danh mục công trình chuyển mục đích đất lúa

5

Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn

6,20

3,70

1,00

xã Bình Khương

Tờ BĐ 2, 24, 25

Đã có trong Quyết định 96/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh, nhưng chưa có trong danh mục công trình chuyển mục đích đất lúa

6

Kiên cố hóa kênh đập Trung Sanh - Sa Lương

0,30

0,30

 

xã Bình Long

Tờ BĐ 12,13

Đã có trong Quyết định 96/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh, nhưng chưa có trong danh mục công trình chuyển mục đích đất lúa

7

Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Tân Phước xã Bình Minh

1,00

0,15

 

xã Bình Minh

Tờ BĐ 38, 39,56

Đã có trong Quyết định 96/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh, nhưng chưa có trong danh mục công trình chuyển mục đích đất lúa

8

Dự án Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương

6,50

0,63

 

xã Bình Minh và xã Bình Khương

Tờ BĐ số 13,32,33,38,39 xã Bình Minh; Tờ BĐ số 45,46,52,53,55,56 xã Bình Khương

 

9

Bồi thường, GPMB, thu hồi đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư: Hành lang tuyến ống dẫn khí từ Chu Lai về Trung tâm điện lực Dung Quất.

20,69

3,43

 

Xã Bình Thạnh.

Tờ bản đồ số: 2; 3; 7; 8; 14; 15; 16; 17; 26; 27 và 28 xã Bình Thạnh

 

10

Bồi thường, GPMB, thu hồi đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để chuẩn bị mặt bằng xúc tiến đầu tư dự án Khu dân cư Bình Trị.

24,00

7,80

 

Xã Bình Trị.

Tờ bản đồ số: 26, 27, 39, 40, 41, 52 và 53 xã Bình Trị.

 

11

Tạo quỹ đất sạch ở Khu kinh tế Dung Quất để kêu gọi đầu tư xây dựng dự án: Khu dịch vụ tổng hợp dầu khí OGS

3,71

1,23

 

xã Bình Thuận

Tờ bản đồ số 65

 

12

Bồi thường, GPMB, thu hồi đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để chuẩn bị mặt bằng đầu tư dự án Khu dịch vụ Bình Đông.

4,30

3,10

 

Xã Bình Đông, Bình Thuận.

Tờ bản đồ số: 38, 39, 45, 46 xã Bình Đông. Tờ bản đồ số: 64, 71 xã Bình Thuận.

 

13

Khu dân cư Nam Bình

3,9

3,16

 

xã Bình Nguyên

Tờ bản đồ số 14 và 21

 

14

Mở rộng Cụm công nghiệp Bình Nguyên (giai đoạn 3)

1,95

0,50

 

xã Bình Nguyên, xã Bình Trung

Tờ bản đồ số 7, 8 xã Bình Trung; tờ số 37 xã Bình Nguyên

 

15

Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước

0,8

0,04

 

xã Bình Phước

Tờ bản đồ số 56, 57, 58

 

16

Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước

2,87

0,24

 

xã Bình Dương

Tờ bản đồ số 1, 8, 9, 14

 

17

Hồ chứa nước Phước Hòa

1,2

0,15

 

xã Bình Khương

Tờ bản đồ số 47 và 51

 

18

Hồ chứa nước Hố Lùng

1,8

0,27

 

xã Bình Thanh Đông

Tờ bản đồ số 14

 

19

Hồ chứa nước Ao Gió

1,8

0,35

 

xã Bình Hòa

Tờ bản đồ số 117 và 118

 

20

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Bình Chánh, phần bổ sung thiết kế cắm cọc giải phóng tại nhánh C1 của nút giao thông Dung Quất gói thầu A3

0,60

0,6

 

xã Bình Chánh

Tờ bản đồ số 30 và 31

 

21

Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh

8,98

0,5

 

xã Bình Phú, Bình Châu, BÌnh Hòa

 

 

 

Tổng cộng

97,82

29,10

1,00

 

 

 

 

Biểu 1.3

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN SƠN TỊNH
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

 

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)+(10)+ (11)+(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Mở rộng Trường mầm non Tịnh Thọ

0,030

xã Tịnh Thọ

TBĐ số 21

Công văn số 16/UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Thọ về việc thống nhất cho chủ trương xây dựng điểm trường mầm non xã Tịnh Thọ

30

 

 

 

30

 

2

Sân thể thao, Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà

0,200

xã Tịnh Hà

TBĐ số 23

Nghị quyết số 04/2018/NQ- HĐND ngày 27/12/2018 của Hội đồng nhân dân xã Tịnh Hà khóa XII, kỳ họp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021

200

 

 

 

200

 

TỔNG CỘNG

0,23

 

 

 

230

 

 

 

230

 

 

Biểu 2.3

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 CỦA HUYỆN SƠN TỊNH
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Sân thể thao, Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà

0,20

0,20

 

Xã Tịnh Hà

TBĐ số 23

 

TỔNG

0,20

0,20

 

 

 

 

Biểu 1.4

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN TƯ NGHĨA
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

Ngân sách Trung ương

Trong đó

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

1

Hồ Chứa nước Hố Tạc

2,10

Nghĩa Thuận

Tờ 18

Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018, nguồn dự phòng ngân sách trung ương 2018

2.520,0

2.520,0

 

 

 

 

2

Đường La Hà - Thu Xà đi KDC kết hợp dịch vụ phía Đông UBND huyện

0,20

La Hà

tờ 18

QĐ số 8573/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

5.000,0

 

 

5.000,0

 

 

3

Cầu phủ thuộc tuyến đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành

1,00

Nghĩa Trung, La Hà

Tờ 6, Nghĩa Trung và Tờ 21, La Hà

QĐ số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

800,0

 

800,0

 

 

 

4

Kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Sông vệ, huyện Tư Nghĩa

3,50

Sông Vệ, Nghĩa Mỹ

Tờ 7, Nghĩa Mỹ và Tờ 14, 18, 21, Sông Vệ

QĐ số 1221/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Tư Nghĩa để triển khai thực hiện công trình Kè chống sạt lở KDC thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa

2.000,0

 

2.000,0

 

 

 

5

Nhà lưu niệm Nhà thơ Bích Khê

0,36

Nghĩa Hòa

Tờ 9, 10

Công văn số 3148/UBND-VX ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi V/v chủ trương xây dựng Khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê

 

 

 

 

 

 

6

Khu dân cư nông thôn mới An Hòa, huyện Tư Nghĩa

7,12

Nghĩa Trung

tờ 1, 4

QĐ số 27/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới An Hòa, huyện Tư Nghĩa

10.000,0

 

 

 

 

10.000,00

7

Khu dân cư nông thôn mới Gia An - xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

9,24

Nghĩa Kỳ

Tờ 18

QĐ số 91/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới Gia An - xã Nghĩa Kỳ

11.000,0

 

 

 

 

11.000,00

8

Khu dịch vụ đô thị Thiên Phúc

8,00

La Hà

Tờ 23, 26

QĐ số 999/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ đô thị Thiên Phúc

9.000,0

 

 

 

 

9.000,00

9

Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát, La Hà

4,82

La Hà

Tờ 16, 17, 21, 22

QĐ số 642/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát, La Hà

5.500,0

 

 

 

 

5.500,00

10

Khu dân cư Nam Bàu Giang

5,10

thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung

tờ số 10 thị trấn La Hà và tờ số 3 xã Nghĩa Trung

Quyết định chủ trương đầu tư số 118/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

5.000,0

 

 

 

 

5.000,00

11

Khu tái định cư Thôn 1, xã Nghĩa Lâm (phục vụ công tác GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 623B (QN-Thạch Nham), giai đoạn 2

1,68

xã Nghĩa Lâm

tờ số 11

QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt quy hoạch 1/500

2.400,0

2.400,0

 

 

 

 

12

Khu dân cư xã Nghĩa Thắng (gđ1) (phục vụ công tác GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 623B (QN- Thạch Nham), giai đoạn 2

1,37

xã Nghĩa Thắng

tờ số 11,18

QĐ số 1264/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt quy hoạch 1/500

2.700,0

 

 

 

 

2.700,00

Tổng

44,49

 

 

 

55.920

4.920

2.800

5.000

 

43.200

 

Biểu 2.4

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 CỦA HUYỆN TƯ NGHĨA
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

1

Hồ Chứa nước Hố Tạc

2,10

0,30

 

Nghĩa Thuận

Tờ 18

2

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thiên Long

0,60

0,60

 

Thị trấn La Hà

Tờ 10

3

Đường La Hà - Thu Xà đi KDC kết hợp dịch vụ phía Đông UBND huyện

0,20

0,02

 

La Hà

Tờ 18

4

Khu dân cư nông thôn mới An Hòa, huyện Tư Nghĩa

7,12

4,00

 

Nghĩa Trung

tờ 1, 4

5

Khu dân cư nông thôn mới Gia An - xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

9,24

3,70

 

Nghĩa Kỳ

Tờ 18

6

Khu dịch vụ đô thị Thiên Phúc

8,00

6,40

 

La Hà

Tờ 23, 26

7

Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát, La Hà

4,82

4,50

 

La Hà

Tờ 16, 17, 21, 22

8

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Petro Dung Quất 2

0,70

0,10

 

Nghĩa Điền

Tờ 7

9

Khu dân cư Nam Bàu Giang

5,10

2,85

 

thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung

tờ số 10 thị trấn La Hà và tờ số 3 xã Nghĩa Trung

10

Khu dân cư xã Nghĩa Thắng (gđ1) (phục vụ công tác GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 623B (QN- Thạch Nham), giai đoạn 2

1,37

0,18

 

xã Nghĩa Thắng

tờ số 11,18

 

Tổng

39,25

22,65

 

 

 

 

Biểu 1.5

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN MỘ ĐỨC
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)+ (10)+(11)+(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Khu dịch vụ và dân cư An Phú

0,89

thị trấn Mộ Đức

tờ bản đồ số 5,6,9,10

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 605/QĐ-UBND, ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh

105.000

 

 

 

 

105.000

2

Kè bờ Nam sông Vệ, xã Đức Nhuận

1,05

xã Đức Nhuận

tờ bản đồ số 5,6

Quyết định bố trí vốn số 607/QĐ-UBND, ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh

8.500

 

8.500

 

 

 

3

Khu dân cư Ngõ ông Sáu ca giáp đường tránh đông QL 1 (đấu giá đất)

0,97

xã Đức Chánh

Tờ bản đồ số 24

Quyết định số 4726/QĐ-UBND, ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức

2.150

 

 

2.150

 

 

4

Khu dân cư và dịch vụ Chợ Quán Lát

9,94

xã Đức Chánh

Tờ bản đồ số 11

Quyết định chủ trương đầu tư số 01/QĐ-UBND , ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh

116.000

 

 

 

 

116.000

5

Khu TMDV Bắc cửa hàng xăng dầu Quán Lát (đấu giá đất)

2,10

xã Đức Chánh

Tờ bản đồ số 11

Quyết định số 4599/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của UBND huyện Mộ Đức

14.990

 

 

14.990

 

 

6

Kè, khu neo đậu tàu thuyền, khu dân cư xã Đức Lợi (UBND huyện chủ đầu tư)

5,45

xã Đức Lợi

Tờ bản đồ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Quyết định số 4805/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của UBND huyện Mộ Đức

51.700

 

15.000

36.700

 

 

7

Khu sản xuất nông nghiệp sạch (UBND huyện làm chủ đầu tư để đấu giá)

20,3

xã Đức Minh

Tờ bản đồ số 9, 10, 12, 13

Quyết định số 4597/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của UBND huyện Mộ Đức

5.000

 

 

5.000

 

 

8

Tuyến đường vào khu rau sạch công nghệ cao (UBND huyện làm chủ đầu tư)

1,23

xã Đức Minh

Tờ bản đồ 19, 20, 21

Quyết định số 4786/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của UBND huyện Mộ Đức

5.000

 

5.000

 

 

 

9

Nhà văn hóa xã Đức Thạnh

0,72

xã Đức Thạnh

Tờ bản đồ số 7

Công văn số 1083/UBND- KT, ngày 27/10/2016 của UBND huyện về việc thỏa thuận nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa xã Đức Thạnh

0

 

 

 

 

 

10

Khu tái định cư Hiệp Sơn (Tái định cư đường Quán Lát - Đá Chát)

1,30

xã Đức Hiệp

Tờ bản đồ số 10, 17

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2008/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

6.000

 

6.000

 

 

 

11

Khu dân cư và thương mại - dịch vụ Bắc Trung tâm thị trấn Mộ Đức

9,90

xã Đức Tân

Tờ bản đồ 6

Quyết định chủ trương đầu tư số 26/QĐ-UBND, ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh

155.309

 

 

 

 

155.309

12

Khu sản xuất chế biến thức ăn và chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi

91,94

Xã Đức Phú

Tờ bản đồ 18, 24, 25

Quyết định chủ trương đầu tư số 21/QĐ-UBND, ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

0

 

 

 

 

 

13

Đường vào vùng lõi Khu sản xuất chế biến thức ăn và chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi (UBND huyện làm chủ đầu tư)

1,01

xã Đức Phú

Tờ bản đồ 18,25

Quyết định số 3956/QĐ-UBND, ngày 24/9/2018 của UBND huyện

20.000

 

19.000

1.000

 

 

14

Xây dựng đường dây điện 22kv; 04kV và Trạm biến áp để phục vụ sản xuất ở xã Đức Phong

0,03

xã Đức Phong

tờ bản đồ 15, 22, 30, 38

Quyết định số 4688/QĐ-UBND, ngày 25/10/2018 và Quyết định số 1514/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND huyện

5.986

 

5.986

 

 

 

15

Dự án chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía Bắc Quốc lộ 24

9,37

xã Đức Lân

Tờ bản đồ số 42, 44, 45

Quyết định chủ trương đầu tư số 126/QĐ-UBND, ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh

75.000

 

 

 

 

75.000

16

Hạ tầng cụm công nghiệp- TTCN Thị trấn Mộ Đức.

20,0

thị trấn Mộ Đức

tờ bản đồ 19

Quyết định số 15/QĐ-UBND, ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về thành lập CCN tây thị trấn Mộ Đức

16.300

 

 

16.300

 

 

17

Đường QL1A - đường đông thị trấn Mộ Đức (Nút 5)

1,28

thị trấn Mộ Đức

Tờ bản đồ 6

Quyết định số 2833/QĐ-UBND, ngày 05/7/2018 của UBND huyện Mộ Đức

8.000

 

 

8.000

 

 

18

Mở rộng tuyến đường nội thị và KDC Nam cầu Vĩnh Phú (đấu giá đất)

1,50

thị trấn Mộ Đức

Tờ bản đồ 9, 10

Quyết định số 3818/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của UBND huyện Mộ Đức

8.200

 

 

8.200

 

 

19

Tuyến đường QL 1A - Đá Bạc (UBND huyện chủ đầu tư)

5,15

xã Đức Nhuận, Đức Thắng

Tờ bản đồ 17, 18 xã Đức Thắng; TBĐ số 12, 14, 16, 18, 20 xã Đức Nhuận

Quyết định Chủ trương đầu tư số 1838/QĐ-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh

50.000

 

50.000

 

 

 

20

Nâng cao độ tin cậy lưới điện khu vực Điện lực Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

0,01

xã Đức Nhuận, xã Đức Phú

tờ bản đồ số 9, 12, 14, 20, xã Đức Nhuận; TBD số 4, 10, xã Đức Phú

Quyết định số 4810/QĐ- QNPC, ngày 14/9/2018 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt BCKTKT_ĐTXD Công trình Nâng cao độ tin cậy lưới điện khu vực điện lực Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Trà Bồng

6.823

 

 

 

 

6.823

 

Tổng cộng

184,138

 

 

 

659958

 

109486

92340

 

458132

 

Biểu 2.5

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN NĂM 2019 CỦA HUYỆN MỘ ĐỨC
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Khu dịch vụ và dân cư An Phú

0,89

0,89

 

thị trấn Mộ Đức

Tờ bản đồ số 5,6,9,10

2

Khu dân cư Ngõ ông Sáu ca giáp đường tránh đông QL 1 (đấu giá đất)

0,97

0,95

 

xã Đức Chánh

Tờ bản đồ số 24

3

Khu dân cư và dịch vụ Chợ Quán Lát

9,94

9,00

 

xã Đức Chánh

Tờ bản đồ số 11

4

Trụ sở làm việc Công an huyện Mộ Đức

2,63

2,63

 

thị trấn Mộ Đức

Tờ bản đồ 6,9

5

Kè, khu neo đậu tàu thuyền, khu dân cư xã Đức Lợi

5,45

1,00

 

xã Đức Lợi

Tờ bản đồ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

6

Khu tái định cư Hiệp Sơn (Tái định cư đường Quán Lát - Đá Chát)

1,30

1,30

 

xã Đức Hiệp

Tờ bản đồ số 10, 17

7

Khu dân cư và thương mại - dịch vụ Bắc Trung tâm thị trấn Mộ Đức

9,90

9,50

 

thị trấn Mộ Đức

Tờ bản đồ 6

8

Khu sản xuất chế biến thức ăn và chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi

91,60

1,50

 

xã Đức Phú

Tờ bản đồ 18, 24, 25

9

Dự án chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía Bắc Quốc lộ 24

9,37

6,00

 

Xã Đức Lân

Tờ bản đồ số 42, 44, 45

10

Đường QL1A - đường đông thị trấn Mộ Đức (Nút 5)

1,28

1,10

 

thị trấn Mộ Đức

Tờ bản đồ 6

11

Mở rộng tuyến đường nội thị và KDC Nam cầu Vĩnh Phú

1,50

1,20

 

thị trấn Mộ Đức

Tờ bản đồ 9, 10

12

Tuyến đường QL 1A - Đá Bạc

5,15

4,00

 

xã Đức Nhuận, Đức Thắng

Tờ bản đồ 17, 18 xã Đức Thắng; TBĐ số 12, 14, 16, 18, 20 xã Đức Nhuận

13

Cửa hàng xăng dầu Ánh Nguyện

0,42

0,40

 

xã Đức Chánh

Tờ bản đồ 11

14

Dự án Khu Thương mại - dịch vụ Phi Bảo

0,61

0,61

 

thị trấn Mộ Đức

tờ bản đồ số 14, 15

15

nâng cao độ tin cậy lưới điện khu vực Điện lực Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

0,01

0,01

 

xã Đức Nhuận, xã Đức Phú

tờ bản đồ số 9, 12, 14, 20, xã Đức Nhuận; TBĐ số 4, 10, xã Đức Phú

Tổng cộng

141,02

40,09

 

 

 

 

Biểu 1.6

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

 

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngâ n sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)+(10) + (11)+(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh

1,70

Xã Phổ Thạnh

TBĐ 4, 27

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định chủ trương đầu tư Dự án hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh

29.000

 

 

 

 

29.000

2

Tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh

1,21

xã Phổ Thạnh

TBĐ số 19, 27, 39

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

5.000

 

5.00 0

 

 

 

3

Trường Mầm non Phổ Châu hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng, hệ thống PCCC ngoài nhà và san nền

0,36

xã Phổ Châu

TBĐ số 25

Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án công trình: Trường Mầm non Phổ Châu: Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng, hệ thống PCCC ngoài nhà và san nền

5.266

 

 

5.266

 

 

4

Khu dân cư vùng lõm xã Phổ Hòa

0,24

xã Phổ Hòa

TBĐ số 14, 02, 05, 13

Thông báo số 397/TB-UBND ngày 23/11/2018 của UBND huyện Đức Phổ về việc thống nhất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư vùng lom xã Phổ Hòa

1.000

 

 

1.000

 

 

5

Sửa chửa nâng cấp đường Phố Minh - Phổ Văn

0,82

xã Phổ Văn

TBĐ số 6, 9

Quyết định số 3742a/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chửa, nâng cấp đường Phổ Minh – Phổ Văn (ĐH.43)

5.228

 

 

5.228

 

 

6

Nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 đi bãi rác

0,85

xã Phổ Thạnh

Tờ số 34

QĐ số 3777/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện Đức Phổ về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương, đơn vị trả nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành và thực hiện một số nhiệm vụ

500

 

 

 

 

 

 

Tổng

5,18

 

 

 

45.994

-

5.000

11.49 4

-

29.000

 

Biểu 2.6

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Khu dân cư vùng lõm xã Phổ Hòa

0,24

0,01

 

xã Phổ Hòa

TBĐ số 14, 02, 05, 13

2

Sửa chửa nâng cấp đường Phố Minh - Phổ Văn

0,82

0,05

 

xã Phổ Văn

TBĐ số 6, 9

 

TỔNG

1,06

0,06

0,00

 

 

 

Biểu 1.7

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN NGHĨA HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)+ (10)+(11)+(1 2)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00:

3,20

Hành Thịnh

Tờ bản đồ:3, 27, 32, 33

Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00;

3.000

 

3.000

 

 

 

2

Khu dân cư Nam Đồng Xít (giai đoạn 2)

4,98

Thị trấn Chợ Chùa và Hành Đức

Tờ bản đồ: 3 xã Hành Đức; 25 thị trấn Chợ Chùa

- Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Nam Đồng Xít (giai đoạn 2);

5.000

 

 

 

5.000

 

3

Nâng cấp đường huyện ĐH.58 và ĐH.58E

0,10

Thị trấn Chợ Chùa

Tờ bản đồ: 25

Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp đường huyện ĐH.58 và ĐH.58E;

100

 

 

100

 

 

4

Chùa Hưng Long

0,41

xã Hành Phước

Tờ số 17

Công văn thống nhất chủ trương số 7801/UBND-NNTN ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

8,69

 

 

 

8.100

-

3.000

100

5.000

-

 

Biểu 2.7

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 CỦA HUYỆN NGHĨA HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00:

3,20

3,00

 

Hành Thịnh

Tờ bản đồ:3, 27, 32, 33

2

Khu dân cư Nam Đồng Xít (giai đoạn 2)

4,98

4,10

 

Thị trấn Chợ Chùa và Hành Đức

Tờ bản đồ: 3 xã Hành Đức; 25 thị trấn Chợ Chùa

3

Nâng cấp đường huyện ĐH.58 và ĐH.58E

0,10

0,01

 

Thị trấn Chợ Chùa

Tờ bản đồ: 25

TỔNG CỘNG

8,28

7,11

 

 

 

 

Biểu 1.8

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN BA TƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

 

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)= (8) + (9) + (10) + (11) + (12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

San lấp ao cá tại vị trí ngã ba đường Nguyễn Chánh- Đường 3 tháng 2

0,05

TTr Ba Tơ

Tờ 12 thửa 198 BĐĐC

Quyết định 1822/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách huyện năm 2019

200

 

 

200

 

 

2

Nâng cấp, cải tạo khu vực di tích Nha Kiểm lý

0,07

TTr Ba Tơ

Tờ 12 thửa 41 BĐĐC

Quyết định 1822/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách huyện năm 2019

350

 

 

350

 

 

3

Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây sông Tài Năng

2,23

thị trấn Ba Tơ

Tờ 07 BĐĐC

QĐ chủ trương đầu tư số 854/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh

2.000

 

 

 

 

2.000

 

Tổng cộng

2,35

 

 

 

2.550

-

-

550

-

2.000

 

Biểu 2.8

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 CỦA HUYỆN BA TƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Đường dây 220KV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi

2,35

0,06

0,2

Các xã: Ba Tiêu, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Chùa, Ba Cung, Ba Thành, Ba Động, Ba Liên

Các xã: Ba Tiêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Ba Vì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Ba Tô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Ba Dinh 15, 16, 17, 21; Ba Chùa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Ba Cung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ba Thành 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ba Động 1, 3, 4; Ba Liên 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2

Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây sông Tài Năng

2,23

1,3

 

thị trấn Ba Tơ

Tờ 07 BĐĐC

 

Tổng cộng

4,58

1,36

0,20

 

 

 

Biểu 1.9

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN MINH LONG
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)+(10)+(11)+(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Làm mới đập Gò Rắp, Đồng Rinh, xã Thanh An

0,02

Xã Thanh An

Tờ bản đồ 7

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện

1,000

 

 

1,000

 

 

2

Trường Mẫu giáo xã Long Hiệp

0,01

Xã Long Hiệp

Tờ bản đồ số 13

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện

1,550

 

 

1,550

 

 

3

Xây dựng cổng chào huyện Minh Long

0,015

Xã Long Mai

Tờ bản đồ số 33

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện

1,990

 

 

1,990

 

 

4

Đường từ đồi Ba Cụm đi Hà Bôi

0,75

Xã Long Hiệp

Tờ bản đồ số 19,26,27

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện

6,700

 

 

6,700

 

 

5

Trường Mẫu giáo Thanh An

0,12

Xã Thanh An

Tờ bản đồ số 26

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

3,100

 

3,100

 

 

 

6

Đường Làng Ren đi Nước Cua

1,20

Xã Long Môn

Tờ bản đồ số 21,22,23

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long và Công văn số 7940/UBND-TH ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh

17,000

 

9,000

8,000

 

 

7

Tuyến Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An huyện Minh Long

0,70

Xã Thanh An

Tờ bản đồ số 27,31

Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND huyện Minh Long

10,000

 

 

 

 

10,000

8

Đường Bờ tả Sông Phước Giang huyện Minh Long

1,50

Xã Long Hiệp, Long Mai

Tờ bản đồ địa chính số 5, xã Long Hiệp; tờ số 57, xã Long Mai

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long

60,000

 

 

 

 

60,000

 

Tổng cộng

4,32

 

 

 

101,340

-

12,100

19,240

-

70,000

 

Biểu 2.9

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 CỦA HUYỆN MINH LONG
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Làm mới đập Gò Rắp, Đồng Rinh, xã Thanh An

0,020

0,020

 

Xã Thanh An

Tờ bản đồ 7

2

Trường Mẫu giáo xã Long Hiệp

0,100

0,100

 

Xã Long Hiệp

Tờ bản đồ số 13

3

Xây dựng cổng chào huyện Minh long

0,015

0,015

 

Xã Long Mai

Tờ bản đồ số 33

4

Đường từ đồi Ba Cụm đi Hà Bôi

0,750

0,200

 

Xã Long Hiệp

Tờ bản đồ số 19,26,27

5

Trường Mẫu giáo Thanh An

0,120

0,050

 

Xã Thanh An

Tờ bản đồ số 26

 

Tổng cộng

1,01

0,39

 

 

 

 

Biểu 1.10

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN TÂY TRÀ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)+ 10)+(11)+(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Khắc phục các điểm sạt lỡ Trên tuyến đường Trà Phong - Trà Thanh

0,3

Xã Trà Phong – Tra Thanh

(537565.93; 1689761.60) (537499.71; 1689510.42)

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngay 19/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

 

 

 

 

 

 

2

Đường liên xã Trà Nham - Trà Thọ - Trà Lãnh

1,2

Xã Trà Nham – Trà Lãnh

(548921.12; 1679584.27) (547700.60; 1678551.06)

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (Đợt 1) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi

10.000

 

10.000

 

 

 

3

Trường Tiểu học Trà Thanh

0,6

Xã Trà Thanh

(537515.12; 1688998.06)

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (Đợt 1) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi

5000

 

5.000

 

 

 

4

Nâng cấp mở rộng tuyến đường ngã 3 Trà Xinh đi Thôn Trà Ôi

2,26

Xã Trà Xinh

(537162.87; 1672561.32) (537920.65; 1673375.99)

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

15.000

 

15.000

 

 

 

5

Khắc phục sạt lỡ Khu TĐC thôn Trà Ích

0,16

Xã Trà Lãnh

(544919.76; 1678056.87) (544912.91; 1677958.15)

Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Tây Trà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019

3000

 

 

3.000

 

 

6

Sửa chữa tuyến đường Trà Quân – Trà Bao – Trà Khê

0,3

Xã Trà Khê và Xã Trà Quân

(537658.030; 1681269.740) (537579.730; 1681268.420) (537581.690; 1681297.960) (537651.120; 1681299.960)

Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND huyện Tây Trà về việc bổ sung kinh phí khắc phục các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra

70

 

 

70

 

 

7

Khắc phục tuyến đường Trà Phong – Trà Xinh, huyện Tây Trà

2,9

xã Trà Phong

(536627.000; 1676548.000) (536604.000; 1676631.000) (536310.000; 1676604.000) (536368.000; 1676695.000)

Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện Tây Trà về việc phân bổ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2017

50

 

 

50

 

 

8

Thủy điện Trà Phong

125,92

Xã Trà Xinh; Xã Trà Phong và Xã Trà Khê

(532676.586; 1679349.105) (531695.073; 1681125.944) (537327.607; 1675622.067) (536133.332; 1675705.703) (536445.034; 1676739.831) (534095.007; 1677796.610)

QĐ chủ trương đầu tư số 19/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh

30.000

 

 

 

 

30.000

9

Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trung tâm huyện lỵ Tây Trà

0,1

Xã Trà Phong

(538278.060; 1677425.152) (538513.926; 1677781.839)

Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Tây Trà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019

2.000

 

 

2.000

 

 

Tổng cộng

133,74

 

 

 

65.120

-

30.000

5.120

-

30.000

 

Biểu 2.10

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 CỦA HUYỆN TÂY TRÀ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Thủy điện Trà Phong

125,92

3,50

8,64

Xã Trà Xinh; Xã Trà Phong và Xã Trà Khê

(532676.586; 1679349.105) (531695.073; 1681125.944) (537327.607; 1675622.067) (536133.332; 1675705.703) (536445.034; 1676739.831) (534095.007; 1677796.610)

Tổng cộng

125,92

3,5

8,64

 

 

 

Biểu 1.11

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN TRÀ BỒNG
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

1

Thủy điện Kà Tinh

55,79

Trà Lâm, Trà Sơn và Trà Thủy

số 689545, 686545, 686548, 689548 (xã Trà Lâm); số 689548 (xã Trà Sơn) và số 689548, 689551 (xã Trà Thủy)

Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Kà Tinh; Công văn số 5804/UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thống nhất vị trí bổ sung quy hoạch sử dụng đất để xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Trà Bồng

10500

 

 

 

 

10500

2

Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chứa nước An Phong thuộc Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

1,83

Trà Bình

Thuộc tờ bản đồ số 01 được trích đo năm 2018, chỉnh lý từ tờ bản đồ địa chính số 10, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng

Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn năm 2018 để thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

850

 

850

 

 

 

3

Kè chống sạt lở Suối Bồi thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ sông thị trấn Trà Xuân (giai đoạn II)

1,10

Trà Xuân

Tờ bản đồ số 06, 07 và 17

Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện Trà Bồng về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 hỗ trợ các công trình cấp bách từ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh giao năm 2017; Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND huyện Trà Bồng về việc đầu tư cấp bách công trình: Kè chống sạt lỡ Suối Bồi thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ sông thị trấn Trà Xuân (giai đoạn II)

1200

 

1200

 

 

 

4

Trường Mầm Non thôn Nước Nia

0,06

Trà Bùi

Tờ bản đồ số 60

Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mầm Non thôn Nước Nia, xã Trà Bùi

0

 

 

 

 

 

 

TỔNG

58,78

 

 

 

12.550

 

2.050

 

 

10.500

 

Biểu 2.11

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 CỦA HUYỆN TRÀ BỒNG
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Trong đó

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Diện tích đất LUA (ha)

Diện tích đất RPH (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Thủy điện Kà Tinh

55,79

0,50

 

Trà Lâm

Thuộc mảnh bản đồ địa chính cơ sở số 689545, 686545, 686548, 689548, xã Trà Lâm

2

Kè chống sạt lở Suối Bồi thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ sông thị trấn Trà Xuân (giai đoạn II)

1,10

0,02

 

Trà Xuân

tờ bản đồ địa chính số 06, 07 và 17, thị trấn Trà Xuân

 

Tổng cộng

56,89

0,52

 

 

 

 

Biểu 1.12

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN LÝ SƠN
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)+(10)+(11)+(12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Quảng trường Trung tâm huyện Lý Sơn

1,57

Xã An Vĩnh

Tờ bản đồ số 27

QĐ số 2109/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Lý Sơn về việc giao chỉ tiêu vốn năm 2019

2.500

 

 

2500

 

 

2

Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn

3

Xã An Vĩnh

Tờ bản đồ số 11, 16

QĐ số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2020

3.000

 

 

3.000

 

 

3

Vườn hoa kiến thiết đô thị Lý Sơn

0,58

Xã An Vĩnh

Tờ bản đồ số 26, 27

QĐ số 2109/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Lý Sơn về việc giao chỉ tiêu vốn năm 2019

100

 

 

100

 

 

4

Tường rào bảo vệ tuyến cáp ngầm vượt biển phía trạm cắt 22 kV Lý Sơn

0,04

Xã An Vĩnh

Tờ bản đồ số 21

Quyết định số 6683/QĐ-QNPC ngày 07/12/2018

70

 

 

 

 

70

 

Tổng cộng

5,19

 

 

 

5.670

-

-

5.600

-

70

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2019
Ngày hiệu lực20/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thị Quỳnh Vân
        Ngày ban hành10/04/2019
        Ngày hiệu lực20/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa Quảng Ngãi

            • 10/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực