Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND nội dung mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, NỘI DUNG, MỨC CHI ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Ngân sách nhà nước 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chng dịch Covid-19;

Xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành ph về việc quy định một s cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chng dịch Covid-19 của thành ph Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-HĐND ngày 13/5/2020 của Ban Kinh tế và Ngân sách; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 127/BC-UBND ngày 14/5/2020 của UBND Thành ph; ý kiến thảo luận và kết quả biu quyết của đại biu HĐND Thành ph,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, cụ thể:

1. Nội dung và mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).

2. Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đi với sinh viên, công nhân, các hộ gia đình, cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).

3. Hỗ trợ từ ngân sách cho giáo viên thực hiện dạy học trên truyền hình (Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo).

4. Hỗ trợ trả kết quả cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 ứng phó với dịch Covid-19 (Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo).

5. Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bị suy giảm nguồn thu, không đảm bảo tự chủ chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biu Hội đng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15/5/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- y ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính ph
, Văn phòng Quc hội;
- Ban công tác ĐB của UBTVQH;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Thường trực Thành ủy Hà Nội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND,
UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy;
- VP HĐND TP, VP UBND TP;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các quận, huyện, thị xã;
- Công báo Thành phố, Cổng GTĐT TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG, MỨC CHI ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định nội dung và mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

2. Đối tượng áp dụng

- Người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định.

- Người trực tiếp tham gia thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly ở từng mức độ theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định (tham gia trực y tế, bảo vệ khu cách ly, htrợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ người dân tại khu vực cách ly theo thời gian thực tế được phân công).

- Cán bộ, người lao động thuộc bộ phận thu viện phí, phòng vật tư thiết bị y tế thực hiện vệ sinh trang thiết bị, máy móc, bơm tiêm điện; cán bộ phòng công nghệ thông tin trực chống dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Cán bộ, người lao động thuộc các cơ sở y tế dự phòng tham gia phòng, chống dịch, gồm: khử khuẩn, xử lý môi trường, dược, vật tư y tế, truyn thông, bộ phận phân tích, tổng hợp số liệu.

- Cán bộ, người lao động trực tiếp tham gia các hoạt động mai táng và hỏa táng đối với người chết do mắc Covid-19.

- Người bảo vệ địa điểm cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

- Lực lượng tham gia các chốt kiểm soát, giám sát việc cách ly xã hội tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô; các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, địa bàn, khu vực giáp ranh.

3. Quy định cụ thể

3.1. Về chế độ đối với người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định:

a. Đối tượng: Người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cp ra quyết định.

b. Nội dung chi và mức chi: UBND các cấp có trách nhiệm bố trí ngân sách để đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly vi mức chi tối đa không quá 100.000 đồng người/ngày.

- Đối với việc thực hiện chế độ cho các đối tượng trước khi Nghị quyết này có hiệu lực: UBND các cấp thanh toán theo thực tế phát sinh đối vi kinh phí đã chi từ ngân sách, không vượt quá mức chi tại Nghị quyết này.

- Trường hợp việc cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly được đảm bảo từ nguồn huy động và hỗ trợ hợp pháp khác thì kinh phí bố trí từ ngân sách được giảm tương ứng đtránh chi trùng lặp.

3.2. Về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phòng, chống dịch:

a. Đi tượng:

- Người trực tiếp tham gia thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly ở từng mức độ theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo chng dịch Covid-19 các cấp ra quyết định (tham gia trực y tế, bảo vệ khu cách ly, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ người dân tại khu vực cách ly).

- Cán bộ, người lao động thuộc bộ phận thu viện phí, phòng vật tư thiết bị y tế thực hiện vệ sinh trang thiết bị, máy móc, bơm tiêm điện; cán bộ phòng công nghệ thông tin trực chống dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Cán bộ, người lao động thuộc các cơ sở y tế dự phòng tham gia phòng, chống dịch, gồm: khử khuẩn, xử lý môi trường, dược, vật tư y tế, truyn thông, bộ phận phân tích, tổng hp số liệu.

- Cán bộ, người lao động trực tiếp tham gia các hoạt động mai táng và hỏa táng đối với người chết do mắc Covid-19.

- Lực lượng tham gia các chốt kiểm soát, giám sát việc cách ly xã hội tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô; các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, địa bàn, khu vực giáp ranh.

b. Nội dung và mức chi:

Nội dung chi: Bồi dưỡng người tham gia phòng, chống dịch; Mức chi: 150.000 đồng/người/ngày.

3.3. Về chế độ hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia phòng, chống dịch:

a. Đối tượng:

- Người bảo vệ địa điểm cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

- Lực lượng tham gia các chốt kiểm soát, giám sát việc cách ly xã hội tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô; các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, địa bàn, khu vực giáp ranh.

b. Nội dung chi và mức chi:

Nội dung chi: Hỗ trợ tiền ăn; Mức chi: 80.000 đồng/người/ngày.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước các cấp.

5. Thi gian thực hiện: Các đối tượng được hưởng các mức hỗ trợ nêu trên theo thời gian thực tế thực hiện nhiệm vụ do cấp có thẩm quyn phân công, quyết định trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành ph. Đi với chế độ đã thanh toán sẽ được ngân sách các cp btrí theo thực tế đã phát sinh, tối đa không quá mức chi quy định tại Phụ lục này./.

 

PHỤ LỤC 02

HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ ĐỐI VỚI SINH VIÊN, CÔNG NHÂN, CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định nội dung và mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho sinh viên đang thuê nhà tại các Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai và Khu nhà ở sinh viên MĐình II, quận Nam Từ Liêm; công nhân đang thuê nhà tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh và các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà tại quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, bị ảnh hưởng do thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đối tượng áp dụng

- Sinh viên đang thuê nhà tại các Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai; Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm.

- Công nhân đang thuê nhà (bao gồm: các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp ký hợp đồng thuê nhà và các doanh nghiệp đại diện cho công nhân đứng tên ký hợp đồng thuê nhà để cho công nhân ở) tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Người thuê nhà hợp pháp đang sinh sống tại quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 80 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 trên địa bàn Thành phố.

3. Quy định cụ thể

- Nội dung chi: Chi hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Mức chi: Hỗ trợ 50% tiền thuê nhà.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp Thành phố.

5. Thi gian thực hiện:

Hỗ trợ trong thời gian 03 tháng (từ 01/4/2020 - 30/6/2020)./.

 

PHỤ LỤC 03

HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH CHO GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách cho giáo viên của thành phố Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham gia dạy học trên truyền hình trong thời gian phòng, chng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng

Giáo viên của thành phố Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham gia dạy học trên truyền hình trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

3. Quy định cụ thể

- Nội dung hỗ trợ: Htrợ giáo viên của thành phố Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham gia dạy học trên truyền hình trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

- Mức hỗ trợ:

+ Đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục công lập: Bằng số kinh phí thanh toán cho sgiờ dạy thêm theo quy định hiện hành (s giờ dạy thêm được tính h trợ không vượt quá số tiết tham gia dạy trên truyền hình sau khi quy đi).

+ Đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục ngoài công lập: giáo viên dạy 160.000 đồng/giờ dạy (sau khi quy đổi tiết dạy học trên truyền hình thành số giờ dạy); trợ giảng 140.000 đồng/giờ dạy (sau khi quy đổi tiết dạy học trên truyền hình thành số giờ dạy).

Giờ dạy được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp Thành phố.

5. Thi gian thực hiện: Trong thời gian dạy học trên truyền hình do ảnh hưng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội./.

 

PHỤ LỤC 04

HỖ TRỢ TRẢ KẾT QUẢ CHO DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chính sách hỗ trợ trả kết quả cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 ứng phó với dịch Covid-19.

2. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phHà Nội, bao gồm: Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; tạm ngừng, giải thể; thay đi nội dung đăng ký doanh nghiệp; chuyển đổi loại hình; đăng ký hoạt động trở lại; chào bán cổ phần riêng lẻ; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp.

3. Quy định cụ thể

- Nội dung chi: Hỗ trợ kinh phí trả kết quả cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 ứng phó với dịch Covid-19.

- Mức chi: Theo giá cước thực tế của Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện thành phHà Nội.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp Thành phố.

5. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020./.

 

PHỤ LỤC 05

HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN BỊ GIẢM NGUỒN THU, KHÔNG ĐẢM BẢO TỰ CHỦ CHI THƯỜNG XUYÊN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
(Kèm theo Nghị quy
ết s 01/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành ph Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định cơ chế đặc thù htrợ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bị suy giảm nguồn thu, không đảm bảo tự chủ chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bị suy giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã áp dụng các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi nhưng vẫn không đảm bảo tự chủ chi thường xuyên.

3. Quy định cụ thể

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bị suy giảm nguồn thu, không đảm bảo tự chủ chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Mức hỗ trợ: Bằng số chênh lệch thu - chi hoạt động thường xuyên của đơn vị thực hiện năm 2020 (không bao gồm các khoản chi trích lập các quỹ, chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động), tối đa không quá qutiền lương của đơn vị.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước theo phân cấp.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Kết thúc năm ngân sách, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm quyết toán số chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên (không bao gồm các khoản chi trích lập các quỹ, chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động) đã thực hiện trong năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự bảo đảm chi thường xuyên. Đối với số kinh phí ngân sách hỗ trợ còn dư (nếu có), đơn vị sự nghiệp công lập nộp trả ngân sách các cấp theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2020
Ngày hiệu lực15/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND nội dung mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND nội dung mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành15/05/2020
        Ngày hiệu lực15/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND nội dung mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND nội dung mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội

           • 15/05/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực