Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND về xây dựng và thực hiện mẫu về quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND xây dựng thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02 /2006/NQ-HĐND

Tân an, ngày 13 tháng 01 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MẪU VỀ QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã; Thông tư số 79/2003/NĐ-CP quy chế thực hiện dân chủ xã áp dụng phường thị trấn">12/2004/TT-BNV ngày 20/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và áp dụng đối với phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5425/TTr-UBND ngày 28/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và thực hiện mẫu về Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí xây dựng và thực hiện mẫu về Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, theo Tờ trình số 5425/TTr-UBND ngày 28/12/2005 của UBND tỉnh.

Điều 2. HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện ban hành chính thức và triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP CP “TP.HCM”;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- ĐBQH khóa XI đơn vị tỉnh Long An;
- ĐB. HĐND tỉnh khóa VII;
- VP.HĐND tỉnh,VP.UBND tỉnh;
- TT. UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã;
- Lưu: VT, phòng NCTH.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Tiếp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/01/2006
Ngày hiệu lực 23/01/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND xây dựng thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND xây dựng thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Long An
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Trương Văn Tiếp
Ngày ban hành 13/01/2006
Ngày hiệu lực 23/01/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND xây dựng thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Long An

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND xây dựng thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Long An

  • 13/01/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/01/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực