Nghị quyết 02/2007/NQ-CP

Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2007/NQ-CP chấm dứt hiệu lực Nghị định 81/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích">02/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 11 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích để đề xuất sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực hoặc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực đối với những văn bản thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-CP

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2007/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/01/2007
Ngày hiệu lực 01/01/2007
Ngày công báo 21/01/2007
Số công báo Từ số 49 đến số 50
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 02/2007/NQ-CP chấm dứt hiệu lực Nghị định 81/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 02/2007/NQ-CP chấm dứt hiệu lực Nghị định 81/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2007/NQ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 12/01/2007
Ngày hiệu lực 01/01/2007
Ngày công báo 21/01/2007
Số công báo Từ số 49 đến số 50
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 02/2007/NQ-CP chấm dứt hiệu lực Nghị định 81/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2007/NQ-CP chấm dứt hiệu lực Nghị định 81/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

 • 12/01/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 21/01/2007

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/01/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực