Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 huyện Nhà Bè


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13
(BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc thông qua danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất; Báo cáo thẩm định số 02/KTXH-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 do Ủy ban nhân dân huyện trình tại Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 với tổng vốn đầu tư 76,549 tỷ đồng.

Thông qua danh mục đầu tư trang thiết bị cho ngành giáo dục, y tế, dạy nghề là 24 tỷ đồng; Công trình giao thông nông thôn là 52,549 tỷ đồng (đính kèm 33 danh mục).

Thông qua 15 danh mục công trình sử dụng nguồn vốn Thành phố phân cấp cho Huyện quản lý với tổng mức đầu tư là 20,813 tỷ đồng (đính kèm 15 danh mục).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Kế hoạch đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua để triển khai và thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 


TỔNG HỢP

DANH MỤC ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè)

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH

NĂNG LỰC THIẾT KẾ

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

76.549

 

 

I. Đầu tư trang thiết bị

 

 

 

 

24.000

 

1

Trang thiết bị cho ngành giáo dục

Ban QLDA

Huyện Nhà Bè

2008

Trang bị giáo án điện tử, máy vi tính, máy photo, bàn, ghế, tủ hồ sơ, phòng Lab cho các trường học.

10.000

 

2

Trang thiết bị dạy nghề

Trung tâm Dạy nghề

Xã Long Thới

2008

Thiết bị dạy và học cho các ngành nghề của Trung tâm.

4.000

Ngoài chương trình mục tiêu hàng năm của thành phố

3

Trang thiết bị cho Bệnh viện huyện Nhà Bè

Bệnh viện huyện Nhà Bè

Xã Phước Kiển

2008

Bổ sung, nâng cấp để đạt tiêu chuẩn cấp bệnh viện

5.000

 

4

Trang thiết bị cho Trung tâm Y tế Dự phòng

Trung tâm Y tế Dự phòng

Huyện Nhà Bè

2008

Đầu tư thiết bị để đảm bảo hoạt động cho đơn vị mới tách

5.000

 

 

II. Đầu tư các công trình giao thông nông thôn

 

 

 

 

52.549

 

1

Nâng cấp, mở rộng hẻm 01 ấp 3, xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

Chiều dài tuyến 650m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

3.510

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

2

Nâng cấp, mở rộng hẻm 12 ấp 4, xã Nhơn Đức

Ban QLDA

Xã Nhơn Đức

2008

Chiều dài tuyến 200m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.080

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

3

Nâng cấp, mở rộng hẻm 25 ấp 1, xã Nhơn Đức

Ban QLDA

Xã Nhơn Đức

2008

Chiều dài tuyến 140m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

760

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

4

Nâng cấp mở rộng hẻm 12 ấp 3, xã Phước Kiển

UBND xã Phước Kiển

Xã Phước Kiển

2008

Chiều dài tuyến 185m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.000

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

5

Nâng cấp mở rộng hẻm 18 ấp 2, xã Phước Kiển

Ban QLDA

Xã Phước Kiển

2008

Chiều dài tuyến 297m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.604

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

6

Nâng cấp mở rộng nhánh rẽ của hẻm 21 ấp 4, xã Phước Kiển

Ban QLDA

Xã Phước Kiển

2008

Chiều dài tuyến 196m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.060

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

7

Nâng cấp mở rộng hẻm 23 ấp 4, xã Phước Kiển

Ban QLDA

Xã Phước Kiển

2008

Chiều dài tuyến 192m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.040

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

8

Nâng cấp mở rộng hẻm 17 ấp 1, xã Long Thới

Ban QLDA

Xã Long Thới

2008

Chiều dài tuyến 226m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.220

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

9

Nâng cấp mở rộng hẻm 26 ấp 1, xã Long Thới

Ban QLDA

Xã Long Thới

2008

Chiều dài tuyến 270m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.460

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

10

Lắp đặt cống thoát nước các tuyến đường hiện hữu trong các khu dân cư tại xã Long Thới

Ban QLDA

Xã Long Thới

2008

Tổng chiều dài lắp đặt cống 1.055m, diện tích tái lập mặt đường 3.065m2

2.090

 

11

Nạo vét một đoạn rạch Bà Chồi

Ban QLDA

Xã Long Thới

2008

Chiều dài 60m, rộng 10m, sâu 2m.

100

 

12

Nâng cấp mở rộng hẻm 206 (đường Bà Cả Hổ), KP.5, thị trấn Nhà Bè

Ban QLDA

Thị trấn

2008

Chiều dài tuyến 750m, mở rộng 4.5m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước D400

2.680

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

13

Lắp đặt cống thoát nước các tuyến đường hiện hữu trong các khu dân cư tại thị trấn

Ban QLDA

Thị trấn

2008

Tổng chiều dài lắp đặt cống 2.550m, diện tích tái lập mặt đường 7.650m2

5.100

 

14

Nâng cấp, sửa chữa mặt đường hiện hữu trong các khu dân cư tại thị trấn

Ban QLDA

Thị trấn

2008

Diện tích sửa chữa mặt đường 9.960m2

2.000

 

15

Nâng cấp mở rộng hẻm 606 ấp 3, xã Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân

Xã Phú Xuân

2008

Chiều dài tuyến 100m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

655

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

16

Nâng cấp, mở rộng hẻm 60 ấp 2, xã Phú Xuân

Ban QLDA

Xã Phú Xuân

2008

Chiều dài tuyến 200m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

840

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

17

Lắp đặt cống thoát nước các tuyến đường hiện hữu trong các khu dân cư tại xã Phú Xuân

Ban QLDA

Xã Phú Xuân

2008

Tổng chiều dài lắp đặt cống 3.000m, diện tích tái lập mặt đường 7.064m2

5.600

 

18

Nâng cấp, sửa chữa mặt đường hiện hữu trong các khu dân cư tại xã Phú Xuân

Ban QLDA

Xã Phú Xuân

2008

Diện tích sửa chữa mặt đường 7.800m2

1.950

 

19

Nâng cấp, mở rộng đường dọc kênh Cây Khô - ấp 1, xã Phước Lộc

Ban QLDA

Xã Phước Lộc

2008

Chiều dài tuyến 180m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông

865

 

20

Nâng cấp, mở rộng hẻm 14 - ấp 4, xã Phước Lộc

Ban QLDA

Xã Phước Lộc

2008

Chiều dài tuyến 400m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông

1.920

 

21

Nâng cấp, mở rộng hẻm 08 - ấp 2, xã Phước Lộc

Ban QLDA

Xã Phước Lộc

2008

Chiều dài tuyến 180m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông

865

 

22

Gia cố bờ kè kênh Cây Khô - ấp 1, xã Phước Lộc

Ban QLDA

Xã Phước Lộc

2008

Chiều dài tuyến 100m, ốp đá lục giác

280

 

23

Xây dựng Cống hộp rạch Tắc Long Kiểng

Ban QLDA

Xã Phước Lộc

2008

Chiều dài cống 20m, mặt cắt ngang (2,5m x 2,5m) x 2

1.750

 

24

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường số 22, xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2008

Nâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1.196m

1.450

 

25

Nâng cấp , sửa chữa đường liên ấp 3 - 4, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

Xã Hiệp Phước

2008

Nâng nền hạ, mặt đường láng nhựa; rộng 6m, dài 2.600m

6.240

 

26

Nâng cấp đường vào Chợ Cầu Kinh - ấp 1, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

Xã Hiệp Phước

2008

Chiều dài tuyến 200m, rộng 6,0m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.080

 

27

Cầu số 1 - ấp 3, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

Xã Hiệp Phước

2008

Cầu Giàn thép - dài 25m rộng 6,0m

1.875

Trên tuyến đường Thanh Niên Xung phong

28

Cầu số 2 - ấp 3, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

Xã Hiệp Phước

2008

Cầu Giàn thép - dài 15m rộng 6,0m

1.125

Trên tuyến đường Thanh Niên Xung phong

29

Cầu 16 - ấp 3, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

Xã Hiệp Phước

2008

Cầu Giàn thép - dài 18m, rộng 6,0m

1.350

Trên tuyến đường số 22

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN PHÂN CẤP CHO HUYỆN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè)

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH

NĂNG LỰC THIẾT KẾ

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

20.813

 

1

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 1 - xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

Xã Phước Lộc

2008

San lấp mặt bằng 480m2, xây dựng trụ sở 40m2

500

 

2

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 2 - xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

Xã Phước Lộc

2008

San lấp mặt bằng 400m2, xây dựng trụ sở 40m2

500

 

3

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 3 - xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

Xã Phước Lộc

2008

San lấp mặt bằng 300m2, xây dựng trụ sở 40m2

500

 

4

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 4 - xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

Xã Phước Lộc

2008

San lấp mặt bằng 1.142m2, xây dựng trụ sở 40m2

500

 

5

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 1, xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

San lấp mặt bằng khuôn viên, xây dựng trụ sở 40m2

500

 

6

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 2, xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

San lấp mặt bằng khuôn viên, xây dựng trụ sở 40m2

500

 

7

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 3, xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

San lấp mặt bằng khuôn viên, xây dựng trụ sở 40m2

500

 

8

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 4, xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

San lấp mặt bằng khuôn viên, xây dựng trụ sở 40m2

500

 

9

Sửa chữa, cải tạo Trường Mẫu giáo Đồng Xanh

Trường MG Đồng Xanh

Xã Long Thới

2007 - 2008

Sơn nước; cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, nhà bếp; thay mái tôn, xây mới 02 nhà chòi, trang thiết bị chơi của trẻ.

2.384

 

10

Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ

Trường Nguyễn Văn Quỳ

Xã Phước Kiển

2007 - 2008

Nâng nền phòng học, nâng nền sân trường; cải tạo nhà nghỉ giáo viên, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, điện; sơn nước khối A, B

2.479

 

11

Sửa chữa, cải tạo Trường Lê Văn Lương - cơ sở 2 (gần cầu Rạch Tôm)

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

Nâng nền phòng học, nâng nền sân trường; cải tạo các phòng học theo tiêu chuẩn, xây dựng hàng rào, sơn nước

3.500

 

12

Nâng cấp đường Rạch Già

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2008

Bê tông nhựa thâm nhập mặt đường 4.0m, lề 1x2m trải sỏi đỏ

1.700

 

13

Cầu Ông Rô - ấp 3, xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2008

Cầu bê tông cốt thép tải trọng 05 tấn - dài 25m, rộng 5,0m

1.875

Trên tuyến đường Rạch Già

14

Cầu Ba Cô - ấp 3, xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2008

Cầu bê tông cốt thép tải trọng 05 tấn - dài 25m, rộng 5,0m

1.875

Trên tuyến đường Rạch Già

15

Cầu Thầy Cai - ấp 3, xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2008

Cầu bê tông cốt thép tải trọng 05 tấn - dài 40m, rộng 5,0m

3.000

Trên tuyến đường Rạch Già

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực19/04/2008
Ngày công báo01/05/2008
Số công báoSố 41
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 huyện Nhà Bè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 huyện Nhà Bè
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Thị Viết
        Ngày ban hành09/04/2008
        Ngày hiệu lực19/04/2008
        Ngày công báo01/05/2008
        Số công báoSố 41
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 huyện Nhà Bè

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 huyện Nhà Bè

              • 09/04/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/05/2008

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/04/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực