Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận Phú Nhuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004 – 2009 KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2008 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX;
Sau khi xem xét các báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các ngành về kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2008 và chương trình hoạt động năm 2009; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 và dự kiến phân bổ ngân sách năm 2009, tờ trình về danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo giám sát và thẩm định của hai Ban Hội đồng nhân dân cùng phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận;
Qua ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

1. - Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các ngành về kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2008 và chương trình hoạt động năm 2009; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình giám sát năm 2008 và kế hoạch giám sát năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân quận.

- Thống nhất với nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009 và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

2. Để thực hiện và hoàn thành nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, trong năm 2009 cần tập trung vào một số chỉ tiêu và biện pháp trọng tâm cụ thể như sau:

2.1. Về kinh tế:

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trên 9%; dịch vụ - thương mại đạt giá trị tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ.

- Thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 và dự toán ngân sách năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận trình tại kỳ họp; cụ thể tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận là 630,4 tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận là 171,165 tỷ đồng. Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách nhà nước, phân bổ và quản lý sử dụng ngân sách đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn thu, ưu tiên chi ngân sách đầu tư cho những dự án trọng điểm và cấp thiết. Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn thu thuế trên cơ sở huy động đúng mức các khoản thu theo luật định và tạo động lực để sản xuất kinh doanh phát triển.

- Tập trung triển khai các giải pháp đã đề ra trong quy hoạch phát triển các ngành kinh tế trên địa bàn quận đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; quy hoạch xây dựng tổng thể kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2025. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ mũi nhọn, có thế mạnh; chủ động thực hiện các giải pháp, chính sách ưu đãi đầu tư đối với một số ngành nghề; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật; ưu tiên bố trí mặt bằng sau sắp xếp, giải tỏa các cơ sở kinh tế để phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2010; tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã; triển khai thực hiện phương án liên kết, hợp nhất, sáp nhập một số hợp tác xã. Khuyến khích hỗ trợ các hợp tác xã thương mại - dịch vụ nâng chất hoạt động, mở rộng ngành nghề, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Chú trọng phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới cung ứng hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu; đưa vào hoạt động khu chợ - siêu thị Rạch Miễu; khuyến khích đầu tư nhóm ngành dịch vụ mang tính đột phá. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mang tính kỹ thuật, công nghệ có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao.

- Tăng cường công tác hậu kiểm; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật và kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại.

2.2. Về xây dựng cơ bản và quản lý đô thị:

- Thống nhất với Tờ trình số 803/TTr-UBND về kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận trình tại kỳ họp.

Cụ thể là tổng số vốn đầu tư và xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách là 225,059 tỷ đồng. Trong đó: nguồn vốn ngân sách tập trung thành phố là 191,059 tỷ đồng, nguồn vốn thành phố phân cấp quận quản lý là 20 tỷ đồng, ngân sách quận chi đầu tư là 14 tỷ đồng.

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận và 15 phường giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý sau quy hoạch. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quy hoạch kiến trúc đô thị, bảo vệ môi trường và kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, đặc biệt chú ý lĩnh vực trật tự vệ sinh môi trường và văn minh đô thị.

- Tiếp tục phấn đấu mỗi phường có ít nhất 01 công trình mở rộng hẻm theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất”. Phối hợp với ngành chức năng cải tạo và phát triển mạng lưới cấp thoát nước bảo đảm cung cấp đủ nước sạch cho dân cư, đạt 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường tính chủ động phối kết hợp giữa các đơn vị để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án. Thực hiện nghiêm trình tự đầu tư xây dựng cơ bản, tuyển chọn các đơn vị tư vấn thiết kế có năng lực, kinh nhgiệm chuyên ngành và thắt chặt các biện pháp chế tài hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng tư vấn và thời gian thực hiện hồ sơ. Cải thiện việc chuẩn bị dự án gối đầu hoàn chỉnh để chủ động cân đối các nguồn vốn đầu tư trong năm. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình. Thực hiện định kỳ công tác kiểm tra, giám sát; nhất là công tác giám sát thi công mà đặc biệt là phát huy cao khâu giám sát đầu tư của cộng đồng.

2.3. Về văn hóa - xã hội:

- Phấn đấu đạt 100% số trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo. Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 98,2%, bậc trung học cơ sở đạt 92%. Phấn đấu tỷ lệ học 02 buổi/ngày ở bậc tiểu học là 85% và trung học cơ sở là 81%. Xây dựng 02 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Phấn đấu trên 95% hộ đạt chuẩn mực Gia đình văn hóa (đánh giá theo tiêu chuẩn mới); 48/63 khu phố được công nhận Khu phố văn hóa; phấn đấu 02 phường đạt chuẩn Phường văn hóa; 90% cơ quan đạt tiêu chuẩn công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn; 36/38 trường học đạt chuẩn trường có đời sống văn hóa tốt; xây dựng chợ Trần Hữu Trang đạt chuẩn chợ văn minh thương nghiệp.

- Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.000 lao động trên địa bàn quận. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thấp hơn 3%.

- Phấn đấu củng cố và nâng cao các chỉ tiêu đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, huy động trẻ đến trường. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý của các trường học trên địa bàn, nhất là các trường dân lập. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn quận từ nay đến năm 2010.

- Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành y tế trên địa bàn quận; thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chú ý quan tâm các đối tượng thuộc diện chính sách, người nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của mạng lưới y tế tư nhân. Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng trong lĩnh vực vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm và phòng chống HIV/AIDS. Phấn đấu 100% trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

- Giữ vững thành quả của Chương trình xóa đói giảm nghèo. Phân hạn lộ trình và đề ra các giải pháp huy động mọi nguồn lực kết hợp với chương trình an sinh xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2009 - 2015 với tiêu chí thu nhập bình quân 12 triệu/người/năm. Gắn việc cho vay vốn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm, các chính sách ưu đãi xã hội, tiến hành ủy thác vốn cho các tổ chức đoàn thể dưới hình thức tổ giảm nghèo và có biện pháp giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ đối với các gia đình diện chính sách, có công cách mạng. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp đẩy lùi tệ nạn xã hội - nhất là tệ nạn ma túy và mại dâm - trên địa bàn quận. Thường xuyên theo dõi và quan tâm hỗ trợ cho số người tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương.

- Huy động cả hệ thống chính trị - xã hội quận tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm 2009 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” có trọng tâm, trọng điểm; tạo sự chuyển biến tích cực, nề nếp và hình thành thói quen giao tiếp ứng xử văn minh cho người dân, cán bộ, công nhân viên và người lao động.

2.4. Về nội chính và quản lý nhà nước:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; phát triển luân phiên dân quân tự vệ đạt 1,8%, trong đó dân quân đạt 1,6% (so với dân số); đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 13%. Phấn đấu nâng cao thành tích Hội thao Quốc phòng cấp thành phố so với năm 2008 và tổ chức tốt công tác diễn tập năm 2009 theo chỉ đạo của thành phố.

- Tiếp tục phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự. Nâng tỷ lệ phá án phạm pháp hình sự đạt trên 60%. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các phường nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn quận. Thường xuyên kiểm tra xử lý và tuyên truyền phát động nhân dân phòng, chống cháy, nổ. Thường xuyên kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú, khu vực đông dân nhập cư, giáp ranh có nhiều tệ nạn xã hội.

- Tổ chức đối thoại giữa chính quyền với công dân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Rà soát, kiện toàn củng cố bộ máy và tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thêm về văn hóa, nghiệp vụ cho CBCC toàn quận trong năm 2009. Triển khai giai đoạn 2 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Gắn liền công tác cải cách hành chính với công tác tiếp công dân và việc nâng cao hiệu lực quản lý hành chính nhà nước. Nhanh chóng đưa cổng thông tin tích hợp của quận đi vào hoạt động.

- Tập trung giải quyết đúng hạn định đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân tại các đơn vị trực thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp kiểm tra, giám sát và đề xuất chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của chính quyền để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Nghị quyết nhằm góp phần ổn định và cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân quận nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2008
Ngày hiệu lực02/01/2009
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận Phú Nhuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Lưu
        Ngày ban hành26/12/2008
        Ngày hiệu lực02/01/2009
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận Phú Nhuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận Phú Nhuận

            • 26/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực