Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007 quận 5 đã được thay thế bởi Quyết định 2925/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm quận 5 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007 quận 5


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 5, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 12 - khóa IX và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận 5 năm 2007 như sau

1. Ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước: 849,023 tỷ đồng, đạt 110% dự toán (770,730 tỷ đồng), tăng 27% so với cùng kỳ (668,521 tỷ đồng); trong đó thuế công thương nghiệp là 590,279 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm (635,230 tỷ đồng), tăng 26% so với cùng kỳ (468,525 tỷ đồng).

2. Ngân sách quận:

- Tổng thu ngân sách quận: 339,029 tỷ đồng, đạt 176% dự toán (192,233 tỷ đồng), tăng 24% so với cùng kỳ (272,783 tỷ đồng).

- Tổng chi ngân sách quận: 223,982 tỷ đồng, đạt 117% dự toán (192,233 tỷ đồng), tăng 5% so với cùng kỳ (212,979 tỷ đồng).

Điều 2. Ghi nhận tình hình thực hiện ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2008

- Căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2008 được Hội đồng nhân dân quận thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 ngày 17 tháng 12 năm 2007;

- Căn cứ vào báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 5 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 5 lần thứ 12 ngày 11 tháng 7 năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận 5 ghi nhận:

1. Về ngân sách nhà nước:

Ước thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2008 là 507,4 tỷ đồng, đạt 52% dự toán năm (982,8 tỷ đồng), tăng 42% so với cùng kỳ (356,148 tỷ đồng).

Trong đó, ước thu thuế công thương nghiệp đạt 384 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch được giao (825 tỷ đồng), tăng 39% so với cùng kỳ (276,468 tỷ đồng).

2. Về ngân sách quận:

- Ước thu ngân sách quận: 130,436 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm (237,510 tỷ đồng), tăng 49% so với cùng kỳ (87,412 tỷ đồng).

- Ước chi ngân sách quận: 102 tỷ đồng, đạt 43% dự toán năm (237,510 tỷ đồng) và tăng 21% so với cùng kỳ (84,511 tỷ đồng).

3. Về đầu tư - xây dựng cơ bản:

a) Nguồn ngân sách tập trung của thành phố:

Thành phố giao kế hoạch năm 2008 là 15,180 tỷ đồng, khối lượng thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 1,825 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch. Ước giải ngân 5,7 tỷ đồng, bao gồm cả những công trình có khối lượng hoàn thành năm trước nhưng chưa giải ngân.

b) Nguồn ngân sách tập trung - phân cấp cho quận quản lý:

Kế hoạch thành phố giao 10 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tạm giao 32 công trình với tổng giá trị 22,075 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, sửa chữa trường học, trạm y tế phường...

Trong 6 tháng đầu năm ước giá trị khối lượng xây lắp là 8,655 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch.

c) Nguồn ngân sách quận:

Kế hoạch năm 2008 được giao là 5,015 tỷ đồng. Ước thực hiện giá trị khối lượng xây lắp 6 tháng đầu năm là 4,520 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm.

* Như vậy, ước thực hiện giá trị khối lượng xây lắp 6 tháng đầu năm từ 3 nguồn ngân sách trên là 18 tỷ đồng (trong đó có 3 tỷ đồng thực hiện các công trình ngoài kế hoạch), đạt 36,09% kế hoạch năm.

Điều 3. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008

Hội đồng nhân dân quận chấp thuận phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm do Ủy ban nhân dân quận báo cáo tại kỳ họp. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận lưu ý một số nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo các ngành phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Thực hiện chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

- Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và các công trình sửa chữa lớn; có biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

- Triển khai công tác dự toán và phân bổ ngân sách năm 2009.

- Hội đồng nhân dân quận 5 đồng ý thông qua Tờ trình số 1680/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 như sau (đính kèm Tờ trình):

+ Chuyển số tiết kiệm chi ngân sách quận bổ sung nguồn vốn Quỹ Xóa đói giảm nghèo của quận 1.000.000.000 đồng phục vụ cho nhu cầu vay vốn và chuyển đổi xe 3, 4 bánh của các hộ nghèo.

+ Trang bị cho Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương 07 (bảy) xe chuyên dùng phục vụ cho nhu cầu đạo tạo nghề lái xe từ nguồn thu học phí của trường.

+ Bổ sung kinh phí cho các đơn vị:

* Trang bị 01 (một) xe chuyên dùng cho Trung tâm Y tế Dự phòng quận 5.

* Bổ sung 245.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng) cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 5 để xây dựng hệ thống ISO và nâng cấp kho lưu trữ Ủy ban nhân dân quận.

* Bổ sung 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng) để thực hiện khảo sát, lập phương án phân loại tài liệu lưu trữ tại 8 phường.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành việc thực hiện ngân sách đúng theo quy định. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cũng như các nguồn vốn huy động.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, giám sát việc thực hiện ngân sách đến hết năm 2008, bảo đảm quyết toán đúng chính sách và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp lần thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007 quận 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007 quận 5
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Công Luận
        Ngày ban hành14/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 60
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007 quận 5

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007 quận 5